Top 4 Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt

Rate this post

Tải miễn phí mẫu Top 4 Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt cho các bạn đang làm luận văn thạc sĩ ngành Tài chính Ngân Hàng, còn rất nhiều nội dung tham khảo về đề tài thanh toán không dùng tiền mặt, các bạn có thể tham khảo tại các bài viết tiếp theo của Luận văn Panda.

Lưu ý: Trong quá trình làm đề tài luận văn thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng, nếu các bạn không có thời gian làm bài, hay những khó khăn khác có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của bên mình để được hỗ trợ làm bài qua. 

SĐT/ZALO: 0932.091.562


Mục lục ẩn

1. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

 • LỜI CAM ĐOAN
 • LỜI CẢM ƠN
 • TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC CÁC BẢNG
 • DANH MỤC BIỂU ĐỒ
 • DANH MỤC SƠ ĐỒ

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu:
 5. Kết cấu của luận văn

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 • 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm
 • 1.1.2 Tính tất yếu khách quan và vai trò thanh toán không dùng tiền mặt
 • 1.1.3. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong Ngân hàng thương mại
 • 1.2.  PHÁT  TRIỂN  DỊCH VỤ THANH TOÁN  KHÔNG  DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 • 1.2.1. Khái niệm phát triển
 • 1.2.2. Nội dung phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
 • 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong các ngân hàng thương mại
 • 1.3. THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC
 • 1.3.1. Thực tiễn và kinh nghiệm phát triển dịch vụ TTKDTM trong một số ngân hàng ở Việt Nam
 • 1.3.2. Kinh nghiệm phát triển TTKDTM một số ngân hàng trên thế giới
 • 1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho Chi nhánh Ngân hoàng Ngoại thương Quảng Trị
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Xem Thêm quy trình và bảng giá tại đây:

===> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN  KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QU ẢNG TRỊ (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)

 • 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ
 • 2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
 • 2.1.3. Các hoạt động chủ yếu tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quảng Trị
 • 2.1.4. Đánh giá một số kết quả hoạt động cơ bản của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quảng Trị
 • 2.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG  PHÁT  TRIỂN  DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG QUẢNG TRỊ (Vietcombank Quảng Trị)
 • 2.2.1. Thực trạng phát triển qui mô dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Vietcombank Quảng Trị
 • 2.2.2 Đánh giá th ực trạng phát triển cơ cấu của dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
 • 2.2.3. Đánh giá một số chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh ngân hàng Ngoại thương Quảng Trị
 • 2.3. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG QUẢNG TRỊ
 • 2.3.1. Thống kê mô tả mẫu điều tra (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)
 • 2.3.2. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích
 • 2.3.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
 • 2.3.4. Phân tích hồi quy
 • 2.4. NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ TỒN TẠI HẠN CHẾ VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN  MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG QUẢNG TRỊ
 • 2.4.1. Những kết quả đạt được
 • 2.4.2.  Những tồn tại và hạn chế trong hoạt động TTKDTM
 • 2.4.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
 • TÓM TẮT CHƯƠNG II

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP  PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT  TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG QUẢNG TRỊ (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)

 • 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
 • 3.1.1. Đề án của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
 • 3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh ngân hàng ngoại thương Quảng Trị
 • 3.2.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP  NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN  DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG QUẢNG  TRỊ
 • 3.2.1. Đẩy mạnh tuyên truyền quảng cáo nhằm thay đổi thói quen thanh toán bằng tiền mặt của khách hàng
 • 3.2.2. Nâng cao tiện ích của dịch vụ TTKDTM
 • 3.2.3. Phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện nông thôn, miền núi
 • 3.2.4. Đẩy nhanh hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, đổi mới kỹ thuật và công nghệ thanh toán
 • 3.2.5. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên
 • 3.2.6. Cắt giảm phí dịch vụ
 • 3.2.7. Bảo đảm vấn đề bảo mật, an toàn trong giao dịch Ngân hàng
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 3

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ

 1. KẾT LUẬN
 2. KIẾN NGHỊ

2.1 Đối với Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước

2.2. Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DOWNLOAD FILE

2. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)

 • Lời cam đoan
 • Lời cảm ơn
 • Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
 • Danh mục các chữ viết tắt
 • Mục lục
 • Danh mục các hình, biểu đồ

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Nội dung nghiên cứu

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.1. Khái niệm về NHTM và thanh toán không dùng tiền mặt
 • 1.1.1  Khái niệm về NHTM
 • 1.1.2  Khái niệm về thanh toán không dùng tiền mặt
 • 1.1.3  Nội dung của phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
 • 1.2     Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của NHTM và các nhân tố ảnh hưởng
 • 1.2.1  Khái niệm và các phương thức phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của NHTM
 • 1.2.2  Các tiêu chí đánh giá mức độ phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của NHTM
 • 1.2.3  Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của NHTM
 • 1.3     Kinh nghiệm về phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt ở một số ngân hàng trên thế giới và Việt Nam, bài học kinh nghiệm đối với BIDV
 • 1.3.1  Kinh nghiệm về phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt ở một số ngân hàng trên thế giới và Việt Nam
 • 1.3.2  Bài học kinh nghiệm về phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho BIDV và BIDV Quảng Trị
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Xem nhiều lời mở đầu tại đây:

===> Lời mở đầu trong luận văn thạc sĩ

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)

 • 2.1.Khái quát về Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Trị
 • 2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của BIDV Quảng Trị
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của BIDV Quảng Trị
 • 2.1.3. Thực trạng về mạng lưới hoạt động
 • 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Quảng Trị giai đoạn 2015-2017
 • 2.2.    Thực trạng về thanh toán không dùng ti ền mặt tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Trị (BIDV Quảng Trị)
 • 2.2.1  Tổng quát về thanh toán không dùng ti ền mặt tại BIDV Quảng Trị
 • 2.2.2  Các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Quảng Trị
 • 2.2.3  So sánh thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Quảng Trị và một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 • 2.3     Đánh giá của khách hàng về chất lượng  dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của BIDV Quảng Trị
 • 2.3.1  Cơ cấu mẫu điều tra (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)
 • 2.3.2. Đánh giá của khách hàng về dịch vụ TTKDTM tại BIDV Quảng Trị
 • 2.4     Đánh giá thực trạng về thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Quảng Trị
 • 2.4.1  Những kết quả đạt được
 • 2.4.2  Những mặt hạn chế
 • 2.4.3  Nguyên nhân của những hạn chế
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

 • 3.1     Mục tiêu và định hướng phát triển BIDV Quảng Trị và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới
 • 3.1.1  Mục tiêu phát triển BIDV Quảng Trị đến năm 2020
 • 3.1.2  Định hướng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Quảng Trị đến năm 2020
 • 3.2     Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Quảng Trị
 • 3.2.1  Giải pháp cụ thể đối với từng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
 • 3.2.2  Giải pháp về công nghệ
 • 3.2.3  Giải pháp marketing
 • 3.2.4  Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ
 • 3.2.5  Giải pháp hạn chế rui ro trong việc cung cấp dịch vụ TTKDTM

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 1. Kết luận
 2. Kiến nghị

DANH MỤC TÀI LI Ệ U THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

3. PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC KẠN

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)

 • 1.1. Khái quát về thanh toán không dùng tiền mặt qua NHTM 
 • 1.1.1. Những vấn đề cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt
 • 1.1.2. Sự cần thiết của thanh toán không dùng tiền mặt
 • 1.1.3. Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt
 • 1.1.4. Điều kiện để khách hàng tham gia vào thanh toán không dùng tiền  mặt
 • 1.1.4.1. Mở và sử dụng tài khoản thanh toán
 • 1.1.4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng và khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán
 • 1.2. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
 • 1.2.1. Thanh toán bằng Séc
 • 1.2.1.1. Khái niệm
 • 1.2.1.2. Các chủ thể tham gia
 • 1.2.1.3. Một số loại Séc thường dùng
 • 1.2.1.3.1. Séc chuyển khoản
 • 1.2.1.3.2. Séc bảo chi
 • 1.2.1.3.3. Séc lĩnh tiền mặ
 • 1.2.2. Thanh toán bằng lệnh chi – uỷ nhiệm chi
 • 1.2.2.1. Khái niệm
 • 1.2.2.2. Các trường hợp sử dụng uỷ nhiệm chi
 • 1.2.2.3. Quy trình thanh toán uỷ nhiệm chi
 • 1.2.3. Thanh toán bằng nhờ thu – uỷ nhiệm thu
 • 1.2.3.1. Khái niệm
 • 1.2.4. Thanh toán bằng thẻ Ngân hàng
 • 1.2.4.1. Khái niệm
 • 1.2.4.2. Phân loại
 • 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới thanh toán không dùng tiền mặt
 • 1.3.1. Tình hình kinh tế xã hội
 • 1.3.2. Cơ sở pháp lý quy định (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)
 • 1.3.4. Năng lực chuyên môn của những người tiến hành thực hiện các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt

Xem thêm nhiều bài luận văn mẫu khác tại đây:

===> Luận văn thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC KẠN

 • 2.1. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Kạn
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Kạn
 • 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Kạn
 • 2.1.2. Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.2.1. Chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Kạn
 • 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại BIDV Bắc Kạn
 • 2.1.3.1. Đặc điểm tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của Ngân hàng
 • 2.1.3.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Kạn trong thời gian qua
 • 2.2. Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Kạn
 • 2.2.1. Những quy định về thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta
 • 2.2.1.1. Những quy định chung (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)
 • 2.2.1.2. Quy định đối với người chi trả (người mua)
 • 2.2.1.3. Quy định đối với người bán (người thụ hưởng)
 • 2.2.1.4. Quy định đối với Ngân hàng
 • 2.2.3. Các loại hình thanh toán không dùng tiền mặt tại BIDV Bắc Kạn
 • 2.2.3.1. Tình hình chung về thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh
 • 2.2.3.2. Thực trạng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt ở chi nhánh
 • 2.2.3.1. Thanh toán bằng lệnh chi hoặc uỷ nhiệm chi
 • 2.2.3.2. Thanh toán bằng UNT hoặc nhờ thu
 • 2.2.3.3. Thanh toán bằng Séc
 • 2.2.3.4. Hình thức thanh toán khác
 • 2.2.4. Đánh giá về thực trạng TTKDTM tại chi nhánh
 • 2.2.4.1. Kết quả đạt được
 • 2.2.4.2. Hạn chế
 • 2.2.4.3. Các nguyên nhân gây nên những hạn chế:

CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)

 • 3.1. Định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Kạn
 • 3.1.1. Định hướng và mục tiêu cụ thể để phát triển TTKDTM tại Việt Nam
 • 3.1.1.1. Mục tiêu cụ thể
 • 3.1.1.2. Định hướng phát triển TTKDTM đến năm 2010
 • 3.1.2. Định hướng hoạt động và mục tiêu để phát triển TTKDTM tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Kạn.
 • 3.2. Các giải pháp để phát triển TTKDTM tại chi nhán
 • 3.2.1. Thực hiện việc xây dựng và phát triển thẻ thanh toán tại chi nhánh.
 • 3.2.2. Phát triển thanh toán trong các doanh nghiệp
 • 3.2.2. Mở rộng mạng lưới Ngân hàng, khuyến khích mở tài khoản tiền gửi dân cư và mở rộng TTKDTM trong dân cư
 • 3.2.3. Mở rộng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo, Marketting các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng
 • 3.2.4. Hiện đại hoá công nghệ thanh toán, nâng cao trình độ cán bộ
 • 3.2.5. Hợp lý hoá quá trình thanh toán không dùng tiền mặt theo hướng có lợi nhất cho khách hàng.
 • 3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ
 • 3.2.7. Một số các giải pháp khác
 • 3.3. Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động TTKDTM

KẾT LUẬN

MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

4 HOÀN THIÊN CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)

 • Lời cam đoan
 • Lời cảm ơn
 • Tóm lược luận văn
 • Danh mục các chữ viết tắt
 • Mục lục
 • Danh mục các biểu bảng
 • Danh mục các sơ đồ, đồ thị, hình vẻ

MỞ ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Nội dung nghiên cứu (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

 • 1.1 TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
 • 1.1.1 Ngân hàng trung ương và hoạt động của ngân hàng Trung ương
 • 1.1.2 Khái niệm, vai trò và ý nghĩa thanh toán không dùng tiền mặt
 • 1.1.3 Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nhà Nước.
 • 1.2 CÁC TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNN VIỆT NAM
 • 1.2.1 Các chỉ tiêu định tính
 • 1.2.2 Các chỉ tiêu định lượng
 • 1.3  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNN QUẢNG TRỊ
 • 1.3.1 Nhân tố thuộc về khách hàng
 • 1.3.2 Nhân tố thuộc về môi trường chính sách pháp luật
 • 1.3.3 Các nhân tố thuộc về Ngân hàng Nhà nước
 • 1.4 KINH NGHIỆM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CÁC NƯỚC KHÁC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
 • 1.4.1 Kinh nghiệm hoàn thiện chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại các nước
 • 1.4.2 Bài học rút ra cho Việt Nam để hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt

Xem thêm nhiều đề cương chi tiết trong luận văn tại đây:

===> Đề cương chi tiết trong luận văn

CHƯƠNG  2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)

 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng trị
 • 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng trị
 • 2.1.3 Tình hình nhân lực của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Quảng Trị
 • 2.1.4 Nghiệp vụ chính của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Quảng trị
 • 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ
 • 2.2.1 Tình hình thanh toán nói chung trên địa bàn tỉnh Quảng trị
 • 2.2.2 Tình hình thanh toán tại Ngân hàng nhà nước Quảng trị.
 • 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ
 • 2.3.1 Những kết quả đạt được
 • 2.3.2 Những hạn chế, tồn tại
 • 2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

 • 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆNCÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ
 • 3.1.1 Mục tiêu chiến lược của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến năm 2020
 • 3.1.2 Định hướng hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt
 • 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ
 • 3.2.1 Đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, đổi mới kỹ thuật và công nghệ thanh toán
 • 3.2.2 Đơn giản hoá chính sách và thủ tục, xem xét lại cơ cấu tính phí
 • 3.2.3 Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên (Đề cương luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)
 • 3.2.4 Tăng cường mở rộng quan hệ với các KBNN và các TCTD trong hoạt động phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
 • 3.2.5 Hoàn thiện môi trường pháp lý
 • KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 • KẾT LUẬN

KIẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1

DOWNLOAD FILE

Trên đây là các mẫu Đề Cương Luận Văn thanh toán không dùng tiền mặt trong luận văn thạc sĩ được Luận Văn Panda tổng hợp từ các bài luận văn thạc sĩ điểm cao, với đa dạng các đề tài, đa dạng các ngành học, tha hồ cho các bạn học viên tham khảo cách viết đề cương.

Để hoàn thành bài luận văn thạc sĩ các bạn cần đầu tư nhiều thời gian công sức nghiên cứu, nên nếu cần sự hỗ trợ hoàn thành luận văn các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Panda, và có thể liên hệ qua. 

ZALO: 0932091562

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562