Cách viết và trình bày luận văn thạc sĩ đạt cao

Viết được 1 bài luận văn thạc sĩ để nghiên cứu và bảo vệ chắc hẳn các bạn sinh viên gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt cách viết và trình bày làm sao để cho bài luận văn thạc sĩ của mình hay và đẹp thật sự với nhiều bạn đang gặp rất nhiều khó khăn, vậy hôm nay dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ sẽ giúp các bạn cách viết và trình bày luận văn thạc sĩ đạt điểm cao. Các bạn cùng đọc bài viết dưới đây của luanvanpanda.com nhé.

I. Cách viết và trình bày luận văn thạc sĩ đạt chuẩn

1/ Phần mở đầu:

  • Tính cấp thiết của đề tài/ Lý do chọn đề tài;
  • Mục tiêu nghiên cứu (Mục tiêu tổng quát; Mục tiêu cụ thể);
  • Câu hỏi nghiên cứu (gắn với việc giải quyết từng Mục tiêu nghiên cứu cụ thể);
  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu (Về mặt nội dung; Về mặt không gian; Về mặt thời gian);
  • Phương pháp nghiên cứu;
  • Đóng góp mới của đề tài (Về mặt khoa học; Về mặt thực tiễn).
  • Kết cấu của đề tài.

2/ Phần nội dung gồm các Phần sau:

Tổng quan nghiên cứu: trình bày các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận văn. Học viên cần tìm hiểu đầy đủ các nội dung cơ bản (cả phần nghiên cứu được và chưa nghiên cứu được của từng tác giả) và phương pháp nghiên cứu mà từng tác giả đã sử dụng khi thực hiện nghiên cứu đề tài. Từ đó tổng kết, nêu lên những vấn đề còn tồn tại của các nghiên cứu trước (cả về nội dung và phương pháo nghiên cứu) để xác định vấn đề nghiên cứu của luận văn

Trình bày các cơ sở lý thuyết, lý luận cũng như các lý thuyết nền làm cơ sở khoa học để thực hiện nghiên cứu đề tài luận văn.

Trình bày Phương pháp nghiên cứu và mô hình nghiên cứu của Luận văn: Khung nghiên cứu; Quy trình nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu (Phương pháp nghiên cứu định tính; Phương pháp nghiên cứu định lượng); Mô hình nghiên cứu của tác giả (trình bày rõ cơ sở khoa học để xác định từng loại biến trong mô hình nghiên cứu (biến phụ thuộc, biến độc lập, biến quan sát của từng biến độc lập và phụ thuộc); phương pháp đo lường các biến; Thiết lập các Giả thiết nghiên cứu; Tổng quan về khảo sát và thu thập số liệu (Đối tượng khảo sát, nội dung khảo sát; Bảng câu hỏi khảo sát, phương pháp khảo sát); Xử lý dữ liệu.

Trình bày Kết quả nghiên cứu và bàn luận: Kết quả nghiên cứu từ phương pháp định tính (chủ yếu là phỏng kê mô tả) nhằm phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu từ phương pháp định lượng (Kiểm định mô hình); Bàn luận kết quả nghiên cứu qua việc Kiểm định lại các Giả thiết nghiên cứu đã đặt ra và so sánh kết quả nghiên cứu của mình với kết quả nghiên cứu của tác gài trước đó.

Trình bày những đề xuất, dự báo, giải pháp hoặc hàm ý chính sách dựa trên kết quả nghiên cứu đạt được nhằm hướng đến giải quyết các vấn đề đặt ra của đề tài.

3/ Phần kết luận:

Trình bày ngắn gọn những đóng góp, phát hiện mới của luận văn, chỉ ra những hạn chế mà luận văn chưa giải quyết định và đề xuất những hướng nghiên cứu tiếp theo.

II. Hình thức trình bày

2.1. Soạn thảo văn bản

Luận văn sử dụng chữ Time New Roman cỡ chữ 13; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 line; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy.

Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297cm), dày khoảng 60 đến 80 trang, không kể phụ lục.

2.2.Tiểu mục trong từng chương:

Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục.

2.3. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài chính 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo.  Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình.

Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297m của trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210m.

Trong mọi trường hợp, bốn lề bao quanh phần văn bản và bảng biểu vẫn như quy định tại khoản I mục 1 Hướng dẫn này.

Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó, ví dụ “…được nêu trong bảng 4.1” hoặc “(xem hình 3.2)” mà không được viết “…được nêu trong bảng dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và T sau”.

Luận văn thạc sĩ có khó như bạn nghĩ không

Sử dụng từ viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong luật văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những  từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

Cách thức trích dẫn tài liệu trong phần nội dung bài

Cách thức trích dẫn và ghi danh mục tài liệu tham khảo theo Hệ thống Havard là hệ thống trích theo tên tác giả và năm xuất bản. Theo hệ thống này thì họ (surname) của tác giả và năm xuất bản của tài liệu tham khảo sẽ được ghi trong phần bài viết của luận văn, luận án, bài báo,…). Mỗi thông tin được trích dẫn phải được ghi rõ nguồn trích dẫn chính xác và nhất quán trong toàn bài viết.

(1)Các hình thức trích dẫn: trích dẫn các thông tin, nội dung của các tài liệu trong phần nội dung bài viết có 2 dạng khác nhau: trích dẫn trực tiếp và trích dẫn gián tiếp.

Trích dẫn trực tiếp: Khi tên của tác giả được nêu trong câu/đoạn văn, hoặc trích dẫn nguyên văn một phần câu,  một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,… vào bài viết. Trích dẫn nguyên văn phải bảo đảm đúng chính xác từ ngữ, định dạng thông tin của tác giả được trích dẫn. “Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép”, (tên tác giả, năm xuất bản và số trang) hoặc trong ‘ngoặc đơn’. Ví dụ:

“Điều then chốt để hiểu kinh tế học vi mô là phải nhận biết rằng tiêu điểm chính của nó là vai trò của các loại giá” (Gittins, 2006, trang 18).

Cormack (1994, trang 32-33) phát biểu rằng “khi viết bài mà bài viết đó có các độc giả là giới chuyên môn học thuật đọc, người viết luôn luôn/lúc nào cũng phải nêu nguồn trích dẫn từ các công trình đã được xuất bản”.

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Hưng (2010) về sinh kế của người dân sau tái định cư cho thấy…..

Nói chung, khi viết bài khoa học để thông tin về học thuật, người viết phải nêu rõ nguồn trích dẫn từ các công trình đã xuất bản. Quan điểm này đã được trình bày trong công trình của Cormack (1994).

“The key to understanding microeconomics is to realise that its overwhelming focus is on the role of prices” (Gittins, 2006, p. 18).

Cormack (1994, pp.32-33) states that “when writing for a professional readership, writers invariably make reference to already published works”.

Research findings of Nguyễn Văn Hưng (2010) on the livelihood of people after resetllement showed that…….

In general, when writing for a professional publication, it is good practice to make reference to other relevant published work. This view has been supported in the work of Cormack (1994).

1 Theo hệ thống Harvard thì trích dẫn trực tiếp được đặt trong  ngoặc  kép. Nhưng việc sử dụng ngoặc đơn cũng có thể được và nhiều trường trên thế giới  áp dụng cho dễ nhìn.

Trích dẫn gián tiếp là việc sử dụng một cụm từ, ý tưởng, kết quả, hoặc đại ý của một vấn đề để diễn tả theo ý, cách viết của  mình trong bài viết. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng để trích dẫn trong bài. Trường hợp không thể viết lại khác hơn hoặc muốn giữ nguyên văn của tác giả được trích dẫn thì mới áp dụng cách trích dẫn trực tiếp. Khi không nêu tên của tác giả trong câu/đoạn văn viết mà chỉ sử dụng thông tin/ ý tưởng thì tên tác giả và năm xuất bản (cánh nhau dấu phẩy) được đặt trong ngoặc đơn ở cuối câu/đoạn văn. Ví dụ:

Việc tham khảo và trích dẫn các tài liệu đã xuất bản là một đặc trưng trong việc viết những bài cho đối tượng độc giả là những nhà chuyên môn học thuật (Cormack, 1994).

Making reference to published work appears to be characteristic of writing for a professional audience (Cormack, 1994).

Các nguyên tắc trích dẫn

Tác giả của các thông tin được trích dẫn trong bài được định nghĩa là cá nhân (một tác giả), tập thể (nhiều tác giả), các cơ quan, tổ chức (chính phủ, phi chính phủ, liên hiệp quốc, hội/đoàn khoa học, trong nước và ngoài nước). Không ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội của tác giả.

Tác giả là người Việt Nam, viết bằng tiếng việt: ghi đầy đủ họ và tên của tác giả theo đúng trật tự của tiếng Việt. Ví dụ: Trần Hồng Nam Phương, Trịnh Thị Vân Hà, Đinh Nguyễn Hoàng Dương.

Tác giả là người nước ngoài, viết bằng tiếng Anh: ghi họ của tác giả (theo cách viết tiếng Anh của nước ngoài). Ví dụ: tên đầy đủ của tác giả và năm xuất bản là Hans Opschoor (2005) thì ghi là Opschoor (2005); James Robert Jones (1992) thì ghi là Jones (1992).

Tác giả là các tổ chức, không phải là cá nhân hoặc tập thể tác giả: nếu tổ chức/cơ quan đó có tên viết tắt rất phổ biến và nhiều

2. Lập danh mục tài liệu tham khảo

2.1. Những điểm chung

Tất cả các tài liệu được trích dẫn trong nội dung bài viết phải có trong danh mục tài liệu tham khảo với các thông tin chi tiết về những tài liệu đó. Hạn chế tối đa ghi trong danh mục những tài liệu đã không được trích dẫn trong nội dung bài viết.

Tất cả các tài liệu tiếng nước ngoài phải được viết nguyên văn, không viết theo kiểu phiên âm. Những tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài ít người Việt biết thì có thể ghi thêm phần tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu.

Tài liệu của tác giả người nước ngoài đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt thì sắp vào danh mục tài liệu tiếng Việt. Tác giả là người Việt nhưng tài liệu được viết bằng tiếng nước ngoài thì liệt kê tài liệu trong danh mục tiếng nước ngoài (mặc dù đăng bài, hoặc xuất bản tại Việt Nam).

Các tài liệu tiếng Anh, áp dụng 100% theo hệ thống trích dẫn Harvard của Đại học Anglia Ruskin University (Cambride & Chelmsford). Đối với tài liệu Tiếng Việt chỉ có một số sự khác biệt và bổ sung cho phù hợp với cách viết tiếng Việt, là phần họ và tên của tác giả. Đối với các tài liệu viết bằng ngôn ngữ khác (Pháp,

Đức, Nga, Trung, Nhật,…) học viên tham khảo cách trích dẫn được áp dụng phổ biến tại các cơ sở đào tạo đại học ở nước đó, hoặc các nguồn hướng dẫn tin cậy khác.

Tài liệu do các tổ chức thực hiện: ghi tên cơ quan, tổ chức thực hiện hay ban hành, công bố. Có 2 cách viết khác nhau có thể sử dụng: theo tên đầy đủ hoặc cụm từ viết tắt (đối với các tổ chức nhiều người biết đến) tương tự như đã nêu trong phần 2.2.

Tất cả các tài liệu tham khảo trong danh mục được xếp theo nguyên tắc thứ tự vần ABC của tên tác giả. (Chỉ dẫn: dùng lệnh Sort trong Microsoft Word để thực hiện).

2.2. Các thông tin chi tiết.

Của một tài liệu đã được trích dẫn trong phần nội dung bài viết phải ghi theo trình tự và định dạng nhất quán. Điều này, máy tính có thể hỗ trợ khi soạn thảo văn bản bằng phần mềm Microsoft Word. Với Microsoft Word, phiên bản 2010 có thể giúp học viên lập danh mục tài liệu tham khảo tự động, theo   định

dạng qui ước và nhất quán, đối với từng loại tài liệu trích dẫn. Học viên sử dụng mục References/ Chọn Style: Harvard Anglia 3. Vào  mục Manage Sources để nhập thông tin liên quan. Sau đó vào mục Bibliography/ chọn insert. Với phiên bản 2007, học viên cần download thêm style theo thông tin tìm kiếm trên Google như sau:

BibWord: Microsoft Word Citation and Bibliography styles

Hệ thống trích dẫn Harvard theo đại học Anglia Ruskin University (Cambride & Chelmsford). Có nhiều cách trích dẫn Harvard khác nhau. Tuy nhiên, các việc định dạng không có nhiều khác biệt giữa các cách trích dẫn

2.3. Tài liệu là sách được công bố, in hoặc đăng riêng biệt.

Các tài liệu trên internet có rất nhiều sự khác biệt về chất lượng và mức độ chính xác. Nói chung là không nên trích dẫn những ý tưởng, nội dung, bài viết mà không rõ về địa chỉ mạng, tác giả, tổ chức, cơ quan đã đăng trên mạng.

2.4. Các tài liệu đăng trên các hình thức truyền thông khác:

Ngoài 2 định dạng cơ bản của tài liệu là các ấn phẩm (được in) và dạng điện tử, có nhiều thông tin được trích dẫn dưới nhiều hình thức truyền thông khác như: phim ảnh, đĩa CD, băng video, phát thanh, truyền hình. Các thông tin trích dẫn từ những định dạng này cần ghi rõ định dạng: [Phim], [CD], [VIDEO], [CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH,  CHƯƠNG  TRÌNH  PHÁT  THANH].

Ghi các thông tin về tác giả, năm sản xuất, ngày giờ phát thanh, phát hình…. và các thông tin khác nhằm tăng thêm độ tin cậy của các thông tin được trích dẫn.

2.5/Các tài liệu hạn chế tối đa trong việc sử dụng để trích dẫn Khi sử dụng bất kỳ tài liệu của những tác giả, tổ chức học thuật,… để tham khảo và trích dẫn vào bài viết, phải hạn chế tối đa những tài liệu thiếu các thông tin về mức độ tin cậy sau đây:  Không có tên của tác giả, không có năm xuất bản (đây là hai thông tin cơ bản khi trích dẫn theo hệ thống Harvard), không biết  rõ nguồn gốc của tài liệu, không có địa chỉ và đường dẫn trên internet, trích dẫn thứ cấp (trích qua trích dẫn của một tác giả khác). Những thông tin trích từ các tài liệu có những thiếu sót trên được gọi là  ‘tài liệu tham khảo đen’.

2.6. Phụ lục của luận văn thạc sĩ

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh… Nếu luận văn sử dụng những câu trả lời cho một bảng câu hỏi thì bảng câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm  tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn. Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

Trên đây chúng mình chia se đến các bạn sinh viên: “Cách viết và trình bày luận văn thạc sĩ điểm cao“, bạn nào có nhu cầu cần người viết thuê luận văn thạc sĩ thì liên hệ với mình qua: SDT/ZALO 0932091562 hoặc truy cập website: Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ để trao đổi  về đề tài, công ty, thời gian, chi phí. Chúng mình có đội tư vấn khách hàng chuyên nghiệp, luôn trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ các bạn.

1 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*