TOP 5 Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính

Sau khi chọn được đề tài luận văn thạc sĩ, các bạn sẽ tiến hành làm đề cương luận văn và hoàn thiện bài luận văn, đề cương có vai trò quan trọng định hướng cho luận văn ngay từ ban đầu, và tài liệu tham khảo cũng giúp ích cho chúng tài rất nhiều khi làm bài luận văn thạc sĩ. Các bạn học viên cần phải tham khảo rất nhiều tài liệu tham khảo khác nhau cho từng chủ đề mà bạn hướng đến, và Luận Văn Panda sẽ chia sẻ đến các bạn học viên mẫu Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính cho đề tài này, sau đây là 5 mẫu Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính cho các bạn tham khảo.

Lưu ý: Luận Văn Panda có Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, các bạn học viên nếu cần có sự hỗ trợ viết luận văn, chỉnh sửa luận văn, tìm kiếm tài liệu… Có thể liên hệ với dịch vụ bên mình qua ZALO: 0932091562 để được tư vấn và báo giá.


TOP 1: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TĂNG CƯỜNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)

 1. Báo cáo lần đầu ngành ngân hàng Việt Nam tháng 1 năm 2014, VPB securities.
 2. Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Việt Bắc năm 2014.
 3. Báo cáo tài chính của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Hưng Thịnh năm 2013, năm 2014 và Quý 2/2015.
 4. Báo cáo thường niên Ngân hàng phát triển Việt Nam (2010-2015).
 5. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động Ngân hàng phát triển Việt Nam các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
 6. Phạm Văn Bốn (2012), Hoàn thiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay, Giám đốc TT ĐT & Nghiên cứu khoa học NHPT, Trang thông tin điện tử Ngân hàng Phát triển ngày 22/11/2012
 7. Phạm Văn Bốn (2013), Thẩm định hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư của Nhà nước ở Việt Nam hiện nay, Giám đốc TT ĐT & Nghiên cứu khoa học NHPT,Trang thông tin điện tử Ngân hàng Phát triển ngày 01/04/2013
 8. Chi nhánh NHPT Thái Nguyên (2011-2014), Báo cáo tình hình tổng kết hoạt động năm, Thái Nguyên.
 9. Chính phủ (2006), Quyết định số 108/2006/QĐ- TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập NHPT Việt Nam.
 10. Chính phủ (2006), Quyết định số 110/2006/QĐ- TTg ngày 19/5/2006 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT Việt Nam. (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)
 11. Chính phủ (2011), Nghị định số 75/2011/NĐ- CP ngày 30/08/2011 về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
 12. Phạm Thị Gái (2004), Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh, Nxb Tài chính, Hà Nội.
 13. Trần Công Hoà (2006), “Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Hỗ trợ Phát triển, số 02.
 14. Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2007), Quyết định số 41/QĐ-HĐQL ngày 14/9/2007 ban hành Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.
 15. Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2009), Quyết định số 21/QĐ-HĐQL ngày 11/5/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Quy chế về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
 16. Lương Lưu Thị Hương & Vũ Duy Hào (2007), Tài chính doanh nghiệp, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
 17. Lưu Thị Hương & Vũ Duy Hào (2007), Tài chính doanh nghiệp, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
 18. Khảo sát về ngành ngân hàng Việt Nam năm 2013 – Công ty TNHH KPMG.
 19. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
 20. Nguyễn Lê Hồng Vỹ (2011), Cải thiện an toàn tín dụng tại Ngân hàng phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sĩ trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)
 21. Nguyễn Ngọc Quang, Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.
 22. Nguyễn Năng Phúc (2007), Phân tích kinh doanh lý thuyết và thực hành, Nxb Tài chính, Hà Nội.
 23. Nguyễn Năng Phúc (2008), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
 24. Nguyễn Năng Phúc (2009), Giáo trình Phân tích Báo cáo tài chính, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
 25. Quỹ Hỗ trợ Phát triển (2005), Chế độ quản lý vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước- tập II, NXB lao động – xã hội, Hà Nội.
 26. Quyết định số 105QĐ-NHPT ngày 4/03/2008 của Ngân hàng phát triển Việt Nam về việc Ban hành Sổ tay nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (2008).
 27. Rủi ro tín dụng ngân hàng và các mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại Việt Nam, Tạp chí ngân hàng phát triển Việt Nam
 28. Sổ tay nghiệp vụ Tín dụng đầu tư của Nhà nước năm 2009, Ngân hàng phát triển Việt Nam.
 29. Tạp chí Hỗ trợ phát triển các số năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
 30. http://www.vdb.gov.vn

Xem Thêm quy trình và bảng giá tại đây:

===> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

DOWNLOAD FILE

TOP 2 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)

 1. Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2005), Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội.
 2. Nguyễn Thu Thủy (2014), Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp, Nxb Lao động, Hà Nội.
 3. Ngô Thế Chi, Trưởng Thị Thủy (2008), Giáo trình kế toán tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội.
 4. Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thà (2010), Đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội.
 5. Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thà (2009), Phân tích tài chính doanh nghiệp – Lý thuyết và thực hành, Nxb Tài chính, Hà Nội.
 6. Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thà (2015), Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội.
 7. Nguyễn Văn Công (2005), Chuyên khảo về Báo cáo tài chính và lập, đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chỉnh, Nxb Tài chính, Hà Nội. (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)
 8. Nguyễn Minh Kiều (2011), Tài chính Doanh nghiệp căn bản, Nxb lao động, Hà Nội.
 9. Bùi Hữu Phước (2009), Tài chính doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà nội
 10. Lê Thị Xuân, Nguyễn Xuân Quang (2010), Phân tích tài chính doanh nghiệp, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
 11. Bùi Văn Vần, Vũ Văn Ninh (2013), Giáo trình tài chính doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội.
 12. Bộ Tài chính (2006), Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp.
 13. Bộ Tài chính, Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/13/2009 của Bộ Tài chính hưóng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.
 14. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Trúc Thôn 2014.
 15. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Trúc Thôn 2015.
 16. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Trúc Thôn 2016.
 17. Luật doanh nghiệp năm 2014.
 18. Phạm Thị Vân Anh (2012) – “Các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của DN nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay” – Luận án Tiến sĩ – Học viện Tài chính. (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)
 19. Đoàn Thị Thu Huyền (2015) – “Biện pháp nâng cao năng lực tài chính của Công ty cổ phần Bê gạch men, gạch chịu lửag và Xây dựng Hải Phòng ” Luận văn Thạc sĩ Kinh tế – Đại học Kinh tế quốc dân
 20. Nguyễn Ngọc Hà (2009) – ‘‘Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Ninh” Luận văn Thạc sĩ Kinh tế – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 21. Nguyễn Thị Nguyệt (2011) “Giải pháp nâng cao năng lực tài chỉnh của Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà trong thời buổi hiện nay” – Luận văn Thạc sĩ Kinh tế – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 22. http://tructhon.com.vn/ (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)
 23. http:cafef.vn/thi-truong-gach-op-lat-tai-viet-nam-8095.htm.chn
 24. http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/kinh-te-viet-nam-nam-2018-huong-toi-su-tang-truong-on-dinh-135364.html
 25. http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/quoc-te/2017-02-01/trien-vong-kinh-te-toan-cau-nam-2017-2018-40362.

Xem Thêm Nhiều Tài Liệu Khác Tại Đây:

===> TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD FILE

TOP 3 TÀI LIỆU THAM KHẢO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP HẬU WTO – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tiếng Việt (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)

 1. Chính Phủ (2006), Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.
 2. Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (2008), Báo cáo phân tích ngành ngân hàng, Hà Nội.
 3. Ferderic S.Mishkin, Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1994.
 4. Francois – Xavier Bellocq (2008), Rủi ro hệ thống ngân hàng ở Việt Nam xu hướng gần đây và triển vọng diễn biến, Đà Nẵng.
 5. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (2006), Các cam kết của Việt Nam và ngân hàng Việt Nam tham gia WTO, Hà Nội.
 6. Phạm Bảo Lâm (2005), Tác động đối với dịch vụ ngân hàng sau khi Việt Nam gia nhập WTO, Hà Nội.
 7. Nguyễn Thị Mùi (2007), Thách thức đối với lĩnh vực tài chính – ngân hàng khi Việt Nam gia nhập WTO, Hà Nội.
 8. Ngân hàng Công thương Việt Nam (2005-2007), Báo cáo tài chính, Hà Nội
 9. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (2005), Báo cáo đánh giá tác động “Dự án tài chính nông thôn II”, Hà Nội
 10. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (2003-2007), Báo cáo kiểm toán, Hà Nội
 11. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (2003 – 2007), Báo cáo thường niên, Hà Nội
 12. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (2006-2008), Tài liệu xếp hạng tín nhiệm BIDV
 13. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (2005-2007), Tạp chí Đầu tư – phát triển
 14. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2005-2007), Báo cáo tài chính, Hà Nội
 15. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2006), “Định hướng và giải pháp phát triển ngành Ngân hàng giai đoạn 2006-2010 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng”, Tạp chí Ngân hàng, (21), tr. 1-8 (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)
 16. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1998), Hệ thống hoá văn bản pháp luật về Ngân hàng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 17. Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2007), “Lộ trình mở cửa của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong cam kết gia nhập WTO”, Tạp chí Ngân hàng, (1), tr.16-17
 18. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1997), Luật các tổ chức tín dụng, NXB Thống Kê, Hà Nội
 19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2004), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, NXB Thống Kê, Hà Nội
 20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 về việc ban hành “Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng” (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)
 21. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (2005-2007), Báo cáo thường niên, Hà Nội
 22. Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng Sông cửu long (2005 – 2007), Báo cáo tài chính, Thành phố Hồ chí minh.
 23. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, Sài gòn thương tín, Kỹ thương, Quân đội, Nhà Hà nội, Thương mại Sài gòn, Ngoài quốc doanh, Quốc tế, Đông Á, Đông Nam Á, An Bình, Sài gòn – Hà Nội, Phương Nam, Phương Đông, Sài gòn công thương, Đại Dương, Toàn cầu, Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Á, Việt Á, Kiên Long, Nam Á, Thái Bình Dương, Đại Tín, Xăng dầu Petrolimex, Đại Á, Miền Tây, Mỹ Xuyên (2007), Báo cáo tài chính.
 24. Lê Xuân Nghĩa (2005), Tầm nhìn và những bước đi cần thiết đối với hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn mới, Hà Nội.
 25. Trần Thành Quảng (2005), “Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của NHTM nhà nước”, Tạp chí thị trường tài chính – tiền tệ, (17), tr. 16–18. (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)
 26. Nguyễn Thị Quy, Đặng Thị Nhàn, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Trần Trung Dũng, Vũ Phượng Hoàng (2004), Nâng cao Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội.
 1. Thủ tướng chính phủ (2006), Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2006 về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
 2. Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (2006), Tìm hiểu Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Hà Nội

Tiếng Anh (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)

 1. Bank for International Settlement (1988). International convergence of capital measurement and capital standards.
 2. Bank for International Settlement (2004). International convergence of capital measurement and capital standards, a revised framework.
 3. Jonathan Golin (2001). The Bank credit analysis Handbook. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. Singapore
 4. Longman (1978). Longman Contemporary English Dictionary. Harlow. UK
 5. Federal Financial Institutions Examination Council (2004). “Appendix A, section 070: Uniform Financial Institutions Rating System”. Examination Handbook. USA
 6. Fitchratings (2008). Vietnamese Banks. USA
 7. Peter S.Rose (2001). Commercial Banking Management. Irwin McGraw-Hill. Boston

Tài liệu từ mạng Internet (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)

 1. argrib.com.vn
 2. bidv.com.vn
 3. bis.org
 4. http://dautuchungkhoanonline.vn
 5. icb.com.vn
 6. imf.org
 7. investopedia.com
 8. luatvietnam.vn
 9. mof.gov.vn
 10. mofa.gov.vn
 11. mot.gov.vn
 12. http://saga.vn
 13. sbv.gov.vn
 14. vietcombank.com.vn
 15. vir.com.vn
 16. vnba.org.vn
 17. vneconomy.com.vn
 18. vnexpress.net
 19. wikipedia.org
 20. worldbank.org.vn

Tải miễn phí bài mẫu tại đây:

===> Luận văn hoạch định tài chính

DOWNLOAD FILE

TOP 4 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính tại công ty cổ phần vật tư Hạ Long

 1. Atrill, P. (2000). Financial Management for Non-specialist. Great Britain: Pearson Education
 2. Gibson, C. (2001). Financial Reporting Analysis. Ohio: Soutn – Western College Publising
 3. Higgins (2004). Analysis Financial Management. New York: McGraw-Hill. (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)
 4. GT- Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, NXB Đại học KTQD, Hà Nội 2009, Chủ biên: GS.TS. Đặng Thị Loan.
 5. GT – Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thời đại, Hà Nội năm 2010. Chủ biên, PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc.
 6. GT – Phân tích tài chính doanh nghiệp. Học Viện Tài Chính – GS.TS. Ngô Thế Chi, PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ – NXB Tài chính.
 7. GT – Phân tích báo cáo tài chính. NXB Đại học KTQD, Hà Nội năm 2011. PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc.
 8. GT – Tài chính doanh nghiệp. Học Viện Tài Chính – TS. Bùi Văn Vần – NXB Tài chính.
 9. Tài liệu do công ty cổ phần vật tư Hạ Long cung cấp.

TOP 5 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nâng cao năng lực tài chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)

 1. Nguyễn Tấn Bình (2005), Phân tích quản trị tài chính, Nhà xuất bản Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Nguyễn Tấn Bình (2005), Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Bộ Tài chính (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.
 4. Các website, diễn đàn kinh tế….
 5. Nguyễn Văn Công (2001), Lập, đọc, kiểm tra và phân ích báo cáo tài chính , Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.
 6. Chi cục thuế thành phố Thanh Hóa , Báo cáo tì ình quản lý đối tượng nộp thuế đến 31/12/2010.
 7. Chi cục thuế thành phố Thanh Hóa , Báo cáo tình hình quản lý đối tượng nộp thuế đến 31/12/2011.
 8. Chi cục thuế thành phố Thanh Hóa , Báo cáo tình hình quản lý đối tượng nộp thuế đến 31/12/2012.
 9. Cục thống kê Tỉnh THanh Hóa, Phòng thống kê thành phố Thanh Hóa , Niên giám thống kê năm 20 12.
 10. Phạm Văn Dược (1999), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.
 11. Dương Hữu Hạnh (2007), Quản trị tài chính doanh nghiệp hiện đại, Nhà xuất bản Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh.
 12. Nguyễn Minh Kiều (2010), Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết & thực hành quản lý cho các doanh nghiệp Việt Nam), Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội, tr25. (Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính)
 13. Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý (2003), 365 tình huống Quản lý tài chính – kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản tài chính, Hà Nội, tr290.
 14. Vũ Quốc Tuấn (2001), Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ: Bài học kinh nghiệm của các nước và thực tiễn ở Việt Nam, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

Xem nhiều lời mở đầu tại đây:

===>Lời mở đầu trong luận văn thạc sĩ

DOWNLOAD FILE

TOP 6 PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY ĐẾN RỦI RO LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TU

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Nguyễn Minh Kiều (2010), Tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống kê. 2. Nguyễn Ngọc Quang (2009), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản
 2. Nguyễn Hải Sản (2003), Quản trị tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống kê.
 3. PGS. TS. Trần Ngọc Thơ (2009), Tài chính doanh nghiệp hiện đại, Nhà xuất bản Thống kê.
 4. Hoàng Thị Thùy Dương (2012), Đề tài “Phân tích tác động của đòn bẩy tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và rủi ro của công ty cổ phần Thép Cơ khí”, Khóa luận tốt nghiệp – Đại học Thăng Long.
 5. Số liệu báo cáo tài chính của các công ty: http://s.cafef.vn/hastc, hnx.vn
 6. Số liệu thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu công nghiệp: Tổng cục Thống kê Việt Nam: http://www.gso.gov.vn
 7. Tạp chí kế toán: http://www.tapchiketoan.com
 8. Quyết định QĐ – 2617/HĐQT và QĐ – 3026 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

TOP 7 LỢI NHUẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN Ở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Giáo trình “Tài chính doanh nghiệp” – PGS. TS. Bùi Văn Vần, TS. Vũ Văn Ninh – Nhà xuất bản Tài chính năm 2013.
 1. Giáo trình “Phân tích tài chính doanh nghiệp” – PGS. TS. Ngô Thế Chi, PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ – Nhà xuất bản Tài chính năm 2008.
 2. Sách “Tài chính doanh nghiệp hiện đại”- PGS.TS. Trần Ngọc Thơ; Nhà xuất bản thống kê.
 3. Giáo trình “Kế toán tài chính” – GS.TS.NGND Ngô Thế Chi và PGS.TS.Trương Thị Thủy– Nhà xuất bản Tài Chính năm 2013.
 4. 5. Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính trong năm 2014, 2015 của Công ty cố phần TNHH Sản Xuất Và Thương Mại TÂn Á.
 5. www. tanadaithanh.com.vn

Trên đây là các mẫu Tài Liệu Tham Khảo Hoạch Định Tài Chính trong luận văn thạc sĩ được Luận Văn Panda tổng hợp từ các bài luận văn thạc sĩ điểm cao, với đa dạng các đề tài, đa dạng các ngành học, tha hồ cho các bạn học viên tham khảo tài liệu tham khảo. Để hoàn thành bài luận văn thạc sĩ các bạn cần đầu tư nhiều thời gian công sức nghiên cứu, nên nếu cần sự hỗ trợ hoàn thành luận văn các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Panda, và có thể liên hệ qua ZALO: 0932091562

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562