Báo cáo Tốt Nghiệp Về Cải Cách Tiền Lương tại Uỷ Ban Nhân Dân

Rate this post

Cách làm báo cáo Thực Tập ngành luật về Cải Cách Tiền Lương Hiện Nay Cho Cán Bộ Công Chức Uỷ Ban Nhân Dân, đề tài này đã được rất nhiều bạn sinh viên ngành luật lựa chọn để làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành luật cho mình.

Nhận thấy có nhiều bạn học viên lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Cải Cách Tiền Lương Cho Cán Bộ Công Chức Uỷ Ban Nhân Dân, cho nên hôm nay dịch vụ viết thuê luận văn chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành luật lời mở đầu, cũng như đề cương chi tiết của bài báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các bạn sinh viên cùng nhau tham khảo nhé.

Ngoài ra, các bạn có nhu cầu muốn được tư vấn đề tài, cũng như làm đề cương chi tiết hoặc làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp thì liên hệ trực tiếp đến luanvanpanda.com để được hỗ trợ nhé.

Để hoàn thiện bài làm trước tiên các bạn phải làm đề cương chi tiết trước cho giáo viên hướng dẫn, cho nên luanvanpanda chỉ hướng dẫn cho các bạn cách làm đề cương chi tiết, nội dung bao gồm: Tính cấp thiết của đề tài, và mục lục đề cương kèm theo, hy vọng bài viết được các bạn quan tâm, và sử dụng đề tài báo cáo thực tập Báo cáo Tốt nghiệp Về Cải Cách Tiền Lương Tại Uỷ Ban Nhân Dân.

Còn nhiều đề tài khác được luanvanpanda,com chia sẻ đến các bạn sinh viên về báo cáo thực tập ngành luật, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây. 

========> Báo Cáo Thực Tập Tại Ủy Ban Nhân Dân

Báo cáo Thực Tập Về Cải Cách Tiền Lương Tại Uỷ Ban Nhân Dân

Báo cáo Thực Tập Về Cải Cách Tiền Lương Tại Uỷ Ban Nhân Dân

1. Tính cấp thiết của đề tài Báo cáo Thực Tập Về Cải Cách Tiền Lương Tại Uỷ Ban Nhân Dân

Cán bộ công chức là nguồn nhân lực chủ yếu quyết định đến hiệu quả, hiệu lực quản lí của một quốc gia. Hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức là một hoạt động mang tính quyền lực, bảo đảm thực thi pháp luật. Đây là đội ngũ đã tham mưu đề ra các chủ trương, chính sách, đồng thời nhân danh bộ máy công quyền quản lí xã hội và thực thi pháp luật. Sự thành công hay thất bại của hệ thống chính trị nói chung và đặc biệt hệ thống hành chính nói riêng được quyết định bởi năng lực và hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức.

Chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng, quan hệ chặt chẽ với các chính sách khác trong hệ thống chính sách kinh tế – xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối kinh tế vĩ mô, thị trường lao động và đời sống người được hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính sách tiền lương ở nước ta đã trải qua 4 lần cải cách (năm 1960, năm 1985, 1993 và năm 2003), những vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, đời sống của đa số người hưởng lương còn khó khăn, tiền lương của cán bộ công chức làm việc tại UBND vẫn còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu của họ và gia đình, thiết kế hệ thống bảng lương còn phức tạp, chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, còn mang tính bình quân, tính cào bằng, chưa thực sự tạo động lực để nâng cao hiệu quả cho người lao động.

Qua thời gian học tập và nghiên cứu ngành Luật tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Đại học Đà Nẵng, được sự hướng dẫn của Giảng viên ThS Lê Đình Quang Phúc học viên chọn đề tài “Cải cách tiền lương hiện nay cho cán bộ công chức tại Uỷ ban nhân dân” làm đề tài Báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

2. Ý nghĩa của Báo cáo Thực Tập Về Cải Cách Tiền Lương Tại Uỷ Ban Nhân Dân

Chính sách tiền lương hiện hành đã phản ánh và kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, trong xu thế hiện nay chính sách này không còn phù hợp đối với thực tiễn đặc biệt là đối với cán bộ công chức tại UBND.

Báo cáo đã đi sâu phân tích một cách khá toàn diện về vai trò cải cách tiền lương hiện nay. Trên cơ sở đó phát hiện những điểm chưa hợp lý, những tồn tại vướng mắc để đề xuất phương hướng và những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao vai trò của cải cách tiền lương hiện nay cho cán bộ công chức tại UBND.

3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài Báo cáo Thực Tập Về Cải Cách Tiền Lương Tại Uỷ Ban Nhân Dân

3.1. Phương pháp luận

Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

3.2. Phương pháp nghiên cứu

Ngoài ra, để giải quyết vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài, báo cáo sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành khác như phương pháp phân tích hệ thống; phương pháp tổng hợp; phương pháp so sánh; phương pháp thống kê… cụ thể như sau:

 • – Phương pháp tổng hợp được sử dụng để khái quát hóa nội dung nghiên cứu một cách có hệ thống, làm cho vấn đề nghiên cứu trở nên ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.
 • – Phương pháp so sánh được sử dụng để làm rõ mức độ tương quan giữa các qui định, các quan điểm để từ đó có những đánh giá, nhận định khách quan về nội dung nghiên cứu.
 • – Phương pháp phân tích: được sử dụ để làm sáng tỏ những nội dung thuộc phạm vi nghiên cứu.

4. Đối tượng nghiên cứu của đề tài Báo cáo Thực Tập Về Cải Cách Tiền Lương Tại Uỷ Ban Nhân Dân

Đối tượng nghiên cứu của báo cáo thực tập là chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức tại UBND.

1.5. Kết cấu của báo cáo thực tập tốt nghiệp:

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 03 chương:

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ Báo cáo Thực Tập Về Cải Cách Tiền Lương Tại Uỷ Ban Nhân Dân

 • 1.1. Những vấn đề lý luận về tiền lương
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Các yếu tố cấu thành tiền lương
 • 1.1.3. Các hình thức tiền lương
 • 1.2. Pháp luật về cải cách tiền lương qua các thời kỳ
 • 1.3. Kinh nghiệm của các nước về chính sách, chế độ tiền lương
 • 1.3.1. Singapore
 • 1.3.2. Nhật bản
 • 1.3.3. Hàn quốc

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG về đề tài Báo cáo Thực Tập Về Cải Cách Tiền Lương Tại Uỷ Ban Nhân Dân

 • 2.1. Giới thiệu chung về UBND
 • 2.1.1. Lịch sự hình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của UBND
 • 2.2. Thực trạng chính sách tiền lương của của cán bộ công chức tại UBND
 • 2.2.1. Tổng quan tình hình pháp luật về chính sách tiền lương ở nước ta hiện nay
 • 2.2.2. Tổng quan tình hình pháp luật về chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ công chức ở nước ta hiện nay
 • 2.3. Đánh giá khái quát về chính sách tiền lương  của cán bộ công chức tại UBND
 • 2.3.1. Một số kết quả đạt được
 • 2.3.2. Những hạn chế và thiếu sót
 • 2.3.3. Hậu quả đối với nền kinh tế – xã hội

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ của đề tài Báo cáo Thực Tập Về Cải Cách Tiền Lương Tại Uỷ Ban Nhân Dân

 • 3.1. Đổi mới tư duy trong cải cách tiền lương
 • 3.2. Cải cách chính sách tiền lương tối thiểu
 • 3.3. Cải cách hệ thống thang, bảng lương
 • 3.4. Điểu chỉnh cơ chế thỏa thuận tiền lương theo cơ chế thị trường
 • 3.5. Đổi mới quản lí nhà nước về tiền lương

DOWNLOAD

KẾT LUẬN

Trên đây là đề tài Báo cáo Thực Tập Về Cải Cách Tiền Lương Tại Uỷ Ban Nhân Dân, được rất nhiều bạn sinh viên lựa chọn làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp, ngoài ra luanvanpanda còn chia sẻ rất nhiều đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành luật khác, nếu như các bạn muốn được tham khảo thì liên hệ với luanvanpanda để được tư vấn thêm nhé.

Ngoài ra, các bạn còn gặp khó khăn trong việc làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp có thể tham khảo giá viết thuê báo cáo tốt nghiệp tại đây.

===>>> Giá viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562