Top 5 Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh

Sau khi chọn được đề tài luận văn thạc sĩ, các bạn sẽ tiến hành làm đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh, đề cương có vai trò quan trọng định hướng cho luận văn ngay từ ban đầu. Các bạn học viên cần phải tham khảo các đề cương mẫu trước khi viết đề cương cho đề tài của mình, sau đây là 5 mẫu Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh cho các bạn tham khảo.

Lưu ý: Luận Văn Panda có Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, các bạn học viên nếu cần có sự hỗ trợ viết luận văn, chỉnh sửa luận văn, tìm kiếm tài liệu… Có thể liên hệ với dịch vụ bên mình qua ZALO: 0932091562 để được tư vấn và báo giá.


Mục lục ẩn

TOP 1 Đề cương chi tiết: TÁC ĐỘNG CỦA QUY MÔ HOẠT ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH NGÂN HÀNG (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 • 1.1. Bối cảnh nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài
 • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
 • 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 1.5. Phương pháp nghiên cứu
 • 1.6. Những đóng góp của đề tài
 • 1.7. Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC

 • 2.1. Quy mô hoạt động của các ngân hàng thương mại
 • 2.1.1. Định nghĩa
 • 2.1.2. Các chỉ số đo lường quy mô hoạt động
 • 2.2. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại
 • 2.2.1. Khái niệm (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)
 • 2.2.2. Phương pháp đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM
 • 2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM
 • 2.3. Cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa quy mô và hiệu quả kinh doanh
 • 2.3.1. Lợi ích kinh tế nhờ quy mô
 • 2.3.2. Bất lợi kinh tế do quy mô
 • 2.3.3. Lợi ích kinh tế nhờ phạm vi
 • 2.3.4. Qúa lớn để sụp đổ
 • 2.4. Tổng quan các nghiên cứu trước
 • 2.5. Giả thuyết nghiên cứu

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)

 • 3.1. Mô hình nghiên cứu
 • 3.2. Giải thích các biến sử dụng trong mô hình
 • 3.2.1.Biến đo lường hiệu quả kinh doanh ngân hàng
 • 3.2.2.Biến đo lường quy mô ngân hàng
 • 3.2.2.1.Biến đo lường quy mô tuyệt đối
 • 3.2.2.2.Biến đo lường quy mô hệ thống
 • 3.2.3.Các biến giải thích khác
 • 3.3. Kì vọng về dấu của các biến trong mô hình
 • 3.4. Dữ liệu nghiên cứu
 • 3.5. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 • 4.1. Thống kê mô tả và ma trận tương quan
 • 4.1.1.Thống kê mô tả các biến
 • 4.1.2.Ma trận tương quan
 • 4.2. Kiểm định lựa chọn mô hình hồi quy phù hợp
 • 4.3. Kết quả hồi quy

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)

 • 5.1. Kết luận
 • 5.2. Gợi ý chính sách
 • 5.3. Đóng góp của đề tài
 • 5.4. Hạn chế của đề tài
 • 5.5. Hướng nghiên cứu tiếp theo được đề xuất

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • Danh mục tài liệu tiếng Anh
 • Danh mục tài liệu tiếng Việt
 • PHỤ LỤC

Tham Khảo Dịch Vụ Viết Thuê Tại Đây

===> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ

DOWNLOAD FILE

TOP 2 Đề cương chi tiết: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1 Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
 • 1.1.1 Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 1.1.2 Ý nghĩa và vai trò của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 1.1.2.1 Ý nghĩa của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 1.1.2.2 Vai trò của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 1.1.2 Vị trí, vai trò của hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp
 • 1.2 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • 1.2.1 Khái niệm về Hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • 1.2.2 Bản chất của hiệu quả kinh doanh
 • 1.2.3 Phân biệt các loại hiệu quả (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)
 • 1.2.3.1 Hiệu quả xã hội, kinh tế, kinh tế -xã hội
 • 1.2.3.2 Hiệu quả kinh doanh tổng hợp và lĩnh vực hoạt động
 • 1.2.3.3 Hiệu quả kinh doanh ngắn hạn và dài hạn
 • 1.2.4 Sự cần thiết và ý nghĩa của việc phải nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • 1.2.5 Mục đích của việc phân tích hiệu quả kinh doanh
 •  1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
 • 1.3.1 Nhân tố thuộc môi trường bên trong
 • 1.3.1.1 Lực lượng lao động
 • 1.3.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
 • 1.3.1.3 Nhân tố quản trị:
 • 1.3.1.4 Nhân tố vốn
 • 1.3.1.5 Khách hàng (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)
 • 1.3.1.6 Đối thủ cạnh tranh
 • 1.3.2 Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài
 • 1.3.2.1 Môi trường pháp lý
 • 1.3.2.2 Môi trường kinh tế
 • 1.3.2.3 Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng
 • 1.3.2.4 Môi trường xã hội
 • 1.3.2.5 Môi trường công nghệ
 • 1.3.2.6 Nhân tố Thị trường
 • 1.4. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh
 • 1.4.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp
 • 1.4.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
 • 1.4.3 Chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp
 • 1.4.3.1 Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)
 • 1.4.3.2 Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài chính doanh nghiệp
 • 1.4.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dụng vốn kinh doanh
 • 1.4.4.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
 • 1.4.4.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
 • 1.4.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
 • 1.4.6 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY  (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)

 • 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Lương Thực Nam Trung Bộ chi nhánh Khánh Hòa
 • 2.1.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Lương Thực Nam Trung Bộ chi nhánh Khánh Hòa
 • 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty
 • 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động
 • 2.1.3.1 Chức năng
 • 2.1.3.2 Nhiệm vụ:
 • 2.1.3.3 Lĩnh vực hoạt động
 • 2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy
 • 2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy tại công ty
 • 2.1.4.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận công ty
 • 2.1.5 Một số thông tin về các mặt hàng kinh doanh chủ yếu
 • 2.1.5.1 Nhóm sản phẩm từ Vinamilk
 • 2.1.5.2 Gạo (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)
 • 2.1.5.3 Cà phê
 • 2.1.5.4 Công nghệ phẩm
 • 2.1.6 Năng lực kinh doanh của công ty
 • 2.1.6.1 Lao động
 • 2.1.6.2 Vốn
 • 2.1.6.3 Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị
 • 2.1.7 Kết quả hoạt động kinh doanh công ty
 • 2.1.8 Sự biến động tài sản và nguồn vốn của công ty giai đoạn 2018-2020
 • 2.1.8.1 Sự biến động nguồn vốn
 • 2.1.8.2 Sự biến động tài sản.
 • 2.1.9 Thuận lợi, khó khăn, phương hướng phát triển thời gian tới
 • 2.1.9.1 Thuận lợi
 • 2.1.9.2 Khó khăn (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)
 • 2.1.9.3 Phương hướng phát triển thời gian tới
 • 2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2018- 2020
 • 2.2.1 Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
 • 2.2.1.1. Nhân tố thuộc môi trường bên trong:
 • 2.2.1.2 Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài
 • 2.2.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2018- 2020
 • 2.2.2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp
 • 2.2.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
 • 2.2.2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dụng vốn cố định
 • 2.2.2.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dụng vốn lưu động.
 • 2.2.2.5 Chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp
 • 2.2.2.6 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
 • 2.2.2.7 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội
 • 2.3. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt kinh doanh của công ty cổ phần Lương Thực Nam Trung Bộ chi nhánh Khánh Hòa
 • 2.3.1 Những thành tích đạt được
 • 2.3.2 Những hạn chế còn tồn tại

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY  (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)

 • 3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty Cổ phân Lương Thực Nam Trung Bộ chi nhánh Khánh Hòa
 • 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh đối với công ty
 • 3.2.1 Giải pháp 1: Tiết kiệm chi phí kinh doanh
 • 3.2.2 Giải pháp 2: Đẩy mạnh hoạt động Marketing, mở rộng thị trường tiêu thụ và tìm hiểu đối thủ cạnh tranh
 • 3.2.3 Giải pháp 3: Cải thiện tình hình tài chính và khả năng thanh toán của công ty
 • 3.2.4 Giải pháp 4: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
 • 3.3 Một số kiến nghị đối với nhà nước

KẾT LUẬN         

Xem Thêm Nhiều Bài Mẫu Khác Tại Đây

===> Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Doanh Nghiệp

DOWNLOAD FILE

TOP 3 Đề cương chi tiết: Luận văn Hiệu quả kinh doanh ở Công ty Giầy Thăng Long thực trạng và giải pháp (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)

Lời nói đầu

Chương I: Nâng cao hiệu quả kinh doanh là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp

 • I. Quan niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
 • 1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
 • 2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
 • 3. Phân loại hiệu quả kinh doanh
 • 3.1. Hiệu quả kinh doanh
 • 3.2. Hiệu quả kinh tế xã hội
 • 3.3. Hiệu quả tổng hợp (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)
 • 3.4. Hiệu quả của từng yếu tố

II. Nâng cao hiệu quả kinh doanh là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

 • 1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp
 • 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 3. Các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • 3.1. Nghiên cứu khảo sát và nắm bắt nhu cầu thị trường
 • 3.2. Chuẩn bị tốt các điều kiện, yếu tố cần thiết cho quá trình kinh doanh
 • 3.3. Tổ chức quá trình kinh doanh theo phương án kinh doanh đã đề ra
 • 3.4. Tổ chức quá trình tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ
 • 3.5. Thực hiện đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của thị trường

III. Đặc điểm chung của ngành da giày Việt Nam

Chương II: Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty giầy Thăng Long

 • I. Giới thiệu sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1. Lịch sử hình thành và phát triển (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)
 • 2. Đặc điểm chung của công ty
 • 3. Bộ máy tổ chức ở công ty Giầy Thăng Long
 • 4. Đặc điểm sản xuất của công ty Giầy Thăng Long

II. Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của công ty giầy thăng long

 • 1. Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
 • 1.1. Tình hình sản xuất
 • 1.2. Tình hình xuất khẩu
 • 2. Phân tích hiệu quả kinh doanh
 • 2.1. Hiệu quả kinh tế tổng hợp
 • 2.2. Hiệu quả kinh tế sử dụng từng yếu tố
 • 3. Đánh giá ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
 • 3.1. Ưu điểm
 • 3.2. Tồn tại (Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh)
 • 3.3. Nguyên nhân của những tồn tại

Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty giầy Thăng Long

 • I. Mục tiêu và phát triển của công ty trong giai đoạn 2007 – 2010
 • 1. Quan điểm về định hướng phát triển của Công ty
 • 2. Định hướng phát triển trong giai đoạn 2007 – 2010
 • 2.1. Định hướng chung
 • 2.2. Định hướng phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm của công ty đến năm 2010

II. Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty

 • 1. Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị trường
 • 2. Xây dựng chính sách sản phẩm và chính sách giá cả hợp lý
 • 3. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm
 • 4. Giải quyết vấn đề về nguồn vốn
 • 5. Tăng cường liên kết kinh tế
 • 6. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động
 • 7. Kiến nghị với các cấp lãnh đạo

DOWNLOAD FILE


Xem Thêm Nhiều Bài Mẫu Tại Đây ===> Đề cương chi tiết luận văn

Trên đây là các Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh trong luận văn thạc sĩ được Luận Văn Panda tổng hợp từ các bài luận văn thạc sĩ điểm cao, với đa dạng các đề tài, đa dạng các ngành học, tha hồ cho các bạn học viên tham khảo cách viết Đề cương luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh. Để hoàn thành bài luận văn thạc sĩ các bạn cần đầu tư nhiều thời gian công sức nghiên cứu, nên nếu cần sự hỗ trợ hoàn thành luận văn các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Panda, và có thể liên hệ qua ZALO: 0932091562

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562