Chiến Lược Kinh Doanh Bảo Hiểm Là Gì? Đánh Giá Và Điều Chỉnh Chiến Lược

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Rate this post

Nội dung chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm? Đánh Giá Và Điều Chỉnh Chiến Lược kinh doanh bảo hiểm là gì? Để làm rõ hơn về những nội dung dưới đây, thì dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ tại Luận văn Panda có chia sẻ rõ hơn về những vấn đề tài. Mong là với những chia sẻ dưới đây, sẽ giúp cho những bạn gặp khó khăn trong việc làm luận văn thạc sĩ của mình. Vậy để hiểu rõ hơn về Chiến Lược Kinh Doanh Bảo Hiểm Là Gì? Đánh Giá Và Điều Chỉnh Chiến Lược thì các bạn cùng nhau tham khảo sau đây nhé.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài luận văn thạc sĩ về bảo hiểm xã hội. Nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo thêm nhiều đề tài khác nữa, thì các bạn tham khảo tại đường link dưới đây nhé.

===>>> Kho Tài Liệu  Luận Văn Thạc Sĩ Về Bảo Hiểm Xã Hội

Khái Niệm Chiến Lược Kinh Doanh Bảo Hiểm Là Gì?

Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm thường có hai phần chính: chiến lược tổng quát và chiến lược bộ phận.

 • Chiến lược tổng quát có nhiệm vụ xác định hướng đi với mục tiêu chủ yếu cần đạt tới. Nội dung chủ yếu của chiến lược tổng quát thường được thể hiện bằng các mục tiêu về phương hướng kinh doanh, về chủng loại sản phẩm đưa ra thị trường, về thị trường mục tiêu, về mục tiêu tài chính như lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh…về các chỉ tiêu phát triển và tăng trưởng…
 • Chiến lược bộ phận được xây dựng trên cơ sở chiến lược tổng quát. Chiến lược bộ phận gắn với trách nhiệm của từng bộ phận nhưng với mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi chiến lược tổng quát. Chiến lược bộ phận bao gồm nhiều chiến lược cụ thể như chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả, chiến lược tài chính, chiến lược phân phối, chiến lược giao tiếp và khuyếch trương…

Sau khi xác định ý tưởng và định hướng phát triển kinh doanh, việc thiết lập mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược kinh doanh là biến các chức năng, nhiệm vụ chung của doanh nghiệp thành những mục tiêu cụ thể phù hợp cho từng thời kỳ, từng giai đoạn. Kinh nghiệm rút ra từ nhiều doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thành công cho thấy ở những doanh nghiệp các nhà quản trị xác định đúng đắn, chính xác mục tiêu nhiệm vụ chiến lược kinh doanh một cách cụ thể đối với từng lĩnh vực kinh doanh và quyết tâm thúc đẩy mạnh thực hiện cho được các mục tiêu đó sẽ thu được kết quả vượt mức mong đợi.

Mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược có vai trò quan trọng trong kinh doanh. Mục tiêu đúng sẽ giúp doanh nghiệp bảo hiểm lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp khi soạn thảo, lập các kế hoạch nghiệp vụ kinh doanh phù hợp với môi trường; là động lực thúc đẩy các bộ phận chức năng và cơ sở trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ; là căn cứ để phân tích, đánh giá mức độ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của các nhân và các bộ phận. Mục tiêu của chiến lược kinh doanh gắn liền và chi phối mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp bảo hiểm theo đuổi rất nhiều mục tiêu khác nhau nhưng có thể quy về ba mục tiêu cơ bản:

 • Tối đa hoá lợi nhuận.
 • Tăng trưởng thế lực.
 • Bảo đảm an toàn.

Một mục tiêu được coi là đúng đắn phải đáp ứng đồng thời cả bảy tiêu thức: tính cụ thể, tính linh hoạt, tính định lượng, tính khả thi, tính nhất quán, tính tiên tiến và tính hợp lý.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, doanh nghiệp bảo hiểm cần có phương thức hoạt động phù hợp với bối cảnh của môi trường, bởi vậy, bộ phận không thể thiếu được đó là các chính sách và biện pháp của chiến lược kinh doanh.

Trong chiến lược kinh doanh, chính sách có thể hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng, chính sách là toàn bộ những định hướng, những nguyên tắc hình thức, quy định được thiết lập để hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh theo những mục tiêu đề ra. Theo nghĩa hẹp, chính sách là những quy định, những giới hạn, những công việc cụ thể đặt ra để quản lý hoạt động kinh doanh theo từng thời kỳ, từng mặt hoạt động, từng vấn đề nhất định.

Những chính sách chung, tổng hợp áp dụng cho tất cả các bộ phận các phòng ban của doanh nghiệp như chính sách về khách hàng, về mặt hàng kinh doanh, về thị trường, về quản lý nhân sự.

Các chính sách chung, tổng quát có quan hệ chặt chẽ, gắn bó với triết lý kinh doanh và trở thành bộ phận hợp thành của nhiệm vụ mục tiêu chiến lược. Còn các chính sách cụ thể từng vấn đề, từng mặt hoạt động kinh doanh là bộ phận cấu thành của những vấn đề thực hiện chiến lược.

Các chính sách cụ thể chỉ ra việc gì được làm bởi ai, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm thực thi thắng lợi chiến lược. Dù có phạm vi và hình thức khác nhau, các chính sách được hiểu là công cụ, là phương tiện để thực hiện chiến lược của doanh nghiệp.

Chiến lược được lập ra là để thực hiện, bởi vậy phần quan trọng của nội dung chiến lược là đề ra các biện pháp để thực hiện. Đó là tập hợp các biện pháp mà doanh nghiệp bảo hiểm phải tiến hành để biến ý tưởng chiến lược thành thực tế.  Tuỳ thuộc đặc điểm riêng của các doanh nghiệp bảo hiểm khác nhau nhưng thông thường bao gồm các nội dung:

 • Cụ thể hoá mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp thành mục tiêu của các kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch từng năm.
 • Phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp như lao động, cơ sở vật chất…vào các lĩnh vực kinh doanh khác
 • Soạn thảo kế hoạch marketing hỗn hợp phù hợp với môi trường kinh doanh. Đó là các yếu tố thành phần marketing sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến trên thị trường mục tiêu của doanh nghiệp.
 • Các biện pháp về tài chính kế toán như huy động tối đa các nguồn vốn bảo đảm đủ vốn cho kinh doanh, biện pháp nâng cao khả năng thanh toán để nâng cao vị thế của doanh nghiệp.
 • Biện pháp về nghiên cứu và phát triển là bộ phận quan trọng và không thể thiếu đối với chiến lược của doanh nghiệp.
 • Các biện pháp hoàn thiện hệ thống thông tin của doanh nghiệp để nâng cao khả năng nắm bắt các nguồn thông tin giúp cho việc xây dựng và thực hiện chiến lược thắng lợi.

Các nội dung trên của chiến lược kinh doanh gắn bó chặt chẽ với nhau và có mối quan hệ tương hỗ.

2.  Đánh giá và điều chỉnh chiến lược

2.1.  Đánh giá chiến lược

Quá trình kiểm tra và đánh giá chiến lược bắt đầu từ việc nhận thức sự phù hợp của phương án, chiến lược đã chọn với môi trường kinh doanh và với các khả năng và nguồn lực. Nếu có sự thay đổi lớn trong hai nhóm yếu tố này (thực chất là không có sự phù hợp cần thiết giữa chiến lược và các nhóm nhân tố này) thì chấp nhận một sự điều chỉnh chiến lược. Nếu không có sự thay đổi lớn trong hai nhóm yếu tố này thì tiếp tục triển khai chiến lược theo các hướng đã định.

Cần nhấn mạnh rằng: việc phân tích môi trường kinh doanh và nguồn lực được tiến hành cụ thể với tất cả các nhóm nhân tố và nguồn lực. Mặt khác, xác lập sự thay đổi trong các yếu tố môi trường và nguồn lực cần phải chú trọng cả theo chiều hướng tích cực và cả theo chiều hướng không tích cực, cả xu hướng lẫn mức độ thay đổi. Như vậy, công tác kiểm tra và đánh giá chiến lược được tiến hành theo quá trình 4 bước sau:

 • Bước 1: Xác định đối tượng, phạm vi và đánh giá chiến lược. Đối tượng và phạm vi kiểm tra có tác động chi phí để việc xác định nội dung, phương pháp và cả tiêu chuẩn kiểm tra. Nhận thức đúng đối tượng và xác định hợp lý phạm vi kiểm tra và đánh giá chiến lược là yếu tố cơ bản đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra và đánh giá chiến lược.
 • Bước 2: Xác định nội dung kiểm tra và đánh giá chiến lược. Về nguyên tắc, các nội dung kiểm tra và đánh giá chiến lược phải phù hợp với các yêu cầu cụ thể từng giai đoạn của quá trình quản lý chiến lược. Nói cách khác, nội dung kiểm tra và đánh giá phải phù hợp với nội dung chiến lược và nội dung các kế hoạch thực thi chiến lược của doanh nghiệp.
 • Bước 3: Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra. Trong quản trị chiến lược, các tiêu chuẩn kiểm tra vừa là căn cứ để tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá, vừa là cơ sở để xác lập hiệu quả của kết quả của công tác kiểm tra và đánh giá. Tiêu chuẩn kiểm tra không phải bất biến, chúng được xây dựng theo các nội dung kiểm tra, bám sát và thay đổi theo các giai đoạn quản lý chiến lược và các loại hình chiến lược, chương trình kế hoạch. Có hai loại tiêu chuẩn cần được xác định trong kiểm tra và đánh giá chiến lược là: tiêu chuẩn định tính và tiêu chuẩn định lượng. Số lượng và cơ cấu các tiêu chuẩn được sử dụng trong kiểm tra và đánh giá chiến lược phụ thuộc vào phạm vi và nội dung kiểm tra. Đến lượt nó, các tiêu chuẩn này lại quyết định kết quả và hiệu lực của công tác kiểm tra và đánh giá chiến lược.
 • Bước 4: Thực hiện kiểm tra và đánh giá chiến lược theo các tiêu chuẩn đã xây dựng và lựa chọn. Kết quả kiểm tra và đánh giá chiến lược là cơ sở quan trọng cho sự cần thiết phải điều chỉnh hoặc giữ nguyên hướng chiến lược đang triển khai (Ngô Kim Thanh-Lê Văn Tân, 2009, 337-339).

1.2  Điều chỉnh chiến lược

Thực hiện điều chỉnh chiến lược là bước tiếp theo của quá trình kiểm tra, đánh giá chiến lược. Qúa trình điều chỉnh chiến lược gồm 4 bước sau:

 • Bước 1: Xác định sự cần thiết phải điều chỉnh chiến lược, bước điều tra trong quá trình điều chỉnh chiến lược xảy ra khi các nhà quản lý chiến lược của công ty thừa nhận một khoảng cách giữa các tình trạng hoạt động mong muốn của công ty với tình hình hoạt động thực tế của công ty đang diễn ra trên thị trường.
 • Bước 2: Xác định các cản trở tới sự điều chỉnh chiến lược. Trong quản trị chiến lược các nhà chiến lược phải phân tích các nhân tố gây ra những chậm trễ và cản trở đạt được trạng thái tương lai của công ty. Các cản trở sự điều chỉnh hợp lý chiến lược có thể ở 4 cấp: công ty, bộ phận, chức năng và cá nhân. Tuy vậy, các yếu tố thường gặp cản trở các điều chỉnh chiến lược là: Nguồn lực (tài chính, vật chất…), cơ cấu tổ chức kém năng động, môi trường biến động bất lợi, văn hoá của tổ chức…
 • Bước 3: Thực hiện điều chỉnh chiến lược. Khi các điều kiện cần thiết cho sự thay đổi hiện diện, các công ty sẽ thực hiện sự điều chỉnh. Nhìn chung một công ty có thể thực hiện hai cách điều chỉnh chiến lược: sự điều chỉnh từ trên xuống hay sự điều chỉnh từ dưới lên. Các điều chỉnh thứ nhất thường bắt nguồn từ các yếu tố bên ngoài, ngược lại, các điều chỉnh thứ hai thường bắt nguồn từ các yếu tố nội tại của công
 • Bước 4: Bước cuối cùng trong quá trình điều chỉnh chiến lược là đánh giá những tác động của các điều chỉnh chiến lược và cấu trúc tổ chức công ty để thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Như vậy, dù nội dung điều chỉnh chiến lược như thế nào (điều chỉnh mục tiêu chiến lược, điều chỉnh nguồn lực hay điều chỉnh cơ cấu tổ chức) thì mọi sự điều chỉnh được tiến hành theo quy trình 4 bước trên (Ngô Kim Thanh – Lê Văn Tân, 2009, tr.349-350).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562