Top 5 Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính

Sau khi chọn được đề tài luận văn thạc sĩ, các bạn sẽ tiến hành làm đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính, đề cương có vai trò quan trọng định hướng cho luận văn ngay từ ban đầu. Các bạn học viên cần phải tham khảo các đề cương mẫu trước khi viết đề cương cho đề tài của mình, sau đây là 5 mẫu Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính cho các bạn tham khảo.

Lưu ý: Luận Văn Panda có Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, các bạn học viên nếu cần có sự hỗ trợ viết luận văn, chỉnh sửa luận văn, tìm kiếm tài liệu… Có thể liên hệ với dịch vụ bên mình qua ZALO: 0932091562 để được tư vấn và báo giá.


Mục lục ẩn

TOP 1: NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP HẬU WTO (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I. NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Khái niệm năng lực tài chính của ngân hàng thương mại
 • 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của ngân hàng thương mại
 • 1.1.2. Khái niệm năng lực tài chính của ngân hàng thương mại
 • 1.2. Phân tích năng lực tài chính của ngân hàng thương mại
 • 1.2.1. Cơ sở phân tích năng lực tài chính của ngân hàng thương mại
 • 1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu phân tích năng lực tài chính của ngân hàng thương mại – mô hình CAMELS
 • 1.2.2.1. Giới thiệu chung về mô hình CAMELS (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)
 • 1.2.2.2. Nội dung các chỉ tiêu đánh giá trong mô hình CAMELS
 • 1.3. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO
 • 1.3.1. Các cam kết trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam khi gia nhập WTO
 • 1.3.2. Cơ hội, thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam khi Việt Nam gia nhập WTO
 • 1.3.2.1. Cơ hội
 • 1.3.2.2. Thách thức
 • 1.3.3. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO

Xem nhiều lời mở đầu tại đây:

===> Lời mở đầu trong luận văn thạc sĩ

DOWNLOAD FILE

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)

 • 2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành
 • 2.1.2. Vài nét sơ lược về BIDV
 • 2.2. Thực trạng năng lực tài chính của BIDV
 • 2.2.1. Đánh giá năng lực tài chính của BIDV giai đoạn trước khi Việt Nam gia nhập WTO
 • 2.2.2. Đánh giá thực trạng năng lực tài chính của BIDV giai đoạn từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay
 • 2.2.2.1. An toàn vốn
 • 2.2.2.2. Chất lượng tài sản
 • 2.2.2.3. Khả năng quản lý
 • 2.2.2.4. Khả năng sinh lời
 • 2.2.2.5. Khả năng thanh khoản
 • 2.2.2.6. Nhạy cảm với rủi ro thị trường
 • 2.3. Kết luận về năng lực tài chính của BIDV hiện nay
 • 2.3.1. Những điểm mạnh
 • 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA BIDV GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP HẬU WTO

 • 3.1. Mục tiêu, định hướng và kế hoạch nâng cao năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và BIDV nói riêng đến năm 2020
 • 3.1.1. Mục tiêu, định hướng và kế hoạch nâng cao năng lực của các ngân hàng thương mại Việt Nam
 • 3.1.1.1. Mục tiêu
 • 3.1.1.2. Định hướng
 • 3.1.1.3. Kế hoạch triển khai (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)
 • 3.1.2. Mục tiêu và định hướng các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • 3.2. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn hội nhập hậu WTO
 • 3.2.1. Giải pháp nâng cao mức an toàn vốn
 • 3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tài sản
 • 3.2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý
 • 3.2.4. Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời
 • 3.2.5. Giải pháp nâng cao khả năng thanh khoản
 • 3.2.6. Giải pháp nâng cao khả năng nhạy cảm với rủi ro thị trường
 • 3.3. Một số kiến nghị để thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của BIDV giai đoạn 2008-2010
 • 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ
 • 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

DOWNLOAD FILE

TOP 2 Đề tài: Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại Công ty Công ty Xây Lắp (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)

Chương I- Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính – phương pháp phân tích tài chính – tình hình tài chính và Hiệu quả tài chính qua phân tích tài chính.

 • Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính.
 • Khái niệm, đối tượng phân tích tài chính
 • 1.1.  Khái niệm
 • 1.2.  Đối tượng của phân tích tài chính
 • Mục đích, ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính
 • Tổ chức công tác phân tích tài chính
 • Các loại hình phân tích tài chính
 • 4.1. Căn cứ theo thời điểm kinh doanh.
 • 4.2. Căn cứ theo thời điểm lập báo cáo
 • 4.3. Căn cứ theo nội dung phân tích.
 • Phương pháp phân tích tài chính
 • Các bước trong quá trình tiến hành phân tích tài chính
 • 1.1.Thu nhập thông tin
 • 1.2. Xử lý thông tin
 • 1.3. Dự đoán và ra quyết định
 • 1.4. Các thông tin cơ sở để phân tích hoạt động tài chính
 • Phương pháp phân tích tài chính
 • 2.1.  Phương pháp so sánh
 • 2.2. Phương pháp tỷ lệ
 • 2.3. Phương pháp Dupont (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)
 • III- Tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh qua phân tích báo cáo tài chính
 • Tình hình tài chính qua phân tích báo cáo cáo tài chính
 • 1.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua phân tích báo cáo cáo tài chính
 • 1.2. Khái quát tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh qua phân tích Bảng cân đối kế toán
 • 1.3. Khái quát tình hình tài chính qua Báo cáo kết quả kinh doanh
 • 1.4. Hệ thống các nhóm chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính
 • Hiệu quả kinh doanh qua phân tích báo cáo tài chính
 • 2.1. Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
 • 2.2. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp qua phân tích báo cáo tài chính

Chương II- Thực trạng tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty xây lắp và kinh doanh vật tư thiết bị (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)

 • I- Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty xây lắp và kinh doanh vật tư thiết bị
 • Quá trình hình thành và phát triển.
 • Đặc điểm mặt bằng sản xuất kinh doanh của Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị
 • 2.1. Chức năng
 • 2.2. Đặc điểm mặt hàng sản xuất kinh doanh
 • 2.3. Kết cấu sản xuất kinh doanh của công ty
 • Cơ chế quản lý và biên chế của công ty
 • 3.1. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
 • 3.2. Số lượng và chất lượng lao động
 • II- Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị Đánh giá chung.
 • 2- Thực trạng tình hình tài chính qua phân tích báo cáo tài chính
 • 2.1. Thực trạng tình hình tài chính qua phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong Bảng cân đối kế toán
 • 2.2. Thực trạng tình hình tài chính qua phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong Báo cáo kết quả kinh doanh (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)
 • 2.3. Hiệu quả tài chính qua phân tích hiệu quả kinh doanh

Chương III- Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tài chính của Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị

 • Một số kiến nghị với nhà nước
 • Một số kiến nghị và giải pháp đối với hoạt động tài chính của công ty
 • 2.1. Kiến nghị về phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty
 • 2.2. Kiến nghị về phương hướng nâng cao năng lực tài chính cho công ty
 • 2.2.1. Xác định chính sách tài trợ, xây dựng cơ cấu vốn hợp lý
 • 2.2.2. Quản lý dự trữ và quay vòng vốn
 • 2.2.3. Sử dụng hợp lý chính sách bán chịu để tăng doanh thu
 • 2.2.4. Quản lý thanh toán
 • 2.2.5. Đầu tư đổi mới công nghệ
 • 2.2.6. Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động
 • Kết luận

Tham Khảo Dịch Vụ Viết Thuê Tại Đây

===> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ

DOWNLOAD FILE

TOP 3 NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG  1  LÝ  LUẬN  CHUNG  VỀ  NĂNG  LỰC  TÀI  CHÍNH  DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Khái quát về tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
 • 1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
 • 1.2. Khái quát về năng lực tài chính doanh nghiệp
 • 1.2.1. Khái niệm năng lực tài chính của doanh nghiệp
 • 1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp
 • 1.2.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp
 • 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp
 • 1.3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
 • 1.3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)

CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN TRÚC THÔN

 • 2.1. Tổng quan về công ty cổ phần trúc thôn
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Trúc Thôn
 • 2.1.2 Hoạt động kinh doanh
 • 2.2. Thực trạng năng lực tài chính của công ty cổ phần trúc thôn
 • 2.2.1. Phân tích tình hình huy động vốn của Công ty cổ phần Trúc Thôn
 • 2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 2.2.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty
 • 2.2.4. Hiệu suất sử dụng vốn
 • 2.2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
 • 2.3. Đánh giá chung về năng lực tài chính của công ty cổ phần trúc thôn
 • 2.3.1. Những kết quả đạt được
 • 2.3.2. Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)

 • 3.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội
 • 3.1.1. Tình hình kinh tế thế giới trong giai đoạn 2016- 2017
 • 3.1.2. Triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2017- 2018
 • 3.1.3. Thị trường gạch men, gạch chịu lửa Việt Nam năm 2017 – 2018
 • 3.1.4. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Trúc Thôn trong thời gian tới
 • 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty cổ phần Trúc Thôn
 • 3.2.1. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động và tạo lập cơ cấu vốn hợp lý để phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời chủ động lập kế hoạch tài chính, thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro
 • 3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động
 • 3.2.3. Nâng cao năng lực quản trị công nợ và chính sách thu hồi nợ
 • 3.2.4. Nâng cao khả năng thanh toán (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)
 • 3.2.5. Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát chi phí của công ty
 • 3.2.6. Xây dựng chính sách bán chịu hợp lý để tăng doanh thu, tạo uy tín về năng lực tài chính của công ty, chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng máy móc thiết bị đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sản phầm
 • 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem Thêm Nhiều Bài Mẫu Khác Tại Đây

===> Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Doanh Nghiệp

DOWNLOAD FILE

TOP 4 TĂNG CƯỜNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Ý nghĩa khoa học và những đóng góp của đề tài nghiên cứu
 5. Nội dung luận văn

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG

 • 1.1. Cơ sở lý luận (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)
 • 1.1.1. Khái quát chung về tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng phát triển Việt Nam
 • 1.1.2. Vai trò của tín dụng đầu tư của Nhà nước qua VDB
 • 1.1.3. Các nội dung chính của tín dụng đầu tư của Nhà nước tại VDB
 • 1.1.4. Khái niệm về thẩm định tín dụng và thẩm định năng lực tài chính khách hàng
 • 1.1.5. Vai trò của thẩm định năng lực tài chính của khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay
 • 1.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định năng lực tài chính của khách hàng
 • 1.1.7. Nguyên tắc của công tác thẩm định năng lực tài chính của khách hàng
 • 1.2. Cơ sở thực tiễn
 • 1.2.1. Thực tiễn tình hình hệ thống ngân hàng ở Việt Nam trong những năm qua
 • 1.2.2. Thực tiễn tình hình của Chi nhánh Ngân hàng phát triển Thái Nguyên
 • 1.3. Thẩm định năng lực tài chính của khách hàng tại Chi nhánh NHPT Thái Nguyên
 • 1.3.1. Quy trình thẩm định năng lực tài chính của khách hàng
 • 1.3.2. Nội dung thẩm định năng lực tài chính của khách hàng

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)

 • 2.1. Câu hỏi nghiên cứu
 • 2.2. Phương pháp nghiên cứu
 • 2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
 • 2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin
 • 2.2.3. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu
 • 2.2.4. Phương pháp so sánh
 • 2.2.5. Phương pháp tổng hợp số liệu và phân tích các chỉ số
 • 2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu của việc thẩm định năng lực tài chính của khách hàng
 • 2.3.1. Chỉ tiêu định tính
 • 2.3.2. Chỉ tiêu định lượng (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)

Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN

 • 3.1. Khát quát quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHPT Thái Nguyên
 • 3.1.1. Sự ra đời và phát triển Chi nhánh NHPT Thái Nguyên
 • 3.1.2. Nhiệm vụ chủ yếu của Chi nhánh
 • 3.2. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
 • 3.2.1. Điều kiện tự nhiên
 • 3.2.2. Tài nguyên thiên nhiên
 • 3.2.3. Cơ sở hạ tầng
 • 3.3. Thực trạng công tác thẩm định năng lực tài chính của khách hàng tại Chi nhánh NHPT Thái Nguyên
 • 3.3.1. Thực trạng công tác thẩm định năng lực tài chính của khách hàng tại Chi nhánh NHPT Thái Nguyên
 • 3.3.2. Chất lượng thẩm định năng lực tài chính của khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Nguyên
 • 3.4. Thực trạng công tác thẩm định năng lực tài chính của khách hàng tại Chi nhánh NHPT Thái Nguyên
 • 3.4.1. Những mặt đạt được
 • 3.4.2. Những mặt còn hạn chế

Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)

 • 4.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu tăng cường thẩm định năng lực tài chính của khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Thái Nguyên trong thời gian tới
 • 4.1.1. Quan điểm
 • 4.1.2. Định hướng
 • 4.1.3. Mục tiêu
 • 4.2. Các giải pháp tăng cường thẩm định năng lực tài chính của khách hàng tại Chi nhánh NHPT Thái Nguyên
 • 4.2.1. Tập hợp nguồn thông tin phân tích
 • 4.2.2. Hoàn thiện công tác tổ chức thẩm định năng lực tài chính của khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Thái Nguyên
 • 4.2.3. Hoàn thiện phương pháp thẩm định năng lực tài chính khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay tại Chi nhánh NHPT Thái Nguyên
 • 4.2.4. Hoàn thiện nội dung thẩm định năng lực tài chính của khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)
 • 4.2.5. Nâng cao trình độ chuyên môn và tư cách đạo đức của cán bộ thẩm định tín dụng
 • 4.2.6. Các giải pháp khác
 • 4.3. Những kiến nghị để thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường thẩm định năng lực tài chính của khách hàng tại Chi nhánh NHPT Thái Nguyên
 • 4.3.1. Hoàn thiện nội dung thẩm định Đối với chính phủ
 • 4.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước và các Bộ ngành có liên quan
 • 4.3.3. Về phía Ngân hàng phát triển Việt Nam
 • 4.3.4. Đối với Chi nhánh Ngân hàng phát triển Thái Nguyên
 • 4.3.5. Đa dạng hóa các nguồn thông tin phục vụ cho công tác thẩm định năng lực tài chính của khách hàng
 • 4.3.6. Giải pháp khác
 • KẾT LUẬN (Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính)
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE


Xem Thêm Nhiều Bài Mẫu Tại Đây ===> Đề cương chi tiết luận văn

Trên đây là các Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính trong luận văn thạc sĩ được Luận Văn Panda tổng hợp từ các bài luận văn thạc sĩ điểm cao, với đa dạng các đề tài, đa dạng các ngành học, tha hồ cho các bạn học viên tham khảo cách viết Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính. Để hoàn thành bài luận văn thạc sĩ các bạn cần đầu tư nhiều thời gian công sức nghiên cứu, nên nếu cần sự hỗ trợ hoàn thành luận văn các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Panda, và có thể liên hệ qua    ZALO: 0932091562

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562