Luận Văn Pháp Luật Về Hoạt Động Mua Bán Nhà Ở Chung Cư

5/5 - (10 bình chọn)

Luận Văn Pháp Luật Về Hoạt Động Mua Bán Nhà Ở Chung Cư – thực trạng và hướng hoàn thiện. Đó là bài luận văn mà dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận văn Panda muốn giới thiệu đến các bạn học viên ngành luật kinh tế. Để hoàn thiện được một bài luận văn thạc sĩ là một việc rất khó khăn. Tuy nhiên đến với dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận văn Panda, thì các bạn sẽ được tham khảo rất nhiều bài luận văn thạc sĩ hay. Và trong đó có đề tài Luận Văn Pháp Luật Về Hoạt Động Mua Bán Nhà Ở Chung Cư. Nội dung bao gồm: Lời nói đầu, tính cấp thiết của đề tài, đối tượng nghiên cứu, và đề cương chi tiết của luận văn.

Ngoài ra, còn rất nhiều luận văn thạc sĩ về mua bán nhà ở chung cứ, cũng như luận văn về bất động sản. Các bạn muốn tham khảo nhiều bài luận văn hơn nữa thì tham khảo tại đây.

====>>> Luận Văn Thạc Sĩ Về Bất Động Sản

LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài Pháp luật về hoạt động mua bán nhà ở chung cư

Nhu cầu có nhà ở là một trong những nhu cầu bức thiết của mọi người dân. Trước những áp lực đặt ra về sự thu hẹp diện tích đất sử dụng và khả năng tài chính của những mỗi người dân, có thể thấy, nhà ở chung cư được xem là xu hướng lựa chọn tối ưu và phổ biến đặc biệt là tại các Thành Phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…hiện nay.

Tác giả lựa chọn đề tài “Pháp luật về hoạt động mua bán nhà ở chung cư – thực trạng và hướng hoàn thiện” để nghiên cứu và khẳng định đề tài có tính cấp thiết vì những lý do sau:

Thứ nhất, do tác động cuả những yếu tố chủ quan và khách quan của xu thế hội nhập quốc tế về mọi mặt; sự thay đổi trong chính sách quản lý, sử dụng đất đai, chính sách về nhà ở tác động làm cho các quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động mua bán nhà ở chung cư có sự thay đổi và phát sinh mới, nhất thiết cần phải có những quy định cụ thể của pháp luật kịp thời điều chỉnh;

Thứ hai, do những bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động mua bán nhà ở chung cư. Là một hoạt động thương mại đặc thù, quan trọng, mua bán nhà ở chung cư tác động trực tiếp đến lợi ích của các cá nhân tổ chức, các chính sách quản lý, sử dụng đất của Nhà nước và gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của cá nhân tổ chức tham gia vào quan hệ này. Pháp luật thời gian qua đã có những điều chỉnh nhất định nhằm định hướng phát triển quan hệ mua bán nhà ở chung cư, đảm bảo thực thi các chính sách quản lý, phát triển về bất động sản và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ mua bán nhà ở chung cư. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật cho thấy, pháp luật điều chỉnh quan hệ mua bán nhà ở chung cư đã bộc lộ nhiều bất cập lớn như:

(i) một số quy định của pháp luật trong điều chỉnh quan hệ mua bán nhà ở chung đã không còn phù hợp, không còn khả thi và không phản ánh đúng thực tiễn phát triển và tầm quan trọng của hoạt động này trong nền kinh tế; pháp luật về hợp đồng mua bán đã bộc lộ nhiều hạn chế dẫn đến thực tế gây khó khăn cho các chủ thể trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ và hoạt động giải quyết tranh chấp của cơ quan có thẩm quyền trên thực tế;

(ii) quan hệ mua bán nhà ở chung cư hiện nay bị điều chỉnh cùng lúc bởi các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở 2014, Luật Xây dựng 2014, Luật Đất đai 2013.v.v. điều này dẫn đến khả năng có sự chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật là khó tránh khỏi cần phải được khắc phục kịp thời trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Thứ ba, nhu cầu làm rõ những vấn đề lý luận từ đó làm cơ sở để đánh giá thực trạng pháp luật phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam. Cần nghiên cứu, tìm ra những ưu điểm trong các lý thuyết, triết lý về chính sách phát triển, mô hình quản lý, sử dụng đất đai của một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút kinh nghiệm cho Việt Nam trong đảm bảo hài hoà giữa lợi ích của cá nhân tổ chức với lợi ích của Nhà nước là điều cần thiết. Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận từ đó làm cơ sở để đánh giá thực trạng pháp luật phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam

Thứ tư, công tác quản lý nhà nước trong hoạt động mua bán nhà ở chung cư hiện nay thể hiện nhiều bất cập, đến từ các quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật cần phải được tháo gỡ, giải quyết nhằm tạo cơ chế thông thoáng cho các chủ thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách dễ dàng và hiệu quả.

Tác giả cho rằng, việc nghiên cứu về lý luận và thực tiễn pháp luật đối với hoạt động mua bán nhà ở chung cư là rất cấp thiết, vì thế tác giả lựa chọn Đề tài “Pháp luật về hoạt động mua, bán nhà ở chung cư, thực trạng và hướng hoàn thiện” làm Đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế của mình. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp của Giảng viên hướng dẫn và Hội đồng xét duyệt Đề cương của Trường Đại học Hoà Bình

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận Văn Pháp Luật Về Hoạt Động Mua Bán Nhà Ở Chung Cư

2.1. Đối tượng nghiên cứu:

Các quan hệ xã hội mới phát sinh có liên quan đến hoạt động mua bán nhà ở chung cư; pháp luật hiện hành điều chỉnh quan hệ mua bán nhà ở chung cư;

2.2. Phạm vi nghiên cứu

 •  Phạm vi về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu quy định của pháp luật về quan hệ mua bán nhà ở chung cư giữa các chủ đầu tư với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình.
 • Phạm vi về không gian: Đề tài nghiên cứu thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về mua bán nhà chung cư trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó chú ý đánh giá thực tiễn tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội …
 • Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành (còn hiệu lực tính đến thời điểm Đề tài được cho phép bảo vệ trước Hội đồng khoa học của trường Đại Học Hoà Bình.

3. Mục tiêu, nghiên cứu Luận Văn Pháp Luật Về Hoạt Động Mua Bán Nhà Ở Chung Cư

3.1. Mục tiêu chung

Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về hoạt động mua bán nhà ở chung cư.

3.2. Mục tiêu cụ thể

 • Luận văn nghiên cứu, làm rõ những, cơ sở khoa học, (cơ sở lý luận) liên quan đến hoạt động mua bán nhà ở chung cư;
 • Đánh giá một cách khách quan, toàn diện các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động mua, bán nhà ở chung cư, qua đó chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc bất cập trong quy định của pháp luật và nguyên nhân dẫn đến thực trạng pháp luật đó;
 • Xác định những định hướng trong hoàn thiện chính sách pháp luật về hoạt động mua bán nhà ở chung cư từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp pháp lý cụ thể;
 • Đề xuất những giải pháp pháp lý và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hoạt động mua bán nhà ở chung cư.

4. Phương pháp nghiên cứu Luận Văn Pháp Luật Về Hoạt Động Mua Bán Nhà Ở Chung Cư

4.1. Phương pháp luận:

Để luận giải những vấn đề liên quan đến đối tượng nghiên cứu, thực hiện những mục tiêu đặt ra, tác giả sử dụng phương pháp luận Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử của Chủ Nghĩa Mác- Lê nin; quan điểm đướng lối của Đảng có liên quan đến chính sách đất đai, nhà ở phù hợp với xu thế hội nhập toàn diện đất nước;

4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

 • Phương pháp khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu,..
 • Phương pháp thống kê, so sánh
 • Phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp
 • Phương pháp phỏng vấn, lấy ý kiến của chuyên gia

5. Tổng quan tình hình nghiên cứu Luận Văn Pháp Luật Về Hoạt Động Mua Bán Nhà Ở Chung Cư

Sau đây tác giả trình bày một số công trình khoa học có liên quan đến Đề tài đã được công bố như sau:

Lương Hải Bình,Những khía cạnh pháp lý về quyền sở hữu nhà chung cư”, Luận văn Thạc sĩ, Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội, 2011

Nội dung Luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận và pháp lý về quyền của sở hữu đối với nhà ở chung cư, thực tiễn các quy định của pháp luật, từ đó chỉ ra những hạn chế và đề xuất những giải pháp lý nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền sở hữu nhà chung cư. Tuy nhiên, Luận văn chỉ dừng lại ở việc phân tích các quy định của pháp luật về quyền sở hữu căn hộ chung cư mà không đề cập đến hoạt động mua bán nhà ở chung cư, các khía cạnh về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia trong quan hệ mua bán nhà ở chung cư không được phân tích sâu hơn trong Luận văn.

Đào Thị Hằng, “Tiếp cận nhà chung cư, công trình công cộng và giao thông đối với người khuyết tật theo pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học số 10/2013, Tr.54-62

Nội dung bài viết đề cập chủ yếu các quy định về quyền sở hữu nhà chung cư, quyền sử dụng công trình công cộng và giao thông đảm bảo cho người khuyết tật. Bài viết đã có những phân tích, nhấn mạnh những ưu điểm nổi bật của pháp luật trong việc quy định về các yêu cầu về nhà ở chung cư, bài viết cũng chỉ ra những bất cập, hạn chế của pháp luật hiện hành về các biện pháp đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận nhà chung cư của người khuyết tật.

Bùi Quang Hưng,Gỡ rối tranh chấp chung cư, góc nhìn pháp lý”, Tạp chí Tài chính, số 11, Hà Nội 2014, Tr 56- 59

Bài viết đề cập đến thực trạng các tranh chấp điển hình giữa chủ đầu tư và cá nhân, tổ chức mua căn hộ chung cư; chỉ ra những hạn chế của pháp luật trong điều chỉnh mối quan hệ này và những khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết các tranh chấp phát sinh có liên quan; bài viết cũng đề xuất một số các kiến nghị thay đổi và bổ sung các quy định pháp luật có giá trị tham khảo trong hoàn thiện pháp luật về mua bán nhà ở chung cư;

Lê Văn Hiển,Vấn đề quyền sở hữu đối với nhà chung cư”,Tạp chí Khoa học pháp lý, số 03 /2013, tr.45-54;

Nội dung bài viết đề cập đến vấn đề pháp lý liên liên quan đến quan hệ sở hữu nhà ở chung cư, các quyền tối thỉu người mua chung cư phải được đảm bảo, khẳng định pháp luật về nhà ở chung cư và kinh doanh nhà ở cung cư có nhiều bất cập và phải được nghiên cứu, làm rõ để có những điều chỉnh phù hợp cho từng giai đoạn phát triển đất nước. Ngoài ra, thông qua việc nghiên cứu pháp luật một số quốc gia trên thế giới, bài viết cũng nêu lên một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo trong hoàn thiện pháp luật về nhà ở chung cư tại Việt Nam;

Nguyễn Thị Thanh Nhàn,Pháp Luật về quản lý nhà ở chung cư”, Luận văn Thạc sỹ, Khoa Luật Trường Đại Học quốc gia Hà nội, 2015.

Nội dung Luận văn đi sâu phân tích một cách toàn diện, đầy đủ và có hệ thống vấn đề pháp luật về quản lý và sử dụng nhà ở chung cư ở Việt Nam; Luận văn cũng chỉ ra được những triết lý, quan điểm phát triển và mô hình quản lý nhà chung cư một số quốc gia phát triển trên thế giới có giá trị tham khảo cho việc tổ chức quản lý nhà ở chung cư tại Việt Nam;

Nhìn chung, với xu hướng lựa chọn nhà ở chung cư ngày càng nhiều, đặc biệt là tại các thành phố lớn, khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh hàng hoá đặt biệt này vẫn còn nhiều bất cập khi quan hệ xã hội liên quan không ngừng phát sinh mới, thay đổi, Với Đề tài: ““Pháp luật về hoạt động mua, bán nhà ở chung cư, thực trạng và hướng hoàn thiện”, sẽ là một công trình khoa học pháp lý nghiên toàn diện về mặt lý luận và thực tiễn với tinh thần kế thừa và phát triển những kết quả nghiên cứu của những công trình khoa học trước và tập trung giải quyết mối quan hệ phức tạp trong hoạt động mua bán nhà ở chung cư giữa chủ đầu tư và người tiêu dùng sẽ góp phần hoàn thiện hơn pháp luật về mua bán nhà ở chung cư đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Luận Văn Pháp Luật Về Hoạt Động Mua Bán Nhà Ở Chung Cư

6.1. Ý nghĩa khoa học:

Đề tài góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hoạt động mua bán nhà ở chung cư, từ đó làm cơ sở lý luận, khoa học cho việc đánh giá thực trạng pháp luật và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về hoạt động mua bán nhà ở chung cư.

6.2. Giá trị thực tiễn:

Đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên cao học, các nhà hoạch định chính sách; những giải pháp được nêu ra trong đề tài có giá trị tham khảo, xem xét đề xuất xây dựng pháp luật về hoạt động mua bán nhà ở chung cư trong tương lai gần;

Đề tài có thể được chỉnh lý, xuất bản dưới dạng sách chuyên khảo.v.v.

Ngoài ra, còn rất nhiều luận văn thạc sĩ về mua bán nhà ở chung cứ, cũng như luận văn về mua bán hàng hóa. Các bạn muốn tham khảo nhiều bài luận văn hơn nữa thì tham khảo tại đây.

====>>> luận văn pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa

Kết cấu của Luận văn Luận Văn Pháp Luật Về Hoạt Động Mua Bán Nhà Ở Chung Cư

Ngoài phần phần Lời mở đầu, Mục lục, Danh mục Tài liệu tham khảo, Luận văn được bố cục thành 03 chương:

 • Chương 1. Lý luận Pháp luật về hoạt động mua bán nhà ở chung cư
 • Chương 2. Thực trạng Pháp luật về hoạt động mua bán nhà ở chung cư
 • Chương 3. Giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Chương 1:Lý Luận Pháp Luật Về Hoạt Động Mua Bán Nhà Ở Chung Cư

 • 1.1. Lý luận về hoạt động mua, bán nhà ở chung cư (A)
 • 1.1.1. Khái niệm hoạt động mua bán nhà ở chung cư
 • 1.1.2. Đặc điểm của hoạt động mua bán nhà ở chung cư
 • 1.1.3. Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động mua bán nhà ở chung cư
 • 1.2. Lý luận Pháp luật về hoạt động mua bán nhà ở chung cư
 • 1.2.1. Lý luận Pháp luật về Điều kiện trong quan hệ mua bán nhà ở chung cư.
 • 1.2.2. Lý luận Pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở chung cư.
 • 1.2.3. Lý luận Pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động mua, bán nhà ở chung cư.
 • Kết luận chương 1

Chương 2: Thực Trạng Pháp Luật Về Mua, Bán Nhà Ở Chung Cư

 • 2.1. Thực trạng pháp luật về điều kiện trong hoạt động mua bán nhà ở chung cư
 • 2.1.1. Bên bán nhà ở chung cư
 • 2.1.2. Bên mua nhà ở chung cư
 • 2.2. Thực trạng pháp luật về Hợp đồng mua bán nhà ở chung cư
 • 2.2.1.Giai đoạn tiền hợp đồng
 • 2.2.2. Hiệu lực của hợp đồng
 • 2.2.3.Thực hiện hợp đồng
 • 2.2.4. Vi phạm và trách nhiệm do vi phạm trong hợp đồng mua bán nhà ở chung cư
 • 2.3. Thực trạng pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động mua bán nhà ở chung cư
 • Kết luận chương 2

Chương 3: Giải Pháp Góp Phần Hoàn Pháp Luật Về Hoạt Động Mua Bán Nhà Ở Chung Cư

 • 3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về Mua bán nhà ở chung cư
 • 3.2. Giải pháp pháp lý góp phần hoàn thiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ
 • 3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về chủ thể trong hoạt động mua bán nhà ở chung cư.
 • 3.2.2. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở chung cư.
 • 3.2.3. Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động mua bán nhà ở chung cư.
 • 3.3. Nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật.
 • Kết luận chương 3

KẾT LUẬN Luận Văn Pháp Luật Về Hoạt Động Mua Bán Nhà Ở Chung Cư

Đề Tài Luận Văn Pháp Luật Về Hoạt Động Mua Bán Nhà Ở Chung Cư, là một trong những đề tài luận văn thạc sĩ ngành luật Pháp Luật Về Hoạt Động Mua Bán Nhà Ở được nhiều bạn học viên lựa chọn. Để hoàn thiện một bài luận văn thạc sĩ các bạn sẽ phải vấn vả triển khai từng mục đề cương chi tiết, chưa kể đến các trường đại học đào tại luận văn thạc sĩ đang triển khai những phần mềm chống đạo văn, đã khó khăn lại trồng chất khó khăn. Tại nhóm mình các bạn sẽ không cần phải quan tâm đến những vấn đề gặp phải, khi dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận văn Panda tại nhóm mình có giá cả phù hợp với sinh viên. Hay kết bạn với ZALO cuả mình qua SĐT 0932.091. 562 để giúp đỡ tốt nhất về bài luận văn của bạn nhé.

Ngoài ra, các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn thạc sĩ của mình, mà muốn tham khảo giá viết luận văn thạc sĩ, thì có thể tham khảo tại đây nhé.

====>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562