Những yếu tố tác động tới quản lý nhà nước về y tế

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công
Rate this post

Những yếu tố tác động tới quản lý nhà nước về y tế hiện nay là gì? Những yếu tố ảnh hưởng tác động đến hoạt động quản lý nhà nước về y tế nói chung và y tế cấp xã nói riêng, những khó khăn thách cũng như điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của y tế cấp xã trong thời gian tới. 

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn chuyên ngành thạc sĩ Quản Lý công, và những tài liệu liên quan đến quản lý nhà nước, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> Luận Văn Quản Lý Nhà Nước

Hệ thống pháp lý điều chỉnh trong lĩnh vực y tế ngày càng hoàn thiện nhưng còn nhiều hoạt động y tế chưa có văn bản pháp quy nào điều chỉnh như: an toàn truyền máu, sức khỏe tâm thần, phân công, phân cấp, phối hợp của các cơ quan quyền lực nhà nước có chức năng quản lý nhà nước về y tế và các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp dịch vụ công …. Mặt khác nhiều văn bản đã lỗi thời không còn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Đặc biệt các quy định về Trung tâm Y tế huyện là đơn vị trực tiếp quản lý các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn đã, đang không còn phù hợp với thực tế quản lý và hoạt động điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động quản lý nhà nước về y tế.

Những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của mạng lưới y tế, y tế cơ sở – y tế cấp xã, việc chuyển đổi, nhập tách cơ quan trực tiếp quản lý các trạm y tế cấp xã, thị trấn từ Trung tâm Y tế huyện sang Phòng Y tế quản lý, rồi điều chuyển lại mặc dù công tác tổ chức đã dần đi vào ổn định nhưng còn nhiều vướng mắc trong hoạt động của ngành Y tế trong nhiều năm qua việc phối hợp trong điều hành, quản lý của các cơ quan liên quan chưa thực nhuần nhuyễn làm ảnh hưởng chung đến hoạt động của các đơn vị, khó khăn trong quản lý nhà nước về y tế.

Theo Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27/3/2001 của Chính phủ về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc ủy bản nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ủy bản nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã quy định: Chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện từ Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về ủy bản nhân dân cùng cấp. Thực hiện Nghị định trên của Chính phủ thì Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ đã xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch số 20/2001/TTLT-BTCCBCP-BYT hướng dẫn việc thực hiện chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn từ Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về ủy bản nhân dân cùng cấp.

Tại hai văn bản này xác định rõ quản lý nhà nước về y tế cấp xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của ủy bản nhân dân huyện. Tuỳ theo đặc điểm của huyện, Chủ tịch ủy bản nhân dân huyện quyết định bố trí cán bộ, công chức trong Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, làm việc theo chế độ chuyên viên (không tổ chức thành phòng riêng), trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện. Biên chế quản lý nhà nước về y tế của huyện nằm trong biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện và được điều chỉnh chung trong tổng biên chế quản lý nhà nước của tỉnh, huyện (TT20/2001)

Tại Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và trong giai đoạn hiện nay là Thông tư số 51/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 11/12/2015 thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ và Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc ủy bản nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc ủy bản nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có những thay đổi cơ bản, trong đó xác định rõ trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện (Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế).

Từ những quy định trên có thể thấy cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý hiện nay làm cho Phòng y tế cơ quan chuyên môn giúp ủy bản nhân dân huyện quản lý nhà nước về y tế tại địa phương sẽ khó phát huy được hết vai trò quản lý nhà nước về y tế ở địa phương đặc biệt là y tế cấp xã.

Quá trình hội nhập những yêu cầu về nguồn nhân lực làm việc trong ngành y đòi hỏi phải có sự kết hợp đổi mới của các khâu, từ đào tạo, bồi dưỡng đến sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế để tiệm cận tới các yêu cầu chung của khu vực và thế giới đòi hỏi phải có một cách thức mới trong quản lý và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Mất cân bằng trình độ của nhân lực y tế hiện nay theo vùng, và lĩnh vực chuyên môn. Nhân lực y tế có trình độ cao tập trung chủ yếu thành phố lớn và khu vực kinh tế phát triển. Ở tuyến y tế cơ sở và vùng khó khăn, có tình trạng thiếu nhân lực y tế có trình độ đại học trở lên, đây là bài toán cho những cơ quan quản lý đi tìm lời giải đáp, làm cách nào, làm như thế nào để xây dựng đội ngũ y tế của mỗi địa phương vừa đủ về số lượng, vừa đủ về cơ cấu chức danh nghề nghiệp với trình độ chuyên môn đáp ứng được nhu cầu của nhân dân địa phương.

Măt khác đề y đức, ứng xử của cán bộ y tế vẫn gây phản ứng của xã hội, bệnh nhân trong thời gian qua đặt ra các yêu cầu phải đổi mới cách thức quản lý nhà nước đối với đội ngũ này.

Diễn biến phức tạp của mô hình bệnh tật, sự gia tăng của các loại dịch bệnh nguy hiểm, tình hình mất an toàn vệ sinh thực phẩm trở nên trầm trọng trong những năm gần đây …

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn chuyên ngành thạc sĩ công, và những tài liệu liên quan đến quản lý công, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

====>>>> KHO 999 +  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562