Luận Văn Thạc Sĩ Về Thừa Kế Theo Pháp Luật Ở Việt Nam

Luận Văn Thạc Sỹ Ngành: Luật Kinh Tế Đề Tài Thừa Kế Theo Pháp Luật Ở Việt Nam, được rất nhiều các bạn học viên ngành luật lựa chọn để làm bài luận văn thạc sĩ, không chỉ những bạn học viên thạc sĩ mà có cả những bạn sinh viên đại học cũng lựa chọn đề tài này để làm bài. Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận văn Panda đã dành thời gian để chia sẻ bài viết dưới đây, mong là bài viết Luận Văn Thạc Sỹ Về Thừa Kế Theo Pháp Luật Ở Việt Nam sẽ giúp được cho những bạn đang gặp khó khăn trong việc làm bài, và làm đề cương nhé.

Ngoài ra, các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn thạc sĩ của mình, mà muốn tham khảo thêm nhiều bài luận văn thạc sĩ về thừa kế khác, thì có thể tham khảo tại đây nhé.

====>>> Luận Văn Về Thưa Kế

MỞ ĐẦU

Thừa Kế Theo Pháp Luật Ở Việt Nam
Thừa Kế Theo Pháp Luật Ở Việt Nam

1. Tính Cấp Thiết Của Đề Tài Luận Văn Thạc Sỹ Về Thừa Kế Theo Pháp Luật Ở Việt Nam

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước thì việc hoàn thiện các quy định về BLDS mang yếu tố then chốt bởi lẽ đây chính là hành lang pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong mỗi một quốc gia. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã có những tiến bộ quan trọng. Tuy nhiên, nhìn chung hệ thống pháp luật nước ta vẫn chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, tính khả thi thấp, chậm đi vào cuộc sống. Để khắc phục tình trạng trên, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã chỉ ra rằng: …Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong vấn đề hoàn thiện văn bản pháp luật dân sự nói chung thì cần hoàn thiện nhiều vấn đề trong đó vấn đề liên quan đến thừa kế và thừa kế theo pháp luật là điều cần thiết ở nước ta hiện nay.

Có thể nói rằng vấn dề về thừa kế và thừa kế theo pháp luật là vấn đề mang tính kinh tế, mang tính xã hội truyền thống nhưng cũng là vấn đề phức tạp về mặt pháp lý. Trong đó, đối với vấn đề có liên quan đến thừa kế theo pháp luật là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc làm phát sinh và thực hiện quan hệ dân sự về thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Đối với vấn đề này đã được thể hiện trong nhiều văn bản pháp luật ở nước ta và có sự điều chỉnh từ những bộ luật thành văn từ xa xưa nhất.

Việc điều chỉnh về vấn đề về thừa kế theo pháp luật để mục đích cuối cùng là giải quyết vấn đề về tranh chấp thừa kế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là điều mà các cơ quan nhà nước hướng đến. Đích cuối của quả trình giải quyết tranh chấp chính là xác định đúng khối tài sản thừa kế và phân chia thừa kế theo pháp luật theo đúng kỷ phần mà người thừa kế có quyền được hưởng, việc xác định đúng thừa kế theo pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải quyết các án kiện về thừa kế.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những vấn đề liên quan đến thừa kế theo pháp luật- yếu tố quan trọng hàng đầu đối với việc giải quyết các án kiện về thừa kế còn nhiều nan giải cả về mặt lý luận và trong thực tiễn áp dụng. Trong bối cảnh hội nhập, với thực trạng của nền kinh tế thị trường và xây dụng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay thì vấn đề tài sản thuộc quyền sở hữu của cá nhân ngày càng trở nên phức tạp và đa dạng

Vì vậy, vấn đề thừa kế theo pháp luật và xác định thừa kế theo pháp luật cũng đặt ra nhiều hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn cần giải quyết. Hiện nay, với những điều chỉnh quan trọng theo các quy định mới của BLDS 2015 ở nước ta thì các văn bản có liên quan như Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định nhiều điều khoản về thừa kế theo pháp luật hoặc có liên quan đến thừa kế theo pháp luật nhằm đảm bảo cho quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng có liên quan trong mối quan hệ về thừa kế nói chung và các vấn đề có liên quan đến tài sản nói riêng, góp phần làm ổn định đời sống trong xã hội hiện nay.

Giải quyết vấn đề có liên quan đến thừa kế theo pháp luật là một hoạt động rất nhạy cảm vì nó liên quan đến đối tượng là con người và mối quan hệ giữa con người với con người có liên quan đến mặt pháp lý, lý luận và thực tiễn có đối tượng là tài sản của các chủ thể, vì thế giải quyết vấn đề này phải đáp ứng với yêu cầu của pháp lý cũng như đạo đức là điều quan trọng. Do vậy, hoạt động này luôn được sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước nhất là khi phải hoàn thiện pháp luật về dân sự nói chung đáp ứng với hoạt động xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.

Trong thực tế, hằng năm tại các cơ quan tiến hành tố tụng đã giải quyết rất nhiều vụ án về tranh chấp thừa kế theo pháp luật. Việc kiện toàn các quy định có liên quan đến thừa kế theo pháp luật nhằm đảm bảo cho hoạt động tranh chấp trong thực tiễn và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nói chung. Điều này là hoàn toàn cần thiết ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay khi mà yêu cầu về hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa luôn được đặt lên hàng đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thực tế.

Vì vậy, nghiên cứu về đề tài “Thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay là rất cần thiết và cấp bách góp phần phát hiện những hạn chế của pháp luật về thừa kế theo pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi ở nước ta, từ đó hoàn thiện hệ thống pháp luật về thừa kế theo pháp luật nói riêng và hệ thống pháp luật dân sự nói chung đồng thời nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Những câu hỏi đặt ra cần phải trả lời khi nghiên cứu

 • Vấn đề thừa kế theo pháp luật trong thời gian qua như thế nào?
 • Những kết quả đạt được và chưa đạt được trong quá trình thực hiện quy định về thừa kế theo pháp luật?
 • Những nguyên nhân và hạn chế trong quá trình áp dụng quy định về thừa kế theo pháp luật là gì?
 • Các yếu tố nào thực sự ảnh hưởng đến hoạt động áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật ở nước ta hiện nay?
 • Những các tố tác động đến hiệu quả áp dụng pháp luật thừa kế theo pháp luật ở nước ta hiện nay?
 • Những giải pháp nào góp phần giúp quy định về thừa kế theo pháp luật được áp dụng có hiệu quả hơn?

Các giả thiết nghiên cứu.

 • Thừa kế theo pháp luật được áp dụng đạt kết quả cao, song trong quá trình phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề lý luận và thực tiễn. Do đó cần thiết phải hoàn thiện quy định của BLDS 2015, văn bản hướng dẫn thi hành và một số văn bản có liên quan như Luật Đất đai, Luật nhà ở…Nguyên nhân là sự tương thích của các văn bản này có nhiều quy định gây chồng chéo, mâu thuẫn với nhau từ đó ảnh hưởng đến quá trình áp dụng trong thực tế.
 • Thừa kế theo pháp luật chịu sự tác động của yếu tố kinh tế, pháp luật, văn hóa – xã hội, năng lực của cán bộ công chức…các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến quá trình áp dụng trong thực tế ở Việt Nam hiện nay.
 • Quá trình áp dụng quy định về TKTPK đã đạt được những kết quả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, với những quy định của BLDS 2015, các luật chuyên ngành trong quá trình áp dụng nảy sinh những khó khăn, vướng mắc nên cần thiết phải có định hướng hoàn thiện.

Ngoài ra, các bạn học viên đang gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn thạc sĩ của mình, mà muốn tham khảo giá viết luận văn thạc sĩ, thì có thể tham khảo tại đây nhé.

====>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ

2. Mục Tiêu, Nội Dung Và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu tổng quát:Thông qua việc lựa chọn đề tài: Thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay làm luận văn thạc sỹ, tác giả tiến hành nghiên cứu các quy định hiện hành liên quan trong hoạt động thừa kế theo pháp luật ở nước ta hiện nay. Đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện trong hoạt động áp dụng quy định về thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện và biện pháp nhằm tăng cường áp dụng quy định về TKTPL đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mục tiêu cụ thể: Trên cơ sở đưa ra mục tiêu nghiên cứu tổng quát, tác giả tập trung đi sâu nghiên cứu các vấn đề cụ thể sau:

 • Một là, hệ thống hóa cơ sở lý luận về thừa kế theo pháp luật.
 • Hai là, phân tích thực trạng áp dụng quy định về TKTPL bao gồm những vấn đề như sau: Kết quả hoàn thiện quy định về TKTPL; Thực trạng áp dụng quy định về TKTPL; Đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động áp dụng quy định về TKTPL ở nước ta hiện nay.
 • Ba là, đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện pháp luật cũng như áp dụng quy định về TKTPL nhằm đảm bảo việc thực hiện đạt hiệu quả cao

2.2. Nội dung nghiên cứu:

Nội dung nghiên cứu quy định về TKTPL của BLDS 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quá trình áp dụng các quy định này trong thực tế ở nước ta hiện nay.

2.3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận

Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thừa kế theo pháp luật để phân tích, lý giải các vấn đề.

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tác giả sử dụng phương pháp này để nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan đến vai trò thừa kế theo pháp luật thông qua quy định của BLDS và các văn bản hướng dẫn thi hành; các đề tài khoa học, chương trình, dự án, các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.
 • Phương pháp phân tích, tổng hợp: tác giả sử dụng phương pháp này để nêu lên cơ sở lý thuyết về vai trò thừa kế theo pháp luật thông qua các mặt công tác của các cơ quan tiến hành tố tụng và đánh giá, khái quát thành những quan điểm, luận điểm làm nền tảng lý luận cho luận văn.
 • Phương pháp thống kê: tác giả sử dụng phương pháp này chủ yếu ở chương 2 của luận văn, các số liệu thu thập, điều tra được tổng hợp, phân tích làm cơ sở đánh giá thực trạng qua đó đánh giá về thành tựu, hạn chế để đưa ra những giải pháp giải quyết vấn đề một cách cụ thể.

3. Tổng Quan Về Lĩnh Vực Nghiên Cứu

Liên quan đến nội dung Thừa kế theo pháp luật và các vấn đề có liên quan đến thừa kế thì đã có nhiều đề tài khoa học, luận văn, bài viết trên tạp chí đã đề cập một cách trực tiếp hoặc lồng ghép vào những nội dung liên quan có thể kể đến:

 • Phùng Trung Tập: “Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay”. Luận án nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Nội dung chủ yếu của luận án làm rõ các điều kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ảnh hưởng đến việc điều chỉnh pháp luật về diện và hàng thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam.
 • Trần Thị Huệ: “Di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam- những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Luận án tập trung nghiên cứu về những vấn đề như: cơ sở lý luận về di sản thừa kế, quy định của pháp luật dân sự Việt Nam về di sản thừa kế, thanh toán và phân chia di sản thừa kế, thực tiễn áp dụng trong việc xác định, thanh toán, phân chia di sản thừa kế và kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về di sản thừa kế.

Luận văn cao học:

 •  Nguyễn Thị Vĩnh: “Thừa kế theo pháp luật trong BLDS ViệtNam”. Nội dung chủ yếu gồm các vấn đề sau: khái niệm thừa kế theo pháp luật, diện và hàng thừa kế, thừa kế thế vị, các trường hợp thừa kế theo phápluật.
 • Nguyễn Thị Hồng Bắc: “Một số vấn đề thừa kế theo pháp luật trong BLDS Việt Nam”. Đề tài nghiên cứu có tính sơ lược về lịch sử của thừa kế theo pháp luật ở Việt Nam, một số nguyên tắc chủ yếu của thừa kế, các trường hợp thừa kế theo pháp luật, căn cứ phân chia hàng thừa kế.
 • Nguyễn Hương Giang: Thừa kế – một số vấn đề lý luận và thực tiễn (2014, Luận văn thạc sĩ);
 • Nguyễn Minh Tuấn, Cơ sở lý luận và thực tiễn của những quy định chung về thừa kế trong Bộ luật Dân sự (Luận văn tiến sĩ luật học);
 • Hồ Thị Vân Anh, Thừa kế theo pháp luật trong thời Hoàng Việt Luật lệ thời Nguyễn ở Việt Nam (2009, Luận văn thạc sỹ luật học) và có rất nhiều luận văn thạc sỹ, tiến sĩ nghiên cứu về vấn đề này.

Các công trình nghiên cứu khác:

 • Viện Khoa học Pháp lý: “Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của BLDS”. Các tập bình luận phân tích nội dung cơ bản của các qui đinh trong BLDS 1995 nói chung và các qui định về thừa kế nói riêng.
 • Trường Đại học Luật Hà Nội, số tạp chí chuyên đề về BLDS (1996). Trong đó có bài viết về những điểm mới của di sản dùng vào việc thờ cúng trong BLDS so với Pháp lệnh Thừa kế 1990.
 •  Tòa án Nhân dân Tối cao: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các tranh chấp thừa kế tại Tòa án nhân dân”. Đây là công trình cấp bộ nghiên cứu về thừa kế, nội dung chủ yếu của đề tài là các vấn đề thực tiễn xét xử của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp về thừa kế.
 • Nguyễn Ngọc Điện: “Một số suy nghĩ về thừa kế trong BLDS”.Tác giả so sánh pháp luật về thừa kế của Việt Nam qua các thời kỳ phát triển và so với chế định thừa kế trong Bộ luật Dân sự

Bên cạnh đó thì có rất nhiều bài nghiên cứu nghiên cứu vấn đề này, trong đó các công trình này ít nhiều đều đề cập đến vấn đề về thừa kế theo pháp luật. Song các công trình nghiên cứu trực tiếp có liên quan đến Thừa kế theo pháp luật còn khá khiêm tốn. Quá trình thực tiễn của quá trình áp dụng pháp luật về Thừa kế theo pháp luật ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, còn có những khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, giữa văn bản và thực tế.

4. Bố Cục Dự Kiến Của Luận Văn

Dự kiến luận văn có ba chương

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về thừa kế theo pháp luật
 • Chương 2: Quy định của pháp luật Việt Nam về Thừa kế theo pháp luật
 • Chương 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật và kiến nghị hoàn thiện

Luận Văn Thạc Sỹ Ngành: Luật Kinh Tế Đề Tài Thừa Kế Theo Pháp Luật Ở Việt Nam, được rất nhiều các bạn học viên ngành luật lựa chọn để làm bài luận văn thạc sĩ, không chỉ những bạn học viên thạc sĩ mà có cả những bạn sinh viên đại học cũng lựa chọn đề tài này để làm bài. Ngoài ra, bạn nào còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, và chưa làm được đề cương, thì liên hệ trực tiếp đến Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận văn Panda, để được hỗ trợ tốt nhất nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562