Quản Lý Tài Sản Công Là Gì? Khái Niệm Và Đặc Điểm

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
Rate this post

Quản Lý Tài Sản Công Là Gì? Khái Niệm Và Đặc Điểm. Tài liệu này được Luận văn Panda sưu tầm từ nhiều nguồn luận văn thạc sĩ đạt điểm cao của các công trình học viên khóa trước. Hy vọng với nội dung bài viết Quản Lý Tài Sản Công Là Gì? Khái Niệm Và Đặc Điểm. Sẽ hỗ trợ cho các bạn học viên đang làm Luận văn thạc sĩ ngành Luật có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Kinh Tế, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Kinh Tế về Quản Lý Tài Sản Công Là Gì? Khái Niệm Và Đặc Điểm, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Quản Lý Kinh Tế chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế

1 Khái niệm và đặc điểm của quản lý tài sản công tại Bệnh viện

1.1 Khái niệm

Quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của môi trường (Phan Huy Đường, 2021). Chủ thể quản lý là tác nhân tạo ra các tác động quản lý nhằm dẫn dắt đối tượng quản lý đi đến mục tiêu. Chủ thể có thể là một người, một bộ máy quản lý gồm nhiều người, một thiết bị. Đối tượng quản lý tiếp nhận các tác động của chủ thể quản lý. Như vậy, quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý và khách thể quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng, cơ hội của tổ chức để đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường.

Tổ chức quản lý là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra các nguồn lực và hoạt động của tổ chức nhằm đạt được mục đích của tổ chức với hiệu lực và hiệu quả cao trong điều kiện môi trường luôn biến động. (Phan Huy Đường, 2021).

Từ sự phân tích ở trên, có thể cho rằng quản lý tài sản công trong bệnh viện là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của các chủ thể quản lý bệnh viện đối với tài sản công của bệnh viện đó để có thể sử dụng, khai thác tài sản công một các hiệu quả nhất nhằm đạt được mục tiêu hoạt động của bệnh viện.

1.2 Đặc điểm quản lý tài sản công trong bệnh viện

Quản lý tài sản công trong bệnh viện có những đặc điểm cơ bản khác biệt so với tài sản công của các đơn vị hành chính sự nghiệp khác như sau:

Một là, đối tượng quản lý là tài sản công trong các bệnh viện. Các tài sản công của bệnh viện có đặc điểm đa dạng, phong phú và mang tính kỹ thuật chuyên môn cao, có giá trị lớn và liên quan tới công tác chăm sóc sức khỏe của con người thậm chí là tính mạng của người bệnh. Chính vì vậy, việc quản lý tài sản công trong các bệnh viện cần đảm bảo các quy trình nghiêm ngặt và chặt chẽ, bao gồm cả quy trình quản lý tài sản và quy trình quản lý chuyên môn.

Hai là, công tác quản lý tài sản công trong các bệnh viện gắn với công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học vào sử dụng các trang thiết bị y tế. Bệnh viện cần đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành để khai thác sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm chuẩn trang thiết bị y tế. Tăng cường công tác đào tạo chuyên khoa và kỹ năng khai thác sử dụng cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, song song với công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu cho sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị. Do các tài sản công trong bệnh viện có tính ứng dụng khoa học, công nghệ cao nên cũng chịu tác động mạnh mẽ của hao mòn vô hình. Điều này dẫn tới việc quản lý khấu hao tài sản công cũng khó khăn hơn vì phải tính toán tới những ảnh hưởng bất lợi của hao mòn vô hình.

2 Khung pháp lý về quản lý tài sản công trong bệnh viện

Quản lý tài sản công trong bệnh viện hiện nay chịu tác động của các văn bản quy phạm pháp luật sau:

 • Luật quản lý tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
 • Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
 • Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước;
 • Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;
 • Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
 • Thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
 • Ngày 21/6/2021, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thay thế cho Luật Quản lý, sử dụng Tài sản nhà nước năm 2008, với các điểm mới sau:

Thứ nhất, mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật: Luật quản lý, sử dụng Tài sản nhà nước năm 2008 chỉ điều chỉnh chế độ quản lý, sử dụng Tài sản nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp, chưa bao quát hết các loại tài sản công cần quản lý, dẫn tới chưa nắm được tổng thể nguồn lực từ tài sản công để có kế hoạch, biện pháp quản lý, khai thác phù hợp, thì Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 đã điều chỉnh tới tất cả các loại tài sản công được quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2017, bao gồm: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Thứ hai, ngoài việc xác định vai trò của tài sản công là để phục vụ cho công tác quản lý của nhà nước và cung cấp các dịch vụ công cho xã hội, thì Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 coi tài sản công là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội. Theo đó quy định các hình thức, phương thức khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công bao gồm: Giao quyền sử dụng tài sản; cấp quyền khai thác tài sản; cho thuê, chuyển nhượng quyền khai thác, quyền sử dụng tài sản; góp vốn, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản để thanh toán các nghĩa vụ của Nhà nước; bán, thanh lý tài sản; các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, bổ sung quy định về giám sát của cộng đồng đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công để bảo đảm việc sử dụng, khai thác tài sản đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình.

Thứ tư, bổ sung quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về tài sản công và trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm.

Thứ năm, giao thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức đối với xe ô tô công, trụ sở làm việc cho Chính phủ (hiện nay thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ); bổ sung các quy định để đảm bảo việc ban hành tiêu chuẩn, định mức được chặt chẽ, công khai, minh bạch. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm tuân thủ, giám sát, kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trong toàn bộ quy trình đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công để khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện thời gian vừa qua.

Thứ sáu, bổ sung một số hình thức mới trong đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, xử lý tài sản công bao gồm: Mua sắm tập trung; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức PPP, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; huy động vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản tại Đơn vị sự nghiệp công lập; ghi giảm tài sản do nguyên nhân bất khả kháng; thuê quản lý vận hành tài sản công.

Thứ bảy, điều chỉnh chế độ quản lý, sử dụng tài sản là bất động sản đã giao cho các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp từ cơ chế áp dụng như cơ quan nhà nước theo Luật hiện hành sang cơ chế cho phép tổ chức được khai thác như Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản.

Thứ tám, đối với tài sản kết cấu hạ tầng: Tất cả các tài sản kết cấu hạ tầng đều phải được giao cho đối tượng quản lý để xác định chủ thể chịu trách nhiệm trước Nhà nước trong quản lý đối với loại tài sản này; mọi tài sản kết cấu hạ tầng phải được bảo trì theo quy định, nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật và an toàn khi sử dụng. Quy định các phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; chế độ quản lý, sử dụng đối với tài sản kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hình thức PPP về các nội dung: Bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng để thực hiện dự án PPP, chế độ báo cáo, chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng theo hợp đồng PPP cho Nhà nước.

Thứ chín, quy định một số nội dung quản lý đối với tài sản công do Nhà nước giao cho DN quản lý, không tính thành phần vốn nhà nước tại DN để rõ quyền, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, tránh sử dụng lãng phí, thất thoát tài sản, cũng như có cơ chế để quản lý, sử dụng, phát triển nhóm tài sản này.

Thứ mười, quy định việc tổ chức xử lý tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu thuộc về nhà nước được thực theo nguyên tắc tập trung để bảo đảm việc xử lý kịp thời, chuyên nghiệp, hiệu quả. Quy định các nguyên tắc chung nhất trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; cụ thể hóa các hình thức, phương thức khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên (với vị trí là một loại tài sản công quan trọng). Quy định việc hình thành hệ thống thông tin về tài sản công và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, trong đó có hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công để thực hiện các giao dịch về tài sản công trực tuyến…

Trên đây là Quản Lý Tài Sản Công Là Gì? Khái Niệm Và Đặc Điểm. Để hoàn thiện bài Luận văn thạc sĩ ngành Ngành Quản Lý Kinh Tế về Luận Văn Quản Lý Tài Sản Công Tại Bệnh Viện được hoàn thiện hơn, thì các bạn tham khảo thêm nội dung dưới đây của bài viết bao gồm Quản Lý Tài Sản Công Là Gì? Khái Niệm Và Đặc Điểm. Ngoài ra, các bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hoặc chưa làm được đề cương và bài luận văn thạc sĩ của mình. Thì có thể tham khảo bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ và quy trình làm luận văn thạc sĩ tại đây.

===>>> Viết thuê luận văn thạc sĩ Quản Lý Kinh Tế

3 Nội dung quản lý tài sản công tại bệnh viện

3.1 Quản lý quá trình hình thành tài sản công

Công tác quản lý tài sản công đều nhằm hướng tới tính hiệu quả, hiệu quả được xem xét ở mỗi khâu, mỗi công đoạn và từng công việc được giao. Quản lý tài sản công được thực hiện theo những tiêu chí nhất định nhằm quản lý chặt chẽ hiệu quả theo đúng chính sách chế độ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và đảm bảo tiết kiệm.

Quá trình các đơn vị sẽ quyết định chủ trương đầu tư mua sắm. Đối với tài sản công việc quyết định chủ trương đầu tư mua sắm tài sản phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản, chế độ quản lý tài sản, nắm vững khả năng và nhu cầu cần đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản của từng đơn vị; xác định nhu cầu vốn cho đầu tư mua sắm tài sản được ghi vào dự toán ngân sách hàng năm. Sau khi có chủ trương đầu tư, mua sắm tài sản, việc thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản phải được thực hiện theo quy định về đầu tư và xây dựng, quy định về mua sắm tài sản công.

Với lý thuyết sự lựa chọn tối ưu trong kinh tế và sự cạnh tranh sử dụng nguồn lực của xã hội buộc các cơ quan chức năng quản lý tài sản công dần hướng tới mô hình tối ưu trong quản lý tài sản là khái niệm doanh thu-chi phí và hiệu quả, dù rằng tài sản công không có doanh thu bằng tiền như tài sản của doanh nghiệp, nhưng lợi ích đem lại, sự phục vụ cho công tác quản lý sẽ là cơ sở lượng hoá lợi ích. Mô hình đi thuê tài sản công, hay mua sắm mới từ bên ngoài chỉ thực sự hiệu quả khi xem xét trên phương diện lợi ích chi phí này. Ví dụ đi thuê: Với các ràng buộc về ngân sách, mức độ công việc cần xử lý, giá đi thuê…và kết hợp với cơ chế chính sách hợp lý của nhà nước quyết định một diện tích, vị trí cách thức sắp xếp công việc hiệu quả nhất. Còn đối với xây mới, khi nào có sự tham gia trực tiếp của các đơn vị xây dựng, gián tiếp của thị trường bất động sản, như dịch vụ thuê văn phòng công sở, cùng với yêu cầu xây dựng luận chứng kỹ thuật với các chỉ tiêu có tính kỹ thuật NPV, BCR… đây là một sự lựa chọn định lượng có tính tối ưu, vì không ai hiểu rõ lợi ích mà cơ quan đó đem lại bằng chính các hoạt động mà cơ quan đó đang làm, đang cung cấp… Như vậy quản lý quá trình hình thành tài sản công là khâu mở đầu, quan trọng nhất quyết định cho các khâu tiếp theo. Tài sản công nếu được hình thành có cơ sở khoa học và thiết thực sẽ được quản lý và khai thác sau này hiệu quả. Đồng thời thông qua quá trình hình thành tài sản sẽ đánh giá được tính cấp thiết, thực trạng quản lý và ngân sách của mỗi cơ quan quản lý tài sản công sau này.

Quản lý khâu lập kế hoạch mua sắm là nội dung đầu tiên của quản lý đầu tư tài sản công, theo đó phải xác định được các căn cứ lập kế hoạch mua sắm tài sản công, các thủ tục và phương pháp lập kế hoạch mua sắm và lên kế hoạch mua sắm tài sản công hàng năm cho Bệnh viện. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện đầu tư theo kế hoạch của các Bệnh viện, các cơ sở y tế.

Tiêu chí đánh giá quản lý quá trình hình thành tài sản công tại các bệnh viện được đánh giá dựa trên:

 • Mức độ tuân thủ các bước trong quy trình quyết định hình thành tài sản công của đơn vị: Đây là tiêu chí định tính phản ánh sự tuân thủ các nội dung trong quy trình quyết định hình thành tài sản công như đơn vị có lập kế hoạch đầu tư tài sản công không? Căn cứ lập kế hoạch đầu tư tài sản công có đầy đủ không?

3.2 Đầu tư tài sản công

Đầu tư mua sắm tài sản công là hoạt động đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng tài sản công ở các Bệnh viện. Những năm gần đây, việc tăng cường đầu tư mua sắm tài sản công đã quan tâm và tạo nhiều điều kiện về kinh phí.

Quản lý mua sắm theo nguồn vốn hình thành: Quản lý đầu tư tài sản công đòi hỏi cần nắm rõ nguồn vốn đầu tư, số lượng tài sản công cần mua sắm tương ứng với từng loại nguồn vốn khác nhau. Các nguồn vốn đầu tư cho việc mua sắm tài sản công rất đa dạng: từ liên doanh, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, nguồn quỹ phát triển các hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện và đề án xã hội hoá y tế…

Quản lý nguồn nhập tài sản công y tế: Xác định chính xác nguồn nhập tài sản công y tế sẽ giúp quá trình quản lý nắm rõ hơn nguồn gốc, số lượng và chất lượng các tài sản công được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện. Đây là khâu quan trọng và không thể thiếu trong công tác quản lý tài sản công.

Quản lý tài sản công y tế theo mục đích sử dụng: Căn cứ vào mục đích sử dụng tài sản công, các khoa, phòng ban chức năng trong các cơ sở y tế, bệnh viện sẽ lên kế hoạch mua sắm tài sản công cho đơn vị mình. Từ đó, giúp công tác quản lý tài sản công có hiệu quả hơn nhờ vào việc xác định đúng mục đích sử dụng trong khám chữa bệnh với điều kiện nguồn tài chính hạn hẹp.

Sau khi có chủ trương đầu tư mua sắm, việc thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công của các bệnh viện phải được thực hiện theo quy định về đầu tư và xây dựng, mua sắm tài sản công. Cơ sở để quyết định trong giai đoạn này mang tính định tính, quy phạm pháp luật để quyết định cho quá trình hình thành hay đầu tư, mua sắm tài sản công của các bệnh viện.

Như vậy, quản lý quá trình đầu tư, mua sắm tài sản công của các bệnh viện là khâu mở đầu, quan trọng nhất quyết định các khâu tiếp theo. Tài sản công của các bệnh viện nếu được hình thành có cơ sở khoa học, thiết thực sẽ được quản lý và khai thác sau này có hiệu quả. Đồng thời, thông qua quá trình đầu tư, mua sắm tài sản công của các bệnh viện sẽ đánh giá được tính cấp thiết, thực trạng quản lý ngân sách của đơn vị.

Chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá quản lý đầu tư, mua sắm tài sản công tại các bệnh viện bao gồm:

 • Tổng mức vốn đầu tư cho mua sắm tài sản công của các đơn vị.
 • Cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho mua sắm tài sản công của các đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể.
 • Số lượng tài sản công được mua sắm, hình thành mới trong từng thời kỳ.
 • Mức độ tuân thủ quy trình mua sắm tài sản công: trong quá trình đầu tư tài sản công tại các bệnh viện, cần tuân thủ đúng quy trình các bước đầu tư nhằm đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình đầu tư.

3.3 Quản lý trong khâu sử dụng, vận hành tài sản công

Tài sản công tại các bệnh viện bao gồm các loại máy móc, thiết bị đặc thù. Tuy nhiên, cũng như các loại máy móc thiết bị khác, quá trình sử dụng và vận hành các tài sản công tại các bệnh viện sẽ dần xuất hiện những vấn đề kỹ thuật, những điểm yếu kém. Do đó, công tác quản lý tài sản công tại các bệnh viện cũng cần quan tâm đặc biệt đến việc quản lý sử dụng. Quá trình sử dụng tài sản công tại các bệnh viện chứng minh cho những luận chứng kỹ thuật được đưa ra trong giai đoạn đầu tư, mua sắm. Đây là quá trình diễn ra hết sức phức tạp, bởi vì thời gian sử dụng tùy thuộc đặc điểm, tính chất, độ bền của mỗi loại tài sản công tại các bệnh viện. Quá trình này đều được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân được đơn vị giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công tại các bệnh viện. Thời gian của quá trình khai thác, sử dụng tài sản công tại các bệnh viện được tính từ ngày nhận hay bàn giao tài sản công tại các bệnh viện đến khi nó không còn sử dụng được phải thanh lý.

Quản lý việc sử dụng tài sản công tại các bệnh viện phải theo công năng, mục đích nhất định. Những tài sản công tại các bệnh viện cần thiết phải có điều kiện quản lý theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng thì phải xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng và thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng đó. Đồng thời, tất cả tài sản công tại các bệnh viện phải có chế độ quản lý, sử dụng, trong đó chú ý đến việc đăng kí sử dụng Trang thiết bị y tế, xây dựng quy chế quản lý từng loại tài sản công tại các bệnh viện. Đặt ra định mức sử dụng là nghiệp vụ hết sức khoa học và phức tạp quyết định hiệu quả cho quản lý, khai thác. Định mức cũng là một trong những cơ sở khởi nguồn cho công tác mua sắm.

Tiếp đến trong công tác quản lý là việc điều chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác, tức là điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu hoặc có tài sản công tại các bệnh viện đối với bộ phận này thì không còn sử dụng được nhưng đối với bộ phận khác vẫn có thể sử dụng được.

Quản lý quá trình sử dụng là cơ sở quan trọng nhằm điều chỉnh và sửa chữa kịp thời mỗi khi bị hư hỏng. Do đó, công tác quản lý quá trình sử dụng tài sản công tại các bệnh viện có ý nghĩa hết sức lớn trong công tác quản lý tài sản công tại các bệnh viện nói chung. Đây là hoạt động nhằm khai thác tối đa tiềm năng của hệ thống tài sản công tại các bệnh viện.

Chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá quản lý sử dụng tài sản công bao gồm:

 • Công suất khai thác, sử dụng các tài sản công hiện tại của đơn vị.
 • Mức độ đáp ứng của số lượng tài sản công hiện tại so với nhu cầu sử dụng thực tế của từng đơn vị.
 • Số lượng và tỷ lệ % tài sản công không được sử dụng, vận hành vào hoạt động của đơn vị trong từng thời kỳ.
 • Hiệu quả sử dụng tài sản công của đơn vị được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu cụ thể như nguồn thu, số lượt khám chữa bệnh và điều trị cho người bệnh,….
 • Mức độ tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài sản công trong các bệnh viện.

3.4 Quản lý trong khâu sửa chữa, bảo trì tài sản

Quá trình khai thác, sử dụng tài sản công quyết định hiệu quả của tài sản công, chứng minh cho những luận chứng kỹ thuật được đưa ra trong giai đoạn hình thành tài sản. Đây là quá trình diễn ra hết sức phức tạp, bởi vì thời gian khai thác, sử dụng tuỳ thuộc đặc điểm tính chất, độ bền của mỗi loại tài sản. Thời gian của quá trình khai thác, sử dụng tài sản được tính từ ngày nhận tài sản hay bàn giao tài sản đến khi tài sản không còn sử dụng được phải thanh lý.

Quản lý tài sản công cần quan tâm đến khâu sửa chữa tài sản công nhằm bảo đảm sử dụng tối ưu hiệu năng của các tài sản đã đầu tư. Theo Quy chế quản lý và sử dụng tài sản Bệnh viện ngày 01/2/2017 quy trình sửa chữa trang thiết bị gồm các bước sau:

 • Bước 1: Lập yêu cầu sửa chữa;
 • Bước 2: Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa và kiểm tra;
 • Bước 3: Tổ chức sửa chữa;
 • Bước 4: Nghiệm thu, ghi sổ theo dõi sửa chữa và thu hồi trang thiết bị hư hỏng;
 • Bước 5: Thanh toán.

Công tác kiểm tra, đánh giá chức năng quản lý tái sản công có các tiêu chí cần bám theo như:

 • Tiêu chí 1: Xây dựng quy định và theo dõi việc thực hiện những quy định về việc sử dụng tài sản công;
 • Tiêu chí 2:Theo dõi, kiểm tra kế hoạch mua sắm, bảo quản và bảo dưỡng các tài sản công;
 • Tiêu chí 3: Kiểm tra định kỳ, thường xuyên hồ sơ, việc bảo quản, bảo trì tài sản công;
 • Tiêu chí 4: Tổng kết, đánh giá hiệu quả việc sử dụng tài sản công.

Trong công tác quản lý khâu sửa chữa thiết bị y tế, việc kiểm tra, đánh giá chức năng quản lý Trang thiết bị y tế là những hoạt động quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Trang thiết bị y tế 

Chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá quản lý trong khâu sửa chữa, bảo trì tài sản công tại các bệnh viện bao gồm:

 • Mức độ chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các bước trong quy trình sửa chữa, nâng cấp,… tài sản công của bệnh viện.
 • Quy mô nguồn vốn và tăng trưởng nguồn vốn cho sửa chữa, bào trì, nâng cấp,… các tài sản công của bệnh viện trong từng thời kỳ nhất định.
 • Số lượng và tỷ lệ tài sản công được bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp,… trong từng thời kỳ.
 • Mức độ thường xuyên của việc nâng cấp, sửa chữa, bảo trì,… các tài sản công của bệnh viện.

3.5 Quản lý trong khấu hao mòn và thanh lý tài sản

Sau quá trình khai thác sử dụng tại cơ quan nhà nước, xét thấy tài sản công không cần thiết hay không thể phục vụ cho công việc của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan quản lý chuyên môn sẽ tiến hành thủ tục kết thúc quá trình sử dụng. Việc kết thúc sử dụng đối với tài sản công phải tuân thủ những quy trình và thủ tục cần thiết:

Tài sản công, trừ một số tài sản có thời gian sử dụng vĩnh viễn hoặc có  thời gian sử dụng dài hàng trăm năm trở lên, số còn lại đều là tài sản có thời hạn sử dụng nhất định. Tuy nhiên, có tài sản kết thúc sử dụng trên phương diện tài sản công nhưng nó vẫn còn giá trị sử dụng, vẫn được xã hội cần sử dụng ví dụ: như đất đai, bất động sản, phương tiện vận tải và một số loại máy móc, trang thiết bị làm việc, phục vụ nghiên cứu khoa học; có tài sản còn có giá trị thu hồi…. Do đó, một tài sản công khi kết thúc quá trình sử dụng phải được quản lý chặt chẽ để tránh lãng phí, thất thoát tài sản. Khi kết thúc sử dụng tài sản phải thực hiện đánh giá hiện trạng tài sản cả về vật chất và giá trị tài sản; thực hiện kiểm kê, xác định giá trị hiện tại của tài sản; lập phương án xử lý khác nhau. Vấn đề định giá để bán thanh lý tài sản chính là yếu tố nhạy cảm quyết định hiệu quả của quá trình này.

Đối với tài sản công nếu chia ra làm động sản và bất động sản, phương pháp nhà nước thường sử dụng là bán thanh lý hay điều chuyển. Đối với bán thanh lý có thể đưa ra đấu giá công khai hay chỉ định giá bán và đối tượng nếu là đối tượng chính sách, mức giá bán khởi điểm để đấu giá hay ấn định thường dựa trên thị trường và tham chiếu biểu giá chung nhưng thấp hơn một tỷ lê % nhất định. Còn phương pháp điều chuyển đòi hỏi công tác quản lý tổng thể, xác định lại giá trị và đăng ký lại sở hữu hay sử dụng. Nhìn chung tài sản công có giá trị sử dụng dài hạn tại các nước thường được điều chuyển để đảm bảo hợp lý và tiết kiệm. Quy chế, nguyên tắc điều chuyển cũng được phân cấp và quản lý riêng cho từng nhóm tài sản theo đặc điểm và tiêu thức nhất định.

Các chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá quản lý khấu hao và thanh lý tài sản công của bệnh viện bao gồm:

 • Mức khấu hao và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định của bệnh viện tại các thời điểm nhất định.
 • Giá trị thu thanh lý tài sản công tại các bệnh viện.
 • Mức độ phù hợp của việc áp dụng phương pháp khấu hao và tỷ lệ khấu hao tài sản cố định của bệnh viện.
 • Mức độ tuân thủ quy trình thanh lý tài sản công của bệnh viện.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Kinh Tế, và những tài liệu liên quan đến Quản Lý Tài Sản Công Là Gì? Khái Niệm Và Đặc Điểm, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Quản Lý Kinh Tế chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 99 + Luận Văn Về Quản Lý Tài Sản

4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài sản công tại bệnh viện

4.1 Nhân tố bên ngoài

 • Đường lối, chủ chương, chính sách xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước và Chính phủ: Mỗi đơn vị y tế dù muốn hay không đều phải thực hiện theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Chỉ có làm theo cách này thì phương hướng tổ chức quản lý tài sản tại đơn vị mới đúng đắn. Tổ chức quản lý tài sản trong đơn vị y tế được duy trì, phát triển hay mở rộng phụ thuộc rất lớn vào đường lối chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước và chính phủ.
 • Tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thiết bị máy móc: Tiến bộ khoa học, kỹ thuật có ảnh hưởng lớn đến tổ chức quản lý dịch vụ Khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế, tạo tiền đề vật chất, kỹ thuật cho dịch vụ Khám chữa bệnh tại các bệnh viện cho hợp lý. Nhờ có tiến bộ khoa học, kỹ thuật mà ngày càng có nhiều công nghệ mới, thiết bị máy móc mới.

4.2 Nhân tố bên trong

 • Chủng loại tài sản y tế được trang bị sử dụng: Tài sản công sử dụng rất phong phú, đa dạng về chủng loại và chúng còn được gọi là đối tượng lao động. Giữa tài sản công và tổ chức quản lý dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Chủng loại tài sản đơn giản hay phức tạp có ảnh hưởng đến tổ chức quản lý dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện. Ngược lại, tổ chức dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện ở trình độ cao hay thấp đều đòi hỏi việc sử dụng tài sản công phải đáp ứng được yêu cầu.
 • Trình độ chuyên môn kỹ thuật của cán bộ sử dụng tài sản công Bệnh viện: Đội ngũ y bác sĩ, cán bộ ngành y tế nói chung và cán bộ ngành y tế trong các bệnh viện có vai trò quan trọng đối với công tác quản lý tài sản công. Tài sản công là một trong 3 yếu tố quan trọng nhất trong ngành y tế, đồng thời đây cũng là đối tượng đặc thù, là công cụ, dụng cụ có liên quan trực tiếp đến chăm sóc sức khoẻ con người với hàm lượng khoa học cao. Bởi vậy, trong quá trình vận hành sử dụng, bảo trì, bảo quản và sửa chữa tài sản công đòi hỏi đội ngũ nhân lực phải có trình độ sử dụng và bảo quản nhất định.

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562