Nội dung quản lý nhà nước về y tế hiện nay là gì?

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công
Rate this post

Nội dung quản lý nhà nước về y tế hiện nay là gì? Để hỗ trợ những bạn học viên đang làm luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Công về quản lý nhà nước về y tế hiện nay, Luận văn Panda đã sưu tầm được một số tài liệu liên quan đến nhưng Nội dung quản lý nhà nước về y tế hiện nay. Ngoài ra, còn rất nhiều những nội dung liên quan đến luận văn thạc sĩ về y tế các bạn có thể tham khảo tại đây.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn chuyên ngành thạc sĩ Quản Lý công, và những tài liệu liên quan đến quản lý nhà nước, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> Luận Văn Quản Lý Nhà Nước

 • Chủ thể quản lý nhà nước về y tế là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Các cơ quan nhà nước theo luật định.
 • Khách thể quản lý nhà nước về y tế cấp xã là những gì mà hoạt động quản lý hướng tới, tác động tới. Bao gồm:
 • Trật tự quản lý trong lĩnh vực y tế;
 • Là hoạt động của cơ sở y tế, hành vi cán bộ y tế.
 • Đối tượng quản lý nhà nước về y tế: là hoạt động của các tổ chức y tế, hành vi của cán bộ y tế.

Nội dung quản lý nhà nước về y tế bao gồm các nội dung sau:

1.Ban hành và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật

Để điều hành và quản lý thống nhất các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các văn bản pháp luật là cơ sở để điều chình các hành vi và quan hệ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này như: hoạt động khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, buôn bán dược phẩm, kiểm định y tế…

Hiện nay, hệ thống pháp luật về y tế tương đối đầy đủ gồm 1137 văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp và gián tiếp điều chỉnh các hoạt động y tế như: Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989, Luật Dược năm 2005, Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014 cùng hàng loạt các VBQPPL khác hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh trên. Các văn bản quy phạm pháp luật này trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến hoạt động của y tế cấp xã về mặt quản lý hành chính, cũng như về mặt chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, so với yêu cầu quản lý, vẫn chưa có luật để điều chỉnh các vấn đề: an toàn truyền máu; phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia; quản lý trang thiết bị, sức khoẻ tâm thần, phòng chống tai nạn thương tích… [13]

Đặc biệt đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh từng cấp quản lý, từng đối tượng quản lý trong đó có y tế cấp xã, phường, thị trấn như: Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 gữa Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạnh và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố trục thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc Uỷ Ban Nhân Dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số: 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2015 của chính phủ về y tế cấp xã, phường, thị trấn; Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của TYT xã, Phường, thị trấn.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển y tế, tham mưu và chỉ đạo triển khai các chính sách đối với y tế.

Chính sách công là một chuỗi các quyết định hoạt động của Nhà nước nhằm giải quyết một vấn đề đặt ra trong đời sống kinh tế – xã hội theo mục tiêu xác

Chính sách y tế là các quan điểm về y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được thể chế hóa để tác động vào các quan hệ xã hội nhằm giải quyết các vấn đề của ngành y góp phần thực hiện công bằng xã hội, tiến bộ và phát triển con người trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhà nước ta đã ban hành các chính sách mang tầm quốc gia, cũng như mỗi địa phương phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội mà có những chính sách của riêng mình nhằm giải quyết các vấn đề y tế địa phương và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn hướng tới các mục tiêu công bằng, bình đẳng, tiến bộ xã hội và phát triển con người trong đó chính sách y tế cần thỏa mãn các giá trị mục tiêu sau:

Một là, Công bằng và bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tính công bằng được thể hiện ở hai khía cạnh công bằng ngang và công bằng dọc. Công bằng ngang là sự đối xử như nhau với những người như nhau còn công bằng dọc là sự đối xử khác nhau đối với những người khác nhau nhằm giảm bới sự khác biệt sẵn có. Với y tế khi xem xét sự công bằng người ta thường xem xét dưới góc độ chia sẻ lợi ích và chi phí giữa các cá nhân. Mọi người dân, đặc biệt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách, người dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhóm người dễ bị tổn thương được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản, có chất lượng. Ví dụ để người nghèo được khám chữa bệnh cần thực hiện công bằng dọc trong việc đóng góp tài chính tức là chúng ta cần có các chính sách hỗ trợ như Bảo Hiểm Y Tế miễn phí, giảm viện phí trực tiếp…

Hai là, Đảm bảo được hưởng các phúc lợi xã hội cơ bản về y tế và sự hòa nhập cộng đồng. Sức khỏe là giá trị cơ bản của cuộc sống, nó vừa là phương tiện vừa là mục tiêu của mọi quá trình phát triển. Đã từ lâu chăm sóc sức khỏe là một trong hai chỉ tiêu cơ bản phản ánh sự phát triển của mỗi quốc gia (Chỉ số phát triển con người HDI và chỉ số nghèo khổ HPI). Như vậy chăm sóc sức khỏe là phúc lợi chung mà con người cần được hưởng theo mức chung của thế giới. Mặt khác sức khỏe là một phương tiện cơ bản vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống cá nhân và quyết định tới năng suất lao động của họ. Vì vậy chăm sóc sức khỏe sẽ đảm bảo cho cá nhân có một tiền đề vững chắc để lao động và học tập, thoát nghèo và đảm bảo sự hòa nhập của họ với cộng đồng.

Ba là, tạo điều kiện để mọi tầng lớp trong xã hội tham gia sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đây là bổn phận của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng; là trách nhiệm của các Bộ, Ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội dân sự, trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn và kỹ thuật.

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong quản lý vĩ mô, định hướng phát triển sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thông qua hệ thống pháp lý và chính sách; điều tiết, phân bổ nguồn lực, quản lý giá và chất lượng dịch vụ y tế. Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển y tế ngoài công lập, kết hợp công – tư để huy động nguồn lực cho chăm sóc sức khỏe gắn với việc tăng nhanh đầu tư từ NSNN cho y tế, Ưu tiên phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở, chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền, kết hợp quân dân y, phối hợp y tế ngành. Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hoá ngành y tế, phát triển y tế chuyên sâu và y tế phổ cập. [10]

Chính phủ đã ban hành một số chính sách như chính sách quốc gia về thuốc, Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá … Hiện nay, chỉ còn 01 chính sách là Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, ở các quốc gia khác, người ta chủ yếu sử dụng công cụ pháp luật và chính sách nhưng ở nước ta, trong lĩnh vực y tế, công cụ chính sách lại ít được sử dụng. Mặt khác, về hình thức các chính sách và chiến lược đều tương đối giống nhau nên khó phân biệt sự khác nhau giữa chính sách và chiến lược.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn chuyên ngành thạc sĩ công, và những tài liệu liên quan đến quản lý công, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

====>>>> KHO 999 +  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công

3. Thực hiện theo sự phân cấp của tổ chức bộ máy

Bộ máy các cơ quan nhà nước quản lý về y tế là sự kết hợp giữa quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ. Có sự phân công, phân cấp giữa các cơ quan này.

Đối với hệ thống y tế cơ sở. Trước ngày 25/01/2016 quản lý nhà nước về y tế cơ sở được điều chỉnh bời thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, Sở Y tế thuộc Uỷ Ban Nhân Dân cấp tỉnh, Phòng Y tế thuộc Uỷ Ban Nhân Dân cấp huyện;

Ngày 11/12/2015 Thông tư số 51/2015/TTLT-BNV-BYT thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ và Bộ Y tế ra đời về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở y tế thuộc Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng y tế thuộc Uỷ Ban Nhân Dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thay thế cho thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ y tế và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở y tế, Phòng y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Thông tư quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở y tế, Phòng y tế là 2 cơ quan chuyên môn giúp việc cho Uỷ Ban Nhân Dân các cấp trong công tác quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn.

Thông tư này đã có những điểm khác biệt so với thông tư số 03/2008/TTLT- BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ y tế và Bộ Nội vụ những điểm sau:

 • Mở rộng nhiệm vụ và quyền hạn của Sở y tế và Phòng y tế. Đây cũng là bước mở rộng chức năng quản lý nhà nước về y tế của các cơ quan chức năng góp phần quản lý tốt hơn và hiệu quả hơn.
 • Quy định rõ hơn cơ cấu tổ chức và biên chế của cơ quan chuyên môn Sở y tế và Phòng y tế, không đưa ra các đặc thù trong tổ chức đảm bảo tính thống nhất cao trong toàn bộ máy, bám sát các quy định mới về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức, cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập có phân định rõ các lĩnh vực quản lý.
 • Đặc biệt tại Thông tư mới quy định rõ Trung tâm y tế huyện được tổ chức thống nhất trên địa bàn cấp huyện, thực hiện chức năng về dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, các Phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh khu vực(nếu có) và trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện là đơn vị thuộc Trung tâm Y tế huyện.

3.1 Các quy định về Sở Y tế Vị trí và chức năng

 • Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
 • Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

3.2 Các quy định về Phòng Y tế Vị trí và chức năng

 • Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số – kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.
 • Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

3.3 Nhiệm vụ và quyền hạn

 • Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực y tế.
 • Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.
 • Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
 • Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
 • Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.
 • Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế.
 • Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3.4 Chính quyền địa phương ở xã: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương

Chính quyền địa phương ở xã: là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã.

Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã

 • Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn xã.
 • Quyết định những vấn đề của xã trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.
 • Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã.
 • Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

Có thể thấy trong luật tổ chức chính quyền nhân dân đã quy định khái quát nhiệm vụ của chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) tuy nhiên chưa đề cập sâu vào nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế.

3.5 Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Y tế cấp xã

Hiện nay theo Nghị định: 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về Y tế cấp xã, Phường, thị trấn và Thông tư số: 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn nhiệm vụ, chức năng của Trạm Y tế cấp xã, phường, thị trấn. 02 văn bản này quy định .

Tổ chức Y tế cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Trạm Y tế cấp xã) là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế huyện), được thành lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã).

-Trạm Y tế cấp xã có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.

Trạm Y tế cấp xã có nhiệm vụ:

 • Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong chữa bệnh và phòng bệnh; chăm sóc sức khỏe sinh sản; cung ứng thuốc thiết yếu; quản lý sức khỏe cộng đồng; truyền thông giáo dục sức khỏe theo hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên và quy định của pháp luật;
 • Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản;
 • Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn;
 • Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn;
 • Là đơn vị thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

3.6 Tổ chức và nhân lực

 • Tổ chức:Trạm Y tế cấp xã có Trưởng trạm và 01 Phó trưởng trạm;Viên chức làm việc tại Trạm Y tế cấp xã chịu trách nhiệm phụ trách lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng trạm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định tại Điều 2, Thông tư này; Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng trạm, Phó Trưởng trạm và luân chuyển, điều động viên chức làm việc tại Trạm Y tế do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện quyết định theo thẩm quyền và phân cấp quản lý ở địa phương.
 • Nhân lực: Cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng của từng chức danh nghề nghiệp làm việc tại Trạm y tế cấp xã xác định trên cơ sở nhu cầu thực tế, khối lượng công việc và đặc điểm, điều kiện kinh tế xã hội của đơn vị hành chính cấp xã nơi có Trạm Y tế.

3. 7 Mối quan hệ của trạm y tế xã

 • Trạm Y tế cấp xã là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.
 • Trạm y tế cấp xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
 • Trạm y tế cấp xã có mối quan hệ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và Trưởng thôn, bản trong việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

4. Đầu tư cho y tế .

Y tế là dịch vụ xã hội đặc biệt, hoạt động khám chữa bệnh là hoạt động phi lợi nhuận. Đầu tư cho lĩnh vực là đầu tư phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của xã hội.

Y tế cơ sở đặc biệt là y tế cấp xã là tuyến y tế trực tiếp gần dân nhất, đảm bảo cho người dân được chăm sóc sức khoẻ cơ bản với chi phí thấp nhất, góp phần thực hiện công bằng xã hội, xoá đói giảm nghèo và xây dựng nếp sống văn hoá. Vì vậy đầu tư cho Y tế cơ sở là hình thức đầu tư thiết thực nhất góp phần quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng và thuận tiện trong việc tiếp cận dịch vụ y tế của mọi tầng lớp nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư về “Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”, Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” của Bộ Chính trị; Trong thời gian qua, công tác Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân luôn luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của của Thành ủy, Hội Đồng Nhân Dân và Uỷ Ban Nhân Dân thành phố; Hội Đồng Nhân Dân và Uỷ Ban Nhân Dân các cấp, cũng như được sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành và sự hổ trợ tích cực của các tổ chức phi Chính phủ, đã tạo điều kiện cho ngành Y tế củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để phấn đấu khống chế được các dịch bệnh xảy ra và đã có nhiều biện pháp tích cực để người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách thuận lợi nhất. Đặc biệt trong thời gian qua có thế thấy các cơ quan quản lý nhà nước về y tế đã tập chung đầu tư các nội dung sau: nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tăng cường xã hội hóa và huy động các nguồn lực khác, đặc biệt chú trọng đầu tư cho con người.

5. Hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Hiệu quả của nền y tế là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố trong đó có những yếu tố quan trọng nhất:

Một là, nền y tế đó phải có một tổ chức bộ máy vận hành hiệu quả.

Hai là, nền y tế đó phải có đội ngũ thầy thuốc được đào tạo bài bản, phải được bồi dưỡng thường xuyên, không ngừng nâng cao tay nghề, có khả năng chiếm lĩnh những đỉnh cao về kỹ thuật y học.

Ba là, nền y tế đó phải từng bước được trang bị các kỹ thuật ngày càng hiện đại, có khả năng chẩn đoán nhanh, chính xác, và có đầy đủ các phương tiện hiện đại để đạt được các yêu cầu cao hơn trong khám chữa bệnh. Từ đây có thể thấy nguồn nhân lực y tế là một bộ phận quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý y tế.

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong hoạt động y tế, Vì vậy quản lý nhà nước về y tế phải đảm bảo xây dựng được đội ngũ cán bộ y tế đủ về số lượng, và ngày càng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.

Nhận thức được yêu cầu, đòi hỏi khách quan của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Đảng và nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển đội ngũ y bác sĩ, tại Nghị quyết 46-NQ/TW về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” cũng đã nêu lên “Nghề y là một nghề đặc biệt, vì vậy cần được đào tạo và sử dụng một cách đặc biệt”, cán bộ nhân viên y tế phải không ngừng nâng cao đạo đực nghề nghiệp và năng lực chuyên môn.

6. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát y tế

6.1 Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về y tế

Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về y tế là một biện pháp quan trọng để bảo đảm việc tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, khắc phục, phòng ngừa những vi phạm pháp luật. Kiểm tra nhằm mục đích nhắc nhở, giáo dục cho cán bộ, nhân viên viên y tế tôn trọng, chấp hành nghiêm chỉnh theo pháp luật; phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong các văn bản quy phạm pháp luật để đề nghị bổ sung, sửa đổi; phát hiện những hành vi sai lệch trong việc thực hiện pháp luật; có biện pháp uốn nắn, khắc phục và phát hiện những việc làm vi phạm pháp luật; có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời; đồng thời phát hiện những điển hình thực hiện pháp luật tốt để động viên, khen thưởng.

6.2 Việc thanh tra thực hiện pháp luật về y tế

Thanh tra là chức năng thiết yếu của cơ quan quản lý nhà nước nhằm làm tốt công tác quản lý, giúp cho việc thực thi pháp luật được tiến hành một cách có hiệu quả.Việc thanh tra các hoạt động y tế tập trung vào những vấn đề chủ yếu như tiến hành thường xuyên các hoạt động thanh tra chuyên ngành về y tế theo thẩm quyền, tập trung vào các chế độ, quy tắc chuyên môn, kỹ thuật y tế, các hoạt động của các cơ sở y, dược tư nhân và khi phát hiện các hành vi phạm pháp luật về y tế, cơ quan thanh tra y tế, thanh tra viên y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt phải xử lý nghiêm, kịp thời và công bằng các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động y tế, bảo đảm trật tự, kỷ cương; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến y tế.

6.3 Xử lý vi phạm

Việc xử lý này thực chất là bảo vệ các giá trị của pháp luật về y tế không bị vi phạm trong thực tiễn cuộc sống, giúp cho công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực y tế đạt hiệu quả cao hơn.

Các hành vi vi phạm pháp luật gắn với từng loại trách nhiệm pháp lý khác nhau như sau: Tội phạm và trách nhiệm hình sự; vi phạm pháp luật dân sự và trách nhiệm dân sự; vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính; vi  phạm kỷ luật và trách nhiệm kỷ luật. Tiếp cận dưới góc độ khoa học quản lý hành chính công nên Luận án này không nghiên cứu vấn đề xử lý trách nhiệm hình sự và xử lý trách nhiệm bồi thường dân sự.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế là những hành vi do tổ chức, cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế phải dựa trên cơ sở của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, KCB, thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế phải theo đúng các hành vi vi phạm, hình thức và mức phạt.

Xử lý kỷ luật đối với CCVC là một trong những công cụ, biện pháp quản lý của Nhà nước trong quá trình xây dựng, phát triển và sử dụng đội ngũ CCVC. Việc xử lý kỷ luật đối với CCVC phải bảo đảm theo đúng các hình thức kỷ luật, bảo đảm khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng thời hiệu và theo đúng các trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về CCVC.

6.4 Tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích trong giải quyết các vấn đề của lĩnh vực y tế.

Việc tôn vinh thành tích trong giải quyết các vấn đề của lĩnh vực y tế được thể hiện qua các phong trào thi đua và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân. Tuy nhiên, phương thức này cần phải xem xét một cách nghiêm túc vì phần lớn khen thưởng không qua phong trào thi đua và nếu có phát động thi đua thì lại hình thức nên không linh thiêng hóa việc tôn vinh.

Ngoài ra, để hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn học viên đang làm bài luận văn thạc sĩ ngành quản lý công được tốt hơn, Luận văn Panda có hỗ trợ các bạn bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ, và quy trình làm việc của Luận văn Panda các bạn có nhu cầu tham khảo thì truy cập tại đây nhé.

===>>> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562