Luận Văn Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Cơ Sở Ở Quận Hải An

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA
Rate this post

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Văn Hóa Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Cơ Sở Ở Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng. Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được đặt ra từ Đại hội V của Đảng. Đây là một chủ trương quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và đổi mới của đất nước. Đồng thời đây cũng là sự nghiệp lâu dài, cần phải tiến hành một cách bền bỉ, vững chắc, thường xuyên trên cơ sở phát huy sáng kiến và kinh nghiệm của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Thực tế cho thấy rằng, muốn xây dựng một nền văn hóa truyền thống, đa dạng phải đi từ việc xây dựng đời sống văn hóa ở từng đơn vị cơ sở, việc làm này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc sáng tạo, phổ biến và hưởng thụ những giá trị văn hóa, đặc biệt là sự chung tay, đồng sức, đồng lòng của đông đảo các tầng lớp nhân dân quyết tâm, nhất trí dưới sự lãnh đạo của Đảng để tạo lập một môi trường văn hóa lành mạnh, lối sống văn minh, hiện đại trong thời đại mới.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ  chuyên ngành quản lý văn hóa, và những tài liệu liên quan đến luận văn đời sống văn hóa, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> Luận Văn Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa

MỞ ĐẦU Luận Văn Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Cơ Sở Ở Quận Hải An

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh của công cuộc đổi mới được khởi xướng từ Đại hội VI của Đảng, vai trò văn hóa được nhìn nhận một cách biện chứng và tích cực. Hội nghị Trung ương lần thứ V – Khóa VIII khẳng định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, là nền tảng tinh thần của xã hội. Trên cơ sơ xác định vị trí, vai trò trọng yếu của văn hóa trong đời sống chính trị, xã hội, kinh tế của đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã từng bước đưa ra các giải pháp để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Trên nền tảng của các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, các địa phương đã vận dụng để đưa ra các giải pháp xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với các đặc điểm, điều kiện về mọi mặt của địa phương mình, từ đó đã tạo nên phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Các giải pháp, các quá trình thực hiện cùng với kết quả của việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở mang những đặc điểm và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nổi bật nhất vẫn là đặc điểm của địa bàn dân cư. Do vậy, nghiên cứu việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ đạo việc xây dựng đời sống văn hóa được hoàn thiện hơn, để văn hóa thực sự là một động lực cho sự phát triển bền vững ở các cộng đồng dân cư, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm cụ thể hóa các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về văn hóa vẫn đang là vấn đề bức xúc hiện nay.

Hải An là một trong những quận mới thành lập của Hải Phòng nhưng lại có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội đối với thành phố.Trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, cùng với những thành tích trong việc phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, quận Hải An đã tích cực triển khai các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại các phường, các cộng đồng dân cư và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cũng bộc lộ nhiều mặt bất cập, những thiếu sót, khuyết điểm làm ảnh hưởng tới sự phát triển chung của toàn quận. Mặt khác, trong những năm gần đây, mặt trái của nền kinh tế thị trường kéo theo nhiều tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng trên địa bàn quận. Điều đó có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ những bất cập của công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của một quận mới, thành phần dân cư đa dạng và nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi.

Chính vì thế, cần thiết phải có một công trình nghiên cứu chuyên sâu về thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở quận Hải An trong thời gian qua, đánh giá một cách nghiêm túc những mặt được và chưa được của công tác này, chỉ ra những nguyên nhân, trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, tạo cơ sở khoa học cho cấp ủy, chính quyền và ngành Văn hóa của quận đề ra các giải pháp, chỉ đạo việc xây dựng đời sống văn hóa trong các cộng đồng dân cư, làm cho văn hóa thực sự có tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của toàn quận.

Xuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi về lý luận và thực tiễn trên đây, chúng tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng” làm Luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý giáo dục của mình.

2. Lịch sử nghiên cứu

Văn hóa là một đề tài lớn nên từ rất lâu đã được các thế hệ học giả quan tâm nghiên cứu. Ở Việt Nam, trong khoảng 20 năm trở lại đây, vai trò của văn hóa được nhìn nhận một cách tích cực, đã có hàng loạt công trình khoa học đề cập đến văn hóa ít nhiều liên quan đến đề tài Luận văn cao học này dưới nhiều góc độ khác nhau. Cụ thể là:

2.1. Các công trình khoa học bàn về vai trò của văn hóa với sự nghiệp “công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa”

Đây là những công trình khoa học được xuất bản trong thời kỳ nước ta đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH như: Năm 2000, tác giả Lê Như Hoa công bố cuốn sách Quản lý văn hóa đô thị trong điều kiện CNH – HĐH đất nước, Nxb VHTT, Hà Nội đã bàn về những vấn đề quản lý văn hóa đô thị ở nước ta trong bối cảnh chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường, quá trình đô thị hóa phát triển mạnh mẽ. Rõ ràng điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động quản lý văn hóa tại các khu đô thị [14].

Giao tiếp và ứng xử với tư cách là thành tố của văn hóa trong hoạt động doanh nghiệp thời kỳ CNH, HĐH đất nước của Nguyễn Văn Bính(2003) Luận án Tiến sĩ lịch sử, Viện VHTT, Hà Nội cũng đi sâu nghiên cứu về vai trò của văn hóa trong hoạt động doanh nghiệp trong thời kì mới [3].

Năm 2007, tác giả Đỗ Đình Hãng chủ biên giáo trình Lý luận văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia cùng nhóm biên soạn đã cung cấp những vấn đề lý luận chung về bản chất khái niệm văn hóa cùng cách tiếp cận, từ đó hệ thống hóa những vấn đề cụ thể liên quan đến đường lối chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa bền vững ở Việt Nam trong những năm qua [13].

Năm 2014, tác giả Phan Hồng Giang – Bùi Thanh Sơn đã xuất bản cuốn Quản lý văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Cuốn sách đã giới thiệu chung về quản lý văn hóa trong bối cảnh đổi mới ở nước ta và hội nhập quốc tế, đồng thời đánh giá thực trạng quản lý văn hóa ở nước ta từ năm 1986 [11].

Nhìn chung, hầu hết các công trình khoa học tiêu biểu trên đây đã quan tâm đến hiện trạng hoạt động và vận động của văn hóa trong điều kiện phát triển của xã hội những chục năm trở lại đây, đi sâu đánh giá thực trạng và nêu ra những vấn đề mang tầm vĩ mô. Nhiều tri thức có ý nghĩa lý luận được đề xuất hoặc làm sáng tỏ một cách có hệ thống từ các công trình khoa học này, trở thành công cụ khoa học quan trọng để từ đó tạo cơ sở cho những bước nhận diện, đánh giá thực trạng hoạt động văn hóa cũng như môi trường văn hóa của Việt Nam trong những điều kiện lịch sử phát triển mới của quá trình CNH, HĐH đất nước và tiến tới chuẩn bị cho việc tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời, những tri thức mang ý nghĩa lý luận đã được đội ngũ các học giả, các nhà khoa học chuyên ngành đúc kết qua các công trình được giới thiệu sơ lược trên đây cũng là tiền đề lý luận để đi đến nghiên cứu ứng dụng thực tiễn, khảo sát và đánh giá môi trường văn hóa (trong đó có các phương thức hoạt động văn hóa và cách thức xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng) ở các địa phương, hướng đến mục tiêu chung là “xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”[8].

2.2. Các công trình khoa học bàn đến xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nói chung và đời sống văn hóa cơ sở đô thị nói riêng

Hàng loạt các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đã đề cập đến phạm vi vấn đề này và kết quả nghiên cứu đã có tác động thiết thực đến chất lượng hoạt động xây dựng đời sống văn hóa đô thị ở hầu khắp các đô thị, thị tứ của cả nước. Có thể dẫn một số công trình tiêu biểu sau đây:

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng văn hóa ở nước ta hiện nay của Hoàng Vinh (1999), Viện Văn hóa và Nxb VHTT, Hà Nội [41].
 • Năm 2005, TS. Nguyễn Hữu Thức với cuốn sách Về văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội [33].
 • Năm 2007,TS. Nguyễn Hữu Thức với công trình Một số kinh nghiệm quản lý văn hóa và hoạt động tư tưởng – văn hóa, Nxb Văn hoá Thông tin và Viện Văn hoá [34].
 • Năm 2009, TS. Nguyễn Hữu Thức với cuốn sách Về cuộc vận động đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội [35].
 • Năm 2008, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc với công trình Sự biến đổi các giá trị văn hóa trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Nxb Từ điển Bách khoa và Viện Văn hóa [2].
 • Một số luận văn cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa cũng bước đầu bàn về vấn đề này ở một phạm vi nhất định trên cơ sở vận dụng lý luận đề khảo sát và đánh giá thực trạng xây dựng đời sống văn hóa tại một số địa bàn gắn với phát triển kinh tế – xã hội như:
 • Lê Như Hải (2006), Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở của Quận Ngô Quyền, Hải Phòng trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội [12].
 • Phạm Chiến Huân (2016), Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa, Hà Nội [16].
 • Đinh Thị Thu Mai (2017), Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương [17].

Chúng tôi nhận thấy rằng, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có công trình nào nghiên cứu về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Hơn nữa, sự vận động của đời sống văn hóa bao giờ cũng gắn liền với thực tiễn xã hội. Hiện nay đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế trong thời đại cách mạng 4.0, xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra trên mọi lĩnh vực đã tác động trực tiếp đến đời sống văn hóa. Vì thế nghiên cứu đời sống văn hóa cơ sở quận Hải An, thành phố Hải Phòng không chỉ dừng lại ở phương diện lý luận, mà phải nghiên cứu xem xét gắn với tình hình, nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế – chính trị – văn hóa và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

Do vậy, việc lựa chọn vấn đề Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng” sẽ kế thừa những kết quả nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn từ các công trình khoa học đã công bố, từ đó kết hợp vận dụng vào nghiên cứu vấn đề xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng với hy vọng hệ thống và làm sáng rõ thêm một số vấn đề lý luận liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa đô thị và đi sâu nghiên cứu thực tiễn để đạt được những kết quả có tính ứng dụng đáp ứng nhu cầu xây dựng đời sống văn hóa ở một địa bàn tiêu biểu của thành phố Hải Phòng hiện nay.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu

Vận dụng những tri thức về lý luận để khảo sát, nghiên cứu thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng, từ đó đánh giá, nhận diện nguyên nhân tích cực và hạn chế, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả đời sống văn hóa trên địa bàn này trong bối cảnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố Hải Phòng nói chung.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

 • Làm rõ vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa đối với phát triển kinh tế – xã hội ở quận Hải An.
 • Phân tích, đánh giá thực trạng việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hải An trong thời kỳ đổi mới, tìm ra nguyên nhân, những nhân tố ảnh hưởng tích cực, tiêu cực tới đời sống văn hóa ở quận Hải An.
 • Đánh giá xu hướng vận động, đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là các mặt hoạt động liên quan đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hải An chủ yếu trên các phương diện: công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, cổ động về vai trò, tầm quan trọng xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân; xây dựng hệ thống cơ sở vật chất và thiết chế văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động xã hội;… của nhân dân trên địa bàn quận.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Luận văn chủ yếu tập trung phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hải An – Hải Phòng trong khoảng thời gian từ khi thành lập quận (từ năm 2003 đến nay).

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn thạc sĩ quản lý văn hóa được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng để nghiên cứu mối quan hệ giữa đời sống văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa tạo môi trường phát triển con người và xã hội; quan điểm của Đảng về xây dựng phát triển văn hóa, phát huy vai trò văn hóa vừa là mục tiêu, động lực của phát triển con người và xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ, luận văn còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây:

Phương pháp phân tích, tổng hợp: Thông qua các tài liệu, các công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước, chúng tôi tập hợp, sắp xếp lại để đánh giá và làm rõ vai trò của công tác xây dựng đời sống văn hóa trong quá trình phát triển của quận Hải An.

Phương pháp khảo sát thực địa: Tìm hiểu thực trạng hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở quận Hải An, qua đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác này qua khảo sát thực tiễn.

Phương pháp thu thập ý kiến: Chúng tôi lấy ý kiến của người dân và cán bộ quản lý văn hóa trên địa bàn bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp, cùng sự hỗ trợ của các phương tiễn kỹ thuật khác như máy ghi âm, máy ảnh,… để làm rõ hơn về công tác xây dựng đời sống văn hóa hiện nay ở quận Hải An.

6. Những đóng góp của luận văn

 • Luận văn hệ thống hóa và làm rõ thêm một số khía cạnh về đời sống văn hóa ở cơ sở của nước ta hiện nay nói chung từ nghiên cứu thực tế xây dựng đời sống văn hóa cơ sở quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
 • Kết quả của Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác quản lý văn hóa, công tác nghiên cứu và giảng dạy về văn hóa ở nước ta hiện nay nói chung và ở Hải Phòng nói riêng.

7. Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Khái quát chung về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa quận Hải An
 • Chương 2: Thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hải An
 • Chương 3: Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hải An

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giá dục, và những tài liệu liên quan đến luận văn, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

====>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản lý văn hóa

MỞ ĐẦU Luận Văn Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Cơ Sở Ở Quận Hải An

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ VÀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA QUẬN HẢI AN

 • 1.1. Quan niệm về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
 • 1.1.1. Khái niệm về đời sống văn hóa, đời sống văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
 • 1.1.2. Cấu trúc của đời sống văn hóa
 • 1.1.3. Nội dung xây dựng đời sống văn hoá cơ sở
 • 1.1.4. Cơ sở pháp lý xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
 • 1.2. Tổng quan về quận Hải An, thành phố Hải Phòng
 • 1.2.1. Khái quát về điều kiện địa lý tự nhiên, lịch sử, kinh tế, xã hội của quận Hải An từ năm 2003 đến nay
 • 1.2.2. Khái quát đời sống văn hóa quận Hải An
 • 1.2.3. Vai trò xây dựng đời sống văn hóa với phát triển kinh tế – xã hội ở quận Hải An
 • Tiểu kết

Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ Ở QUẬN HẢI AN

 • 2.1. Chủ thể xây dựng đời sống văn hóa
 • 2.1.1. Chủ thể quản lý nhà nước
 • 2.1.2. Chủ thể cộng đồng
 • 2.1.3. Cơ chế phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
 • 2.2. Hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở quận Hải An
 • 2.2.1. Chỉ đạo thực hiện xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng
 • 2.2.2. Xây dựng gia đình văn hóa
 • 2.2.3. Xây dựng tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
 • 2.2.4. Xây dựng thiết chế văn hóa
 • 2.2.5. Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
 • 2.2.6. Tổ chức và quản lý thông tin, tuyên truyền cổ động
 • 2.2.7. Tổ chức và quản lý phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao
 • 2.2.8. Triển khai cuộc vận động: Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị
 • 2.2.9. Công tác thanh tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng
 • 2.3. Đánh giá chung công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở quận Hải An
 • 2.3.1. Thành tựu
 • 2.3.2. Hạn chế
 • Tiểu kết

Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ Ở QUẬN HẢI AN

 • 3.1. Phương hướng phát triển xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở quận Hải An
 • 3.1.1. Xu hướng vận động của đời sống văn hóa Hải An trong điều kiện hiện tại và tương lai
 • 3.1.2. Mục tiêu cụ thể xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở quận Hải An
 • 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở quận Hải An
 • 3.2.1. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
 • 3.2.2. Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở
 • 3.2.3. Xây dựng, củng cố và hoàn thiện tổ chức xây dựng xây dựng đời sống văn hóa
 • 3.2.4. Đầu tư các nguồn lực, xã hội hóa xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
 • 3.2.5. Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, thi đua khen thưởng
 • Tiểu kết

KẾT LUẬN

Trên đây là luận văn thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa với đề tài: Luận Văn Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa Cơ Sở Ở Quận Hải An. Do thời gian không có nhiều cho nên Luận văn Panda chỉ có thể chia sẻ đến các bạn học viên được lời mở đầu, và đề cương chi tiết, nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo và hoàn thiện bài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục này thì liên hệ trực tiếp với Luận văn Panda nhé.

Ngoài ra, để hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn học viên đang làm bài luận văn thạc sĩ ngành quản lý giáo dục được tốt hơn, Luận văn Panda có hỗ trợ các bạn bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ, và quy trình làm việc của Luận văn Panda các bạn có nhu cầu tham khảo thì truy cập tại đây nhé.

===>>> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562