Vai trò của công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA
Rate this post

Vai trò của công tác xây dựng đời sống văn hóa sở hiện nay là gì? Vai trò của công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là nòng cốt trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương; là cơ sở vật chất, công cụ trực tiếp và đắc lực của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo quần chúng thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước có đến được với đại đa số quần chúng nhân dân hay không một phần quan trọng là nhờ ở công tác này.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ  chuyên ngành quản lý văn hóa, và những tài liệu liên quan đến luận văn đời sống văn hóa, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> Luận Văn Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa

Vai trò của xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là không thể không kể đến sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác quản lý. Công tác quản lý phải được tiến hành trên tinh thần dân chủ, xã hội hóa, lấy tư tưởng mỹ học Mác -Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam làm kim chỉ nam. Lực lượng cán bộ, cơ quan quản lý giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ năng, có đạo đức sẽ giúp định hướng và tổ chức các hoạt động văn hóa một cách sáng tạo, hiệu quả; đồng thời, đề xuất các cơ quan cấp trên giúp đỡ, tạo điều kiện phát huy tốt vai trò của các công trình thiết chế văn hóa trên phạm vi cả nước.

Xây dựng Đời sống văn hóa cơ sở góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế – xã hội, có tác động to lớn đối với việc xây dựng con người và xây dựng môi trường văn hóa của địa bàn dân cư ở quận Thanh Xuân:

1. Ổn định chính trị hội

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng và Nhà nước ta luôn coi xây dựng và phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, Đảng ta còn đặc biệt quan tâm tới việc ổn định chính trị tạo cho mọi người dân được hưởng một cuộc sống dân chủ, tự do và hạnh phúc. Trong đó việc quản lý hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng quận Thanh Xuân cũng không thể không chú trọng.

Trước hết phải tạo ra được môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy được tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ và mọi quyền lợi của công dân trong xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước trong sạch, đảm bảo tự do, dân chủ của mọi công dân trước pháp luật, chống tình trạng cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, nhiễu sách nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước. Vì vậy, xây dựng đời sống văn hóa phải gắn liền với cải cách hành chính, tạo ra cách làm việc mới của bộ máy Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân đó cũng chính là tiền đề quan trọng cho sự ổn định chính trị quốc gia. Đối với nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở quận Thanh Xuân, đây vừa là cơ hội lớn, đồng thời là thách thức lớn. Muốn mở cửa và hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc thì nhất thiết phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sự nghiệp CNH, HĐH nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh chỉ có thể thành công khi chúng ta biết khơi dậy những tiềm năng sáng tạo của nguồn lực con người. Với ý nghĩ đó, việc quản lý xây dựng đời sống văn hóa cơ sở quận Thanh Xuân phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa khi đó tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển xã hội, phát triển con người. Quản lý xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở quận Thanh Xuân không chỉ có ảnh hưởng tích cực đến mọi hoạt động sáng tạo của con người mà nó còn nâng cao hàm lượng trí tuệ và hàm lượng văn hóa cho họ có vai trò quan trọng trong việc phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đời sống văn hóa không đứng ngoài phát triển mà gắn liền với phát triển, duy trì sự phát triển bền vững và điều tiết sự phát triển đó. Vì vậy, quản lý hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở quận Thanh Xuân chính là cơ sở để tạo lập ổn định chính trị, định hướng mục tiêu, lựa chọn bước đi thích hợp, đảm bảo giữ vững định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa trong suốt tiến trình đổi mới của quận.

2. Phát triển kinh tế hội

Với ý nghĩa văn hóa là nền tảng tinh thần của đời sống xã hội, văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Đời sống văn hóa liên quan đến phát triển tinh thần của xã hội, còn kinh tế nâng cao đời sống vật chất của xã hội, nhưng hai yếu tố này không tách rời nhau, không đứng ngoài nhau mà trái lại, giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ không thể tách rời và hướng tới mục tiêu phát triển.

Đời sống văn hóa cơ sở được xây dựng nhằm hướng tới mục tiêu vì sự tiến bộ, công bằng xã hội, vì sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân sẽ chứa đựng tiềm tàng những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển, đảm bảo tốc độ và trình độ ngày càng cao của tăng trưởng kinh tế. Đời sống văn hóa lành mạnh sẽ là mảnh đất tốt cho sự nảy nở những tài năng sáng tạo của con người, cho sự ra đời của những sáng chế, phát minh, cải tiến khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Điều đó cho thấy, sự phát triển của xã hội, xét đến cùng được biểu hiện ở sự phát triển của đời sống văn hóa hay có thể nói chất lượng đời sống văn hóa là thước đo trình độ phát triển của xã hội.

Đại hội lần thứ XI của Đảng làm sâu sắc thêm quan điểm phát triển bền vững, gắn phát triền bền vững với phát triển nhanh, coi phát triến bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược phát triển và trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đại hội đã khẳng định: ”Phát triển bền vững là cơ sở để phát triển nhanh, phát triển nhanh để tạo nguồn lực cho phát triển bền vững. Phát triển nhanh và bền vững phải luôn gắn chặt với nhau trong quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế – xã hội” [24; tr99].

Dưới sự tác động tích cực của đời sống văn hóa, đất nước ta đang thực sự chuyển mình vươn tới giàu mạnh. Quản lý hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở chính là hoạt động tích cực để phát triển kinh tế – xã hội, nhằm giải quyết tốt những vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, đời sống văn hóa tinh thần cho mọi người dân. Nền tảng vật chất và nền tảng tinh thần phải cùng được xây dựng hài hòa và tương tác lẫn nhau để phát triển văn hóa, xây dựng những con người phát triển toàn diện.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý văn hóa, và những tài liệu liên quan đến luận văn, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn chọn lọc nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

====>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ  Ngành Quản lý văn hóa

3. Xây dựng môi trường văn hóa

Xây dựng môi trường văn hóa mang tính đa phương, đa diện là tổng hòa các loại điều kiện văn hóa tinh thần tồn tại xung quanh con người và tác động tới hoạt động của con người. Yếu tố chủ yếu tạo thành môi trường văn hóa là giáo dục, khoa học, kinh tế, văn nghệ, đạo đức, tôn giáo, triết học, tâm lý dân tộc và tập tục truyền thống. Vậy việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở có tác động to lớn đối với việc xây dựng con người và xây dựng môi trường văn hóa của địa bàn dân cư.

Để việc xây dựng con người và phát triển văn hóa ở cơ sở đạt kết quả cao và bền vững thì yếu tố quan trọng, then chốt là không thể tách rời tiêu chí xây dựng con người văn hóa, tập trung vào hành vi ứng xử, lối sống, lề lối làm việc trong các cơ quan đơn vị, trường học, địa bàn dân cư và trong mỗi gia đình. Việc đó thể hiện qua các phong trào như: “Xây dựng gương người tốt, việc tốt”; “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Giỏi việc nước đảm việc nhà”… Cần nâng cao vai trò của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, đời sống tinh thần và hiểu biết về pháp luật của nhân dân, từ đó giảm thiểu các tệ nạn xã hội, như ma túy, mại dâm, trộm cắp, vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm cảnh quan đô thị…

Các buổi sinh hoạt văn hóa ở cơ sở cũng chính là môi trường thuận lợi để nhân dân mạnh dạn đóng góp ý kiến với các cấp ủy đảng, chính quyền, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Mỗi công dân tốt, mỗi gia đình văn hóa ngay tại địa phương chính là một viên gạch để xây dựng ngôi nhà tổ quốc. Điều này đã, đang và sẽ được chứng minh từ hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở. Mọi hoạt động xây dựng đời sống văn hóa đều nhằm xây dựng con người phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, có văn hóa, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng,…

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tốt sẽ tác động tích cực đến xây dựng con người, chống lại các tiêu cực về tệ nạn xã hội ở cơ sở. Vì vậy đây là hoạt động được nhiều địa phương quan tâm, coi đây là bước đột phá quan trọng. Bởi vậy, cần hết sức quan tâm đến việc quản lý xây dựng đời sống văn hóa bằng những hoạt động thiết thực: tăng cường công tác giáo dục truyền thông, tuyên truyền phê phán các tiêu cực xã hội, những cách thức phòng tránh và loại trừ chúng. Cần tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, vừa tạo điều kiện phát triển toàn diện của con người, vừa giảm thiểu được những hoạt động không lành mạnh trong đời sống xã hội.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tác động tích cực tới các yếu tố cấu thành mái trường văn hóa ở địa phương, làm cho môi trường văn hóa ngày càng “trong sạch”. Đó là, yếu tố môi trường tự nhiên được cải tạo; môi trường đạo đức, gồm các mối quan hệ nhân văn, các chuẩn mực xã hội… được khẳng định và giữ vững; môi trường truyền thống, gồm các mối quan hệ cổ truyền trong xã hội đương thời, các giá trị văn hóa của dân tộc được bảo lưu và truyền thụ.

Ngoài ra, để hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn học viên đang làm bài luận văn thạc sĩ ngành Luật Học được tốt hơn, Luận văn Panda có hỗ trợ các bạn bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ, và quy trình làm việc của Luận văn Panda các bạn có nhu cầu tham khảo thì truy cập tại đây nhé.

===>>> DỊCH VỤ VIẾT THUÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562