Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Ô Tô

Bài Mẫu Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Ô Tô
5/5 - (1 bình chọn)

Sau đây là nội dung bài tốt nghiệp đề tài hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty ô tô được tham khảo bài viết của một bạn sinh viên đạt 9 điểm nếu các bạn sinh viên đang thực tập tại công ty ô tô và đang viết đề tài tốt nghiệp quản trị bán hàng thì đây sẽ là một bài mẫu rất có ích cho các bạn tham khảo để tải tài liệu này đầy đủ các bạn có thể nhắn qua zalo 0932.091.562

Đề cương hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại công ty ô tô

MỤC LỤC :

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Bán hàng và quản trị bán hàng
1.1.1. Bán hàng và các công nghệ bán hàng
1.1.1.1. Khái niệm về bán hàng
1.1.1.2. Các công nghệ bán hàng
1.1.1.3. Vai trò của bán hàng
1.1.2. Quản trị bán hàng
1.2. Các nội dung của quản trị bán hàng
1.2.1. Lập kế hoạch bán hàng
1.2.2. Tổ chức bộ máy bán hàng
1.2.3. Tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân viên bán hàng
1.2.3.1. Tuyển dụng nhân viên bán hàng
1.2.3.2. Đào tạo phát triển nhân viên bán hàng
1.2.4. Động viên nhân viên và tổ chức mạng lưới phân phối
1.2.4.1. Các biện pháp động viên nhân viên
1.2.4.2. Tổ chức mạng lưới phân phối
1.2.5. Kiểm soát hoạt động bán hàng
1.2.6. Hoạt động hỗ trợ bán hàng
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động bán hàng của doanh nghiệp
1.3.1 Các nhân tố khách quan
1.3.2 Các nhân tố chủ quan
1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị bán hàng
1.4.1. Doanh thu bán hàng
1.4.2. Lợi nhuận bán hàng
1.4.3. Thị phần bán hàng của doanh nghiệp
1.4.4. Năng suất lao động bán hàng
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VẬN HỘI MỚI
2.1.Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới
2.1.1.Giới thiệu chung về Công ty
2.1.3.Giới thiệu cơ cấu tổ chức
2.1.4. Phân tích hoạt động kinh doanh cho thuê bất động sản của Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới trong 2 năm 2020-2021
2.2. Phân tích hoạt động quản trị bán hàng của Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới
2.2.1. Công tác lập kế hoạch bán hàng
2.2.2. Công tác tổ chức bộ máy bán hàng hiện tại
2.2.3. Công tác tuyển dụng và đào tạo phát triển đội ngũ bán hàng
2.2.4. Công tác động viên và kích thích hệ thống bán hàng
2.2.5. Công tác kiểm soát hoạt động bán hàng
2.2.6. Hoạt động hỗ trợ bán hàng
2.3. Quy trình bán hàng tại công ty
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị bán hàng tại Công ty
2.4.1. Vĩ mô
2.4.2. Vi mô
2.5. Đánh giá công tác quản trị bán hàng tại Công ty
2.5.1. Những điểm mạnh
2.5.2. Những hạn chế
2.5.3. Nguyên nhân hạn chế

XEM THÊM: Đề Cương Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh 
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VẬN HỘI MỚI
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới (2023-2030)
3.1.1. Mục tiêu phát triển của công ty
3.1.2. Định hướng phát triển cho bộ phận bán hàng
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng tại Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới
3.2.1. Hoàn thiện nghiệp vụ,quy trình bán hàng ở công ty
3.2.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch bán hàng
3.2.2. Tổ chức sắp xếp các địa điểm bán hàng hợp lý
3.2.3. Thường xuyên tổ chức đào tạo nguồn nhân lực hiện có.
3.2.4. Cải thiện chế độ đãi ngộ lực lượng bán hàng
3.2.5. Hoàn thiện công tác tạo động lực cho đội ngũ nhân viên bán hàng
3.2.5. Hoàn thiện công tác kiểm tra đánh giá nhân viên bán hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế
Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Kinh Tế

Lời mở đầu khóa luận quản trị bán hàng tại công ty ô tô

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh thị trường ngày nay khi mà sự cạnh tranh các doanh nghiệp xảy ra ngày một khốc liệt, công tác quản trị bán hàng cần phải được tổ chức chặt chẽ, tay nghề người bán hàng cần được đào tạo cao hơn mới đủ khả năng đảm đương và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, khi mà thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và chất lượng sản phẩm ít có sự khác biệt thì kỹ năng bán hàng đóng một vai trò mang tính quyết định. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp chỉ chú trọng đào tạo các nhân viên quản lý cấp cao. Trong khi đó, cấp quản lý trung gian như quản trị bán hàng thường không được quan tâm chú trọng đến.

Vì vậy, công tác quản trị bán hàng tại Công ty càng phải được chú trọng hơn nữa, phải làm thế nào để vừa quản lý được một số lượng lớn nhân viên, gắn kết họ thành một khối thống nhất, vừa dung hòa được các lợi ích của nhân viên, khách hàng và mục tiêu chung của Công ty và hạn chế cũng như loại bỏ những thiếu sót còn tồn tại trong công tác quản trị bán hàng tại Công ty đóng vai trò hết sức quan trọng. ( Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Ô Tô )

Với mong muốn được xây dựng và đóng góp những ý kiến để đưa ra những giải pháp giúp Công ty hoàn thiện công tác quản trị bán hàng, từ đó có thể củng cố và phát triển hơn nữa về thị phần tại Công ty, tôi đã lựa chọn đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị bán hàng tại Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu
• Phân tích thực trạng quản trị bán hàng tại Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới để tìm ra những điểm mạnh để phát huy và những điểm yếu để khắc phục, hạn chế.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• Đối tượng nghiên cứu: Các quá trình bán hàng và các yếu tố hợp thành của nội dung quản trị bán hàng ở Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới
• Phạm vi nghiên cứu: Trong giới hạn đề tài này chỉ nghiên cứu ở góc độ tại Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới.

4. Phương pháp nghiên cứu
• Phân tích đánh giá thực trạng.
• Dữ liệu trong phương pháp nghiên cứu định tính là dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nghiên cứu trước đây và các báo cáo tại Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới.
• Dữ liệu sau khi thu thập được sẽ phân tích thông qua phương pháp so sánh, mô tả hệ thống và khái quát hóa.
• Phương pháp nghiên cứu định lượng: Sử dụng nhằm mục đích để đo lường đánh giá các mức độ, kết quả của công tác quản trị bán hàng tại Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới. Dữ liệu trong phương pháp nghiên cứu định lượng là dữ liệu sơ cấp được thu thập từ quan sát, thảo luận và đặc biệt là qua bảng khảo sát.

5. Kết cấu của khóa luận
Bài khóa luận được trình bày trên 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị bán hàng
Chương 2: Thực Trạng Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới
Chương 3: Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới

Bài Mẫu Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Ô Tô
Bài Mẫu Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Ô Tô

CHƯƠNG 1: Cơ Sở Lí Luận Của Quản Trị Bán Hàng Trong Doanh Nghiệp

1.1. Bán hàng và quản trị bán hàng
1.1.1. Bán hàng và các công nghệ bán hàng
1.1.1.1. Khái niệm về bán hàng

Bán hàng là một quá trình mang tính cá nhân trong đó người bán tìm hiểu, khám phá, gợi tạo và đáp ứng những nhu cầu hay ước muốn của người mua nhằm thực hiện quyền lợi thỏa đáng, lâu dài của hai bên. Bán hàng làm cho hàng hóa lưu thông từ người sản xuất đến người tiêu dùng, từ nơi dư thừa hàng hóa đến nơi có nhu cầu. Hoạt động bán hàng sẽ đem lại lợi nhuận cho người bán khi họ nắm bắt tốt các cơ hội từ thị trường và điều chỉnh phù hợp các chính sách phục vụ quyền lợi cho người tiêu dùng (James M. Comer, 2002).

Những người trong đội ngũ bán hàng có thể có rất nhiều chức danh như người bán hàng, đại diện bán hàng, đại diện nhà sản xuất, giám đốc phụ trách khách hàng, giám đốc kinh doanh khu vực… họ đều tiếp xúc với khách hàng và thuyết phục khách hàng về chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp họ. Trong thời đại cạnh tranh gay gắt hiện nay thì tài nghệ kinh doanh bán hàng sẽ đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và quyết định vận mệnh thắng thua trên thương trường.( Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Ô Tô )

CHƯƠNG 3: Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Hoạt Động Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần ÔTô Vận Hội Mới

3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới (2023-2030)
3.1.1. Mục tiêu phát triển của công ty

Kể từ khi Việt Nam hòa mình vào dòng chảy kinh tế chung của thế giới thì tính chất cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng gay gắt. Việc khẳng định vị thế để tồn tại và phát triển lâu dài càng trở nên khó khăn hơn. Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới cũng không ngoại trừ và để làm được điều đó công ty phải luôn chú trọng vào ba mục tiêu chủ chốt: lợi nhuận, an toàn và vị thế. Muốn thực hiện được ba mục tiêu đó thì trước tiên phải làm tốt công tác tiêu thụ hàng hóa. Như vậy cách hiệu quả nhất để tăng doanh thu, ghi dấu ấn thương hiệu doanh nghiệp vào tâm trí khách hàng thì công ty phải đẩy mạnh hoạt động bán hàng.( Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Ô Tô )

Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên và rất quan trọng là công ty phải xây dựng cho mình một đội ngũ nhân viên (đặc biệt là đội ngũ bán hàng) dày dạn kinh nghiệm, trung thành và tinh thần làm việc cao. Bởi con người chính là yếu tố then chốt làm nên thành công trong mỗi doanh nghiệp.Tuy nhiên thì thực trạng lao động hiện nay của công ty không được đồng đều và thiếu nghiệp vụ khiến cho kết quả kinh doanh không được như mong muốn. Chính vì vậy mà công ty cần có kế hoạch sắp xếp và chấn chỉnh lại lực lượng lao động trong công ty bằng cách: tuyển dụng đội ngũ bán hàng có tố chất bán hàng tốt; đào tạo huấn luyện đội ngũ nhân viên bài bản, khoa học; đề ra những chế độ, biện pháp khen thưởng phù hợp để khuyến khích nhân viên lao động hăng say đồng thời cũng có những biện pháp kỉ luật kịp thời để răn đe những cá nhân không làm việc tốt.

Thứ hai, khách hàng chính là yếu tố then chốt quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.Vì vậy Ban Giám đốc cùng toàn thể nhân viên công ty phải làm việc hiệu quả để mang lại những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo sự tin tưởng để khách hàng gắn bó lâu dài. Trong thời gian tới, công ty cần đi sâu hơn nữa vào hình thức nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu,… của khách hàng tại khu vực miền Nam để làm hài lòng khách hàng đến với cồng ty. Đồng thời, công ty cũng cần nhanh chóng khắc phục những yếu điểm mà khách hàng phàn nàn hoặc góp ý. ( Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Ô Tô )

Thứ ba, Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới là một công ty có quy mô không nhỏ tại thị trường miền Nam vì vậy xét về cơ sở vật chất thì không có nhiều vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, công ty vẫn cần không ngừng nâng cao cơ sở vật chất kĩ thuật để phục vụ khách hàng được tốt hơn cũng như giảm thiểu cường độ lao động vất vả cho cán bộ công nhân viên.

Thứ tư, về chiến lược cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành khác. Như đã nói ở trên, thị trường ô tô tại các tỉnh miền Nam đang là một “miếng bánh ngon” mà nhiều doanh nghiệp kinh doanh ô tô muốn giành lấy. Sức cạnh tranh ngày một gay gắt vì vậy công ty phải luôn hiểu rõ được điểm mạnh, điểm yếu của mình kết hợp với sự thay đổi của thị trường để xây dựng những chiến lược, mục tiêu dài hạn. Công ty cần tập trung vào bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, có những cách thức phân phối và bán hàng sáng tạo để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng trung thành.

Thứ năm, để đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh phát triển tốt công ty nên tuân thủ nguyên tắc hạch toán độc lập. Điều này có nghĩa công ty cân bằng giữa hoạt động kinh doanh trong lượng vốn sẵn có với những chi phí phát sinh trong kì bán hàng mà vẫn đảm bảo mức lợi nhuận. Thêm vào đó, công ty phải luôn theo dõi, phân tích những báo cáo, tình hình hoạt động kinh doanh liên tục để làm cơ sở cho việc lập chiến lược kinh doanh trong những năm tới.

XEM THÊM: Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Marketing – Dễ Đạt Điểm Cao

Kết Luận Khóa Luận Bán Hàng Tại Công Ty Ô Tô

Quản trị bán hàng là một chuỗi các giải pháp tổng thể, bao quát toàn bộ quá trình bán hàng của doanh nghiệp, từ việc xác định mục tiêu, lập danh sách, giải pháp bán hàng đến việc xác định quy trình, phương thức tổ chức, quản lý lực lượng bán hàng… nó là một bộ phận của quản trị doanh nghiệp, có mối quan hệ tương tác với các khâu của quá trình sản xuất lưu thông và tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp, đồng thời cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các yếu tố khác như cơ chế chính sách của Nhà nước, biến động thị trường trong nước và quốc tế. Vì vậy, nghiên cứu và tìm hiểu về công tác quản trị bán hàng là một vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm.

Thời gian nghiên cứu và tìm hiểu tại Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới, trên cơ sở những kiến thức còn mang tính lý thuyết trong quá trình học tập nghiên cứu ở Nhà trường, kết hợp với những kiến thức thực tế và những kinh nghiệm quý báu về quá trình hoạt động bán hàng tại Công ty. Tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại Công ty cổ phần Ôtô Vận Hội Mới”. Tôi hy vọng sẽ đóng góp được ý kiến của mình vào quá trình xây dựng đổi mới công tác quản trị bán hàng trong các doanh nghiệp Thương mại nói chung và Công ty nói riêng để phát triển và tăng hiệu quả kinh doanh. ( Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Ô Tô )

Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng là đề tài nghiên cứu có nội dung rộng, phải xử lý đồng bộ nhiều yếu tố. Do giới hạn về thời gian nghiên cứu và năng lực thực tế của học viên, đề tài sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Đề tài đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới. Tôi rất mong nhận được sự hướng dẫn, góp ý của các thầy cô giáo bộ môn và các bạn học viên để đề tài được hoàn thiện hơn.

XEM THÊM : DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN 

DOWNLOAD

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562