Kiểm Tra, Đánh Giá Chiến Lược Kinh Doanh Dịch Vụ Nội Dung Số

Phương Pháp Kiểm Tra, Đánh Giá Chiến Lược Phát Triển Kinh Doanh Dịch Vụ Nội Dung Số, là một trong nhiều khái niệm được Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ tại Luận văn Panda chia sẻ đến các bạn học viên đang làm luận văn về chiến lược kinh doanh. Ngoài ra, còn rất nhiều bài luận văn về chiến lược kinh doanh khác, các bạn muốn tham khảo thêm nhiều bài luận văn về chiến lược kinh doanh thì tham khảo tại đây nhé.

Do còn hạn chế về thời gian và kiến thức và hiểu biết thực tế nên mình chỉ có thể chia sẻ lời mở đâu của luận văn, tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và đề cương chi tiết. Nếu như các bạn muốn tham khảo thêm nhiều đề tài về chiến lược kinh doanh khác nữa, thì tham khảo tại đây nhé.

====>>> Kho Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh

1. Mục tiêu của việc kiểm tra, đánh giá

Chiến lược kinh doanh luôn phải đối đầu với môi trường rất năng động, thay đổi nhanh chóng và khắc nghiệt, nên kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh luôn được coi là có tầm quan trọng rất lớn.

  • Một là: đánh giá xem chiến lược kinh doanh có đảm bảo tính đúng đắn hay không?
  • Hai là: việc triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh có diễn ra đúng như nó cần phải diễn ra hay không?

2. Nguyên tắc trong việc đánh giá chiến lược phát triển

Doanh nghiệp cần xây dựng quá trình quản trị chiến lược phát triển một cách tổng thể, phải xác định được những quy tắc cần thiết trong việc đánh giá chiến lược phát triển trong toàn bộ quá trình thực hiện chiến lươc.

2.1. Tính phù hợp với đối tượng kiểm tra

Hoạt động kiểm tra chỉ có thể đạt các mục tiêu đặt ra khi nó được tiến hành phù hợp với đối tượng kiểm tra. Sự phù hợp phải thể hiện ở việc xác định nội dung, tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá trên cơ sở đòi hỏi của đối tượng đánh giá. Các doanh nghiệp có quy mô khác nhau, hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, sẽ chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường kinh doanh cũng khác nhau.

2.2. Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo tính linh hoạt

Trong điều kiện môi trường kinh doanh thường xuyên biến động, tính linh hoạt là điều kiện đảm bảo kết quả và hiệu quả của công tác kiểm tra. Để đảm bảo tính linh hoạt doanh nghiệp phải biết kết hợp ngay trong kế hoạch kiểm tra của mình hình thức kiểm tra định kì và kiểm tra bất thường; đồng thời, điều này phải được triển khai trong thực tiễn.

2.3. Kiểm tra phải đảm bảo tính lường trước

Đảm bảo tính lường trước của kiểm tra chính là việc hướng các đánh giá kiểm tra vào tương lai. Điều quan trọng mà các nhà quản trị doanh nghiệp mong muốn là có được hệ thống kiểm tra có thể cho biết sẽ có những vấn đề mới nảy sinh nếu ngay từ lúc kiểm tra họ không tiến hành những điều chỉnh cần thiết.

2.4. Kiểm tra phải tập trung vào những điểm thiết yếu

Kiểm tra tập trung vào những điểm thiết yếu cũng có nghĩa là biết tập trung hoạt động kiểm tra vào những vấn đề quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất đối với chiến lược kinh doanh cũng như các kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh. Trong quá trình vận động, các yếu tố khác nhau của cả môi trường bên ngoài và môi trường bên trong đều biến đổi không ngừng, đặc biệt là sự thay đổi của các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài.

3. Nội dung kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh

Thực hiện kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh cần xác định rõ nội dung cần kiểm tra, đánh giá. Do các giai đoạn xây dựng và thực hiện chiến lược có đặc tính khác nhau nên phải áp dụng nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá khác nhau phù hợp với đối tượng cần kiểm tra trong mỗi giai đoạn đó.

Vấn đề thứ nhất: Nội dung đánh giá được xuất phát từ nội dung chiến lược kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và tính phù hợp nội dung chiến lược đó cũng như các kế

hoạch triển khai chiến lược kinh doanh trên thị trường nội dung số;

Vấn đề thứ hai: đánh giá định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông trực tuyến, đảm bảo sự xuyên suốt, gắn kết giữa các mục tiêu riêng của doanh nghiệp với sự phát triển chung của ngành truyền thông trực tuyến của đất nước;

Vấn đề thứ ba: Đánh giá môi trường kinh doanh dịch vụ nội dung số, bao gồm môi trường bên ngoài và môi trường bên trong doanh nghiệp. Đánh giá sự thay đổi và tác động môi trường như thế nào đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp;

Vấn đề thứ tư: Kiểm tra, đánh giá hệ thống mục tiêu chiến lược kinh doanh dịch vụ nội dung số, bao gồm cả hệ thống mục tiêu tổng quát và hệ thống mục tiêu của các chiến lược kinh doanh bộ phận dịch vụ.

Ngoài ra, bạn học viên nào còn đang gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn thạc sĩ của mình, mà muốn tham khảo về giá viết thuê luận văn thạc sĩ là bao nhiêu. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về bảng giá viết thuê tại đây nhé.

====>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

4. Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá chiến lược

Tiêu chuẩn kiểm tra chiến lược kinh doanh là ranh giới để xác định chiến lược kinh doanh cũng như từng mục tiêu (chỉ tiêu) chiến lược (kế hoạch bộ phận của chiến lược) còn phù hợp hay phải điều chỉnh?

4.1. Tiêu chuẩn định tính

Các tiêu chuẩn định tính là các tiêu chuẩn không thể hiện được dưới dạng các số đo vật lí hoặc tiền tệ. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dẫn tới trong nhiều hoạt động không thể xác định được cụ thể kết quả của các hoạt động đó bằng các đơn vị thông thường.

Tính nhất quán: Tính nhất quán của một chiến lược kinh doanh chỉ ra rằng chiến lược được xây dựng phải bao hàm trong nó các mục tiêu, các đường lối phát triển nhất quán với nhau.

Tính phù hợp: Tính phù hợp nói lên sự phù hợp của chiến lược kinh doanh cũng như các kế hoạch triển khai chiến lược với điều kiện, hoàn cảnh môi trường kinh doanh; sự phù hợp của các giải pháp chiến lược kinh doanh cũng như các giải pháp chiến thuật với môi trường;

Tính khả thi: Tính khả thi xác nhận sự đảm bảo “có thể thành hiện thực” của chiến lược kinh doanh đã xây dựng. Vấn đề khó khăn lớn nhất là các mục tiêu chiến lược kinh doanh cũng như các chỉ tiêu kế hoạch triển khai chiến lược kinh doanh kinh doanh đều xác định cho

4.2. Tiêu chuẩn định lượng

Các tiêu chuẩn định lượng trong kiểm tra và đánh giá là các tiêu chuẩn có thể lượng hóa được, có thể đo lường, so sánh phân tích và đối chiếu được. Một số tiêu chuẩn định lượng để đánh giá chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số bao gồm các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn thứ nhất, tốc độ tăng trưởng kinh doanh các sản phẩm dịch vụ hàng năm, các tiểu chuẩn này được đo lường thông qua các báo cáo kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn thứ hai, số lượng người sử dụng các dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Số lượng người sử dụng còn phản ánh khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau. Tiêu chuẩn thứ ba, là các chỉ số thống kê liên quan đến huy động và sử dụng các nguồn nội lực của doanh nghiệp.

4.3. Các tiêu chuẩn khác

Chiến lược kinh doanh được thực hiện trong khoảng thời gian dài với các yếu tố môi trường đầy biến động. Vì vậy, đánh giá chiến lược còn phải dựa vào các tiêu chuẩn khác như: Xu hướng phát triển chung của ngành, sự thay đổi về đường lối bộ máy doanh nghiệp (sự thống nhất, tính sáng tạo).

5. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ nội dung số

Đánh giá hiệu quả của chiến lược phát triển ngành công nghiệp nội dung số không những phải dựa trên các phương pháp đánh giá thích hợp, mà còn phải đánh giá dựa trên các tiêu chí cụ thể đối với mỗi chiến lược phát triển. Các tiêu chí đó chính là các mục tiêu mà doanh nghiệp đã xác định khi tiến hành xây dựng chiến lược.

5.1. Tiêu chí đánh giá chiến lược Marketing

Mỗi chiến lược marketing phải được đánh giá bằng khả năng tác động và ảnh hưởng trực tiếp của nó đến thị trường, tức là đến các yếu tố như: số lượng khách hàng, số lượng sản phẩm bán ra, tần số mua hàng của khách quen.

Tiêu chí thứ nhất: khả năng tăng số lượng người dùng dịch vụ nội dung số: Việc thu hút số lượng người dùng quan tâm và sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp là một trong những mục tiêu chính của chiến lược marketing

Tiêu chí thứ hai: Định vị thị trường mục tiêu cung cấp dịch vụ trọng tâm. Ngành dịch vụ nội dung số là một trong những ngành đa lĩnh vực, bao gồm rất nhiều các sản phẩm trên các thị trường khác nhau (internet, điện thoại di động, thiết bị cầm tay).

Tiêu chí thứ ba: Phát hiện kịp thời những sản phẩm dịch vụ mới, tiềm năng một cách nhanh chóng và kịp thời. Đối với các ngành cung ứng dịch vụ nói chung và nội dung số nói riêng, thì việc cạnh tranh nội bộ ngành là rất quyết liệt.

Tiêu chí thứ tư: Bảo vệ thị trường và giữ chân các khách hàng quen thuộc. Khi đã được người sử dụng chấp nhận sử dụng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Việc giữ chân những khách hàng quen trước các doanh nghiệp cạnh tranh là điều không dễ dàng.

5.2. Tiêu chí đánh giá chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực được coi là chìa khóa cho sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào có nguồn nhân lực chất lượng tốt và sự ổn định về nhân sự luôn là lợi thế lớn trong việc phát triển và cạnh tranh doanh nghiệp

Tiêu chí thứ nhất, đào tạo nhân viên có khả năng nắm vững các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công nghệ. Sản phẩm của nội dung số bao hàm đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực.

Tiêu chí thứ hai, Doanh nghiêp luôn phải nâng cao chất lượng quy trình đạo tạo và phát triển trình độ và năng lực cho nhân viên.

Tiêu chí thứ ba, Quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên, thực hiện chính sách đãi ngộ hợp lý đối với nhân viên. Luôn tạo được môi trường sinh hoạt tập thể, cộng đồng và gần gũi giữa các nhân viên

5.3. Tiêu chí đánh giá chiến lược đa dạng hóa

Ngành công nghiệp nội dung luôn luôn phát triển không ngừng, nhu cầu và cách sử dụng internet của người tiêu dùng cũng luôn thay đổi..

Tiêu chí thứ nhất, phải giữ vững thị trường đang phát triển bằng các biện pháp năng nâng cao chất lượng sản phầm dịch vụ đã phát triển, và cung cấp thêm các dịch vụ hỗ trợ.

Tiêu chí thứ hai, mở rộng phát triển các dịch vụ mới trên cùng một lĩnh vực, hoặc cung cấp các sản phẩm dịch vụ thuộc lĩnh vực khác.

Tiêu chí thứ ba, tận dụng tối đa các nguồn lực của công ty. Đối với những công ty có quy mô lớn, luôn có xu hướng phát triển đa ngành.

Tiêu chí thứ tư, luôn phải đảm bảo tính thống nhất giữa các sản phẩm dịch vụ mới đưa ra, các sản phẩm mới luông phải phù hợp với định hướng phát triển chung của doanh nghiệp, và xu hướng phát triển của ngành.

5.4. Tiêu trí đánh giá chiến lược liên minh hợp tác

Với tính chất của ngành có liên quan rất nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau (công nghệ thông tin, viễn thông, báo chí).

Tiêu chí thứ nhất, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ bằng phương pháp kết hợp với các doanh nghiệp cùng cung cấp một sản phẩm.

Tiêu chí thứ hai, tạo được sự đồng bộ giữa sản xuất và cung cấp dịch vụ tới người tiêu dùng. Điều này được thực hiện bằng các liên minh với các nhà cung cấp nội dung hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tiêu chí thứ ba, thâm nhập vào các thị trường mà doanh nghiệp không có thế mạnh. Một doanh nghiệp chuyên cung cấp nội dung truyền hình, nhưng không có khả năng phát sóng truyền hình, cần phải kết hợp với các doanh nghiệp truyền thông để truyền tải nội dung của mình tới người sử dụng;

Tiêu chí thứ tư, tăng khả năng cạnh tranh bằng chiến lược kết hợp các doanh nghiệp nhỏ lẻ với nhau. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không có khả năng nội lực mạnh mẽ như các doanh nghiệp lớn hoặc tập đoàn.

Qua đó ta thấy đối với các doanh nghiệp nhỏ lẻ hoặc mới phát triển, để có thể đứng vững trên thị trường cung cấp dịch vụ số, thì việc phải hợp tác với các doanh nghiệp khác, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch viễn thông và internet là điều rất quan trọng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562