Top 5 Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận

Rate this post

Sau khi chọn được đề tài luận văn thạc sĩ, các bạn sẽ tiến hành làm đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận, đề cương có vai trò quan trọng định hướng cho luận văn ngay từ ban đầu. Các bạn học viên cần phải tham khảo các đề cương mẫu trước khi viết đề cương cho đề tài của mình, sau đây là 5 mẫu Đề cương luận văn phân phối lợi nhuận cho các bạn tham khảo.

Lưu ý: Luận Văn Panda có Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, các bạn học viên nếu cần có sự hỗ trợ viết luận văn, chỉnh sửa luận văn, tìm kiếm tài liệu… Có thể liên hệ với dịch vụ bên mình qua ZALO: 0932091562 để được tư vấn và báo giá.


Mục lục ẩn

1. LỢI NHUẬN VÀ GIẢI PHÁP LÀM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)

Lời mở đầu

CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN

 • 1.1 LỢI NHUẬN VÀ VAI TRÒ CỦA LỢI NHUẬN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
 • 1.1.1- Khái niệm về lợi nhuận
 • 1.2.1- Vai trò và ý nghĩa của lợi nhuận trong doanh nghiệp
 • 1.2.1.1 Đối với bản thân doanh nghiệp
 • 1.2.2.2 Đối với xã hội
 • 1.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)
 • 1.2.1- Phương pháp xác định lợi nhuận của doanh nghiệp
 • 1.2.1.1- Phương pháp trực tiếp
 • 1.2.1.1.1-Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 1.2.1.1.2-Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 • 1.2.1.1.3-Lợi nhuận từ hoạt động khác
 • 1.2.1.2- Phương pháp gián tiếp
 • 1.2.2- Phân tích điểm hoà vốn
 • 1.2.2.1-Khái niệm điểm hoà vốn
 • 1.2.2.2-Phương pháp xác định
 • 2.2.2.1- Xác định sản lượng hoà vốn
 • 2.2.2.2-Xác định doanh thu hoà vốn
 • 2.2.2.3-Xác định công suất hoà vốn
 • 1.2.2.2.4-Xác định thời gian đạt điểm hoà vốn
 • 1.2.3- Vai trò của lợi nhuận
 • 1.2.3.1- Vai trò của lợi nhuận  đối với doanh nghiệp
 • 1.2.3.2 – Vai trò của lợi nhuận đối với xã hội
 • 1.2.4 Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp
 • 1.2.4.1. Tỷ suất doanh thu thuần
 • 1.2.4.2  Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh bình quân
 • 1.2.4.3.Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)
 • 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TĂNG LỢI NHUẬN CHO DOANH NGHIỆP
 • 1.3.1. Các nhân tố ảnh hương tới lợi nhuận
 • 1.3.1.1_ Quy mô sản xuất
 • 1.3.1.2_ Điều kiện sản xuất kinh doanh
 • 1.3.1.3_ Những nhân tố khách quan và chủ quan
 • 1.3.2. Một số biện pháp làm tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp
 • 1.3.2.1. Phấn đấu giảm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm
 • 1.3.2.2. Tăng thêm sản lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm
 • 1.3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)

 • 2.1. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KINH DOANH TẠI  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
 • 2.1.2.1 – Chức năng
 • 2.1.2.2 – Nhiệm vụ
 • 2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
 • 2.1.4.  Tổ chức bộ máy quản lý của  Công ty
 • 2.1.4.1. Bộ máy quản lý
 • 2.1.5. TÍNH CHẤT – QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG TY
 • 2.2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN
 • 2.2.1. Tài sản – nguồn vốn của Công ty thể hiện qua bảng sau
 • 2.2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lợi nhuận của Công ty Cổ phần Hóa An
 • 2.2.2.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 2.2.2.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN.

 • 3.1_ Nhiệm vụ, phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
 • 3.2_ Những khó khăn và trở ngại của Hóa An trong lĩnh vực khai thác , sản xuất kinh doanh
 • 3.3_ Giải pháp góp phần nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần Hóa An
 • 3.3.1_ Giải pháp nhằm tăng doanh thu tiêu thụ (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)
 • 3.3.1.1_ Nâng cao chất lượng sản phẩm xây khai thác
 • 3.3.1.2_ Hoàn thành đúng tiến độ khai thác
 • 3.3.2_ Giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm khai khoáng
 • 3.3.2.1_ Nâng cao năng suất lao động
 • 3.3.2.2_ Quản lý chi phí có hiệu quả
 • 3.3.2.3_ Tổ chức quản lý tốt tài chính Công ty
 • KẾT LUẬN

Tham Khảo Dịch Vụ Viết Thuê Tại Đây

===> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ

DOWNLOAD FILE

2. LỢI NHUẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN Ở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á

CHƯƠNG I LỢI NHUẬN VÀ VIỆC PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)

 • 1.1 Lợi nhuân và tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp
 • 1.1.1 Lợi nhuận của doanh nghiệp
 • 1.1.1.1 Khái niệm lợi nhuận của doanh nghiệp
 • 1.1.1.2 Nội dung và cách xác định lợi nhuận của doanh nghiệp
 • 1.1.1.3 Ý nghĩa của lợi nhuận
 • 1.1.2 Tỷ suất lợi nhuận
 • 1.1.2.1 Khái niệm
 • 1.1.2.2 Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận
 • 1.2 Phấn đấu tăng lợi nhuận của doanh nghiệp
 • 1.2.1.Sự cần thiết của việc tăng lợi nhuận
 • 1.2.1.1. Xuất phát từ vai trò của lợi nhuận đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • 1.2.1.2. Xuất phát từ cơ chế thị trường
 • 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
 • 1.2.3 Một số biện pháp chủ yếu để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

CHƯƠNG II TÌNH HÌNH THỰ HIỆN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á

 • 2.1  Khái quát về Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tân Á
 • 2.1.1.Sơ lược về công ty và lịch sử hình thành Công ty
 • 2.1.2 Tình hình tổ chức sản xuất và hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tân Á
 • 2.1.2.1 Chức năng, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm chủ yếu
 • 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ Phần Sinh Hóa Nam Định
 • 2.1.2.3 Tổ chức công tác  kế toán tại Công ty
 • 2.1.2.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)
 • 2.1.3 Tình hình tài chính chủ yếu của Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tân Á
 • 2.1.3.1 Tình hình biến động tài sản của công ty tại 31/12/2015
 • 2.1.3.2 Tình hình biến động nguồn vốn của công ty tại 31/12/2015
 • 2.1.3.3. Phân tích tổng quát một số chỉ tiêu tài chính ở Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Á
 • 2.2 Tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Á
 • 2.2.1 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty
 • 2.2.1.1 Thuận lợi
 • 2.2.1.2 Khó khăn (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)
 • 2.2.2 Tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty trong năm 2015
 • 2.2.3 Tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á các công ty cùng ngành Công ty TNHH Tân Mỹ
 • 2.3 Phân tích lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu và chi phí
 • 2.3.1 Tình hình thực hiện doanh thu tiêu thụ hàng hóa của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á
 • 2.3.2 Tình hình thực hiện chi phí của Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tân Á
 • 2.3.2 Tình hình thực hiện chi phí của Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Á
 • 2.4 Tình hình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của công ty năm 2014, 2015
 • 2.4.1 Đối với vốn lưu động
 • 2.4.2 Đối với vốn cố định
 • 2.5 Đánh giá chung về tình hình thực hiện lợi nhuận ở Công ty cổ phần Sản Xuất và Thương Mại Tân Á trong năm 2015
 • 2.5.1 Những kết quả đạt được

XEM THÊM: ===> Lời Mở Đầu Trong Luận Văn Thạc Sĩ

CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN Ở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)

 • 3.1. Định hướng phát triển và những nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới
 • 3.1.1 Bối cảnh nền kinh tế
 • 3.1.2 Định hướng phát triển công ty trong những năm tới
 • 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Tân Á
 • 3.2.1. Bám sát nhu cầu thị trường.
 • 3.2.2. Phấn đấu tăng sản lượng và doanh thu tiêu thụ
 • 3.2.3 Tăng cường các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm
 • 3.2.4 Phát triển và hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ
 • 3.2.5.  Đa dạng hóa sản phẩm sản xuất và tiêu thụ, chủ động tìm kiếm hợp đồng mới
 • 3.2.6 Tăng cường đầu tư đổi mới kết hợp sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động.
 • 3.2.7 Nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của công ty
 • 3.3 Kiến nghị đối với Nhà nước

Xem Thêm Nhiều Bài Mẫu Khác Tại Đây

===> Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Doanh Nghiệp

DOWNLOAD FILE

3. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY ĐẾN RỦI RO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TU (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÒN BẨY VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY ĐẾN RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1.    Một số khái niệm cơ bản
 • 1.1.1. Khái niệm đòn bẩy
 • 1.1.2. Một số khái niệm liên quan
 • 1.1.2.1. Rủi ro
 • 1.1.2.2. Doanh thu
 • 1.1.2.3. Chi phí
 • 1.1.2.4. Lợi nhuận
 • 1.2.    Đòn bẩy hoạt động và tác động của đòn bẩy hoạt động đến rủi ro và lợi nhuận của doanh nghiệp
 • 1.2.1. Khái niệm đòn bẩy hoạt động
 • 1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến đòn bẩy hoạt động
 • 1.2.3. Phân tích hòa vốn
 • 1.2.3.1. Điểm hòa vốn
 • 1.2.3.2. Các phương pháp phân tích hòa vốn
 • 1.2.4. Độ bẩy hoạt động (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)
 • 1.2.5. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và điểm hòa vốn
 • 1.2.6. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp
 • 1.2.6.1. Rủi ro kinh doanh
 • 1.2.6.2. Đo lường rủi ro kinh doanh
 • 1.2.6.3. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và rủi ro kinh doanh
 • 1.2.7. Vai trò của đòn bẩy hoạt động đối với quản trị tài chính
 • 1.3.    Đòn bẩy tài chính và tác động của đòn bẩy tài chính đến rủi ro và lợi nhuận của doanh nghiệp
 • 1.3.1. Khái niệm liên quan
 • 1.3.2. Khái niệm đòn bẩy tài chính
 • 1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đòn bẩy tài chính
 • 1.3.4. Độ bẩy tài chính
 • 1.3.5. Quan hệ giữa độ bẩy tài chính với rủi ro tài chính của doanh nghiệp
 • 1.3.5.1. Rủi ro tài chính (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)
 • 1.3.5.2. Đo lường rủi ro tài chính
 • 1.3.6. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và giá trị doanh nghiệp
 • 1.3.6.1. Lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu
 • 1.3.6.2. Phân tích quan hệ EBIT – EPS
 • 1.3.7. Vai trò của đòn bẩy tài chính đối với quản trị tài chính
 • 1.4.     Đòn bẩy tổng hợp và tác động của đòn bẩy tổng hợp đối với tài chính doanh nghiệp
 • 1.4.1. Đòn bẩy tổng hợp và độ bẩy tổng hợp
 • 1.4.2. Tác động của đòn bẩy tổng hợp đến rủi ro và khả năng sinh lời của doanh nghiệp

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY ĐẾN RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)

 • 2.1.    Giới thiệu chung về công ty cổ phần Than Hà Tu
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần Than Hà Tu
 • 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của một số phòng ban
 • 2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh
 • 2.2.    Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phẩn Than Hà Tu trong giai đoạn 2008 – 2011
 • 2.2.1. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2008 – 2011
 • 2.2.2. Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty cổ phần Than Hà Tu trong giai đoạn 2008 – 2011
 • 2.3.    Phân tích đòn bẩy và tác động của đòn bẩy đến rủi ro và lợi nhuận của công ty cổ phần Than Hà Tu
 • 2.3.1. Phân tích đòn bẩy hoạt động và tác động của đòn bẩy hoạt động đến rủi ro và khả năng sinh lời của công ty
 • 2.3.1.1. Phân tích hòa vốn (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)
 • 2.3.1.2. Phân tích đòn bẩy hoạt động và tác động của đòn bẩy hoạt động trong giai đoạn 2008 – 2011
 • 2.3.2. Phân tích đòn bẩy tài chính và tác động của đòn bẩy tài chính đến rủi ro và khả năng sinh lời tại công ty Cổ phần Than Hà Tu
 • 2.3.2.1. Quan hệ giữa độ bẩy tài chính và rủi ro tài chính của công ty trong giai đoạn 2008 – 2011
 • 2.3.2.2. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và giá trị của doanh nghiệp .
 • 2.3.3. Phân tích đòn bẩy tổng hợp và tác động của đòn bẩy tổng hợp tại công ty cổ phần Than Hà Tu giai đoạn 2008 – 2011
 • 2.3.3.1. Độ bẩy tổng hợp của công ty trong giai đoạn 2008 – 2011
 • 2.3.3.2. Quan hệ giữa độ bẩy tổng hợp và rủi ro của công ty cổ phần Than Hà Tu trong giai đoạn 2008 – 2011
 • 2.3.4. Đánh giá về tình hình sử dụng đòn bẩy tại công ty cổ phần Than Hà Tu giai đoạn 2008 – 2011
 • 2.3.4.1. Đòn bẩy hoạt động
 • 2.3.4.2. Đòn bẩy tài chính
 • 2.3.4.3. Đòn bẩy tổng hợp

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU

 • 3.1.    Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Than Hà Tu
 • 3.2.    Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy hoạt động
 • 3.2.1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí cố định
 • 3.2.1.1. Tăng cường đầu tư vào các trang thiết bị hiện đại
 • 3.2.1.2. Nâng cao công tác quản lý chi phí bán hàng
 • 3.2.1.3. Nâng cao công tác quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 3.2.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi phí biến đổi
 • 3.3.    Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
 • 3.3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng nợ vay
 • 3.3.2. Xây dựng cơ cấu vốn hợp lý (Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận)

Xem Thêm Nhiều Bài Mẫu Tại Đây ===> Đề cương chi tiết luận văn

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các Đề cương luận văn Phân Phối Lợi Nhuận trong luận văn thạc sĩ được Luận Văn Panda tổng hợp từ các bài luận văn thạc sĩ điểm cao, với đa dạng các đề tài, đa dạng các ngành học, tha hồ cho các bạn học viên tham khảo cách viết Đề cương luận văn Hoạch Định Tài Chính. Để hoàn thành bài luận văn thạc sĩ các bạn cần đầu tư nhiều thời gian công sức nghiên cứu, nên nếu cần sự hỗ trợ hoàn thành luận văn các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Panda, và có thể liên hệ qua    ZALO: 0932091562

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562