Tiểu Luận Lịch Sử Về Nhà Nước Và Pháp Luật

TIỂU LUẬN LỊCH SỬ VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Rate this post

Sau đây là nội dung đề tài tiểu luận lịch sử về nhà nước và pháp luật được tham khảo của một bạn sinh viên đạt 9 điểm nếu các bạn đang tìm hiểu thêm về nhà nước và pháp luật việt nam thì đây sẽ là một bài mẫu rất có ích cho các bạn tham khảo để biết thêm chi tiết đầy đủ các bạn có thể nhắn qua zalo 0932.091.562

Đề Cương Tiểu Luận Lịch Sử Về Nhà Nước Và Pháp Luật 

  1. MỞ ĐẦU.
  2. NỘI DUNG

Chương 1: Cơ sở lý luận về Nhà nước và pháp luật

Chương 2: Thực tiễn Nhà nước và pháp luật Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1986

Chương 3: Phương hướng, giải pháp nhằm xây dựng Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

III. KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lời mở đầu tiểu luận lịch sử về nhà nước và pháp luật

Trong quá trình hình thành và phát triển của mỗi quốc gia đều có sự tồn tại của Nhà nước và pháp luật. Nhà nước và pháp luật xuất hiện, tồn tại và có tác động qua lại, có mối quan hệ gắn bó với nhau không tách rời. Có thể nói, Nhà nước không thể tồn tại nếu không có pháp luật và ngược lại, pháp luật được ra đời cùng với sự ra đời của chế độ tư hữu và cuộc đấu tranh giai cấp ở mức độ không thể điều hòa được. Trên cơ sở đó pháp luật ra đời là kết quả của sự thừa nhận các quy phạm xã hội, các tiền lệ cũng như việc ban hành các quy tắc xử sự mới.

Trải qua quá trình đấu tranh của dân tộc với nhiều cuộc cách mạng, nước ta đã quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Từ một nhà nước thuộc địa nửa phong kiến, với nền nông nghiệp lạc hậu, lực lượng sản xuất thấp, cũng như những hậu quả nặng nề để lại bởi hàng chục năm chiến tranh. Ngoài ra, với những tàn dư để lại hết sức nặng nề của chế độ thực dân, phong kiến, cũng như các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách xâm chiếm nhằm mục đích phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa và nền độc lập dân tộc của Tổ quốc. Vì vậy, xác định đúng vị trí, vai trò cũng như sự ảnh hưởng của Nhà nước và pháp luật đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, làm động lực thúc đẩy xã hội phát triển, xây dựng và hình thành con người mới xã hội chủ nghĩa, cũng như thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của Nhà nước đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả của quá trình xây dựng Nhà nước và pháp luật mang lại; trong những năm qua quá trình xây dựng, phát triển nhà nước và pháp luật của nước ta cũng gặp phải những khó khăn, thách thức nhất định như việc một bộ phận nhân dân chưa nắm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Nhà nước và pháp luật; một số chính sách trong quá trình đổi mới áp dụng vẫn còn chưa phù hợp. Mặt khác, sự tấn công chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ dân tộc, làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân cũng ít nhiều ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng Nhà nước và pháp luật ở nước ta hiện nay. Chính vì vậy, để góp phần nâng cao nhận thức hành động của mỗi người dân, cũng như nhằm mục đích hiểu rõ hơn về sự ra đời, xây dựng và phát triển của Nhà nước và pháp luật ở nước ta; qua đó thấy được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quá trình xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở góp phần hoàn thiện các chính sách của nhà nước và pháp luật, từ đó đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm xây dựng, phát triển Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Với những lý do nêu trên, em chọn đề tài: “Nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1986” làm tiểu luận kết thúc môn học pháp luật đại cương của mình.

 

TIỂU LUẬN LỊCH SỬ VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
TIỂU LUẬN LỊCH SỬ VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 

XEM THÊM : LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  • Nhận thức chung về Nhà nước
    • Khái niệm Nhà nước

Ngay từ thời kỳ cổ đại, các nhà nghiên cứu đã đưa ra những luận điểm khác nhau về khái niệm nhà nước. Trong thời kì cổ đại nhà tư tưởng Aristote cho rằng nhà nước thực chất là sự kết hợp của các gia đình. Sau đó nhiều nhà tư tưởng khác cũng đưa ra các quan điểm khi cho rằng nhà nước là sự liên kết của nhiều người phục tùng pháp luật. Khi nghiên cứu nguồn gốc của nhà nước Ăngghen đã đưa ra một số quan niệm, theo Ông nhà nước là sản phẩm của sự phát triển khi xã hội đó đã phát triển đến một giai đoạn nhất định, có sự phân chia thành các giai cấp và mâu thuẫn giai cấp là không thể điều hoà được, nhà nước được ra đời và nảy sinh từ xã hội có nhiệm vụ trong việc làm dịu bớt sự xung đột và đảm bảo cho sự xung đột đó trong trật tự nhất định. Trên cơ sở quan điểm của Ăngghen, Lênin nghiên cứu và đưa ra quan điểm nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong việc duy trì sự thống trị giai cấp, theo Lênin Nhà nước thực chất là bộ máy được tách ra từ xã hội bao gồm một nhóm người chuyên làm công việc cai trị, nhằm duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác.

Qua đó có thể thấy rằng, thực tiễn đã đưa ra nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm nhà nước, trong mỗi cách tiếp cận đều xây dựng nên một khái niệm nhà nước với ý nghĩa riêng của nó, nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ, cũng như phục vụ mục tiêu nghiên cứu riêng. Điều này cho thấy khái niệm nhà nước là một phạm trù đa dạng, phức tạp, có nội hàm phong phú, mang tính thực tiễn cao. Nhà nước là một bộ phận của xã hội, là một hình thức tổ chức của con người cho nên nhà nước không đồng nhất với xã hội. Nhà nước được tạo ra để quản lí, điều hành mọi hoạt động của xã hội trong đó bao gồm những người không trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất. Chính vì vậy để nhằm mục đích duy trì nền an ninh trật tự của đất nước, bảo vệ người dân trước thiên tai dịch bệnh, phòng chống ngoại xâm, bảo vệ các lợi ích chung của xã hội cộng đồng sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước trong xã hội là tất yếu.

Mặt khác, trên thực tế Nhà nước cũng không hoàn toàn đồng nhất với quốc gia, mà chỉ là một trong ba yếu tố cấu thành của một quốc gia. Chính vì vậy nhà nước hoàn toàn độc lập trong quá trình hoạt động của mình, nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm điều chỉnh các thiết chế của một quốc gia. Theo giáo trình lý luận Nhà nước và pháp luật, khái niệm về Nhà nước được hiểu như sau: “Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp”.

  • Các kiểu Nhà nước

Trên thực tế Nhà nước ra đời cũng kéo theo các kiểu Nhà nước khác nhau hình thành, mỗi nhà nước thường tương ứng với một kiểu nhà nước cụ thể. Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin cho rằng kiểu nhà nước bao gồm những đặc điểm riêng cơ bản, mang tính đặc trưng của nhà nước, được thể hiện rõ nhất ở bản chất giai cấp cũng như những điều kiện tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định.

Các hình thái kinh tế xã hội ra đời trong lịch sử xã hội có giai cấp, kéo theo đó là sự tồn tại bốn hình thái kinh tế xã hội bao gồm hình thái chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Tương ứng với bốn hình thái này là bốn kiểu nhà nước đó là kiểu nhà nước chủ nô, kiểu nhà nước phong kiến, kiểu nhà nước tư sản và kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trong đó, ba kiểu nhà nước (chủ nô, phong kiến, tư sản) có những đặc điểm chung đó là xây dựng nhằm mục đích bóc lột về tư liệu sản xuất của chế độ tư hữu, nhằm duy trì sự thống trị của giai cấp bóc lột đối với đại bộ phận quần chúng nhân dân là giai cấp bị bóc lột. Riêng Nhà nước xã hội chủ nghĩa về bản chất có đặc điểm khác với ba kiểu nhà nước trước đó. Nhiệm vụ chính của nhà nước xã hội chủ nghĩa là việc thực hiện công bằng xã hội, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân lao động, tiến tới xây dựng xã hội dân chủ và văn minh.

Như vậy có thể thấy Nhà nước mới ra đời trên cơ sở kế thừa những thành quả của nhà nước cũ nhưng đồng thời thể hiện rõ những ưu việt của mình trong quá trình hình thành và phát triển, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cũng như phù hợp với quy luật thực tiễn đặt ra là một tất yếu của xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời là thành quả của quá trình đấu tranh cách mạng, với kết quả giai cấp cầm quyền cũ bị lật đổ và thay vào đó là giai cấp thống trị mới. Trên cơ sở đó có thể khẳng định sự ra đời Nhà nước xã hội chủ nghĩa của các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng có vai trò quan trọng, góp phần hình thành nên xã hội mới với kiểu nhà nước mới tiến bộ nhất trong lịch sử.

1.2. Nhận thức chung về pháp luật

1.2.1. Khái niệm pháp luật

Pháp luật ra đời cùng với sự ra đời của Nhà nước, trong đó quy định rõ những đặc điểm, bản chất, nguồn gốc, vai trò, phạm vi điều chỉnh theo từng thời gian, giai đoạn là khác nhau. Trong đó pháp luật xã hội chủ nghĩa ra đời có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, là kiểu pháp luật mới có bản chất khác với bản chất của các kiểu pháp luật trước đó với hệ thống các quy tắc xử sự mang tính thống nhất nội tại cao.

Ở nước ta, pháp luật ra đời gắn với sự ra đời của Nhà nước, pháp luật luôn phản ánh các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Thông qua pháp luật các đường lối, chính sách của Nhà nước được thể chế hoá thành các quy định chung thống nhất trên toàn xã hội. Pháp luật là công cụ quan trọng, là môi trường pháp lý thực tiễn để kiểm nghiệm tính đúng đắn, hiệu quả trong thực hiện các đường lối, chính sách và quan điểm của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước ta đã nhanh chóng xây dựng một hệ thống pháp luật riêng nhằm quản lý, theo dõi, kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội trong điều kiện mới. Trên cơ sở đó có thể hiểu rằng pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội.

1.2.2. Các kiểu pháp luật

Cũng giống như Nhà nước, kiểu pháp luật ra đời và tồn tại nhằm thể hiện tổng thể những đặc điểm cơ bản nhất, mang tính đặc thù của pháp luật; qua đó thể hiện bản chất giai cấp, những điều kiện đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của pháp luật dưới một hình thái kinh tế xã hội nhất định. Tương ứng với Nhà nước, trong lịch sử đã tồn tại bốn kiểu pháp luật bao gồm: Kiểu pháp luật chủ nô, kiểu pháp luật phong kiến, kiểu pháp luật tư sản và kiểu pháp luật xã hội chủ nghĩa. Cũng giống như Nhà nước, ba kiểu pháp luật chủ nô, phong kiến và tư sản là những kiểu pháp luật được xây dựng nhằm mục đích cũng cố, bảo vệ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, nhằm bảo đảm về mặt pháp lý cho giai cấp thống trị trong việc áp đặt, bóc lột, duy trì tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. Riêng pháp luật xã hội chủ nghĩa mang tính ưu việt nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động, được xây dựng trên cơ sở của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nhằm tiến tới xây dựng một xã hội mới trong đó mọi người đều bình đẳng và tự do.

Pháp luật Việt Nam ra đời trải qua nhiều thay đổi và ngày càng hoàn thiện nhằm phát huy cao nhất vai trò của mình, đồng thời là công cụ sắc bén trong quản lý nhà nước.

1.3. Mối quan hệ giữa nhà nước và pháp luật

Tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị chính là Nhà nước, nhưng quyền lực đó chỉ có thể có hiệu lực trên cơ sở của pháp luật. Ngược lại pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự ra đời do nhà nước ban hành, chính vì vậy luôn phản ánh những quan điểm và đường lối chính trị của nhà nước và bảo đảm cho quyền lực đó được triển khai rộng khắp. Qua đó có thể thấy Nhà nước và pháp luật có mối quan hệ gắn kết không thể tách rời, sự ràng buộc, đan xen, thúc đẩy và cùng phát triển. Vì vậy, không thể nói nhà nước đứng trên pháp luật hay pháp luật đứng trên nhà nước.

Ở nước ta Nhà nước và pháp luật ra đời và có quan hệ chặt chẽ, thống nhất với nhau. Nhà nước thực hiện chức năng bảo vệ và thực thi pháp luật, xây dựng một bộ máy cưỡng chế nhằm đảm bảo pháp luật được thực thi có hiệu quả. Ngược lại pháp luật được nhà nước ban hành, truyền bá phổ biến tới mọi cơ quan, tổ chức, công dân thông qua các hệ thống cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vì vậy có ảnh hưởng và tác động điều chỉnh các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 Chương 2 : THỰC TIỄN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

2.1. Tổng quan về Nhà nước và pháp luật Việt Nam

2.1.1 Điều kiện tự nhiên, lịch sử 

Năm 1945 nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra đời. Đây được xem là điều kiện quan trọng giúp nước ta bước vào giai đoạn mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, chúng ta liên tiếp đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 9 năm từ 1945 đến 1954, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneve về Việt Nam năm 1954. Bước vào giai đoạn sau 1954 đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai nhiệm vụ khác nhau cũng kéo theo điều kiện lịch sử khác nhau. Trong đó, miền Nam tiếp tục con đường đấu tranh giành độc lập, còn miền Bắc với điều kiện lịch sử thuận lợi hơn, tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Như vậy dù trải qua những điều kiện lịch sử khác nhau, nhưng bằng tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của nhân dân ta, cuối cùng cách mạng cũng đi đến toàn thắng, mở ra trang lịch sử mới với chiến thắng mùa xuân năm 1975. Từ đây, cả nước cùng tiến lên xây dựng xã hội mới với những điều kiện, hoàn cảnh mới, với nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những kết quả đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội

Sau khi cách mạng tháng tám thành công, chính quyền non trẻ mới thành lập đã phải đối mặt với hàng loạt khó khăn thử thách bởi giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Ở giai đoạn này kinh tế nông thôn và sản xuất nông nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng, Chính phủ thực hiện các chính sách mới về ruộng đất như giảm tô, giảm tức. Nhờ vậy, trong các vùng giải phóng, sản xuất nông nghiệp phát triển, sản lượng lương thực tăng cao. Công nghiệp và thủ công nghiệp cũng đặc biệt được chú trọng, góp phần không nhỏ đáp ứng nhu cầu chiến đấu và tiêu dùng.

Sau năm 1954 đất nước bước vào thời kỳ mới, với nhiệm vụ miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Trong giai đoạn này Đảng và Nhà nước đề ra nhiều chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực, miền Bắc vừa sản xuất vừa chiến đấu, vừa làm tròn nghĩa vụ hậu phương vững chắc cho miền Nam tiếp tục kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Nhờ vậy nền kinh tế được phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, các lĩnh vực trong đời sống xã hội đều có những bước tiến vượt bậc, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng, cũng như làm hậu phương cho miền Nam.

Đến năm 1975 với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc. Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn này chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên lĩnh vực kinh tế trong việc khôi phục lại các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông ở miền Bắc và xây dựng lại các vùng nông thôn ở miền Nam bị chiến tranh tàn phá; từng bước đưa nền kinh tế xã hội lên một tầm cao mới với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước.

2.2. Thực trạng Nhà nước và pháp luật Việt Nam từ 1945 đến 1986

Để hiểu rõ hơn về quá trình xây dựng, phát triển của Nhà nước và pháp luật Việt Nam có thể chia ra các giai đoạn như sau:

  • Giai đoạn 1945 đến 1954, Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp
  • Giai đoạn 1954 đến 1975, Nhà nước và pháp luật trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc

Trong giai đoạn này tồn tại song song hai hệ thống chính quyền và pháp luật ở hai miền Nam, Bắc. Nhà nước và pháp luật Việt Nam dân chủ cộng hòa cũng có những nhiệm vụ khác nhau, tổ chức và hoạt động cũng có sự thay đổi vơi việc chuyển từ thời chiến sang thời bình và tuân thủ Hiến pháp 1959.

2.3. Đánh giá thực trạng

2.3.1. Những ưu điểm

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế

2.3.3. Nguyên nhân

Những hạn chế, yếu kém nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan cơ bản sau đây:

– Đất nước chịu tổn thất nặng nề bởi chiến tranh phá hoại, làm suy tàn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật của nhà nước.

– Chủ trương đổi mới và kiện toàn bộ máy thực hiện không đồng bộ, thiếu những giải pháp cụ thể, chưa kiên quyết, kịp thời, hiệu quả nhằm đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước và hệ thống cơ quan thực thi pháp luật.

 

TIỂU LUẬN LỊCH SỬ VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
TIỂU LUẬN LỊCH SỬ VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 

XEM THÊM : TIỂU LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 

Chương 3 : PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

3.1. Phương hướng

Có thể thấy, trải qua 30 năm xây dựng, hình thành và phát triển, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, quá trình xây dựng Nhà nước và pháp luật ở nước ta đã đạt được những thành công rực rỡ. Những thành tựu đã đạt được của Nhà nước ta trong thời gian qua là ví dụ điển hình nhất của đổi mới. Trong thời gian tới, nhằm hoàn thiện hơn nữa bộ máy nhà nước cũng như các thể chế, chính sách, quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn đòi hỏi chúng ta phải đề ra các giải pháp cụ thể, mang tính chiến lược lâu dài nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu mới.

3.1.1. Tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

3.1.2. Quán triệt và triển khai rộng rãi các quy định pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm đưa pháp luật đi vào thực tiễn đời sống xã hội

3.2. Giải pháp

3.2.1. Tiếp tục bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa

3.2.2. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước

3.2.3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

3.2.4. Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo hoà bình, ổn định và phát triển trong quá trình xây dựng Nhà nước, pháp luật. Hợp tác quốc tế được khẳng định là nội dung quan trọng trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần trực tiếp xây dựng lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam đã có quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới, chính vì vậy việc tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế của nước ta phát triển cả bề rộng và chiều sâu; đồng thời qua đó học hỏi, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm, cũng như tạo mối quan hệ hợp tác, hữu nghị trong việc gìn giữ hoà bình, ổn định và phát triển.

XEM THÊM : DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN 

KẾT LUẬN

Như vậy có thể thấy rằng, trong bất kỳ giai đoạn nào của lịch sử dân tộc, Nhà nước và pháp luật luôn có vai trò hết sức quan trọng, là cơ sở hình thành nên một xã hội với những đặc điểm riêng biệt của nó. Trong đó, pháp luật là do nhà nước ban hành, phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp thống trị, đồng thời pháp luật cũng được đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Chính vì vậy, Nhà nước và pháp luật luôn đồng hành không thể tách rời, khi có Nhà nước ắt sẽ xuất hiện pháp luật và ngược lại. Ở nước ta, với những thắng lợi to lớn từ hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân ta càng thấm thía hơn về ý nghĩa của tự do và độc lập. Vì vậy, việc lựa chọn con đường xây dựng Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn và tất yếu, trong đó khẳng định Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, mọi quyền lợi đều nhằm phục vụ nhân dân. Đây là con đường cần thiết và phù hợp nhằm khẳng định sự lãnh đạo và lựa chọn sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta. Qua đó, vai trò của pháp luật cũng được khẳng định. Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với những bước đi kinh tế của nước ta có ý nghĩa quyết định trong công cuộc xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, hiện đại với một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

DOWNLOAD

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562