Luận Văn Xây Dựng Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Của Một Số Trường Tiểu Học

Tự kỷ và hội chứng tự kỷ
Rate this post

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Ngành Quản lý giáo dục về Luận Văn Xây Dựng Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Của Một Số Trường Tiểu Học. Tài liệu này được Luận văn Panda sưu tầm từ nhiều nguồn luận văn thạc sĩ đạt điểm cao của các công trình học viên khóa trước. Hy vọng với nội dung bài viết Luận Văn Xây Dựng Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Của Một Số Trường Tiểu Học. Sẽ hỗ trợ cho các bạn học viên đang làm Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Giáo Dục, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Giáo Dục về Luận Văn Xây Dựng Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Của Một Số Trường Tiểu Học, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Quản Lý Giáo Dục chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục

1.Lý do chọn đề tài

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX cuả Đảng đã khẳng định “Phát triển giáo dục là một trong những động lực quan trọng , thúc đẩy công nghiệp hoá -hiện đại hoá , là điều kiện để phát huy nguồn lực con người- yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” . Có thể nói với sự quan tâm cuả Đảng , nhà nước và toàn xã hội, giáo dục đang thực sự trở thành quốc sách hàng đầu.

Để giáo dục phát triển thì một trong những nhân tố quan trọng là cần phải xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng. Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí Thư đã nêu rõ:Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng nhu câù trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục và chấn hưng đất nước. Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khoá VIII đã khẳng định: “Khâu then chốt để phát triển chiến lược giáo dục là đặc biệt chăm lo đào tạo và tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên cũng như đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cả về chính trị , tư tưởng ,đạo đức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ”.

Bác Hồ từng nói: “ Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Vậy muốn xây dựng “dân giàu , nước mạnh,xã hội công bằng ,dân chủ, văn minh”thì phải phát triển giáo dục. Phát triển giáo dục và đào tạo được coi là nhân tố quyết định sự thành bại và quy định vị thế cuả mỗi quốc gia trên trường quốc tế.Muốn phát triển giáo dục phải quan tâm đến đội ngũ giáo viên .

Hiện nay người giáo viên phải phấn đấu để đáp ứng những yêu cầu cho sự phát triển cuả cá nhân và cộng đồng. Giáo viên tiểu học đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách lâu dài, phù hợp với yêu cầu mới cho học sinh.

Bởi những lẽ trên, việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên đã trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp bách cho việc đổi mới giáo dục phổ thông. Xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học có đầy đủ những phẩm chất trong thực tế chấn hưng giáo dục hiện nay càng cấp thiết hơn.

Quận 4 là một quận cận trung tâm thành phố, với tốc độ phát triển cuả những năm gần đây, Quận 4 cho thấy tiềm năng cuả mình trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Sự phát triển về hệ thống giao thông với những cây cầu nối liền Quận 4 với Quận 1, 2, 5, 7, 8 đã làm cho bộ mặt Quận 4 ngày càng thay da đổi thịt. Ngành giáo dục Quận 4 dành nhiều thành tích góp phần phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho thành phố. Quận 4 coi trọng việc xây dựng trường lớp và xây dựng đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập, đội ngũ giáo viên Quận 4 vẫn còn bất cập về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Điều này tạo nên những hạn chế trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Do vậy, vấn đề xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trở thành một yêu cầu thiết thực và quan trọng trong tình hình hiện nay.

Việc nghiên cứu đề tài luận văn thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục “Thực trạng và một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên Tiểu học của một số trường Tiểu học ở Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh” là cần thiết. Nó có tác dụng thiết thực với việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và cơ cấu đồng bộ góp phần đưa công tác quản lý trường học ngày càng hiệu quả hơn.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Giáo Dục, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Giáo Dục về quản lý giáo dục về giảng dạy, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Quản Lý Giáo Dục chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>>  KHO 99 + Luận văn quản lý giáo dục về giảng dạy

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng đội ngũ giáo viên các trường tiểu học , đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm từng bước xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ngày càng hoàn thiện ,đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông ở Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

3.Đối tượng nghiên cứu và Khách thể nghiên cứu:

3.1 Đối tượng nghiên cứu:

-Thực trạng công tác xây dựng đội ngũ giáo viên Tiểu học ở Quận 4.

3.2 Khách thể nghiên cứu:

-Đội ngũ giáo viên Tiểu học và cán bộ quản lý ở một số trường Tiểu học thuộc điạ bàn Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

4.Nhiệm vụ nghiên cứu:

  • 4.1- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về lý luận liên quan đến đề tài.
  • 4.2- Tìm hiểu thực trạng đội ngũ giáo viên một số trường tiểu học ở Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 4.3- Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên .

5.Giả thuyết nghiên cứu:

Tình hình hiện nay ,ở Quận 4 số lượng giáo viên tiểu học chưa đủ và còn nhiều vấn đề bất cập như nguồn đào tạo giáo viên chưa đồng bộ ,chất lượng giảng dạy giáo viên chưa cao,chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, công tác tuyển dụng chưa phù hợp, công tác bồi dưỡng chưa đạt hiệu quả cao …. Thực tế đang cần những giải pháp hữu hiệu để xây dựng giáo viên đủ chất và lượng.

6.Giới hạn đề tài:

  • -Các số liệu thống kê được sử dụng trong nghiên cứu giới hạn trong 5 năm gần đây, từ năm học 2017-2021 đến năm học 2019-2021.
  • -Khách thể nghiên cứu bao gồm cán bộ quản lý và giáo viên cuả các trường tiểu học Đoàn Thị Điểm , Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Huệ 3,Nguyễn Trường Tộ , Bến Cảng , Cây Bàng và Vừa học vừa làm 1/6, Lý Nhơn,Bạch Đằng.

7.Phương pháp nghiên cứu:

7.1- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:

Sử dụng các phương pháp phân tích , tổng hợp , hệ thống hoá , khái quát hoá những tài liệu lý luận và kết quả cuả những công trình nghiên cứu để xây dựng các khái niệm công cụ và khung lý thuyết cuả vấn đề nghiên cứu.

7.2- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:

7.2.1- Phương pháp nghiên cứu , khảo sát bằng phiếu điều tra.

Phương pháp này được sử dụng để thu thập thông tin nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên và công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thuộc một số trường tiểu học ở Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Công cụ để thực hiện phương pháp này là các phiếu điều tra được thiết kế cho các đối tượng là giáo viên , cán bộ quản lý tiểu học ở Quận 4.

7.2.2- Phương pháp chuyên gia.

Sử dụng phương pháp này bao gồm việc tham khảo ý kiến cán bộ quản lý giáo dục lâu năm,các chuyên gia nhiều kinh nghiệm về các mẫu phiếu điều tra, về kết quả nghiên cứu thực trạng và những giải pháp được đề xuất.

7.2.3- Phương pháp phỏng vấn.

Sử dụng phương pháp này để phỏng vấn trực tiếp những đối tượng có liên quan đến đề tài nghiên cứu gồm giáo viên , cán bộ quản lý,…

7.2.4- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

Sử dụng phương pháp này bao gồm việc tổng kết kinh nghiệm về công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên cuả các trường Tiểu học nghiên cứu trong giai đoạn vừa qua để rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học.

7.2.5- Phương pháp thống kê.

Phương pháp này sử dụng phần mềm SPSS để phân tích, xử lý các kết quả điều tra.

Trên đây là đề tài Luận Văn Quản Lý Giáo Dục: Luận Văn Xây Dựng Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Của Một Số Trường Tiểu Học. Để hoàn thiện bài Luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Giáo Dục về Luận Văn Xây Dựng Đội Ngũ Giáo Viên Tiểu Học Của Một Số Trường Tiểu Học được hoàn thiện hơn, thì các bạn tham khảo thêm nội dung dưới đây của bài viết bao gồm đề cương chi tiết của luận văn. Ngoài ra, các bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hoặc chưa làm được đề cương và bài luận văn thạc sĩ của mình. Thì có thể tham khảo bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ và quy trình làm luận văn thạc sĩ tại đây.

===>>> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562