Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Người Có Công với Cách Mạng

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công
Rate this post

Sau đây là mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công: Quản Nhà Nước Đối Với Người Công với Cách Mạng Trên Địa bàn Tỉnh Kiên Giang. Tài liệu này được Luận văn Panda sưu tầm từ nhiều nguồn luận văn thạc sĩ đạt điểm cao của các công trình học viên khóa trước. Hy vọng với nội dung bài viết Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Người Có Công với Cách Mạng. Sẽ hỗ trợ cho các bạn học viên đang làm Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý Công có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Công, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Công về Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Người Có Công với Cách Mạng, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Quản Lý Công chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 999 +  Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công

MỞ ĐẦU Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Người Có Công với Cách Mạng

1.Lý do chọn đề tài luận văn

Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước do Đảng ta lãnh đạo đã trải qua muôn vàn hy sinh, gian khổ, nhân dân ta đã viết nên trang sử hào hùng của dân tộc. Đất nước ta có ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, của nhân dân ta trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại. “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, nên ngay sau khi giành chính quyền Bác Hồ đã ký Sắc lệnh số 20/LS ngày 16/02/1947 ban hành “Hưu bổng thương tật” và “Tiền tuất cho thân nhân tử sĩ” đây là một trong những văn bản đầu tiên của Nhà nước ta về chính sách người có công với cách mạng. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi đối với người có công.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (năm 1976) “…săn sóc giúp đỡ chu đáo anh chị em thương binh, gia đình liệt gia đình công với cách mạng một nhiệm vụ to lớn của Nhà nước, Mặt trận các đoàn thể, của các ngành, các cấp của toàn dân,…”, cho đến văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng “Thực hiện tốt chính sách chăm sóc người công trên sở huy động mọi nguồn lực hội kết hợp với nguồn lực Nhà nước; bảo đảm người công mức sống từ trung bình trở lên”.

Nhất quán chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng đưa ra nhiều chủ trương, nghị quyết chăm lo cho người có công; Nhà nước đã ngày càng hoàn thiện chính sách, pháp luật người có công. Kiên Giang là tỉnh thực hiện tốt chính sách đối với người có công, việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách, xây dựng bộ máy tổ chức, bố trí nguồn lực chăm lo người có công được quan tâm từ đó đời song của người có công ngày càng nâng lên.

Tuy nhiên, khi đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta vào cuộc sống, trên phạm vi cả nước nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng đã bộc lộ những hạn chế nhất định như chính sách còn nhiều điểm chưa phù hợp, chồng chéo mâu thuẫn, những quy định không sát với thực tế khó tổ chức thực hiện; công tác tổ chức thực thi đưa pháp luật ưu đãi người có công vào đời sống xã hội vẫn còn khó khăn, chưa thực sự công bằng giữa những người có công với nước; năng lực đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước còn hạn chế, hiệu lực hiệu quản quản lý nhà nước chưa cao; bố trí nguồn lực chưa tương xứng với yêu cầu.

Những hạn chế trên có thể do nhiều nguyên nhân dẫn đến, nhưng một trong những nguyên nhân trước tiên và trực tiếp là công tác Quản lý Nhà nước còn hạn chế. Mặt khác, tác giả với vai trò là tham mưu công tác Quản lý Nhà nước đối với người có công trên địa bàn tỉnh, nên bản thân mong muốn tìm ra những hạn chế và nguyên nhân trong công tác này để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác Quản lý Nhà nước lĩnh vực này trong thời gian tới. Đó là lý do tác giả chọn đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công “Quản Nhà nước đối với người công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” để làm luận văn tốt nghiệp.

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn

Ưu đãi đối với người có công là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm. Trong thời gian qua đã có những công trình nghiên cứu, bài viết được công bố; tác giả là những nhà làm công tác quản lý, các nhà nghiên cứu, học viên cao học… Những công trình, bài viết tác giả đọc qua thì mỗi bài viết, công trình khoa học có một các tiếp cận khác nhau có thể kể đến đó là:

Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công Phạm Hải Hưng năm 2007 “Nâng cao năng lực cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng ở nước ta hiện nay” tập trung giải quyết về vấn đề thuộc phạm vi vĩ mô kiện toàn bộ máy chuyên trách, hoàn thiện hệ thống chính sách đảm bảo chế độ ưu đãi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội…

Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ “Pháp luật ưu đãi người có công và thực tiễn tại tỉnh Nghệ An” của Nguyễn Thị Huyền Trang. Luận văn đánh giá thực trạng kết quả đạt được và những hạn chế của pháp luật ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đề xuất những giải pháp và kiến nghị có thể áp dụng để khắc phục những hạn chế.

Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công của Huỳnh Quang Tiên năm 2006 “Những giải pháp chủ yếu đổi mới trong công tác thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ tỉnh Bình Phước”. Luận văn này làm rõ cơ sở lý luận đối với việc đưa ra chính sách và việc tổ chức thực thi chính sách với người có công, đề xuất giải pháp hoàn thiện và thực thi chính sách, gắn phát triển kinh tế- xã hội với nhu cầu của đối tượng và đưa ra giải pháp tổ chức thực hiện.

Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công của Lê Thị Hải Âu năm 2017 “Thực hiện chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công ở An Giang”. Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và và thực tiễn của việc tổ chức thực thi chính sách xã hội đối với người có công, đề xuất giải pháp khả thi đối với nhà nước, chính quyền địa phương để hoàn thiện công tác quản lý nói chung và thực hiện chính sách xã hội đối với người có công phù hợp điều kiện thực tế ở An Giang.

Báo cáo tốt nghiệp của học viên Trường Đại học Lao động xã hội với nội dung “Thực trạng đời sống người có công và những biện pháp nhằm nâng cao đời sống người có công”, báo cáo này tập trung đánh việc làm, thu nhập, nhà ở, hoàn cảnh, sức khỏe, đời sống tinh thần, các hoạt động chăm sóc người có công của chính quyền tỉnh Hà Tây, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho người có công trên địa bàn tỉnh Hà Tây.

Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công đề tài “Chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, thực trạng và giải pháp”, luận văn tập trung nghiên cứu tình hình chăm sóc cho người có công với cách mạng, những tồn tại hạn chế và đưa ra các giải pháp, phạm vi nghiên cứu trên địa bàn huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định.

Các đề tài trên đều tập trung vào chính sách ưu đãi đối với người có công, nhưng mỗi đề tài có cách tiếp cận khác nhau, phạm vi khác nhau. Các đề tài này chưa giải quyết được mục đích đề tài của tác giả.

3. Mục đích nhiệm vụ của luận văn

Mục đích: Nghiên cứu thực trạng công tác Quản lý Nhà nước đối với người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để đưa ra những đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, nhược điểm trong công tác Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ: Hệ thống hóa lý luận khoa học về chính sách ưu đãi người có công, bố trí nguồn lực thực hiện chính sách, tổ chức thực thi chính sách đối với người có công; về năng lực của cán bộ, công chức thực hiện công tác Quản lý Nhà nước đối với người có công; việc phân cấp trong công tác quản lý thực thi chính sách đối với người có công; về công tác thanh tra, kiểm tra. Từ đó phân tích tình hình thực trạng Quản lý Nhà nước về người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ năm 2017 đến năm 2021 tìm ra những ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân của nó. Bước đầu tìm ra phương hướng và giải pháp để khắc phục những nhược điểm để công tác Quản lý Nhà nước về người có công được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu của luận văn

Đối tượng nghiên cu: Người có công với cách mạng; các chính sách, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng; nghiên cứu các cơ quan Quản lý Nhà nước đối với người có công; nghiên cứu việc tổ chức thực thi chính sách đối với người có công của cơ quan Nhà nước.

Phạm vi nghiên cứu:

 • +Phạm vi về quy mô: tỉnh Kiên Giang;
 • +Phạm vi về thời gian: từ năm 2017 đến 2021 và tầm nhìn đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
 • +Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. +Phạm vi nội dung: Luận văn này tác giả tập trung nghiên cứu về việc tổ chức thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi đối với người có công; các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện công tác Quản lý Nhà nước đối với người có công; thực trạng công tác quản lý và thực thi chính sách đối với người có công.

5.Phương pháp nghiên cứu của luận văn

Tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu sau đây:

 • + Phương pháp tổng hợp, phân tích để xử lý các dữ liệu nhằm tạo lập hệ thống thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, đánh giá các khía cạnh hay phương diện thực hiện Quản lý Nhà nước đối với người có công, kết hợp các phương pháp khác để xây dựng các luận điểm về Quản lý Nhà nước đối với người có công.
 • +Phương pháp thống kê, so sánh để làm nổi bật được những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong việc thực hiện Quản lý Nhà nước đối với người có công trên địa bàn, từ đó đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác Quản lý Nhà nước đối với người có công để nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác Quản lý Nhà nước về người có công và đưa ra giải pháp.

6.Ý nghĩa luận thực tiễn của luận văn

Ý nghĩa luận: Luận văn nghiên cứu đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, đó là: Hệ thống hóa lý luận khoa học và văn bản pháp lý Quản lý nhà nước đối với người có công một cách đầy đủ.

Ý nghĩa thực tiễn: Phân tích thực trạng tình hình đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; đưa ra những giải pháp nhằm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh; làm tài liệu nghiên cứu cho các địa phương khác và có thể cho các cơ quan ban hành chính sách cấp tham khảo để góp phần hoàn thiện, bổ sung chính sách, hệ thống pháp luật ưu đãi người có công.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận văn gồm 3 chương:

 • Chương I. Cơ sở lý luận Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng.
 • Chương II. Thực trạng công tác quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ năm 2017 đến năm 2021.
 • Chương III. Định hướng và một số giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.

Trên đây là đề tài Luận Văn Quản Lý Công: Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Người Có Công với Cách Mạng. Để hoàn thiện bài Luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Công về Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Người Có Công với Cách Mạng. được hoàn thiện hơn, thì các bạn tham khảo thêm nội dung dưới đây của bài viết bao gồm đề cương chi tiết của luận văn. Ngoài ra, các bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hoặc chưa làm được đề cương và bài luận văn thạc sĩ của mình. Thì có thể tham khảo bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ và quy trình làm luận văn thạc sĩ tại đây.

===>>> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ

MỞ ĐẦU Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Đối Với Người Có Công với Cách Mạng

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

 • 1.1. Một số khái niệm cơ bản về quản lý nhà nước ưu đãi người có công với cách mạng và các khái niệm có liên quan
 • 1.1.1. Khái niệm người có công với cách mạng
 • 1.1.2. Khái niệm ưu đãi xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng
 • 1.1.3. Khái niệm chính sách, chính sách xã hội, chính sách công, chính sách đối với người có công với cách mạng
 • 1.1.4. Khái niệm quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về người có công với cách mạng
 • 1.2. Những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
 • 1.2.1. Sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền
 • 1.2.2. Điều kiện kinh tế và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân
 • 1.3. Nội dung quản lý nhà nước về người có công với cách mạng
 • 1.3.1. Ban hành chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng
 • 1.3.2. Bộ máy quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng
 • 1.3.3. Bố trí nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công
 • 1.3.4. Tổ chức thực thi chính sách đối với người có công với cách mạng
 • 1.3.5. Phân cấp quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng
 • 1.3.6. Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về ưu đãi người có công; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thực hiện chính sách đối với người có công

Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG TỪ 2017- 2021

 • 2.1. Các yếu tố tự nhiên, kinh tế- xã hội tác động đến quản lý nhà nước về người có công trên địa ban tỉnh Kiên Giang
 • 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội tỉnh Kiên Giang
 • 2.1.2. Tình hình phát kiển kinh tế- xã hội tỉnh Kiên Giang
 • 2.2. Thực trạng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 • 2.2.1. Về số lượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 • 2.2.2. Thực trạng về đời sống của người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 • 2.2.3. Những vấn đề đặt ra đối với người có công với cách mạng
 • 2.3. Thực trạng công tác quản lý Nhà nước người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 • 2.3.1. Việc ban hành chủ trương chính sách về người có công
 • 2.3.2. Bộ máy tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 • 2.3.3. Về bố trí nguồn lực thực hiện chính sách đối với người có công
 • 2.3.4. Việc tổ chức thực thi chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 • 2.3.5. Thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về người có công
 • 2.3.6. Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với người có công
 • 2.4. Đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước đối với người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 • 2.4.1. Ưu điểm tiến bộ
 • 2.4.2. Hạn chế tồn tại
 • 2.4.3. Nguyên nhân hạn chế tồn tại

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG TRONG THỜI GIAN TỚI

 • 3.1. Định hướng quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng
 • 3.2. Các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng
 • 3.2.1. Hoàn thiện pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng
 • 3.2.2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng tạo sự đồng thuận cao trong xã hội cùng chung tay, góp sức thực hiện, chăm lo người có công với cách mạng
 • 3.2.3. Tăng cường nguồn lực và các điều kiện hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về người có công với cách mạng
 • 3.2.4. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về người có công với cách mạng
 • 3.2.5. Phân cấp mạnh hơn nữa trong công tác quản lý, thực thi chính sách ưu đãi đối với người có công
 • 3.2.6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
 • 3.2.7. Huy động sự tham gia của các tổ chức, cộng đồng xã hội vào việc chăm lo cho người có công với cách mạng
 • 3.2.8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
 • 3.3. Kiến nghị
 • 3.3.1. Đối với Bộ Lao động- Thương binh và xã hội
 • 3.3.2. Đối với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • 3.3.3. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

KẾT LUẬN

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Công, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Công về Quản Lý Nhà Nước Đối Với Người Có Công với Cách Mạng Trên Địa bàn Tỉnh Kiên Giang, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Quản Lý Công chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>>  KHO 99 +  Luận Văn Quản Lý Nhà Nước

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562