Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì? Khái Niệm, Đặc Điểm

Rate this post

Tải miễn phí mẫu Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì? Khái Niệm, Đặc Điểm cho các bạn đang làm luận văn thạc sĩ ngành Tài chính Ngân Hàng, còn rất nhiều nội dung tham khảo về Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì? Khái Niệm, Đặc Điểm, các bạn có thể tham khảo tại các bài viết tiếp theo của Luận văn Panda.

Lưu ý: Trong quá trình làm đề tài luận văn thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng, nếu các bạn không có thời gian làm bài, hay những khó khăn khác có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của bên mình để được hỗ trợ làm bài qua: 

SĐT/ZALO: 0932.091.562


Mục lục ẩn

1 Khái niệm về Ngân hàng thương mại (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Ngân hàng Thương mại (NHTM) là một tổ chức kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng b ằng cách huy động vốn tức là nhận tiền gửi và phát hành gi ấy tờ có giá, rồi sử dụng số vốn huy động đó vào nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, làm dịch vụ thanh toán và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho t ất cả các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và cá nhân. [9]

Với chức năng của nó, ngân hàng Thương mại(NHTM) đã hình thành, tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại đã có tác động rất lớn đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ, cụ thể kinh tế thị trường càng được phát triển thì Ngân hàng thương mại cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được.

Như vậy, có thể nói r ằng Ngân hàng thương mại là định chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bậc nhất trong nền kinh tế thị trường về lĩnh vực kinh doanh tiền tệ – tín dụng và dịch vụ ngân hàng liên quan đến mọi ngành. (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Xem Thêm chi tiết về quy trình làm luận văn và bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ tại đây:

===> Bảng Giá viết luận văn thạc sĩ

2 Khái niệm về thanh toán không dùng tiền mặt

2.1 Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt là cách thức thanh toán trong đó không có sự xuất hiện của tiền mặt mà việc thanh toán được thực hiện bằng cách trích chuyển trên các tài kho ản của các chủ thể liên quan đến số tiền phải thanh toán.

Thanh toán không dùng tiền mặt còn được định nghĩa là phương thức thanh toán không trực tiếp dùng tiền mặt mà dựa vào các ch ứng từ hợp pháp như giấy nhờ thu, ủy nhiệm chi, séc,… để trích chuyển vốn tiền tệ từ tài khoản của đơn vị này sang tài khoản của đơn vị khác ở Ngân hàng. Thanh toán không dùng tiền mặt gắn với sự ra đời của đồng tiền ghi sổ.[7]

2.2 Đặc điểm của thanh toán không dùng tiền mặt (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Sự ra đời của hình thức Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) gắn liền với sự ra đời của đồng tiền ghi sổ và sự phát triển của nó gắn liền với sự phát triển của hệ thống Ngân hàng. Sự tồn tại và lớn mạnh của hệ thống này đã tạo điều kiện cho cá nhân và các tổ chức kinh tế mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và thực hiện việc thanh toán thông qua việc chuyển khoản trong hệ thống ngân hàng. Thanh toán không dùng tiền mặt là một hình thức vận động tiền tệ mà ở đây tiền vừa là công cụ để kế toán, vừa là công cụ để chuyển hóa hình thức giá trị của hàng hóa và dịch vụ. Nó có một số đặc điểm sau:

 • Thứ nhất, sự vận động của tiền tệ có thể tách rời hoặc độc lập tương đối với sự vận động của hàng hóa cả về không gian và thời gian. Cụ thể hơn, việc giao nhận hàng hóa có thể được tiến hành tại một thời điểm của một nơi nào đó nhưng việc thanh toán có thể được thực hiện tại một địa điểm của một nơi khác.
 • Thứ hai, trong thanh toán không dùng tiền mặt, tiền tệ xuất hiện không dưới  vai trò là trung gian trao đổi, mà xuất hiện dưới vai trò là tiền ghi sổ (tiền ngân hàng) và được ghi chép trên các chứng từ sổ sách. Do đó thanh toán không dùng tiền mặt yêu cầu mỗi bên tham gia phải có tài khoản tại các ngân hàng. (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)
 • Thứ ba, trong thanh toán không dùng tiền mặt, vai trò của ngân hàng là đặc biệt quan trọng và không thể thiếu trong phương thức thanh toán này. Nếu như thanh toán bằng tiền mặt được thực hiện bằng mối quan hệ trực tiếp giữa người mua và người bán thì thanh toán không dùng tiền mặt được thực hiện thông qua sự tham gia của ít nhất một ngân hàng. Do đó, ngân hàng đóng vai trò không thể thiếu trong thanh toán chuyển khoản, và trở thành trung tâm thanh toán cho toàn xã hội.

2.3 Các hình thức thanh toán không dùng ti ền mặt hiện hành

– Căn cứ vào chủ thể tham gia trong quan hệ thanh toán, người ta chia hoạt động Thanh toán không dùng tiền mặt thành: thanh toán giữa ngân hàng v ới khách hàng và thanh toán liên ngân hàng (thanh toán trong h ệ thống ngân hàng và gi ữa các ngân hàng khác hệ thống, thanh toán với NHTW/ NHNN). Trong phạm vi nghiên cứu đề tài chỉ đề cập đến thanh toán giữa ngân hàng v ới khách hàng không nghiên cứu thanh toán liên ngân hàng.

Căn cứ vào phạm vi Thanh toán không dùng tiền mặt, người ta chia hoạt động Thanh toán không dùng tiền mặt của NHTM thành: Thanh toán không dùng tiền mặt nội địa và Thanh toán không dùng tiền mặt quốc tế. Trong phạm vi nghiên cứu đề tài chỉ đề cập đến Thanh toán không dùng tiền mặt nội địa, không nghiên cứu TKDTM quốc tế.

Thanh toán không dùng ti ền mặt trong thanh toán nội địa:

Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt nội địa là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ (không dùng ti ền mặt) phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các chủ thể của một nước.

Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt nội địa bao gồm các hình thức sau: (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

 • Ủy nhiệm chi
 • Ủy nhiệm thu
 • Séc: séc chuyển khoản, séc bảo chi
 • Thẻ thanh toán

Ngoài ra còn có thêm một số phương tiện thanh toán khác như: các giao dịch xử lý qua Internet, Mobile, PC m ạng, …

Mỗi phương tiện thanh toán đều có những ưu và nhược điểm riêng, phạm vi áp dụng khác nhau nên trách nhiệm của các Ngân hàng thương mại là hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng hiểu và sử dụng phương thức nào cho phù hợp và hiệu quả nhất.

 1. a) Ủy nhiệm chi

Ủy nhiệm chi (hoặc lệnh chi) là phương tiện thanh toán mà người trả tiền lập lệnh thanh toán theo mẫu do Ngân hàng quy định gửi cho Ngân hàng nơi mở tài khoản yêu cầu ngân hàng trích một số tiền nhất định trên tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng.

Ủy nhiệm chi phải do khách hàng lập, ký và chỉ căn cứ vào lệnh đó để trích tiền từ tài khoản khách hàng chuyển trả cho đơn vị thụ hưởng. Việc ngân hàng tự động trích tài khoản của khách hàng là không được phép trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản. (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

 1. b) Ủy nhiệm thu

Ủy nhiệm thu (hay nhờ thu) là phương tiện thanh toán mà người thụ hưởng lập lệnh thanh toán theo mẫu do ngân hàng quy định gửi cho ngân hàng, ủy thác thu hộ mình một số tiền nhất định.

Ủy nhiệm thu chủ yếu được sử dụng giữa hai bên mua bán có tín nhi ệm lẫn nhau. Bên mua và bên bán ph ải thống nhất thỏa thuận dùng hình thức thanh toán ủy nhiệm thu, đồng thời phải thông báo b ằng Văn bản cho Ngân hàng c ủa bên thụ hưởng để có căn cứ hạch toán ủy nhiệm thu.

Ủy nhiệm thu phải được lập theo mẫu do gân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Nếu khả năng thanh toán của người trả tiền không đủ để chi trả số tiền trên ủy nhiệm thu thì Ngân hàng phải có trách nhiệm thông báo cho người trả tiền và người thụ hưởng biết và xử lý trả lại ủy nhiệm thu cho người thụ hưởng (nếu người thụ hưởng yêu cầu) hoặc tiếp tục lưu giữ ủy nhiệm thu đến khi người trả tiền đủ khả năng thanh toán để hạch toán.

Phạm vi thanh toán của ủy nhiệm thu: được áp dụng cho các đơn vị sử dụng dịch vụ thanh toán có tài khoản trong nội bộ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên cơ sở có thỏa thuận hoặc hợp đồng về các điều kiện thu hộ giữa bên trả tiền và bên thụ hưởng.

 1. c) Séc

Séc là phương tiện thanh toán do người ký phát lập dưới hình thức chứng từ theo mẫu in sẵn, lệnh cho người thực hiện thanh toán trả không điều kiện một số tiền nhất định cho người thụ hưởng. (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Séc là công cụ thanh toán truyền thống lâu đời và đã sử dụng phổ biến trên thế giới. Séc là lệnh trả tiền của chủ tài khoản được lập trên mẫu do Ngân hàng Nhà nước quy định, yêu cầu đơn vị thanh toán trích một số tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của mình để trả cho người thụ hưởng có tên ghi trên séc hoặc người cầm séc.

Séc là một phương tiện thanh toán được sử dụng rộng rãi trong các nước có hệ thống ngân hàng phát triển. Hiện nay séc là phương tiện chi trả được dùng hầu như phổ biến trong thanh toán nội địa của tất cả các nước. Séc cũng sử dụng rộng rãi trong thanh toán quốc tế về hàng hóa, du lịch và các chi trả phi mậu dịch khác.

 1. d) Thẻ thanh toán

Thẻ Ngân hàng là phương tiện thanh toán do ngân hàng phát hành và c ấp cho người sử dụng dịch vụ thanh toán để sử dụng theo hợp đồng ký kết giữa ngân hàng và khách hàng

Các chủ thể trong thanh toán thẻ:

Tổ chức phát hành thẻ: là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp tác, tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng được phép phát hành thẻ.

– Chủ thẻ: là cá nhân ho ặc tổ chức được tổ chức phát hành thẻ cung cấp thẻ để sử dụng, bao gồm chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ.

 • Đơn vị chấp nhận thẻ: là tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hóa và dịch vụ; cung cấp dịch vụ nộp, rút tiền mặt bằng thẻ.
 • Tổ chức thanh toán thẻ: là ngân hàng, tổ chức khác không phải là ngân hàng được phép thực hiện dịch vụ thanh toán thẻ
 • Phân loại thẻ: (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)
 • Theo đặc tính kỹ thuật, bao gồm: Thẻ băng từ, Thẻ thông minh
 • Phân loại theo tính chất thanh toán (nội dung kinh tế) của thẻ: Thẻ ghi nợ

(Debit card), Thẻ trả trước (Prepaid card), Thẻ tín dụng (Credit card)

Khi người sử dụng thẻ không sử dụng thẻ hoặc đã sử dụng hết số tiền của thẻ thì ngân hàng phát hành thẻ và người sử dụng thẻ sẽ hoàn tất quy trình sử dụng thẻ

Các Ngân hàng khi phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng dựa trên uy tín và khả năng đảm bảo chi trả của khách hàng. Do đó, mỗi khách hàng có một hạn mức tín dụng khác nhau.

Xem nhiều lời mở đầu tại đây:

===> Lời mở đầu trong luận văn thạc sĩ

2.4 Vai trò của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế thị trường (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Khi nền kinh tế thị trường phát triển thì thanh toán không dùng tiền mặt có vị trí vô cùng quan trọng. Thanh toán không dùng tiền mặt là khâu mở đầu và kết thúc của một chu trình sản xuất, lưu thông hàng hóa, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao và là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh tế. Điều đó thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Vai trò này thể hiện trên các khía cạnh như sau:

Thứ nhất, thanh toán không dùng tiền mặt thúc đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tốc độ chu chuyển vốn làm rút ngắn chu kỳ sản xuất, đẩy nhanh quá trình tái sản xuất và tác động trực tiếp đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Bởi, thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ cho quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. Một chu kỳ sản xuất, lưu thông hàng hóa được bắt đầu và kết thúc bằng thanh toán, đó là một quá trình mua nguyên vật liệu đầu vào, máy móc thiết bị, trả lương công nhân, đến việc tiêu thụ hàng hóa, d ịch vụ đầu ra. Do đó, nếu công tác thanh toán được tổ chức nhanh gọn, chính xác, an toàn và hiệu quả thì sẽ rút ngắn được chu kỳ sản xuất, tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn. Đứng ở tầm vi mô, ho ạt động thanh toán ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn, đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đối với từng doanh nghiệp.

Thứ hai, thanh toán không dùng tiền mặt tạo nguồn vốn cho các Ngân hàng thương mại, giúp cho Ngân hàng huy động được tối đa nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế để tiến hành đầu tư, cho vay phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế. Vì để thực hiện thanh toán được qua Ngân hàng, các cá nhân , doanh nghiệp phải mở tài khoản tiền gửi thanh toán và gửi tiền vào đó. Do vậy, trên các tài khoản này luôn lưu ký một số dư nhất định để tiến hành cho việc chi trả. Tuy nhiên, không phải lúc nào các l ệnh chi trả cũng được tiến hành ngay do phụ thuộc vào quá trình sản xuất kinh doanh, do sự thỏa thuận giữa các bên. Hoặc cũng phát sinh các trường hợp khi một người ủy quyền cho Ngân hàng trích tiền chuyển đi thì một số khác lại có tiền chuyển về. Đây là một nguồn vốn lớn và tương đối ổn định, nếu Ngân hàng có kế hoạch tốt để sử dụng thì sẽ mang lại hiệu quả cao cho toàn bộ nền kinh tế. (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Thứ ba, thanh toán không dùng tiền mặt giúp gi ảm thấp tỷ trọng tiền mặt trong lưu thông, từ đó giúp giảm thấp chi phí lưu thông của xã hội. Đây là một hình thức tạo ra sự chuyển hóa giữa tiền mặt và tiền chuyển khoản thông qua trung gian thanh toán là Ngân hàng. Cả hai khía cạnh đó đều tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kế hoạch hóa và điều hòa lưu thông tiền tệ. Kinh tế càng phát tri ển, khối lượng hàng hóa dịch vụ ngày càng phong phú và đa dạng, thanh toán bằng tiền mặt bộc lộ những hạn chế như: chi phí bảo quản, lưu thông cao; không an toàn; dễ bị tham ô, lợi dụng; giảm vòng quay của vốn làm quá trình sản xuất kinh doanh bị chậm lại, ảnh hưởng tới hiệu quả toàn xã hội. Thanh toán không dùng tiền mặt khắc phục được các nhược điểm đó, kết hợp chặt chẽ với các dịch vụ khác của Ngân hàng nhằm khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để đầu tư trở lại nền kinh tế, làm tăng hệ số tạo tiền cho các Ngân hàng thương mại.

Thứ tư, khi nền kinh tế càng phát triển thanh toán không dùng ti ền mặt trở thành một trong những công cụ cạnh tranh hiệu quả của Ngân hàng để thu hút khách hàng . Ngày nay, khách hàng đến với Ngân hàng không chỉ để gửi tiền và hưởng lãi mà họ còn mong muốn được sử dụng các dịch vụ tiện ích của Ngân hàng. Vì vậy một Ngân hàng được gọi là có lợi thế cạnh tranh khi biết khai thác có hiệu quả dịch vụ Ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mang lại sự tiện ích. Phát triển dịch vụ trong đó có dịch vụ thanh toán.

Thứ năm, phục vụ việc chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của Ngân hàng trung ương và NHNN. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện cho NHNN quản lý một cách tổng thể quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, sử dụng có hiệu quả các công cụ thanh toán kiểm soát mức tạo tiền và tăng tín dụng, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ, là giải pháp tích cực nhằm hạn chế lạm phát, tạo điều kiện tăng trưởng kinh tế.

Cùng với sự phát triển của kỹ thuật tin học, ngày nay một Ngân hàng hi ện đại cũng chuyển hướng kinh doanh bằng việc mở rộng các dịch vụ thay chủ yếu kinh doanh chênh lệch lăi suất tiền gửi và cho vay như trước, trong đó thanh toán không dùng tiền mặt đóng vai trò trọng tâm và đặc biệt quan trọng.

3 Nội dung của phát triển dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

3.1  Tăng quy mô dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt

Quy mô dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt tăng lên đồng nghĩa đồng nghĩa với tiềm lực ngân hàng đó càng mạnh vì đặc thù của các sản phẩm dịch này được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, việc gia tăng các sản phẩm, dịch vụ này cho thấy mức đô công nghệ hóa của bản than ngân hàng ngày càng tăng cao. Việc tăng quy mô dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm các hình thức sau:

Gia tăng số lượng sản phẩm, dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt: đây là yếu tố quan trong đầu tiên thể hiện sự phát triển về quy mô dịch vụ ngân hàng số hiện đại bởi khi đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng ngân hàng sẻ thu hút được một lượng lớn khách hàng nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cho đơn vị. (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Mở rộng kênh phân phối và phương thức cung cấp dịch vụ: Để tăng hiệu quả sử dụng sản phẩm dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt, cũng như đáp ứng hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thì việc mở rộng kênh phân phối và phương thức cung cấp dịch vụ là điều vô cùng cần thiết, nó phản ánh qua tỷ lệ chiếm lĩnh thị phần sử dụng sản phẩm của Ngân hàng mình với các đối thủ cạnh tranh trong ngành. Tuy nhiên việc mở rộng kênh phân phối và phương thức cung cấp dịch vụ là điều vô cùng khó khăn vì do sự chênh lệch về mức sồng, trình độ học vấn, độ tuổi (do đây là sản phẩm có yếu tố kỹ thuật cao). Vì vậy, nếu mở rộng được thị trường sử dụng dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt thì coi như ngân hàng thật sự phát triển về dịch vụ đó.

Tăng lượng khách hàng sử dụng: mở rộng khách hàng sử dụng tùy theo độ tuổi, giới tính, trình độ,thu nhập… Gia tăng lượng khách hàng sử dụng cũng là tiêu chí để đánh giá sự gia tăng của dịch vụ.

3.2  Đa dạng hóa ch ủng loại sản phẩm dịch vụ (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Như chúng ta đã biết, tại Việt Nam, các ngân hàng đã triển khai ngân hàng điện tử từ 5 năm trước đây. Đến nay, sau nhiều năm, hầu hết các đơn vị đều đã có ứng dụng như Thanh toán không dùng tiền mặt nhưng chưa thực sự đa dạng bởi đây vẫn được các khách hàng xem là kênh hỗ trợ để chuyển tiền, thanh toán các dịch vụ điện, nước, Internet… online thay vì tối ưu hóa dòng tiền trong tài khoản của mình. Một số NH đã tích hợp một vài tính năng khác vào Internet Mobile Banking nhưng nhìn chung vẫn còn khá đơn giản.

Đa dạng hóa chủng loại sản phẩm dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt là sựu biến đổi danh mục sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng gắn liền với sự phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau. Cố thể định kỳ đánh giá lại khả năng sinh lời và tiềm năng tăng trưởng của các chủng loại sản phẩm, dịch vụ để bộ trợ kịp thời những loại sản phẩm, dịch vụ tốt, cắt giảm và loại bỏ hay bổ sung những chủng loại mới. Ngân hàng phải thường xuyên nghiên cứu và cho ra đời những loại sản phẩm, dịch vụ mới vì đặc điểm của sản phẩm công nghệ thông tin có chu kỳ sống ngắn do sự phát triển mạnh mẻ và liên tục của khoa học công nghệ, nên tốc độ ra đời của các sản phẩm mới là vô cùng nhanh chóng và sẽ thay thế các sản phẩm đã có trước đó. Theo đó việc đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, dịch vụ có thể là: (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Hoàn thiện sản phẩm hiện có: hoàn thi ện cả về hình thức lẫn nội dung những sản phẩm, dịch vụ hiện có nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao c ủa khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh.

Phát triển sản phẩm, dịch vụ mới: điều này có th ể mang lại một nguồn lợi lớn và quan trọng đối với một số doanh nghiệp, tuy nhiên cũng đòng nghĩa với rủi ro lớn, chi phí cao, cần phải có sự đầu tư về công nghệ và nghiên cứu thị trường một cách đúng đắn, phân đoạn khách hàng để tìm ra những sản phẩm, dịch vụ thích hợp.

XEM THÊM NHIỀU CƠ SỞ LÝ LUẬN TRONG LUẬN VĂN THẠC SĨ TẠI ĐÂY:

===>>> CƠ SỞ LÝ LUẬN 

3.3  Nâng cao ch ất lượng dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt

Đầu tư và phát triển dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những giải pháp gia tăng tính cạnh tranh, nâng cao vị thế của một ngân hàng trên thị trường sôi động hiên nay. Một trong những cách để có được sự mức độ hài lòng hay lòng trung thành cao của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ mà NH cung cấp, thì chất lượng các dịch vụ phải cao. Chất lượng dịch vụ càng cao thì lợi thế cạnh tranh càng lớn. Để nâng cao chất lượng dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt, các Ngân hàng thương mại phải lưu ý đến những yếu tố sau:

Đầu tư thêm co sở vật chất, công nghê thông tin nhằm cung cấp dịch vụ nhanh, chinh xác. Tất cả các giao dịch của khách hàng tại ngân hàng đều liên quan đến tiền tệ. Do đó mọi khách hàng đều muốn ngân hàng bảo đảm rằng giao dịch của họ phải được thực hiện một cách chính xác, giảm thiểu các sai sot, lỗi kỹ thuật của hệ thống truyền tải thông tin và rủi ro xảy ra trong quá trình giao dịch. Nếu quá trình này sai sót sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ, gây ảnh hưởng đến uy tín và thu nhập của ngân hàng, gây mất lòng tin về dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt của khách đối với ngân hàng. Do vậy, một khi hệ thống công nghệ ngân hàng chưa thỏa mãn được tính chính xác và kịp thời của giao dịch, sản phẩm dịch vụ chưa thuận tiện, đơn giản và nhanh chóng thì vẫn chưa được đánh giá là có chất lượng. (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Gia tăng sự hài lòng c ủa khách hàng thông qua các dịch vụ hỗ trợ. Dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt muốn được đánh giá là có chất lượng và hiệu quả thì phải đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về sự tiện ích và giá cả hợp lý vì dịch vụ được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nếu khách hàng cảm thấy dịch vụ không đáp ứng được nhu cầu của mình thì họ sẽ khó có sự hài lòng với chất lượng dịch vụ mà họ nhận được. Trong môi trường kinh doanh hiện đại thì đặc điểm này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết vì các nhà cung cấp dịch vụ phải luôn hướng đến nhu cầu của khách hàng và cố gắng hết mình để đáp ứng các nhu cầu đó. Sẽ là vô ích nếu cung cấp các dịch vụ mà khách hàng đánh giá là không có giá trị. Vì vậy, để phát triển dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt thì ngân hàng cần phải đạt được sự hài lòng cao nhất của khách hàng, gi ảm thiểu những lời phàn nàn và khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng đối với ngân hàng, t ừ đó mới giữ chân khách hàng và thu hút khách hàng mới, tăng trưởng thị phân cũng như tăng thu nhập của ngân hàng.

3.4  Kiểm soát r ủi ro trong quá trình phát triển dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Rủi ro trong hoạt động của dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt là khả năng xảy ra tổn thất khi thực hiện các hoạt động về dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt. Các rủi ro trong hoạt động Thanh toán không dùng tiền mặt bao gồm các hành động vô ý hay cố ý xảy ra trong hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, hoạt động hàng ngày, gây thất thoát tài sản của ngân hàng và khách hàng. Việc kiểm soát được những rủi ro này sẽ góp phần hoàn thiện hơn cho công việc phát triển dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt.

Kiểm soát rủi ro hoạt động : rủi ro hoạt động phát sinh từ khả năng thất thoát tiềm tàng do sự thiếu hoàn chỉnh và độ tin cậy của hệ thống. Các ngân hàng có thể bị tấn công từ bên ngoài cũng như từ bên trong đối với hệ thống và các sản phẩm điện tử của mình. Rủi ro trong hoạt động cũng có thể phát sình từ sự nhầm lẫn của khách hàng, từ hệ thống ngân hàng được thiết kế lắp đặt không chính xác, gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Cần phải kiểm soát rủi ro này. (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Kiểm soát rủi ro danh tiếng : là rủi ro danh tiếng là quá trình phát sinh những quan điểm tiêu cực của công chúng về ngân hàng dẫn đến tình trạng thiệt hại về nguồn huy động vốn hoặc mất khách hàng. Rủi ro danh tiếng có thể phát sinh khi các khách hàng gặp phải trở ngại đối với dịch vụ mới nhưng không được cung cấp thông tin đầy đủ về việc sử dụng và thủ tục giải quyết những khó khăn. Do đó, khi một Ngân hàng thương mại bị khách hàng chê trách là một ngân hàng bất tiện thì đây là lúc kiểm soát lại vấn đề về danh tiếng của mình.

Kiểm soát rủi ro luật pháp: rủi ro luật pháp có thể phát sinh do qui trình thực hiện các dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt không tuân thủ quy định của pháp luật tại một thời điểm nào đó. Ví dụ do kiểm soát giao dịch không t ốt vô tình cho phép những giao dịch rửa tiền, tin tặc mạo danh nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng để lừa gạt khách hàng hay ngân hàng tự động xác lập những tính năng mới của dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt nhưng không ký lại hợp đồng với khách hàng. Rủi ro có thể dẫn đến hậu quả là mất khách hàng, thất thoát tài sản của ngân hàng ho ặc dịch vụ bị ngưng trệ do không được cơ quan chức năng cho phép tiếp tục cung cấp.

4 Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại và các nhân tố ảnh hưởng

4.1 Khái niệm và các phương thức phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại

4.1.1 Khái niệm phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Phát triển được hiểu là sự biến đổi cả về số lượng và chất lượng theo hướng mang lại những kết quả tích cực.

Phát triển trong lĩnh vực kinh tế là sự gia tăng về số lượng, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng mỗi thành tố. Phát triển bao hàm cả sự tăng trưởng về số lượng và nâng cao chất lượng.

Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại là sự gia tăng về số lượng loại hình dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt, về tiện ích cung cấp, về giá trị giao dịch, về quy mô và chất lượng dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại.[8]

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là một giải pháp quan trọng thúc đẩy quay vòng v ốn nhanh, hiệu quả và kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho bất kỳ một đơn vị sản xuất kinh doanh nào. Trên cơ sở đó đồng vốn được sử dụng hiệu quả trong nền kinh tế.

4.1.2 Các phương thức phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại

 1. a) Phát triển sản phẩm dịch vụ (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Để tồn tại và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hoạt động cung ứng dịch vụ tài chính như hiện nay, các Ngân hàng thương mại đã không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ mới đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này giúp tạo khác biệt so với đối thủ cạnh tranh và phát huy được lợi thế đặc thù của mình. Để phát triển dịch vụ mới, Ngân hàng thương mại có thể thực hiện bằng các phương thức sau:

Phát triển sản phẩm dịch vụ mới trên cơ sở hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ hiện có về hình thức và nội dung.

Hoàn thiện về mặt hình thức, sự đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ hiện có theo phương thức cá biệt hóa ho ặc thay đổi tên gọi dịch vụ.

Hoàn thiện về mặt nội dung bao hàm nội dung nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Hệ thống danh mục dịch vụ không thay đổi nhưng giá trị sử dụng và tính năng sản phẩm đã thay đổi.

 • Hoàn thiện dịch vụ về hình thức và nội dung (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Phát triển sản phẩm dịch vụ mới tương đối.

Sản phẩm này đã được triển khai cung ứng trên thị trường, Ngân hàng thương mại có thể học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động cung ứng dịch vụ và có lợi thế về tiết kiệm chi phí nghiên cứu triển khai, cải tiến dịch vụ cho phù hợp nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Ngân hàng thương mại thường bị động trong triển khai, tiếp cận thị trường. Để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cung ứng dịch vụ mới tương đối, Ngân hàng thương mại cần tạo ra tính khác biệt vượt trội về tính năng, công dụng, giá trị sử dụng và lợi thế giá cả, chi phí dịch vụ.

Phát triển dịch vụ mới tuyệt đối.

Sản phẩm dịch vụ mới tuyệt đối là sản phẩm mới đối với tất cả các Ngân hàng thương mại. Khi phát triển dịch vụ mới tuyệt đối, Ngân hàng thương mại phải đầu tư cho quá trình nghiên cứu thị trường và sản phẩm… Tuy nhiên, khi Ngân hàng thương mại cung cấp sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng tốt nhu cầu thị trường sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho Ngân hàng thương mại so với đối thủ.

b, Phát triển kênh phân phối (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Căn cứ vào thời gian hình thành và trình độ kĩ thuật công nghệ, có thể phân chia hệ thống kênh phân ph ối của Ngân hàng thương mại thành 2 loại: kênh phân phối truyền thống và kênh phân phối hiện đại.

Kênh phân phối truyền thống: là phương tiện trực tiếp đưa sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến khách hàng d ựa trên lao động trực tiếp của đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng.

Kênh phân phối hiện đại: là phương tiện trực tiếp đưa sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến khách hàng dựa trên việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật đặc biệt là ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng.

Đối với các ngân hàng thương mại, việc phát triển kênh phân phối cũng đang là một trong những giải pháp mang tính tiên quyết cho phát triển.Việc đa dạng hoá kênh phân phối đóng vai trò là một trong những yếu tố làm lên thành công trong cuộc đua cạnh tranh ngày càng gay gắt về cung cấp các sản phẩm và dịch vụ.

c, Phát triển thị trường mới

Phát triển thị trường mới là một trong phương thức phát triển dịch vụ quan trọng của Ngân hàng thương mại. Phát triển thị trường mới bao gồm phát triển thị trường mới về mặt địa lý và phát triển thị trường theo đối tượng khách hàng.

Phát triển thị trường mới về địa lý: Ngân hàng thương mại phát triển mạng lưới chi nhánh, đại lý ở vị trí địa lý khác nhau trên lãnh thổ Việt nam hoặc phát triển chi nhánh, đại lý ở thị trường nước ngoài. Phát triển thị trường về địa lý Ngân hàng thương mại có thể thực hiện cung ứng sản phẩm dịch vụ có lợi thế cạnh tranh ra thị trường mới từ đó xây dựng và củng cố thương hiệu, phát triển thị phần trên thị trường mới. (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Phát triển thị trường mới theo đối tượng khách hàng: đa dạng hóa khách hàng theo nhiều tiêu thức, mở rộng cung ứng dịch vụ cho các đối tượng khách hàng khác nhau sẽ tác động tích cực tới sự phát triển sản phẩm dịch vụ mới của Ngân hàng thương mại. Chất lượng sản phẩm dịch vụ là một trong yếu tố quyết định đến sự phát triển dịch vụ. Khi Ngân hàng thương mại phát triển đối tượng khách hàng đi kèm đa dạng hóa dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng .

Xem thêm nhiều bài luận văn mẫu khác tại đây:

===> Luận văn thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng

4.2 Các tiêu chí đánh giá mức độ phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

4.2.1 Các chỉ tiêu về số lượng

 • Số lượng loại hình dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt

Là chỉ tiêu cho biết số lượng các dịch vụ và tiện ích Thanh toán không dùng tiền mặt mà Ngân hàng thương mại cung cấp đến khách hàng.

Sự gia tăng về số lượng sản phẩm Thanh toán không dùng tiền mặt phản ánh sự phát triển của dịch vụ và mức độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Việc gia tăng về số lượng sản phẩm Thanh toán không dùng tiền mặt sẽ tác động trực tiếp lên số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ và từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt

Mỗi loại dịch vụ NH có ưu nhược điểm riêng và hướng tới đáp ứng một số yêu cầu nhất định của khách hàng. Do đó sự phát triển dịch vụ phải được thể hiện qua số lượng loại hình dịch vụ NHHĐ và tiện ích mà các Ngân hàng thương mại cung ứng. Số lượng dịch vụ NHHĐ và tiện ích mà dịch vụ cung ứng cho khách hàng càng tăng càng chứng tỏ sự phát triển của dịch vụ này.

 • Số lượng và giá trị giao dịch (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Là chỉ tiêu cho biết số lượng khách hàng đã sử dụng một sản phẩm dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt giá trị của các giao dịch trong một đơn vị thời gian (thường là 1 năm).

Chỉ tiêu này được đo lường bởi số lần khách hàng sử dụng dịch vụ và quy mô (doanh số) các giá trị giao dịch. Số lần khách hàng s ử dụng dịch vụ/ đơn vị thời gian và doanh số dịch vụ cung ứng cho khách hàng càng tăng càng chứng tỏ sự phát triển của dịch vụ này.

 • Số lượng khách hàng mở tài khoản thanh toán, sử dụng dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt

Là chỉ tiêu cho biết số lượng khách hàng đã mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt của một Ngân hàng thương mại trong một đơn vị thời gian(thường là 1 năm).

Thông qua số lượng khách hàng mở tài khoản qua các năm chúng ta sẽ nhận biết được tình hình Thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư diễn biến như thế nào. Do thanh toán không dùng tiền mặt là việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, … thông qua trung gian thanh toán là các Ngân hàng nên khi số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng trong Ngân hàng năm sau tăng hơn so với năm trước chứng tỏ Thanh toán không dùng tiền mặt đã được tăng lên.

4.2.2 Các chỉ tiêu về chất lượng

Chất lượng luôn là một trong những nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công của một sản phẩm dịch vụ. Chất lượng của dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt thể hiện qua: (1) Tính an toàn của sản phẩm dịch vụ và (2) Thời gian xử lí giao dịch (3) tính thuận tiện của sản phẩm dịch vụ.

Chất lượng dịch vụ phải được đánh giá trên tiêu chí an ninh và bảo mật của dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt. Bất cứ một sự cố an ninh và bảo mật nào xảy ra đều đe dọa đến sự phát triển của dịch vụ. Do đó chất lượng dịch vụ phải được đánh giá qua số lượng cũng như tính chất các vụ việc liên quan tới an ninh và bảo mật trong hoạt động cung cấp dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt.

4.2.3 Chỉ tiêu về tỉ lệ tăng trưởng (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Bên cạnh các tiêu chí về số lượng và chất lượng sự phát triển dịch vụ NHHĐ được đánh giá thông qua các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng. Các chỉ tiêu này không chỉ cho thấy thực trạng phát triển dịch vụ mà còn cho th ấy tiềm năng phát triển của thị trường dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt trong tương lai.

 1. Chỉ tiêu doanh số thanh toán

Là chỉ tiêu cho biết tổng giá trị thanh toán KDTM trong một đơn vị thời gian (thường là 1 năm).

Đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ của khách hàng trong ho ạt động Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi doanh số thanh toán qua tài khoản tăng lên chứng tỏ khách hàng đã quan tâm nhiều hơn tới các phương thức Thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong thanh toán. Ngoài ra, doanh số thanh toán qua tài khoản tăng cũng phản ánh khách hàng đã nhận thức được tầm quan trọng và tiện ích của các phương thức Thanh toán không dùng tiền mặt, cụ thể là họ sẽ không cần dùng tiền mặt để thanh toán tiền hàng hóa (k ể cả khi số tiền thanh toán là rất lớn), việc thanh toán này sẽ thông qua tài khoản của khách hàng tại Ngân hàng, và điều này làm cho lượng tiền mặt trong lưu thông giảm xuống.

 1. Chỉ tiêu thu nhập từ dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Thu nhập từ hoạt động Thanh toán không dùng tiền mặt là số tiền Ngân hàng thu được từ dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt trong một đơn vị thời gian (thường là 1 năm) như phí chuyển UNC, UNT, phí dịch vụ thẻ, …

Chỉ tiêu này cho bi ết tổng số tiền Ngân hàng thu được từ hoạt động Thanh toán không dùng tiền mặt trong một đơn vị thời gian (thường là 1 năm) qua đó đánh giá được mức độ sử dụng loại hình thanh toán KDTM của khách hàng.

Đánh giá thu nhập từ dịch vụ Thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thanh toán sẽ biết được tình trạng Thanh toán không dùng tiền mặt hiện tại của Ngân hàng thương mại. Hiệu quả mà phương thức thanh toán này mang l ại cho hoạt động thanh toán của ngân hàng. Các Ngân hàng thương mại luôn n ỗ lực để tăng thu nhập từ khu vực Thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng thu nhập từ dịch vụ thanh toán.

 1. Tỷ trọng Thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thanh toán
 • Tổng khối lượng Thanh toán không dùng tiền mặt
 • Tỷ trọng Thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thanh toán
 • Tổng khối lượng TT qua NH

Chỉ tiêu này phản ánh khách hàng c ủa ngân hàng th ực hiện Thanh toán không dùng tiền mặt ở mức độ nào. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất khi xem xét sự phát triển Thanh toán không dùng tiền mặt của một ngân hàng.

Đánh giá tỷ trọng Thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thanh toán tức là xem xét tỷ lệ (gồm cả giá trị tiền tệ và số món phát sinh) các phương thức Thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng khối lượng thanh toán của một Ngân hàng thương mại. Chúng ta biết rằng hoạt động thanh toán trong một ngân hàng bao gồm thanh toán bằng tiền mặt và Thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu tỷ trọng Thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thanh toán là cao tức là khách hàng đã tiếp cận gần hơn với các phương thức Thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng thương mại. (Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Là Gì)

Để đạt được kết quả này các Ngân hàng thương mại phải đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp, nâng cao trình độ công nghệ, phát triển các loại hình dịch vụ mang tính tiện ích cao cho khách hàng. Khi khách hàng đã nhận thức được tầm quan trọng ngày càng cao của Thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giảm được lượng tiền mặt lưu thông trong nền kinh tế, từ đó làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước.

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562