Top 5 Tài liệu tham khảo luận văn rủi ro tín dụng

Rate this post

Tải miễn phí mẫu Top 5 Tài liệu tham khảo luận văn rủi ro tín dụng cho các bạn đang làm luận văn thạc sĩ ngành Tài Chính Ngân Hàng còn rất nhiều nội dung tham khảo về đề tài rủi ro tín dụng, các bạn có thể tham khảo tại các bài viết tiếp theo của Luận văn Panda. 

Lưu ý: Trong quá trình làm đề tài luận văn thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng, nếu các bạn không có thời gian làm bài, hay những khó khăn khác có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của bên mình để được hỗ trợ làm bài qua.

SĐT/ZALO: 0932.091.562


1. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

TÀI LIỆU THAM KHẢO (Tài liệu tham khảo luận văn rủi ro tín dụng )

 1. Bùi Trường Giang, “Quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng trên thế giới, Bài học cho Việt Nam”, Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng số 70/tháng 3-2008, trang 67 – 71.
 2. Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất bản tài chính.
 3. Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, Nhà xuất bản thống kê.
 4. TS. Nguyễn Thị Liên Hoa (tháng 10/2008), “Cho vay dưới chuẩn và sự lung lay của thị trường tài chính Mỹ, Tạp chí phát triển kinh tế, (số 216), trang 41 – 43.
 5. TS. Nguyễn Thị Liên Hoa (tháng 6/2008), “Hiệp ước Basel mới và vấn đề kiểm soát rủi ro trong các Ngân hàng thương mại”, Tạp chí phát triển kinh tế, (số 212), trang 37 – 42.
 6. TS. Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản lao động xã hội.
 7. TS. Trần Huy Hoàng (tháng 6/2008), “Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các Ngân hàng thương mại để phát triển bền vững”, Tap chí phát triển kinh tế, (số 212), trang 32 – 36.
 8. TS. Trầm Thị Xuân Hương, “Ứng dụng xếp hạng nội bộ theo yêu cầu Basel trong quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí phát triển kinh tế, (số 222), trang 18 – 23.
 9. Phan Thị Hoàng Yến, “Các nguyên tắc Basel về đánh giá và kiểm soát rủi ro tín dụng” (2008), Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng, (số 71), trang 39 – 43.
 10. Kỷ yếu hội thảo “Quản trị rủi ro, đầu tư và xây dựng khuôn khổ pháp lý trong khu vực ngân hàng”, Hà Nội ngày 15-16/3/2007.
 11. Ngân hàng Nhà nước (2005), Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 của thống đốc NHNN ban hành. (Tài liệu tham khảo luận văn rủi ro tín dụng )
 12. Ngân hàng Nhà nước (2007), Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng, Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 của thống đốc NHNN, Quyết định số 18/2007/Q Đ – NHNN ngày 25/04/2007 của NHNN.
 13. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bản tin thông tin tín dụng CIC số 07 (02/2009).
 14. Ngân hàng TMCP Á Châu (2005), Quy chế cho vay của Ngân hàng TMCP Á Châu đối với khách hàng, quyết định số 164/NVQĐ-KDN.05 ngày 07 tháng 07 năm 2005.
 15. Ngân hàng TMCP Á Châu, Báo cáo thường niên năm 2005, 2006, 2007, 2008.
 16. Ngân hàng TMCP Á Châu, Báo cáo tài chính năm 2005, 2006, 2007, 2008 và 06 tháng năm 2009.
 17. Ngân hàng TMCP Á Châu (năm 2007), Sổ tay tín dụng.

Xem Thêm quy trình và bảng giá tại đây:

===> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Website:

 • www.acb.com.vn
 • www.div.gov.vn
 • www.fept.edu.vn
 • www.saga.vn
 • WWW.sbv.gov.vn
 • www.sss.gov.vn
 • www.vietlaw.com.vn
 • www.vnexpress.net

DOWNLOAD FILE

2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN TIÊN LÃNG ĐÔNG HẢI PHÒNG (Tài liệu tham khảo luận văn rủi ro tín dụng )

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Agribank  (2014),  Quyết  định số  66/QĐ- ĐTV-  KHKD  ngày 22/01/2014 về Quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank, Hà Nội.
 2. Agribank, Quyết định 450, QĐ- ĐTV- XLRR ngày 30/05/2014 về Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hệ thống Agribank, Hà Nội
 3. Agribank(2014)  ,  Quyết  định số  31/  QĐ ĐTV-  KHDN  ngày 15/01/2014 quy định về phân cấp quyết định cấp tín dụng trọng hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
 4. PGS.TS Phan Thị Thu à (2013), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội.Agribank Tiên Lãng, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2011 – 2015
 5. Chính phủ(2010), Nghị định 41/2010/NĐ- CP ngày 12/04/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Hà Nội
 6. TS Nguyễn Đăng Đờn , Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh
 7. Ngô Thị Ngọc Huyền (2007), Rủi ro kinh doanh, NXB Thống kê (Tài liệu tham khảo luận văn rủi ro tín dụng )
 8. Quản trị rủi ro ngân hàng (2011) Joel Bessis, NXB Lao động – Xã hội 10. Ngân hàng nhà nước, thông tư số 14/TT- NHNN ngày 14/06/2010, hướng dẫn chi tiết về thực hiện nghị định số 41/2010/NĐ- CP ngày 12/04/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Hà Nội.
 9. 11.Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2010) Luật các tổ chức tín dụng, Hà Nội.
 10. Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2010), Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Hà Nội
 11. 13.Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Công chứng, Hà Nội.
 12. 14.Toàn tập quản trị ngân hàng thương mại – GS.TS Nguyễn Văn Tiến, NXB Lao động, Hà Nội.
 13. 15.Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng(2010), Nguyễn Minh Kiều, NXB Tài chính
 14. 16.Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng(2003),

DOWNLOAD FILE

3. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH VĨNH THUẬN KIÊN GIANG

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Tài liệu tham khảo luận văn rủi ro tín dụng )

 1. TS. Trần Huy Hoàng và các cộng sự (2010). Giáo trình Quản trị ngân hàng, trường Đại học kinh tế TP.HCM.
 2. Nguyễn Minh Kiều (2008). Giáo trình tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM.
 3. Luận văn tốt nghiệp Lưu Thị Việt Hoa (2014). Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, trường Đại Học Ngoại Thương.
 4. Luận văn tốt nghiệp Phan Thanh Hiền (2011). Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Tỉnh KonTum, trường Đại Học Đà Nẵng.
 5. Luận văn tốt nghiệp Phạm Kim Yến ( 2011). Các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng và thực tiễn áp dụng các đó tại chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Huyện Vĩnh Thuận – Kiên Giang, trường Đại Học Bình Dương.
 6. Luận văn tốt nghiệp Đặng Minh Châu (2016). Phân tích tình hình tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Tân tỉnh An Giang, trường Đại học Tây Đô.
 7. Luận văn tốt nghiệp Hoàng Như Thịnh (2013). Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Á Châu (ACB), trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM.
 8. Luận văn Th.S kinh tế Nguyễn Hải Đăng (2011). Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Vũng tàu, trường Đại Học kinh tế TP.HCM.
 9. s Lê Thị Hạnh. 2016. “Kiểm soát rủi ro tín theo Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”. Tạp chí Tài chính kỳ 2 tháng 12/2016.
 10. Các báo cáo của NHN0&PTNT huyện Vĩnh Thuận Kiên Giang. (Tài liệu tham khảo luận văn rủi ro tín dụng )
 11. Ngân hàng nhà nước Việt Nam. 2013. Thông tư Số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013. Hà Nội.
 12. Cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang https://vinhthuan.kiengiang.gov.vn.
 13. https://www.slideshare.net/ssuser6257b7/m-hnh-hi-quy-binary-lotistics.
 14. https://vi.wikipedia.o

Xem nhiều lời mở đầu tại đây:

===> Lời mở đầu trong luận văn thạc sĩ

DOWNLOAD FILE

4. RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI  PHÁP PHÒNG NGỪA (Tài liệu tham khảo luận văn rủi ro tín dụng )

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT 

 1. Ngân hàng Nhà nước, Báo cáo thường niên (Annual Report ) năm 2004, 2005
 1. Ngân hàng Techcombank, Báo cáo thường niên 2003, 2004, 2005, 2006
 2. Dickerson Knight Group, Inc (2003), Tài liệu Khóa đào tạo Quản lý Danh mục cho vay, Dự án SMEDF
 3. Thống đốc NHNN, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN – ngày 22/4/2005, Ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng của NHTM.
 4. Thống đốc NHNN, Chỉ thị số 02/2005/CT-NHNN– ngày 20/04/2005, Về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống
 5. Thống đốc NHNN, Quyết định 783/2005/QĐ-NHNN –ngày 31/05/2005, Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3/2/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
 6. Thống đốc NHNN, Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN- ngày 19/04/2005, Về việc ban hành “Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.
 1. TS Hồ Diệu ( 2003), Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê. (Tài liệu tham khảo luận văn rủi ro tín dụng )
 2. TS Lê Văn Tề, TS-Ngô Hướng (2000), Tiền tệ và Ngân hàng
 3. Trần Huy Hoàng (2003), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê.
 4. Ngô Quang Huân -Võ Thị Quý – Nguyễn Quang Thu -Trần Quang Trung ( 1998), Quản trị Rủi ro, NXB Giáo dục.
 5. Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng và Thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính.
 6. Nguyễn Minh Kiều (2006) , Nghiệp vụ Ngân hàng, NXB Thống kê.
 7. Đại học Kinh tế Tp.HCM (2003), Tín dụng -Ngân hàng, NXB Thống kê.
 8. Nguyễn Thị Thanh Huyền (2007), Khu vực ngân hàng sau khi gia nhập WTO : Kinh nghiệm Trung Quốc và Thực tiễn Việt Nam, Phòng CCTT-Vụ CSTT, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi, NHNN.
 9. Nguyễn Đại Lai (2007), Chiến lược Hội nhập Quốc tế và Bình luận những nội dung cơ bản về định hướng phát triển các tổ chức tín dụng Việt Nam trong kỷ nguyên WTO, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi, NHNN
 10. Vấn đề áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN – ngày 01/03/2007.
 11. Mở rộng hợp tác giữa các ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài : Nâng cao năng lực cạnh tranh, Tạp chí Thị trường Tài chính -Tiền tệ – ngày 28/02/2007.
 12. Sự cần thiết phải xây dựng Luật các Tổ chức Tín dụng mới, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN -ngày 08/02/2007.
 13. Phí Trọng Hiển (2005), Quản trị rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý thuyết, thách thức thực tiễn và giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí NHNN
 14. Nguyễn Đại Lai (2007), Những bình luận xung quanh cuộc Hội thảo khoa học: “ Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN.
 15. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm, mặt bằng pháp lý chung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và bảo đảm tiền vay của các TCTD Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN-Phòng CSTD&LS-Vụ CSTT , ngày 18/01/2007 (Tài liệu tham khảo luận văn rủi ro tín dụng )
 16. Nguyễn Đại Lai (2006), Giới thiệu những nội dung trọng tâm của chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến 2010 và tầm nhìn 2020, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN.
 17. Định hướng phát triển ngân hàng trong thời gian tới, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN – 22/06/2006
 18. Giải pháp phát triển hệ thống giám sát tài chính -ngân hàng hữu hiệu ,Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN – 07/06/2006
 19. Giám sát ngân hàng : kinh nghiệm của một số nền kinh tế chuyển đổi và hàm ý đối với Việt Nam , Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN – năm 2006
 20. Tự đánh giá các nguyên tắc cơ bản của Basel tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN – 02/06/2006
 21. Nguyễn Đại Lai (2006), Bình luận và giới thiệu khái quát 25 nguyên tắc cơ bản của Uỷ Ban Basel về Thanh tra – Giám sát Ngân hàng, Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN
 22. Nguyễn Đại Lai (2005), Những nội dung cơ bản rút ra từ các bài viết trong kỷ yếu hội thảo: “Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam” , Chuyên đề nghiên cứu trao đổi NHNN.
 23. S Phạm Hữu Hồng Thái (2006), Nâng cao hiệu quả Quản trị Rủi ro Tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ,Tạp Chí Phát triển Kinh tế
 24. S. Nguyễn Anh Tuấn (2006), Bàn về Cơ chế Kiểm soát Nội bộ trong các Ngân hàng thương mại , Tạp Chí Phát triển Kinh tế.
 25. Bùi Kim Ngân (2006), Một số vấn đề về nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí NHNN.
 26. S. Vũ Thúy Ngọc (2006), Hệ thống kiểm soát nội bộ của một ngân hàng hiện đại , Tạp chí NHNN.
 27. Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro các hoạt động tài chính ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ , Tạp chí NHNN
 28. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát, kiểm toán nội bộ ngân hàng , Tạp chí NHNN
 29. Nguyễn Văn Bình (2007), Một số thách thức đối với Hệ thống Thanh tra, Giám sát Ngân hàng trong tình hình mới, Tạp chí NHNN
 30. TS. Nguyễn Đình Tự (2006), Một số vấn đề về quan hệ giữa Thanh tra Ngân hàng và các Tổ chức Tín dụng trong hoạt động giám sát và thanh tra , Tạp chí NHNN .
 31. TSKH Nguyễn Duy Gia (2006), Hệ thống ngân hàng Việt Nam : Cạnh tranh -Phát triển -Hội nhập quốc tế -Xu hướng tất yếu của thời đại , Nguyên Bộ trưởng – TGĐ NHNN .
 32. Ngô Bá Lại (2005), Nhìn lại công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ sau 15 năm thành lập Vụ Tổng kiểm soát , Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, NHNN
 33. S Nguyễn Lĩnh Nam (2006), Nguyên tắc của Ủy Ban Basel về Giám sát Ngân hàng và Sự cần thiết Áp dụng Basel đối với Công tác Giám sát tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế.

Xem thêm nhiều đề cương chi tiết trong luận văn tại đây:

===> Đề cương chi tiết trong luận văn

TIẾNG ANH (Tài liệu tham khảo luận văn rủi ro tín dụng )

 1. Basel Committee on Banking Supervision (September 2000), Principles for the Management of Credit Risk
 2. Basel Committee on Banking Supervision (September 2000), Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans.
 3. Basel Committee on Banking Supervision (January 2001), The Standardised Approach to Credit Risk.
 4. Basel Committee on Banking Supervision (November 2005), Studies on Credit Risk Concentration , Working Paper No.15
 5. Basel Committee on Banking Supervision (May 2005), Studies on the Validation of Internal Rating Systems ,Working Paper No.14.
 6. Basel Committee on Banking Supervision (September 1998), Framework for Internal Control Systems in Banking Organisations.
 7. Basel Committee on Banking Supervision (Oct 2006), Core Principles for Effective Banking Supervision
 8. Basel Committee on Banking Supervision (August 2000), Credit Ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information.
 9. Basel Committee on Banking Supervision (April 1999), Credit Risk Modelling : Current Practices and Applications .
 10. Basel Committee on Banking Supervision (March 2005), Credit Risk Transfer.

DOWNLOAD FILE

5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG CHI NHÁNH VŨNG TÀU

TÀI LIỆU THAM KHẢO (Tài liệu tham khảo luận văn rủi ro tín dụng )

 • Ahlem Selma Messai & Fathi Jouini, 2013. “Micro and Macro Determinants of Non-performing Loan,” International Journal of Economics and Financial Issues, Econjournals, vol. 3(4), pages 852-860.
 • Bùi Thị Hồng, 2010. Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế. Luận văn Thạc sĩ. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đỗ Huỳnh Anh và Nguyễn Đức Hùng (2013),Phân tích thực tiễn về những yếu tố quyết định nợ xấu tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam.
 • Hoàng Trọng và Nguyễn Chu Mộng Ngọc, 2005. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Hà Nội: NXB Thống Kê.
 • Nguyễn Đình Thọ, 2012. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Hà Nội: NXB Lao Động Xã Hội.
 • Nguyễn Minh Kiều, 2009. Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Hà Nội: NXB Thống Kê. Nguyễn Thị Liên Hoa, 2008. Hiệp ước Basel mới và vấn đề kiểm soát rủi ro trong các ngân hàng thương mại. Tạp chí Phát triển kinh tế, tháng 6, trang 22 – 27.
 • Abhiman Das & Saibal Gosh, 2007. Determinants of Credit Risk in Indian Stateowned Banks: An Emperical Investigation. India, Reserve Bank of India. Available at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/17301/1/
 • Basel Committee on Banking Supervision, 2000. Principles for the Management of Credit Risk. Available at www.bis.org/publ/bcbs75.htm
 • Hennie Van Grenuing & Sonja Brajovic Bratanonic, 2009. Analyzing Banking
 • Risk:  A  framework  for  assessing  corporate  governance  and  risk  management.
 • Washinton D.C: World Bank. Chapter 7, page 161 – 185. 37.
 • Inekwe, Murumba (2013) The Relationship between Real GDP and Non-performing Loans: Evidence from Nigeria (1995 – 2009). International Journal of Capacity Building in Education and Management (IJCBEM), Vol. 2, No (Tài liệu tham khảo luận văn rủi ro tín dụng )
 • Mwanza Nkusu (2011), Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced Economies. IMF Working Paper.
 • Trần Thị Anh Đào (2011). Nghiên cứu thực nghiệm các nhân tố ảnh hưởng đến RRTD tại các NHTM VN. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
 • Trương Sơn Tùng (2013). Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
 • Trương Đông Lộc (2010), Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các NHTM Nhà nước ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Luận văn thạc sĩ.
 • Trần Vũ Khương (2011), Kiểm soát rủi ro tín dụng theo Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 • Vítor Castro, 2012. Macroeconomic determinants of credit risk in banking system: The case of GPST. Portugal, University of Coimbra and NIPE. Available at http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562