Kết quả đánh giá thực hiện công việc trong quản trị nhân lực

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Rate this post

Kết quả đánh giá thực hiện công việc trong quản trị nhân lực hiện nay. Kết quả đã dựa trên cơ sở lý luận về đánh giá thực hiện công việc để áp dụng vào việc nghiên cứu thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng, đồng thời cũng nêu lên được các giải pháp để hoàn thiện hoạt động đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, và những tài liệu liên quan đến luận văn quản trị nguồn nhân lực, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Nguồn Nhân Lực

1. Xác định quy trình đánh giá

Xác định quy trình đánh giá là trình tự các bước triển khai đánh giá có tổ chức để hoàn thành Đánh giá thực hiện công việc tại đơn vị. Quy trình đánh giá gồm các bước sau:

Chuẩn bị đánh giá :

 • Lên kế hoạch cụ thể về thời gian địa điểm và không gian phù hợp để đánh giá.
 • Xem xét lại phạm vi trách nhiệm, nhiệm vụ của từng nhân viên.
 • Xem xét lại hồ sơ đánh giá của các kỳ đánh giá trước.
 • Xem xét lại quá trình đánh giá công việc chung.
 • Chuẩn bị các biểu mẫu đánh giá.

Tiến hành đánh giá :

 • Thu thập các thông tin đánh giá bao gồm:
 • Quan sát nhân viên thực hiện công việc.
 • Kiểm tra lại các mẫu công việc đã hoàn thành.
 • Xem lại sổ giao việc.
 • Nói chuyện trực tiếp với nhân viên.
 • Xem lại các biên bản ghi lỗi của nhân viên.
 • Tiến hành đánh giá theo các tiêu chí đã cho trên phiếu đánh giá.

Tổng hợp kết quả đánh giá :

Người đánh giá dựa vào kết quả đánh giá trên phiếu đánh giá, ghi chép và tổng hợp lại kết quả đánh giá của nhân viên trong bộ phận thuộc quyền quản lý.

2. Phỏng vấn đánh giá

Phỏng vấn đánh giá được hiểu là cuộc đối thoại chính thức giữa người lãnh đạo trực tiếp và nhân viên nhằm xem xét lại toàn bộ tình hình thực hiện công việc của nhân viên. Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện công việc đã qua trong mối quan hệ với các quyết định nhân sự, các tiềm năng trong tương lai của họ và các biện pháp để hoàn thiện khả năng thực hiện công việc của họ.Trong một cuộc đối thoại cởi mở, có thể cho phép nhân viên có những sự góp ý, nhận xét về cung cách và phong thái lãnh đạo hoặc có những nhận xét khác nhằm giúp các cấp lãnh đạo hoàn thiện hơn trong công tác đánh giá thực hiện công việc nói riêng và quản lý nói chung.

Phỏng vấn đánh giá là khâu cuối cùng nhưng có vai trò vô cùng quan trọng đối với hiệu quả công tác đánh giá. Để thực hiện thành công, người lãnh đạo trực tiếp cần chuẩn bị rất kỹ cho cuộc nói chuyện với nhân viên. Trong khâu chuẩn bị, người lãnh đạo trực tiếp cần:

 • Xem xét kết quả đánh giá của những lần đánh giá trước đó để ghi nhận sự nỗ lực trong quá trình thực hiện công việc của nhân viên.
 • Xác định những hành vi nổi trội của nhân viên và những nhược điểm lớn của họ mà người đánh giá cần nhấn mạnh trong quá trình trao đổi.
 • Dự kiến trình tự tiến hành hoặc cách tiếp cận với từng đối tượng phỏng vấn, tùy thuộc vào cá tính, năng lực, phẩm chất của đối tượng được đánh giá. Người đánh giá có thể sử dụng linh hoạt hoặc phối hợp các cách tiếp cận khác nhau: Kể và thuyết phục, Kể và lắng nghe, Giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý văn hóa, và những tài liệu liên quan đến luận văn, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

====>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

3. Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc trong quản trị nhân lực

Kết quả đánh giá thực hiện công việc là cơ sở để nhà quản lý đánh giá được mức độ thành công của hệ thống các chính sách quản trị nhân lực của tổ chức. Qua quá trình đánh giá thực hiện công việc, nhà quản lý các cấp sẽ đánh giá được năng lực chung của nhân viên và mức độ đáp ứng của họ đối với yêu cầu của công việc. Từ đó, nhà quản lý các cấp đánh giá được hiệu quả của chính sách tuyển dụng, sử dụng, phát triển… nguồn nhân lực. Đó là cơ sở quan trọng để nhà quản lý đưa ra các quyết định hợp lý về quản trị nhân sự.

3.1. Sử dụng trong việc trả thù lao lao động

Kết quả đánh giá thực hiện công việc tạo cơ sở cho việc trả thù lao lao động dựa trên kết quả lao động cuối cùng. Đối với công nhân sản xuất sản phẩm trực tiếp thì kết quả đánh giá thực hiện công việc cho phép xác định được số lượng và chất lượng sản phẩm mà người lao động hoàn thành. Qua kết quả đó, nhà quản lý có thể thực hiện công tác trả lương theo sản phẩm gắn liền với số lượng và chất lượng sản phẩm một cách hiệu quả. Đối với bộ phận hưởng lương thời gian cũng như việc chia lương sản phẩm tập thể, kết quả đánh giá thực hiện công việc là cơ sở để xác định hệ số tham gia lao động. Thông qua việc sử dụng hệ số tham gia lao động, kết quả chia lương sẽ gắn chặt với kết quả thực hiện công việc của người lao động.

3.2. Sử dụng trong việc bố trí và sử dụng nhân viên

Đánh giá thực hiện công việc sẽ cho biết việc bố trí và sử dụng lao động của tổ chức đã thực sự hợp lý hay chưa. Qua đó, giúp cho các nhà quản lý hoàn thiện công tác bố trí và sử dụng nhân viên của đơn vị. Theo đó:

 • Người lao động có kết quả hoàn thành tốt công việc có thể được giao làm những công việc có trách nhiệm cao hơn, hoặc được mở rộng thêm công việc, hoặc giao thêm một số công việc có tính chất thử thách để họ có cơ hội phát triển hơn.
 • Sau đánh giá và phỏng vấn đánh giá có thể phát hiện thêm các tốt chất của người lao động có mà chưa được khai thác, nhà quản lý sẽ có những ý tưởng mới trong việc sử dụng nhân lực này ở các công việc phù hợp hơn.
 • Những nhân viên có kết quả hoàn thành công việc kém có thể được bố trí làm công việc khác phù hợp với chuyên môn hoặc được chuyển đào tạo lại.
 • Những nhân viên thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật sẽ được cân nhắc xử lý theo quy định của tổ chức.

3.3. Sử dụng trong việc đề bạt và thăng tiến

Sau đánh giá, các thông tin của kết quả đánh giá sẽ được thu thập và cập nhật trong hồ sơ nhân sự của mỗi cá nhân. Các thông tin đánh giá theo nhiều kỳ liên tiếp cùng với các thông tin cá nhân trong hồ sơ nhân sự gốc kết hợp với những theo dõi, đánh giá của bộ phận quản lý trực tiếp sẽ cho thấy nhân viên nào có thể, cần được quy hoạch, đề bạt lên vị trí công việc cao hơn, có tính trách nhiệm lớn hơn.

3.4. Sử dụng trong đào tạo và phát triển

Đánh giá thực hiện công việc sẽ cho thấy năng lực thực hiện công việc hiện có trên thực tế của người lao động. Đem so sánh năng lực cần có để thực hiện công việc với năng lực hiện có trên thực tế của người lao động sẽ thấy được khoảng cách năng lực. Khoảng cách năng lực lớn hơn 0 đó chính là nhu cầu đào tạo, số người có khoảng cách năng lực lớn hơn 0 là số người cần được đào tạo, năng lực khuyết khía cạnh, nội dung nào thì sẽ là nội dung cần được đào tạo.

Kết quả Đánh giá thực hiện công việc tác động trực tiếp đến chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực như : việc lựa chọn đối tượng đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn…để nâng cao năng lực làm việc cho người lao động, để việc bố trí và sử dụng lao động hợp lý hơn…

3.5. Sử dụng trong việc tạo động lực lao động

Đánh giá thực hiện công việc là một trong những yếu tố quan trọng giúp tạo động lực cho cá nhân và tập thể, hướng đến việc hoàn thành các mục tiêu chung đã đề ra của tổ chức. Việc trả lương, thưởng theo kết quả thực hiện công việc sẽ khiến cho người lao động nhận thấy được sự công bằng và khách quan trong các chính sách nhân sự và cũng đây cũng là nguồn động viên, kích thích kịp thời để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến cho tổ chức.

Phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá thực hiện công việc của người lao động là yếu tố quan trọng tạo nên bầu không khí tâm lý tốt đẹp của tập thể lao động. Bởi khi người lao động đều hài với kết quả đánh giá thì bất bình về vấn đề đánh giá sẽ không xảy ra. Việc thực hiện trao đổi thông tin một cách cởi mở giữa quản lý và nhân viên sẽ dễ dàng tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau có tác động xây dựng đạo đức nghề nghiệp, điều chỉnh thái độ lao động của người lao động.

Ngoài ra, để hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn học viên đang làm bài luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh được tốt hơn, Luận văn Panda có hỗ trợ các bạn bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ, và quy trình làm việc của Luận văn Panda các bạn có nhu cầu tham khảo thì truy cập tại đây nhé.

===>>> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562