Nội dung xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA
Rate this post

Nội dung xây dựng đời sống văn hoá cơ sở hiện nay là gì? Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở giữ vị trí quan trọng, tác động trực tiếp đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của mỗi con người và cộng đồng dân cư. Nhận thức được điều đó, Đảng và Nhà nước ta coi xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là nhiệm vụ then chốt để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định xã hội và xây dựng nhân cách con người Việt Nam trong thời đại mới.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ  chuyên ngành quản lý văn hóa, và những tài liệu liên quan đến luận văn đời sống văn hóa, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> Luận Văn Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa

Trong thời đại Hồ Chí Minh, ngay từ những ngày đầu có Đảng, với đường lối đúng đắn và sáng tạo, phong trào xây dựng đời sống mới đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quyết định vào những thắng lợi to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điều đó đã khẳng định tư duy văn hóa của Đảng đã có những bước chuyển biến mới. Sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước tính từ ngày hòa bình được lập lại, Đảng ta đã có bước tiến quan trọng trong việc ban hành Nghị quyết, tại đây Ban chấp hành Trung ương 5 khóa VIII (16/7/1998) đã khẳng định lại và có cái nhìn thấu suốt về giá trị văn hoá dân tộc và tiến bộ thời đại, giữa lý tưởng tinh thần và yêu cầu xử lý các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, văn hoá là nền tảng tinh thần vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

Nghị quyết đã bổ sung và phát triển toàn diện đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, phù hợp với xu hướng phát triển tiến bộ của thời đại từ quan niệm về văn hóa, vị thế, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển, từ quan điểm chỉ đạo đến mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp cơ bản để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó giải pháp: “Phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, huy động mọi nguồn lực nhân dân và cả hệ thống chính trị từ trên xuống, từ trong Đảng, cơ quan Nhà nước, các đoàn thể ra ngoài xã hội tích cực tham gia phong trào” [8, tr.49] được đưa ra là một trong những giải pháp trọng tâm hàng đầu.

Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở là làm cho đơn vị cơ sở phát triển, toàn diện, có đời sống kinh tế vật chất đầy đủ, phong phú, có đời sống văn hoá – tinh thần lành mạnh, văn minh. Công tác xây dựng đời sống văn hoá bao gồm 5 nội dung và 7 phong trào cuộc vận động như sau:

1. Nội dung xây dựng đời sống văn hoá cơ sở hiện nay

Thứ nhất: Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo.

Đẩy mạnh hoạt động các hình thức khuyến nghề, câu lạc bộ doanh nghiệp…; tổ chức các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật; có các hình thức giúp vốn, trao đổi kinh nghiệm làm ăn cải thiện đời sống kinh tế; tương thân, tương ái giúp nhau thoát nghèo nàn, lạc hậu.

Thứ hai: Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh

Nâng cao tình cảm yêu nước, lòng tự hào dân tộc gắn với phong trào thi đua yêu nước; nhất trí với đường lối chính trị của Đảng; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước; hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; đấu tranh chống quan điểm sai trái; có ý thức tự cường, tự tôn dân tộc; giữ gìn bí mật quốc gia.

Thứ ba: Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật.

Xây dựng tác phong công nghiệp, làm việc có kỷ luật, thực hiện tốt nội quy đơn vị, hương ước, quy ước của làng, xã, khu phố và quy định nơi công cộng. Sống và làm việc theo pháp luật; thực hiện giao tiếp văn minh,lịch sự, thái độ vui vẻ, trách nhiệm với công việc; xây dựng công sở văn minh, giảm thủ tục phiền hà, quan liêu lãng phí; thực hiện tốt nếp sống văn minh – lành mạnh – tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, giỗ tết, lễ hội và các sinh hoạt xã hội khác; giữ gìn và phát huy thuần phong mĩ tục và đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; không thực hiện các hành vi tín ngưỡng (như đặt bát hương, lập bệ thờ, cúng lễ…) ở bên ngoài khuôn viên nơi thờ tự đã được quy định; không hút thuốc lá trong nhà trẻ, bệnh viện, phòng họp, trong các rạp chiếu bóng, rạp hát, trên tàu xe, máy bay và những nơi tập trung đông người.

Thứ tư: Xây dựng môi trường văn hoá sạch – đẹp – an toàn

Giữ gìn vệ sinh nơi ở, nơi công cộng; không gây rối và làm mất trật tự; không lấn chiếm vỉa hè, lề đường, đất công; không treo dán, viết vẽ quảng cáo, ra vặt tuỳ tiện ở nơi công cộng; ăn mặc sạch sẽ, lịch sự khi ra đường; nhà ở, nơi làm việc, nhà vệ sinh ngăn nắp, gọn gàng, sạch đẹp; bảo vệ cây xanh nơi công cộng và khuyến khích mọi nhà, mọi cơ quan trồng cây xanh, xây dựng vườn hoa, cây cảnh; bảo vệ các di tích lịch sử – văn hoá, di tích cách mạng, các khu bảo tồn thiên nhiên; không lưu hành văn hoá phẩm có nội dung độc hại; tích cực phòng chống các tệ nạn mại dâm, nghiện hút, cờ bạc, tham nhũng; ngăn chặn tệ trộm cắp, cháy, nổ, tai nạn giao thông.

Thứ năm: Xây dựng các thiết chế văn hoá – thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá – thể thao cơ sở.

Các thiết chế văn hoá – thể thao gồm Nhà văn hoá, Trung tâm thể dục thể thao,các loại hình Câu lạc bộ Văn hoá nghệ thuật, các đội văn nghệ, đội thông tin lưu động, công viên, khu vui chơi giải trí, phòng đọc sách báo, phòng thể dục thể hình, điểm bưu điện văn hoá xã… đã và đang đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người. Do vậy, các đơn vị, tập thể, khu dân cư, làng, xã, cần: Quy hoạch có địa điểm để tổ chức các sinh hoạt văn hoá, thể thao; hàng năm, xác định chỉ tiêu phát triển văn hoá – thể thao,tăng cường cơ sở vật chất và đào tạo cán bộ cho văn hoá – thể thao; xác định mức đầu tư kinh phí cho các thiết chế văn hoá – thể thao hiện có; xây dựng quỹ xây dựng đời sống văn hoá; tổ chức các hoạt động giao lưu, sáng tạo, hưởng thụ văn hoá.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý văn hóa, và những tài liệu liên quan đến luận văn, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

====>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ  Ngành Quản lý văn hóa

2. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở hiện nay

Xây dựng phong trào người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; xây dựng gia đình văn hoá; xây dựng làng văn hoá, khu phố văn hoá; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; xây dựng công sở doanh nghiệp, đơn vị, lực lượng vũ trang có nếp sống văn hoá; toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; đẩy mạnh phong trào học tập, lao động sáng tạo.

Tuỳ vào đặc thù mỗi loại hình phong trào các bộ, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, địa phương căn cứ nội dung cơ bản của phong trào và BCĐ các cấp đề ra, lồng ghép tổ chức thực hiện.

Sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, cho nên giải pháp vừa cơ bản, vừa lâu dài, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, mang tính đột phá là phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, gắn chặt phong trào thi đua yêu nước với phong trào Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa.

Phong trào xây dựng đời sống văn hoá do Đảng và Nhà nước ta phát động có ý nghĩa và tầm quan trọng to lớn. Đây là một phong trào thi đua rộng lớn, có tính chất bao trùm lên tất cả các nội dung của xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Đồng thời cũng là sự gắn kết chặt chẽ giữa ý Đảng và lòng dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trước hết phong trào xác định được văn hoá là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hoá là sự nghiệp cách mạng lâu dài cần phát huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân tộc.

“Phong trào làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên toàn bộ đất nước ta đời sống văn hoá – tinh thần lành mạnh, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, kinh tế ổn định, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” [8, tr.54]. Văn hoá là yếu tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của quốc gia. Nhận thức về mục tiêu phát triển là nâng cao chất lượng cuộc sống con người, tạo cho con người có sự phát triển hài hoà giữa đời sống vật chất và đời sống văn hoá tinh thần và đó cũng chính là góp phần tạo ra sự phát triển bền vững cho đất nước.

Như vậy các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá còn nhằm vào việc xây dựng và phát triển nguồn lực con người, nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của sự phát triển. Khi các giá trị văn hoá thấm sâu vào tâm hồn, tình cảm con người xây dựng trong họ nhận thức đúng đắn về tư tưởng, đạo đức, lối sống, từ đó biến thành sức mạnh, thành lực lượng vật chất vô cùng to lớn thúc đẩy con người hăng hái trong lao động sáng tạo. Có nền tảng tinh thần vững chắc, con người mới có bản lĩnh vững vàng trước những tác động tiêu cực của xã hội, của mặt trái cơ chế thị trường và những âm mưu chống phá của các thế lực xấu…

Trong tình hình mới hiện nay, nội hàm của công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cũng có những phương thức hoạt động mới. Phong trào Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa bao gồm nhiều biện pháp để xây dựng văn hóa ngay từ cơ sở, từ xây dựng các Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa, đơn vị văn hóa, cơ quan doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Phong trào xây dựng thiết chế văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đến Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao; Để thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả nội dung lồng ghép việc thực hiện phong trào này với các nội dung: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;…

Trong tổ chức thực hiện cần tôn trọng và biểu dương sự sáng tạo, tìm tòi các hình thức hoạt động của quần chúng ở cơ sở nhằm đưa phong trào đi vào cuộc sống có hiệu quả thiết thực.

Ngoài ra, để hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn học viên đang làm bài luận văn thạc sĩ ngành Luật Học được tốt hơn, Luận văn Panda có hỗ trợ các bạn bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ, và quy trình làm việc của Luận văn Panda các bạn có nhu cầu tham khảo thì truy cập tại đây nhé.

===>>> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562