Yếu tố tác động nhà nước về chính sách người có công với cách mạng

Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công
Rate this post

Sau đây là mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công: Yếu tố tác động nhà nước về chính sách người có công với cách mạng. Tài liệu này được Luận văn Panda sưu tầm từ nhiều nguồn luận văn thạc sĩ đạt điểm cao của các công trình học viên khóa trước. Hy vọng với nội dung bài viết Yếu tố tác động nhà nước về chính sách người có công với cách mạng. Sẽ hỗ trợ cho các bạn học viên đang làm Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý Công có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Công, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Công về Yếu tố tác động nhà nước về chính sách người có công với cách mạng, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Quản Lý Công chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 999 +  Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Quản Lý Công

1. Sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền

Ưu đãi người có công với nước là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện sự tôn vinh của Tổ quốc và nhân dân đối với những người đã hy sinh và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Văn kiện các Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII trong thời kỳ đổi mới của đất nước đã xác định rõ: Coi phát triển kinh tế là cơ sở và tiền đề để thực hiện các chính sách xã hội; thực hiện tốt chính sách xã hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, và quan tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng… vừa là trách nhiệm của Nhà nước, vừa là trách nhiệm của nhân dân. Gần đây nhất, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao mức sống người có công. Rà soát hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an sinh xã hội”.[40, tr.300]

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành, bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản pháp luật ưu đãi đối với người có công, khắc phục một số bất hợp lý, giải quyết một khối lượng lớn công việc do hậu quả của chiến tranh để lại, hình thành một hệ thống văn bản pháp quy có hiệu lực thực hiện thống nhất trong cả nước, phục vụ cho yêu cầu của giai đoạn mới. Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung hai pháp lệnh quan trọng: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Qua đó, nhiều vấn đề còn hạn chế trong chính sách ưu đãi trước đây được điều chỉnh phù hợp hơn với tình hình mới, được thể hiện trong hệ thống các chính sách cụ thể với từng đối tượng có công.

Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách ưu đãi và chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng luôn được các cấp ủy Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến địa phương đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chế độ ưu đãi đối với người có công được giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời. Người có công và gia đình của người có công luôn được quan tâm giúp đỡ để đảm bảo cuộc sống bằng và cao hơn mức sống trung bình ở địa phương.

2. Điều kiện kinh tế sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân

Thực hiện ưu đãi người có công trước hết là trách nhiệm của Nhà nước. Tùy vào điều kiện kinh tế- xã hội từng thời kỳ để nhà nước xác định mức ưu đãi phù hợp. Vì vậy, sự phát triển của kinh tế- xã hội là điều kiện vật chất để thực hiện chính sách đối với những người có công và nếu được xác định đúng mức, chính sách ưu đãi xã hội cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, góp phần tạo ra sự ổn định kinh tế- xã hội.

Khả năng về tài chính và điều kiện cơ sở vật chất của đất nước là nhân tố hết sức quan trọng đối với việc quản lý nhà nước về ưu đãi người có công. Khi có khả năng về tài chính và vật chất đảm bảo thì đối tượng người có công có thể được mở rộng; chế độ ưu đãi người có công cũng được quy định ở mức cao hơn. Ngược lại, khả năng tài chính và cơ sở vật chất còn hạn hẹp thì việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước đối với người có công sẽ gặp khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, nhân dân ta có tinh thần đoàn kết dân tộc cao, tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng hy sinh, đóng góp sức người sức của vì đại nghĩa. Thành công của cách mạng dân tộc và việc thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn dân chăm sóc người có công của nhân dân trong các thời kỳ của đất nước đã chứng minh điều đó.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản Lý Công, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Quản Lý Công về Yếu tố tác động nhà nước về chính sách người có công với cách mạng, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Quản Lý Công chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>>  KHO 99 +  Luận Văn Quản Lý Nhà Nước

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562