Top 4 Tài liệu tham khảo luận văn thanh toán không dùng tiền mặt

Cách trích dẫn tài liệu tham khảo khoa học
Rate this post

Tải miễn phí mẫu Top 4 Tài liệu tham khảo luận văn thanh toán không dùng tiền mặt cho các bạn đang làm luận văn thạc sĩ ngành Tài Chính Ngân Hàng còn rất nhiều nội dung tham khảo về đề tài thanh toán không dùng tiền mặt, các bạn có thể tham khảo tại các bài viết tiếp theo của Luận văn Panda.

Lưu ý: Trong quá trình làm đề tài luận văn thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng, nếu các bạn không có thời gian làm bài, hay những khó khăn khác có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của bên mình để được hỗ trợ làm bài qua. 

SĐT/ZALO: 0932.091.562


1. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Chính phủ, 2001. Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2001 “Về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ”.
 2. Chí h phủ, 2007. Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lượng từ NSNN ” .
 3. Chính phủ, 2012. Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 về “Thanh toán không dùng tiền mặt”.
 4. Chính phủ, 2016. Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sửa đổi, thay thế một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 về “Thanh toán không dùng tiền mặt . (Tài liệu tham khảo luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)
 5. Chính phủ, 2016. Quyết định s ố 1726/QĐ-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án nâng cao k ả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế”.
 6. Đặng Công Hoàn, 2015. Luận án tiến sỹ “Phát triển Dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt cho khu vực dân cư tại Việt Nam”, trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN.
 7. 17.Học viện Ngân hàng, 2003. Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại. Hà N ội: Nhà xuất bản thống kê.
 8. Lê thị Biếc Linh, 2010. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại các gân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, của trường Đại học Đà Nẵng
 9. Đỗ Thị Khánh Ngọc, 2014. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh “Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cao Bằng” . (Tài liệu tham khảo luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)
 10. Ngân hàng Nhà nước, 2014. Thông tư 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của NHNN Việt Nam về hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
 11. Ngân hàng Nhà nước, 2014. Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 của NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.
 12. Đỗ Thị Lan Phương, 2014. “Thanh toán không dùng tiền mặt: Xu hướng trên thế giới và thực tiễn tại việt Nam”, tạp chí tài chính ; ngày cập nhật 24/07/2014.
 13. Hoà Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức: TP.HCM.
 14. Dương Đức Thắng, 2016. Kinh nghiệm phát triển Thanh toán không dùng tiền mặt trên thế giới và bài h ọc cho Việt Nam,Học viện tài chính.
 15. Vietcombank Quảng Trị, 2014. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo t ổng kết kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
 16. Vietcombank Quảng Trị, 2015. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo t ổng kết kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
 17. Vietcombank Quảng Trị, 2016. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo t ổng kết kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
 18. Vietcombank Quảng Trị.  Báo  cáo  thanh  toán   nội  địa  các  năm 2014,2015,2016.

Xem Thêm quy trình và bảng giá tại đây:

===> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

DOWNLOAD FILE

2. HOÀN THIÊN CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ (Tài liệu tham khảo luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Chính phủ, Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016.
 2. Chính phủ,Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt số 101/2012/NĐ – CP.
 3. TS Nguyễn Văn Tiến- PGS-TS Nguyễn Kim Anh- TS Nguyễn Đức Hưởng (2016), Tiền Tệ Ngân hàng & Thị Trường Tài chính, Nhà xuất bản Lao động.
 4. Lê Văn Khâm (2013), Giáo trình tài chính tiền tệ, nhà xuất bản thông tin và truyền thông.
 5. Lương Bích Ngọc (2016): “Thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nhà Nước Việt nam chi nhánh Quảng Ninh, luận văn thạc sĩ kinh tế, học viện hành chính quốc gia
 6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , Quyết định số 290/QĐ-NHNN quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố.
 7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc số 22/2015/TT-NHNN.
 8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư quy định biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 26/2013/TT-NHNN
 9. Ngân hàng Nhà nướ c Việt Nam, Thông tư về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến khách hàng số số 08/VBHN-NHNN ngày 21/05/2014.
 10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư quy định Thanh toán điện tử liên ngân hàng số 23/2010/TT-NHNN ngày 09/11/2010.
 11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng số 10/VBHN-NHNN của NHNNVN “
 12. Ngân hàng Nhà nước Quảng trị (2016),Quyết định số 20/QĐ-QUN1 quy định về nhiệm vụ của các phòng và tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng trị. (Tài liệu tham khảo luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)
 13. Nguyễn Thị Thùy Linh (2016), Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại NHTM Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Quảng Bình, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, học viện hành chính quốc gia.
 14. Quốc hội (2010): Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010.

Xem nhiều lời mở đầu tại đây:

===> Lời mở đầu trong luận văn thạc sĩ

DOWNLOAD FILE

3. PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC KẠN

MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công An Nhân Dân – 2001.
 2. Tạp chí Ngân hàng – Thời báo Ngân hàng. (Tài liệu tham khảo luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)
 3. Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại – David Mox, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 4. Ngân hàng Thương mại – GS. TS Lê Văn Tư, NXB Tài Chính.
 5. Quản trị Ngân hàng Thương mại – PGS. TS Nguyễn Thị Mùi, NXB Tài Chính.
 6. Tiền và hoạt động Ngân hàng – TS. Lê Vinh Quang, NXB Tài Chính.
 7. Giáo trình kế toán Ngân hàng – HVNH , NXB Thống Kê.
 8. Nghị định 159/2003 CP ngày 10/12/2003 của Chính Phủ về ban hành quy chế phát hành và sử dụng séc.
 9. Trang Web: http://vietbao.com.vn; bidv.com;

DOWNLOAD FILE

4. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ (Tài liệu tham khảo luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)

DANH MỤC TÀI LI ỆU THAM KHẢO

Tiếng việt

 1. Bùi Thị Mỹ Huyền (2011), Hoàn thi ện hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Ngân hàng Nhà nước Việt  Nam,  Quyết định  số 637/QĐ-NHNN  ngày 31/03/2017 về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 2545/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án triển thanh toán không dùng ti ền mặt tại Việt Nam phát giai đoạn 2016 – 2020, Hà Nội.
 3. Ngân hàng nhà nước (2014), Thông tư số 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014, Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, Hà Nội.
 4. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2015), Kỷ yếu: Tự hào truyền thống 55 năm Ngân hàng TM P Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Hà Nội.
 5. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị, Báo cáo thường niên từ năm 2015 – 2017, Quảng Trị.
 6. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị, Chiến lược và kế hoạch phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, Quảng Trị.
 7. Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, Nxb Thống kê, Hà Nội.
 8. Nguyễn Thị Thanh Thúy (2014), Phát tri ền dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán nội địa tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Nam Hà Nội, Đại học Thương Mại, Hà Nôi. (Tài liệu tham khảo luận văn thanh toán không dùng tiền mặt)
 9. Trần Thị Xuân Hương và cộng sự, (2012), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,  Nxb Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh.
 10. Vũ Thị Nhung (2015), “Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô”, Luận văn thạc sỹ kinh tế.

Website

 1. https://www.bidv.com.vn
 2. http://www.vcb.com.vn
 3. http://www.vneconomy.vn
 4. http://www.viettinbank.com.vn
 5. https://vietcombank.com.vn/

Xem thêm nhiều đề cương chi tiết trong luận văn tại đây:

===> Đề cương chi tiết trong luận văn

DOWNLOAD FILE


Trên đây là các mẫu Tài Liệu Tham Khảo Luận Văn thanh toán không dùng tiền mặt trong luận văn thạc sĩ được Luận Văn Panda tổng hợp từ các bài luận văn thạc sĩ điểm cao, với đa dạng các đề tài, đa dạng các ngành học, tha hồ cho các bạn học viên tham khảo cách tìm tài liệu.

Để hoàn thành bài luận văn thạc sĩ các bạn cần đầu tư nhiều thời gian công sức nghiên cứu, nên nếu cần sự hỗ trợ hoàn thành luận văn các bạn có thể tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn Panda, và có thể liên hệ qua. 

ZALO: 0932091562

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562