Dịch vụ viết thuê Học kỳ doanh nghiệp UEH – Trọn Gói – Điểm Cao

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ HỌC KỲ DOANH NGHIỆP
4.9/5 - (74 bình chọn)

Học kỳ doanh nghiệp là một môn học mới của trường đại học Kinh Tế UEH HỒ CHÍ MÌNH, các bạn sinh viên cần phải đi thực tập tại một doanh nghiệp cụ thể mới có thể hoàn thành môn học này. Khác với cách viết khóa luận tốt nghiệp của những năm trước đây, học kỳ doanh nghiệp UEH các bạn cần phải làm 3 bài.

 • KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC
 • NHẬT KÝ CÔNG VIỆC
 • BÁO CÁO CÔNG VIỆC

Cách làm của ba môn học này chủ yếu xoay quanh công việc tại một doanh nghiệp cụ thể, được giao công việc thực tập gần giống như một nhân viên bình thường trong công ty, bằng các phương pháp mô tả bằng cách so sanh, diễn giải để thực hiện ba môn học này.

Tuy nhiên môn học kỳ doanh nghiệp UEH này mới chuyển khai dẫn đến các bạn sinh viên còn thấy lạ lẫm, và khó khăn trong quá trình làm bài. Bởi vì khó tìm được một bài mẫu của những khóa trước để tham khảo, để giải quyết giúp các bạn vượt qua một số khó khăn trong quá trình làm bài, Luận văn Panda có hỗ trợ dịch vụ viết thuê khóa luận học kỳ UHE với các chuyên ngành sau:

 • Học kỳ doanh nghiệp Quản trị kinh doanh
 • Học kỳ doanh nghiệp Kế toán
 • Học kỳ doanh nghiệp Tài chính ngân hàng
 • Học kỳ doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp
 • Học kỳ doanh nghiệp Kinh doanh quốc tế
 • Học kỳ doanh nghiệp Ngành Anh văn
 • Học kỳ doanh nghiệp Du lịch
 • Học kỳ doanh nghiệp Luật
 • Học kỳ doanh nghiệp Nhà hàng – khách sạn
 • Học kỳ doanh nghiệp Kinh tế đầu tư
 • Học kỳ doanh nghiệp Chuyên ngành Kinh tế học
 • Học kỳ doanh nghiệp Chuyên ngành Kinh tế & Kinh doanh Nông nghiệp
 • Học kỳ doanh nghiệp Chuyên ngành Quản lý Nguồn nhân lực
 • Học kỳ doanh nghiệp Chuyên ngành Thẩm định giá
 • Học kỳ doanh nghiệp Chuyên ngành Bất động sản

Các dịch vụ viết thuê môn Học kỳ doanh nghiệp UEH tại Luận văn Panda như sau:

 • Viết từng bài theo yêu cầu của sinh viên
 • Viết Combo 3 bài, có giảm giá
 • Viết theo thông tin công ty, thông tin công việc của sinh viên cung cấp
 • Viết trọn gói tất cả, kể cả xin dấu mộc công ty
 • Có chỉnh sửa theo yêu cầu của giáo viên
 • Nội dung hoàn chỉnh, trình bày gọn gàng đúng quy định của nhà trường.

Các bạn sinh viên có nhu cầu quan tâm đến dịch vụ thuê viết Học kỳ doanh nghiệp UEH có thể liên hệ đến Luận văn Panda SĐT/ ZALO 0932092562 Để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.

I. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC (HỌC KỲ DOANH NGHIỆP)

Tháng …… , năm ……

Tên cơ quan

Sinh viên                       :        (tên sinh viên – MSSV)

Chuyên ngành               :        (tên chuyên ngành)

Khoa                              :        (tên Khoa đào tạo)

Giảng viên hướng dẫn  :        (tên Giảng viên hướng dẫn)

Cố vấn                            :        (tên Cố vấn)

Tên dự án (công việc):

1. Giới thiệu:

 • Bối cảnh của ngành nghề của tổ chức thực hiện học kỳ doanh nghiệp
 • Trình bày tại sao sinh viên chọn tổ chức nơi thực hiện học kỳ doanh nghiệp
 • Trình bày các mục tiêu/kết quả học tập của sinh viên.

2. Các hoạt động của sinh viên trong học kỳ doanh nghiệp:

2.1 Mô tả các hoạt động

Mô tả bằng lời các hoạt động theo tuần mà sinh viên dự kiến thực hiện để hoàn thành báo cáo thực tập.

Tuần 1 (từ ngày …. đến ngày ….)

 • Nội dung công việc:
 • Mục tiêu cần đạt:
 • Phương pháp sử dụng:
 • Yêu cầu hỗ trợ:
 • Yêu cầu kết quả phải đạt:

2.2 Kế hoạch công việc

Lập bảng thể hiện kế hoạch công việc cụ thể hàng tuần. Bảng kế hoạch công việc phản ánh tóm lược nội dung mô tả bằng lời của các hoạt động

Bảng Kế hoạch nên được chia thành 6 cột:

 • Cột thứ nhất là thứ tự theo tuần
 • Cột thứ hai là các hoạt động cụ thể tương ứng ở từng tuần
 • Cột thứ 3 trình bày các mục tiêu cần đạt tương ứng với từng hoạt động ở từng tuần
 • Cột thứ 4 là phương pháp sử dụng để thực hiện các mục tiêu
 • Cột thứ 5 là những yêu cầu hỗ trợ từ phía cơ quan thực tập hoặc cố vấn thực tập
 • Cột thứ 6 trình bày yêu cầu kết quả phải đạt sau khi phải thực hiện hoạt động tương ứng (kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm)

Bảng kế hoạch thực tập (mẫu)

Tuần Nội dung công việc Mục tiêu cần đạt Phương pháp sử dụng Yêu cầu hỗ trợ Yêu cầu kết quả
1
2
3

Chữ ký của sinh viên   (ghi rõ họ và tên)

Chú ý:

 • Các hoạt động của sinh viên có thể được thực hiện ở bên trong hoặc bên ngoài cơ quan/tổ chức thực hiện học kỳ doanh nghiệp. Ví dụ, sinh viên có thể đi gặp gỡ khách hàng, đối tác, người dân hoặc chính quyền để tham khảo ý kiến hoặc quan điểm của họ về một vấn đề liên quan đến tổ chức. Sinh viên cũng có thể tham gia các cuộc họp nội bộ, thực hiện các công việc mang tính cá nhân hoặc nhóm được cố vấn thực tập giao.

II. NHẬT KÝ CÔNG VIỆC (HỌC KỲ DOANH NGHIỆP)

Tháng …… , năm ……

Tên cơ quan

Sinh viên                       :        (tên sinh viên – MSSV)

Chuyên ngành               :        (tên chuyên ngành)

Khoa                              :        (tên Khoa đào tạo)

Giảng viên hướng dẫn  :        (tên Giảng viên hướng dẫn)

Cố vấn                         :        (tên Cố vấn)

Tên dự án (công việc):

1. Kế hoạch công việc

Trình bày lại kế hoạch công việc cụ thể hàng tuần. Lưu ý là Kế hoạch cụ thể này đang được tiến hành trong tiến trình thực hiện học kỳ doanh nghiệp. Do đó, bảng kế hoạch công việc phản ánh tóm lược nội dung mô tả bằng lời của các hoạt động đã được thực hiện trên thực tế trong quá trình thực tập của sinh viên.

2. Nhật ký công việc

Nội dung công việc được ghi theo ngày và tổng hợp theo đơn vị tuần. Nội dung được ghi dưới hai (02) dạng: 1) văn bản tường thuật chi tiết các hoạt động hàng ngày; và 2) Bảng nhật ký công việc (ghi tóm lược).

2.1 Văn bản tường thuật

2.2 Bảng ghi nhật ký công việc tóm lược

Tuần 1 (từ ngày …. đến ngày ……)

Tường thuật công việc hàng ngày bằng văn bản

Ngày 1, buổi, từ …giờ đến … giờ

 • Nội dung công việc đã thực hiện:
 • Mục tiêu đạt được so mục tiêu đặt ra:
 • Phương pháp đã sử dụng:
 • Các hỗ trợ đã được thực thi:
 • Kết quả đạt được:

Tuần 1 (từ ngày …. đến ngày ……)

Tường thuật công việc hàng ngày bằng văn bản

Ngày 1, buổi, từ …giờ đến … giờ

 • Nội dung công việc đã thực hiện:
 • Mục tiêu đạt được so mục tiêu đặt ra:
 • Phương pháp đã sử dụng:
 • Các hỗ trợ đã được thực thi:
 • Kết quả đạt được:

Chú ý:

 • Các hoạt động của sinh viên có thể được thực hiện ở bên trong hoặc bên ngoài cơ quan thực tập. Ví dụ, sinh viên có thể đi gặp gỡ khách hàng, đối tác, người dân hoặc chính quyền để tham khảo ý kiến hoặc quan điểm của họ về một vấn đề liên quan đến tổ chức. Sinh viên cũng có thể tham gia các cuộc họp nội bộ, thực hiện các công việc mang tính cá nhân hoặc nhóm được cố vấn thực tập giao.

III. BÁO CÁO CÔNG VIỆC (HỌC KỲ DOANH NGHIỆP)

Tháng …… , năm ……

Tên cơ quan

Tên dự án (công việc):

1. Giới thiệu:

 • Tóm lược Bối cảnh của ngành nghề của tổ chức thực hiện học kỳ doanh nghiệp
 • Tóm lược bối cảnh của tổ chức nơi thực hiện học kỳ doanh nghiệp
 • Trình bày các mục tiêu thực hiện học kỳ doanh nghiệp của sinh viên
 • Trình bày các chuẩn đầu ra mong đợi và kết quả đạt được so với chuẩn đầu ra
 • Chuẩn đầu ra kiến thức
 • Chuẩn đầu ra kỹ năng
 • Chuẩn đầu ra mức độ tự chủ và trách nhiệm

2. Các hoạt động thực tập và kết quả cụ thể của học kỳ doanh nghiệp:

(Mô tả lần lượt từng hoạt động đã thực hiện và kết quả đạt được)

2.1 Mô tả hoạt động 1

 • Nội dung công việc đã thực hiện:
 • Mục tiêu cần đạt:
 • Phương pháp đã sử dụng:
 • Các hỗ trợ nhân lực, vật lực, tài lực của doanh nghiệp:
 • Kết quả đã đạt được từ hoạt động 1:
 • Đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm

2.2 Mô tả hoạt động 2

 • Nội dung công việc đã thực hiện:
 • Mục tiêu cần đạt:
 • Phương pháp đã sử dụng:
 • Các hỗ trợ nhân lực, vật lực, tài lực của doanh nghiệp:
 • Kết quả đã đạt được từ hoạt động 1:
 • Đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm

2.3 Mô tả hoạt động 3

 • Nội dung công việc đã thực hiện:
 • Mục tiêu cần đạt:
 • Phương pháp đã sử dụng:
 • Các hỗ trợ nhân lực, vật lực, tài lực của doanh nghiệp:
 • Kết quả đã đạt được từ hoạt động 3:
 • Đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm

2.4 …

2.5…

3. Đánh giá chung về kết quả thực hiện học kỳ doanh nghiệp và các giá trị nhận được từ học kỳ doanh nghiệp

3.1 Đánh giá chung

 • Tổng kết kết quả thực hiện học kỳ doanh nghiệp, chỉ ra các kết quả đạt được so với kế hoạch ban đầu
 • Kết luận về các giá trị nhận được từ học kỳ doanh nghiệp (so với chuẩn đầu ra của học kỳ doanh nghiệp)
 • Kiến thức
 • Kỹ năng
 • Mức độ tự chủ và trách nhiệm

Chữ ký của sinh viên

Sau đây Luận văn Panda trích một số yêu cầu, các viết Học kỳ doanh nghiệp UEH do thời gian có hạn nên chỉ có thể ví dụ của ngành Tài chính doanh nghiệp. Các bạn sinh viên của ngành khác có thể xem trên website của khoa mình học, hoặc liên hệ với ZALO 0932.091.562 để gửi qua cho các bạn nhé.

Khoa đào tạo:                                    TÀI CHÍNH

Ngành đào tạo:                      TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Chuyên ngành đào tạo:        TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 1. Tên học phần: HỌC KỲ DOANH NGHIỆP
 2. Mã học phần:
 3. Bộ môn phụ trách:
 4. Trình độ: CỬ NHÂN
 5. Số tín chỉ: 10 TÍN CHỈ
 6. Phân bổ thời gian:
 7. Điều kiện tiên quyết: TÍCH LŨY TỪ 70 TÍN CHỈ TRỞ LÊN , KHÔNG VI PHẠM KỶ LUẬT CÓ HÌNH THỨC CẢNH CÁO TRỞ LÊN
 8. Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo
KIẾN THỨC
KIẾN THỨC CHUNG
PLO1 Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.
PLO2 Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh tế vĩ mô và vi mô.
PLO3 Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các kiến thức căn bản về quản trị và quản trị kinh doanh, lý thuyết về quản trị nói chung và quản trị doanh nghiệp, kiến thức về các công cụ phục vụ cho quản trị doanh nghiệp.
PLO4 Giải thích những kiến thức về tài chính (theo tiêu chuẩn quốc tế, theo định hướng vừa rộng vừa sâu) trong các hiện tượng, sự vận hành của nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng.

KIẾN THỨC NGÀNH

PLO5 Thành thạo trong việc lập kế hoạch và áp dụng lý thuyết để thực hiện các quyết định quản trị tài chính nhằm làm gia tăng giá trị cổ đông.
PLO6 Am hiểu các kiến thức về quản trị và điều hành công ty, kể các công ty đa quốc gia trong môi trường kinh doanh toàn cầu.
PLO7 Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm tài chính, có khả năng áp dụng các sản phẩm tài chính vào nghiệp vụ cụ thể của doanh nghiệp (quản trị rủi ro, huy động vốn, đầu tư tài chính)
KỸ NĂNG
KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN
PLO8 Đọc, hiểu, xử lý, lập và phân tích chứng từ tài chính, báo cáo tài chính, danh mục đầu tư tài chính, báo cáo phân tích vĩ mô, vi mô, kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh bảo hiểm.
PLO9 Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc thực hành nghiệp vụ tài chính.
PLO10 Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính – bảo hiểm đã được đào tạo.

KỸ NĂNG MỀM

PLO11 Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán đoán).
PLO12 Có kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình; kỹ năng viết báo cáo, thành lập và bảo vệ dự án chuyên ngành.

THÁI ĐỘ, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

PLO13 Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị.
PLO14 Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc khoa học.
PLO15 Có năng lực tự học, xây dựng thái độ học tập suốt đời, phát triển phát triển kiến thức để tham dự các kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp (CFA, CPA, ACCA…).
 1. Mô tả vắn tắt học phần:

Chương trình “Học kỳ doanh nghiệp” một hình thức của học phần “Thực tập và tốt nghiệp”, được bố trí vào học kỳ cuối của chương trình đào tạo (Điều 2, Quyết định số 716/QĐ-ĐHKT-QLĐTCTSV ngày 09 tháng 3 năm 2020).

Học kỳ Doanh nghiệp là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Tài chính doanh nghiệp tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Thời gian thực hiện học kỳ doanh nghiệp là 10 tuần (kể từ 03/08/2020 đến 11/10/2020).

Trong học kỳ doanh nghiệp, sinh viên tự liên hệ doanh nghiệp hoặc với sự giới thiệu của khoa, sinh viên sẽ được tiếp cận thực tiễn doanh nghiệp, làm việc với tư cách thực tập sinh, dưới sự hướng dẫn của Giảng viên hướng dẫn (UEH) và Người hướng dẫn (DN). Sinh viên cũng được làm việc với các đồng nghiệp, tìm hiểu các hoạt động nghề nghiệp thực tiễn, xây dựng kế hoạch làm việc và hoàn tất các báo cáo: nhật ký HKDN và báo cáo tổng kết HKDN.

 1. Mục tiêu của học phần:

Thông qua hoạt động tìm hiểu thực tiễn và làm việc với GV hướng dẫn và Người hướng dẫn, sinh viên sẽ:

 • Củng cố, bổ sung và vận dụng kiến thức trong chuyên ngành tài chính đã học để phân tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp.
 • Thực hành các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian cá nhân, xây dựng kế hoạch công việc trong môi trường làm việc thực tiễn và chuyên nghiệp.
 • Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp, định vị và phát triển thương hiệu cá nhân, rèn luyện thái độ làm việc chuyên nghiệp.
 • Hình thành năng lực nghề nghiệp, đáp ứng mục tiêu tiêu học tập suốt đời để có thể tham gia thị trường lao động và phát triển sự nghiệp sau khi kết thúc quá trình đào tạo.
 1. Chuẩn đầu ra của học phần và đóng góp của học phần vào chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra kiến thức

CLO1: Hiểu được sự vận hành của doanh nghiệp, mô tả được lịch sử hoạt động, cơ cấu quản lý doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh và định hướng chiến lược của DN.

CLO2: Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của phòng/ban thực tập trong doanh nghiệp. Có thể tham gia vào một/ một số quy trình nghiệp vụ tài chính cụ thể của doanh nghiệp.

CLO3: Đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp hoặc hiệu quả hoạt động của một số nghiệp vụ tài chính – kế toán cụ thể. Có khả năng phát hiện vấn đề/điểm yếu/ của hoạt động doanh nghiệp hoặc quy trình nghiệp vụ.

CLO4: Tổng hợp kiến thức lý thuyết để tìm kiếm giải pháp/gợi ý để giải quyết vấn đề phát hiện, nâng cao hiệu quả, cải thiện điểm yếu của hoạt động doanh nghiệp/quy trình nghiệp vụ.

Chuẩn đầu ra kỹ năng

CLO5: Có khả năng xây dựng kế hoạch làm việc, kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch.

CLO6: Thực hành các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn trong môi trường thực tiễn.

CLO7: Trình bày kết quả công việc với văn phong, cách trình bày thích hợp, hiệu quả.

CLO8: Thu thập được và tổng hợp được các thông tin, dữ liệu cần thiết. Phân tích, liên hệ và xử lý được các số liệu để phát hiện vấn đề và đo lường hiệu quả giải pháp/gợi ý.

Chuẩn đầu ra năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm

CLO9: Phối hợp tốt với GV hướng dẫn, cố vấn, đồng nghiệp

CLO10: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc khoa học.

Chuẩn đầu ra học phần

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Kiến thức Kỹ năng Mức độ tự chủ và trách nhiệm
CLO1 PLO6
CLO2 PLO6
CLO3 PLO5,PLO7
CLO4 PLO5,PLO8
CLO5 PLO14,PLO15
CLO6 PLO9
CLO7 PLO12
CLO8 PLO11
CLO9 PLO12
CLO10 PLO14
 1. Nhiệm vụ của sinh viên
 • Yêu cầu về tuân thủ thời gian làm việc tại doanh nghiệp
 • Yêu cầu về giao tiếp với người hướng dẫn, giảng viên hướng dẫn.
 • Yêu cầu về thực hiện công việc được giao
 • Hoàn thành đúng hạn và nghiêm túc các báo cáo của học kỳ doanh nghiệp: kế hoạch học kỳ doanh nghiệp, nhật kỳ học kỳ doanh nghiệp, báo cáo học kỳ doanh nghiệp.
 1. Tài liệu học tập
 • Tài liệu đọc bắt buộc:
 • Các giáo trình, tài liệu các học phần có liên quan phần hành, công việc mà sinh viên tham gia tại doanh nghiệp;
 • Các tài liệu, văn bản liên quan hoạt động của doanh nghiệp
 • Tài liệu tham khảo: Các văn bản pháp lý, các báo cáo thị trường/ ngành thuộc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
 2. CÁC KỸ NĂNG CHUYÊN NGHIỆP (PROFESSIONAL SKILLS): 40%

(Được đánh giá bởi cố vấn, người hướng dẫn trên thang điểm 10)

 1. Tác phong làm việc (Đúng giờ, ứng xử, tuân thủ quy định) : 2 điểm
 2. Kỹ năng làm việc nhóm: 2 điểm
 3. Thái độ làm việc : 1 điểm
 4. Đóng góp cho tổ chức (phát hiện vấn đề, gợi ý giải pháp, tham gia công việc thực tế): 5 điểm.
 5. BÁO CÁO HỌC KỲ DOANH NGHIỆP (INTERNSHIP REPORTS): 60%

(Được đánh giá bởi giảng viên hướng dẫn dựa trên báo cáo sản phẩm trên thang điểm 10)

 1. Hình thành các mục tiêu, kế hoạch công việc: 2 điểm
 2. Sự đa dạng trong hoạt động thực tập: 2 điểm
 3. Kết quả báo cáo hoạt động doanh nghiệp (xác định vấn đề, khung lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, phân tích kết quả và kiến nghị): 5 điểm.
 4. Ngôn ngữ, văn phong, hình thức các báo cáo: 1 điểm
 5. Thang điểm (điểm số, quy đổi điểm chữ)
 6. Nội dung lịch trình thực tập, sản phẩm, mốc hoàn thành, đáp ứng chuẩn đầu ra học phần
Tuần Nội dung thực tập Kết quả/Sản phẩm phải đạt

Mốc hoàn thành

Đáp ứng Chuẩn đầu ra học phần

Tuần 1 – 2 Tìm hiểu chung về doanh nghiệp

Lập kế hoạch thực tập

Mô tả về doanh nghiệp.

Bản kế hoạch thực tập.

Nhật ký thực tập

Tuần 3-6 Tìm hiểu về hoạt động nghiệp vụ.

Đề xuất tình huống thực tập

Mô tả hoạt động nghiệp vụ.

Hoàn thiện kế hoạch thực tập.

Nhật ký thực tập

Tuần 7-9 Tham gia nghiệp vụ DN.

Phân tích hoạt động, đề xuất giải pháp

Phân tích hoạt động doanh nghiệp.

Bản nháp  báo cáo kết quả thực tập.

Nhật ký thực tập

Tuần 10 Tổng hợp Báo cáo hoạt động hoàn chỉnh

Phụ lục

 • Mẫu CV của sinh viên
 • Mẫu Thư xin thực tập
 • Mẫu Đề cương thực tập
 • Mẫu Hợp đồng thực tập
 • Mẫu Kế hoạch thực tập
 • Mẫu Nhật ký thực tập
 • Mẫu Báo cáo thực tập
 • Các Hướng dẫn thực tập khác

Để hoàn thành môn Học kỳ doanh nghiệp bất cứ sinh viên nào cũng cần phải đầu tư thời gian để tìm kiếm công ty thực tập, đi làm tại công ty thực tập khoảng 2 tháng, dành thời gian lúc rảnh vào buổi tối để viết bài, chỉnh sửa theo các yêu cầu từ hướng dẫn. Để tiết kiệm thời gian và công sức các bạn sinh viên có thể sử dụng dịch vụ viết Học kỳ doanh nghiệp UEH tại Luận văn Panda.

Xin chúc các bạn sinh viên hoàn thành tốt môn học này, và hẹn gặp lại các bạn trên ZALO: 0932.091.562.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562