TOP 5 Đề Cương Chi Tiết Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp Tiêu Biểu

Rate this post

TOP 5 Đề Cương Chi Tiết Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp Tiêu Biểu. Để có thêm lựa chọn được một đề tài hay và hấp dẫn đối với các bạn sinh viên ngành tài chính ngân hàng là một việc rất khó. Và để làm được một đề cương chi tiết thì càng khó hơn nhiều, để có thể làm được một đề cương hay và đúng với giáo viên thì các bạn sinh viên ngành tài chính ngân hàng phải tìm hiểu rất nhiều nơi. Hiểu được điều này, hôm nay dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ sẽ liệt kê TOP 5 đề cương chi tiết ngành tài chính doanh nghiệp tiêu biểu. Các bạn sinh viên ngành tài chính cùng tham khảo dưới đâu nhé.

Để biết thêm thông tin chi tiết về bảng giá dịch vụ viết thuê ngành tài chính ngân hàng xem tại đây nhé.

TOP 5 Đề Cương Chi Tiết Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp Tiêu Biểu
TOP 5 Đề Cương Chi Tiết Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp Tiêu Biểu
Mục lục ẩn

ĐỀ TÀI SỐ 1: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ ABC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • 1.1.1.Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.2.Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.4. Tổ chức thực hiện quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp.
 • 1.2.1. Các tài liệu dùng trong phân tích tài chính
 • 1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.3.1.Phương pháp so sánh
 • 1.3.2. Phương pháp phân tích tỷ số
 • 1.3.3. Phương pháp phân tích tài chính dupont

CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ ABC

 • 2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư ABC
 • 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư ABC
 • 2.1.2. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư ABC
 • 2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư ABC
 • 2.2.1. Phân tích tài chính chung tại Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư ABC
 • 2.2.2. Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả kinh doanh
 • 2.2.3.Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính đặc trưng
 • 2.2.3.1.Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
 • 2.2.3.2.Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư
 • 2.2.3.Nhóm chỉ tiêu hoạt động
 • 2.2.3.4. Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời
 • 2.2.4. Phân tích phương trình dupont

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ ABC

 • 3.1. Đánh giá chung và mục tiêu của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư ABC
 • 3.1.1. Thuận lợi
 • 3.1.2. Tồn tại và những nguyên nhân
 • 3.2. Các biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty
 • 3.3. Một số kiến nghị tạo điều kiện thực hiện các biện pháp một cách thuận lợi và có hiệu quả

KẾT LUẬN

ĐỀ TÀI SỐ 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY ABC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN

 • Tài sản ngắn hạn
  • Khái niệm tài sản và tài sản ngắn hạn
  • Phân loại tài sản ngắn hạn
  • Đặc điểm và vai trò của tài sản ngắn hạn
 • Quản lý tài sản ngắn hạn
  • Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
  • Quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
  • Quản lý hàng tồn kho
 • Hiệu quả sử dụng tài sản
  • Khái niệm
  • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
   • Khả năng thanh toán
   • Khả năng sinh lời
   • Hiệu suất sử dụng tài sản
   • Vòng quay các khoản phải thu
   • Vòng quay hàng tồn kho

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ VỀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY XYZ

 • 2.1 Tình hình đặc điểm chung của công ty
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.1.1 Lịch sử hình thành
 • 2.1.1.2 Quá trình phát triển
 • 2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động
 • 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận
 • 2.1.4. Tình hình kinh doanh của công ty trong giai đoạn gần đây (2018 – 2020)
 • 2.2     Tình hình thực tế về sử dụng TSNH của công ty
 • 2.2.1  Cơ cấu tài sản ngắn hạn
 • 2.2.2  Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
 • 2.2.3  Quản lý hàng tồn kho

Quản lý khoản phải thu ngắn hạn

Đánh giá

 • Ưu điểm
 • Nhược điểm
 • Nguyên nhân

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

 • 3.1 Nhận xét
 • 3.2 Kiến nghị

KẾT LUẬN

ĐỀ TÀI SỐ 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY AAA

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG

 • Vốn lưu động và vai trò của vốn lưu động
  • Khái niệm vốn lưu động
  • Đặc điểm của vốn lưu động
  • Thành phần vốn lưu động
  • Vai trò của vốn lưu động
  • Quản lý và bảo toàn vốn lưu động
  • Những vấn đề về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
 • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
 • Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của DN

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ VỀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY AAA

 • 2.1 Tình hình đặc điểm chung của công ty
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.1.1 Lịch sử hình thành
 • 2.1.1.2 Quá trình phát triển
 • 2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động
 • 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận
 • 2.1.4. Tình hình kinh doanh của công ty trong giai đoạn gần đây (2018 – 2020)
 • 2.2 Tình hình thực tế về quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty
 • 2.2.1 Nguồn hình thành vốn lưu động của công ty
 • 2.2.1.1 Nguồn vốn lưu động thường xuyên
 • 2.2.1.2 Nguồn vốn lưu động tạm thời
 • 2.2.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động
 • 2.2.2.1 Khái quát cơ cấu TSNH
 • 2.2.2.2 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn
 • 2.2.2.3 Suất sinh lời của vốn lưu động, hệ số thanh toán hiện thời và hệ số thanh toán nhanh
 • 2.3 Đánh giá
 • Ưu điểm
 • Nhược điểm
 • Nguyên nhân

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

 • 3.1 Nhận xét
 • 3.2 Kiến nghị

KẾT LUẬN

ĐỀ TÀI SỐ 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ABC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN

 • Khái niệm về phân tích TCDN
 • Tầm quan trọng của phân tích tài chính
 • Sự cần thiết của phân tích TCDN
  • Đối với DN
  • Đối với các nhà đầu tư
  • Đối với cơ quan chức năng của Nhà nước
 • Thông tin sử dụng để phân tích TCDN
  • Bảng CĐKT
  • Bảng báo cáo KQKD
  • Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Phương pháp sử dụng để phân tích TCDN
  • Phân tích khái quát báo cáo TCDN
  • Phân tích so sánh
  • Phân tích tỷ trọng
  • Phân tích tỷ số tài chính
   • Nhóm tỷ số thanh toán
   • Nhóm tỷ số đòn cân nợ
   • Nhóm tỷ số hoạt động
   • Nhóm tỷ số lợi nhuận
   • Nhóm tỷ số chứng khoán

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ABC

 • 2.1 Tình hình đặc điểm chung của công ty
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.1.1 Lịch sử hình thành
 • 2.1.1.2 Quá trình phát triển
 • 2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động
 • 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận
 • 2.1.4. Tình hình kinh doanh của công ty trong giai đoạn gần đây (2018 – 2020)
 • 2.2 Tình hình thực tế về tài chính tại công ty
 • Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại công ty
  • Phân tích bảng cân đối kế toán
  • Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Phân tích tỷ số tài chính
  • Phân tích nhóm tỷ số thanh toán
  • Phân tích nhóm tỷ số đòn cân nợ
  • Phân tích nhóm tỷ số hoạt động
  • Phân tích nhóm tỷ số lợi nhuận
  • Phân tích nhóm tỷ số chứng khoán
 • Đánh giá
  • Ưu điểm
  • Nhược điểm
  • Nguyên nhân

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

 • 3.1 Nhận xét
 • 3.2 Kiến nghị

KẾT LUẬN

ĐỀ TÀI SỐ 5: QUẢN LÝ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY BCF

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI

 • Tín dụng thương mại
  • Khái niệm về tín dụng thương mại
  • Đặc điểm của tín dụng thương mại
  • Công cụ của tín dụng thương mại
  • Tác dụng của tín dụng thương mại
   • Điểm tích cực
   • Điểm tiêu cực
  • Chính sách tín dụng thương mại
   • Khái niệm
   • Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách
   • Tiêu chuẩn tín dụng thương mại
    • Phân tích vị thế tín dụng của khách hàng
    • Đánh giá tiêu chuẩn
    • Thiết lập hạn mức tín dụng
   • Quản lý tín dụng thương mại
    • Điều kiện tín dụng
    • Chính sách thu tiền

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY BCF

 • 2.1 Tình hình đặc điểm chung của công ty
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.1.1 Lịch sử hình thành
 • 2.1.1.2 Quá trình phát triển
 • 2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động
 • 2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận
 • 2.1.4. Tình hình kinh doanh của công ty trong giai đoạn gần đây (2018 – 2020)
 • 2.2 Tình hình thực tế về quản lý tín dụng thương mại tại công ty
 • 2.2.1 Hình thức và công cụ tín dụng thương mại
 • 2.2.1.1   Hình thức tín dụng
 • Công cụ tín dụng

Chính sách tín dụng thương mại và các yếu tố tác động

Tình hình quản lý tín dụng thương mại

 • 2.2.3.1 Phân tích điều kiện tín dụng
 • 2.2.3.2 Phân tích chính sách thu tiền

Đánh giá

 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Nhược điểm
 • 2.3.3 Nguyên nhân

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ

 • 3.1 Nhận xét
 • 3.2 Kiến nghị

KẾT LUẬN

Để có thể làm một bài báo cáo tốt nghiệp ngành tài chính doanh nghiệp hay và hấp dẫn nhất, thì bạn cần phải có đầy đủ số liệu mà nơi thực tập bạn cung cấp được. Và điều quan trọng hơn hết là bài làm cần theo bám sát đề cương chi tiết, tuy nhiên có nhiều bạn sinh viên gặp bế tắc trong việc làm bài báo cáo thực tập của mình, và phải đi copy quá nhiều, cho nên bài báo cáo tốt nghiệp bị dư thừa. Hoặc bị giáo viên phản ánh, Ngoài ra, còn nhiều trường hợp khác nhau bạn nào đang gặp những trường hợp khó khăn trong việc làm bài, thì liên hệ trực tiếp đến dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp để được hướng dẫn làm bài, cũng như hoàn thiện bài làm của các bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562