Luận Văn Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Dịch Vụ Thư Viện Trường

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
Rate this post

Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Dịch Vụ Thư Viện Trường Đại Học Bạc Liêu. Việc đổi mới giáo dục theo phương pháp dạy học tín chỉ đã tạo điều kiện cho người học năng động, tích cực, chủ động trong học tập và dẫn đến sự thay đổi về cách học tập và nghiên cứu của sinh viên. Để đáp ứng tốt nhu cầu học tập theo hình thức tín chỉ thì việc đầu tiên là sinh viên phải có nguồn tài liệu để học tập, để nghiên cứu trước khi tham gia các tiết học trên lớp. Chính điều này đòi hỏi Thư viện Đại học phải có đủ nguồn tài liệu cung cấp cho sinh viên thì mới đảm bảo được việc học của sinh viên đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn chuyên ngành thạc sĩ quản lý kinh tế, và những tài liệu liên quan đến luận văn đánh giá sự hài lòng của khách hàng, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

====>>>> Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Khách Hàng

Chương 1: GIỚI THIỆU Luận Văn Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Dịch Vụ Thư Viện Trường

1. Lí do chọn đề tài

Đầu tư phát triển cơ sở vật chất là điều kiện để phát huy chất lượng giáo dục tại các trường đại học và cao đẳng. Bên cạnh đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất thì một khía cạnh khác cũng rất được quan tâm đó là hệ thống thư viện. Chính vì vậy, việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhấn mạnh “đầu tư cho thư viện là đầu tư cho giáo dục, cho phát triển nguồn nhân lực Việt Nam” cho thấy tầm quan trọng của thư viện trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Việc chuyển đổi hình thức dạy học từ niên chế sang hình thức tín chỉ đem đến sự thay đổi về cách học tập và nghiên cứu của sinh viên. Trường Đại học Bạc Liêu đã chuyển sang dạy theo hình thức tín chỉ cho tất cả các khoá từ năm 2014. Do đó, sinh viên phải chủ động hơn trong phương pháp học tập mới. Để đáp ứng tốt nhu cầu học tập theo hình thức tín chỉ thì việc đầu tiên là sinh viên phải có nguồn tài liệu để học tập, nghiên cứu trước khi tham gia các tiết học trên lớp. Chính điều này đòi hỏi Thư viện Đại học Bạc Liêu phải có đủ nguồn tài liệu cung cấp cho sinh viên thì mới đảm bảo được việc học của sinh viên đạt hiệu quả cao. Bên cạnh nguồn tài liệu phong phú thì phong cách phục vụ, chất lượng dịch vụ của thư viện cũng phải được đảm bảo vì thư viện không chỉ đáp ứng nhu cầu của sinh viên mà còn phải đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Đứng trước vấn đề trên, để biết sự hài lòng của sinh viên về Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu, bài nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định mức độ tác động của các thành phần tạo nên chất lượng dịch vụ thư viện. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện trong thời gian tới. Để làm sáng tỏ vấn đề trên, vấn đề cấp thiết là phải biết nhận xét, đánh giá của sinh viên về chất lượng dịch vụ thư viện Trường. Đó là lý do lựa chọn đề tài Luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Kinh Tế: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu.

2. Lược khảo tài liệu

Khi nghiên cứu về thư viện, vấn đề đặt ra là giữ nguyên các thành phần của mô hình nghiên cứu SERVQUAL hay thay đổi các thành phần đó cho thích hợp với mô hình nghiên cứu. Bài viết sử dụng mô hình SERVQUAL với cả năm thành phần: Phương tiện hữu hình, Tin cậy, Đáp ứng, Năng lực phục vụ, Đồng cảm để đánh giá chất lượng dịch vụ Thư viện Đại học Guadalajara tại Mexico. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả năm nhân tố đều có khoảng cách khác biệt là âm. Trong đó, khoảng cách nhỏ nhất là Sự tin cậy và lớn nhất là Sự đáp ứng. Lý do sự khác biệt là do sự đa dạng của các khóa học và các cấp học trong các trường đại học và có các khoa khác nhau về phương tiện, nhân sự, thiết bị, nhân viên. Qua đó, bài nghiên cứu là cơ sở để các nghiên cứu tương tự để có một mô hình phù hợp hơn nhằm để cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục. [38]

Việc thay đổi mô hình nghiên cứu để đánh giá chất lượng dịch vụ Thư viện Trường Đại học Thammasat (Thái Lan) thông qua mô hình năm nhân tố của SERVQUAL và hai nhân tố mới là Không gian và Thu thập tài liệu. Bài nghiên cứu xác định được ba yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thư viện là: Tổ chức, Thu thập tài liệu và Khả năng đáp ứng của nhân viên. Theo đó bài viết cũng được đề xuất tám vấn đề để cải thiện chất lượng dịch vụ thư viện: Cung cấp trang thiết bị để nâng cấp nguồn tạo liệu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ; Có sự hướng dẫn để sử dụng dịch vụ cũng như các khóa huấn luyện sử dụng thư viện; Trang bị nhiều thêm thiết bị để tiếp cận dịch vụ tốt hơn; Dữ liệu phải được cập nhật phù hợp với người dùng; Huấn luyện nhân viên; Thông báo dịch vụ rộng rãi; Dịch vụ mượn liên thư viện; Giải quyết sự cố trong quá trình truy cập

Trong khi đó, để biết mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ, mô hình nghiên cứu gồm có sáu thành phần chất lượng dịch vụ thông qua việc sử dụng mô hình SERVPERF: Sự tin cậy, Sự đáp ứng, Sự hữu hình, Sự đảm bảo, Sự cảm thông và Danh mục dịch vụ. Bài nghiên cứu cũng đề xuất cải thiện công tác truyền thông và hướng dẫn đến sinh viên đối với một số dịch vụ mà sinh viên chưa từng sử dụng hoặc chưa từng biết. [24]

Còn lại một số nghiên cứu không dựa trên các thành phần cơ bản của SERVQUAL có bài nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ thệ thống Thư viện Đại học Colombo tại Sri Lanka. Mô hình nghiên cứu gồm bảy thành phần chất lượng dịch vụ và cả bảy nhân tố là những yếu tố cơ bản ảnh hưởng chất lượng dịch vụ Thư viện Đại học Colombo: Thu thập tài liệu, Quản lý thông tin, Sự cung cấp dịch vụ của nhân viên, Tài nguyên điện tử và nhận thức, An toàn, Danh mục thư viện và Phương tiện hữu hình [60]. Tương tự như vậy, để nâng cao chất lượng các dịch vụ Thông tin – thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cán bộ, giảng viên và sinh viên các trường đại học tại Việt Nam, mô hình gồm tám nhân tố ảnh hưởng chất lượng dịch vụ Thông tin – Thư viện gồm có: Tài liệu, Internet, Máy tính, Phần mềm quản lý thư viện/Thư mục trực tuyến, Nhân viên đủ năng lực, Dịch vụ theo yêu cầu, hỏi/đáp, hướng dẫn, Quảng bá dịch vụ Thông tin – Thư viện và Không gian học tập. Các tác giả cũng đề xuất bảy giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện như: Phát triển và đa dạng hóa nguồn tài nguyên; Chia sẻ nguồn thông tin; Trang bị hạ tầng Công nghệ Thông tin bền vững; Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ thông tin; Đẩy mạnh quảng bá các dịch Thông tin – Thư viện; Đào tạo nhân lực; Năng lực quản lý và tài chính [03]. Trong khi đó, bài nghiên cứu về sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ thư viện thông qua việc so sánh hai mô hình chất lượng kỹ thuật/chức năng và SERVQUAL tại Đại học Quốc gia TP.HCM cho thấy hai thành phần để đo lường chất lượng dịch vụ thư viện được điều chỉnh từ thang đo SERVQUAL gồm: Phục vụ chu đáo và Phương tiện hữu. Theo đó, mô hình SERVQUAL cần có sự điều chỉnh cho phù hợp cho từng ngành, lĩnh vực nghiên cứu và bốn yếu tố Tin cậy, Đáp ứng, Năng lực phục vụ và Đồng cảm đã gộp lại thành một yếu tố Phục vụ chu đáo. [26]

Như vậy các bài nghiên cứu về thư viện trên chỉ ra rằng việc giữ nguyên năm thành phần của SERVQUAL hay điều chỉnh trong bài nghiên cứu là tùy thuộc vào từng bài nghiên cứu cụ thể. Bên cạnh đó, tuy vẫn còn nhiều quan điểm trái chiều, nhưng việc sử dụng mô hình SERVPERF thay vì mô hình SERVQUAL đã đem lại tính hiệu quả, tiện lợi, ngắn gọn, dựa trên chất lượng cảm nhận của đối tượng nghiên cứu nên mang lại tính phù hợp, tiện lợi với điều kiện nghiên cứu hơn.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: Mục tiêu chung của đề tài là phân tích mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện của trường.

Mục tiêu cụ thể:

 1. Phân tích tình hình cung cấp dịch vụ tại Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu.
 1. Nhận diện những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu.
 2. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Các câu hỏi nghiên cứu của đề tài như sau:

 1. Các nhân tố nào có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu?
 2. Tác động của các nhân tố đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu như thế nào?
 3. Những giải pháp nào nhằm nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu?

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài các nhân tố có ảnh

hưởng đến sự hài lòng của sinh viên thông qua giá trị cảm nhận về chất lượng dịch vụ của Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu cung cấp.

Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của đề tài thực hiện tại Thư viện Trường Đại học Bạc Liêu, số liệu khảo sát được thực hiện trong năm 2016.

6. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sơ bộ: Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua nghiên cứu tài liệu và thảo luận nhóm tập trung nhằm khám phá các yếu tố được dùng để đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ thư viện. Việc nghiên cứu nhằm để xác định mức độ chính xác cũng như sự phù hợp của các câu hỏi phỏng vấn, tính hội tụ của các khái niệm, để có thể chỉnh sửa câu hỏi nghiên cứu, cách khai thác dữ liệu nhằm đem đến cho việc nghiên cứu chính diễn ra chính xác, đạt mục tiêu đề ra.

Nghiên cứu chính thức: Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua việc phát phiếu điều tra trực tiếp cho sinh viên hiện đang học tại Trường Đại học Bạc Liêu. Sau khi thu thập dữ liệu, kiểm tra sự phù hợp của dữ liệu, từ các số liệu có được, qua sử dụng các công cụ toán học là cơ sở để xác định mức độ hài lòng của sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu về chất lượng phục vụ của thư viện và đây cũng là cơ sở để đưa ra các kiến nghị, kết luận của đề tài nghiên cứu.

7. Đóng góp mới của luận văn

Đề tài giúp hoàn thiện cơ sở lý luận về việc đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ thư viện và sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến hoạt động của thư viện. Bổ sung thêm vào nguồn lý thuyết sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của thư viện tại Trường Đại học Bạc Liêu cũng như trong khu vực. Đây cũng là cơ sở để đối chiếu, so sánh nhận định của sinh viên đối với thư viện các trường đại học trong quá trình phục vụ theo phương pháp học theo hệ tín chỉ. Ngoài ra, đề tài cũng là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu về sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ thư viện.

Thông qua đề tài, nhà trường và quản lý thư viện biết được nhận xét, đánh giá của sinh viên về hoạt động thư viện, tình trạng chất lượng dịch vụ thư viện trong quá trình phục vụ sinh viên. Các yếu tố ảnh hưởng thuận chiều, ngược chiều và mức độ ảnh hưởng khác nhau như thế nào để trên cơ sở đó các nhà quản lý thư viện có những đề xuất, kiến nghị và giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện trường trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ thư viện phù hợp với nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.

8. Kết cấu của đề tài

Để xây dựng kết cấu đề tài, các thành phần được hình thành từ các chương nhằm tạo nên cái khung cho bài nghiên cứu như sau:

 • Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu là nhằm đem đến một cái nhìn khái quát về đề tài, các vấn đề cơ bản của nghiên cứu, các bài nghiên cứu liên quan, lý do cũng như điểm mới của bài nghiên cứu.
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu nhằm nêu lên các vấn đề lý thuyết xoay quanh đề tài nghiên cứu, các mô hình nghiên cứu tiêu biểu, thiết kế nội dung nghiên cứu cho chặt chẽ, để từ đó có cách lập luận cho bài nghiên cứu phù hợp với mô hình đề xuất.
 • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu nhằm mô tả cách tiến hành các bước nghiên cứu, các thao tác, cách tiến hành, các tiêu chí, công cụ nghiên cứu nhằm đảm bảo cho đề tài nghiên cứu diễn ra phù hợp, đạt giá trị tin cậy.
 • Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận là nhằm trình bày, diễn giải vấn đề nghiên cứu thông qua phương pháp nghiên cứu, giới thiệu kết quả đạt được của bài nghiên cứu, thảo luận các vấn đề nghiên cứu để chứng minh tính hợp lý của các giá trị trong mô hình nghiên cứu.
 • Chương 5: Kết luận và hàm ý hoạch định liên quan đến kết luận chung về đề tài nghiên cứu, nhận xét về mô hình nghiên cứu. Trên cơ sở này các hàm ý hoạch định được xây dựng lên nhằm làm cho chất lượng dịch vụ thư viện phù hợp hơn, cải thiện tốt hơn.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn chuyên ngành thạc sĩ quản lý kinh tế, và những tài liệu liên quan đến luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

====>>>> Luận Văn Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Khách Hàng

Chương 1: GIỚI THIỆU Luận Văn Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Sinh Viên Về Chất Lượng Dịch Vụ Thư Viện Trường

 • 1. Lí do chọn đề tài
 • 2. Lược khảo tài liệu
 • 3. Mục tiêu nghiên cứu
 •  4.Câu hỏi nghiên cứu
 • 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 6. Phương pháp nghiên cứu
 • 7. Đóng góp mới của luận văn
 • 8. Kết cấu của đề tài
 • Tiểu kết chương 1

Chương 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

 • 2.1. Dịch vụ và chất lượng dịch vụ
 • 2.1.1. Khái niệm dịch vụ
 • 2.1.2. Đặc trưng của dịch vụ
 • 2.1.3. Chất lượng
 • 2.1.4. Chất lượng dịch vụ
 • 2.2. Một số mô hình về chất lượng dịch vụ
 • 2.2.1. Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985)
 • 2.2.2. Mô hình 5 thành phần chất lượng dịch vụ (Parasuraman & Berry, 1991)
 • 2.2.3. Mô hình SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992)
 • 2.2.4. Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ
 • 2.2.5. Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
 • 2.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng về chất lượng dịch vụ thư viện
 • 2.2.7. Mô hình nghiên cứu đề xuất
 • 2.3. Thư viện và chất lượng dịch vụ thư viện đại học
 • 2.3.1. Khái niệm thư viện
 • 2.3.2. Thư viện số
 • 2.3.3. Vai trò của thư viện trường đại học
 • 2.3.4. Dịch vụ thư viện đại học
 • 2.3.5. Chất lượng dịch vụ thư viện trường đại học và sự hài lòng của sinh viên
 • 2.3.6. Một số nghiên cứu tiêu biểu về thư viện
 • Tiểu kết chương 2

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • 3.1. Phương pháp nghiên cứu
 • 3.1.1. Các bước nghiên cứu
 • 3.1.2. Nghiên cứu định tính
 • 3.1.3. Nghiên cứu định lượng
 • 3.2. Phân tích dữ liệu
 • 3.2.1. Kiểm định Cronbach’s Alpha
 • 3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA
 • 3.2.3. Phân tích hồi quy đa biến
 • Tiểu kết chương 3

Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

 • 4.1. Giới thiệu tổng quan về thư viện
 • 4.1.1. Lịch sử hình thành
 • 4.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của thư viện
 • 4.1.3. Cơ sở vật chất
 • 4.2. Kết quả nghiên cứu
 • 4.2.1. Thông tin về mẩu nghiên cứu
 • 4.2.2. Đánh giá hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo
 • 4.2.3. Phân tích nhân tố khám phá
 • 4.2.4. Phân tích hồi quy đa biến
 • 4.3. Thảo luận
 • 4.3.1. Giải thích các hệ số hồi quy
 • 4.3.2. Nhân viên thư viện
 • 4.3.3. Thư viện số
 • 4.3.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
 • Tiểu kết chương 4

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý HOẠCH ĐỊNH

 • 5.1. Kết luận
 • 5.2. Hàm ý hoạch định

Nhằm giới thiệu tổng quát các vấn đề nghiên cứu như: Lí do chọn đề tài, các tài liệu lược khảo trong bài nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu cũng như phương pháp tiến hành nghiên cứu. Bên cạnh đó, luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế cũng trình bày những đóng góp mà luận văn đem lại. Ngoài ra việc thiết kế các chương để cho luận văn có cái nhìn tổng thể khi tiếp cận vấn đề nghiên cứu, tạo cho người đọc dễ dàng tiếp cận luận văn.

Ngoài ra, để hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn học viên đang làm bài luận văn thạc sĩ ngành quản lý kinh tế được tốt hơn, Luận văn Panda có hỗ trợ các bạn bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ, và quy trình làm việc của Luận văn Panda các bạn có nhu cầu tham khảo thì truy cập tại đây nhé.

===>>> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562